Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Bovet-Knotten Vildtreservat

I medfør af §§ 33, 49, stk. 1 og 3, samt 54, stk. 3, i lov nr. 269 af 6. maj 1993 om jagt og vildtforvaltning fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Bovet Bugt og Knotterne som raste-, fouragerings- og yngleområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Bovet-Knotten Vildtreservat i Nordjyllands Amt omfatter farvandet mellem Knobgrund og Læsø, som angivet på kortbilag:

  • 1) Søterritoriet mod nord og vest afgrænset af Læsø's kystlinie; mod syd af en ret linje fra udløbet af Hals Skolegrøft til position 57 grader 15,19'N.11 grader 09,98'E; mod øst af en ret linie fra sidstnævnte position til position 57 grader 17,13'N.11 grader 11,83'E (øst for Knotten). Herfra videre mod nord i en afstand af 200 meter fra kysten til position 57 grader 17,89'N. 11 grader 12,07'E. Nordafgrænsningen går herfra som en ret linje til skellet mellem matr. nr. 97 h og 99 b , Del af Den vestlige Del, Hals.
  • 2) Følgende landarealer:

Matr. nr. 97 h , 170 og 171, Del af Den vestlige Del, Hals (Bløden Hale, Store og Lille Knot).

Stk. 2. Mod land afgrænses reservatets vandområde af højeste, daglige vandstandslinie.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle på den del af reservatets vand- og landarealer, som er beliggende øst for rette linjer mellem Sydhavnen, position 57 grader 17,12'N.11 grader 07,06'E (Lerstenen) og position 57 grader 15,24'N.11 grader 06,95'E, som angivet på kortbilag.

Stk. 2. Færdsel med ladt skydevåben er ligeledes forbudt.

Stk. 3. De anvendte koordinater i §§ 2 og 3 viser geografiske positioner i henhold til Mercator Projektion ED 50.

Færdsel

§ 4. Færdsel er forbudt fra 1. april til 15. juli på Knotterne og øer syd herfor samt på de til enhver tid tørlagte flak omkring øerne inden for en afstand af 50 meter fra højeste daglige vandstandslinie.

§ 5. Motordrevet sejlads med højere hastighed end 8 knob er forbudt på reservatets vand-område.

§ 6. Brætsejlads er forbudt i den del af reservatet, som er beliggende øst for den i § 3, stk. 1 beskrevne linie.

Stk. 2. Brætsejlads er forbudt fra 1. september til 30. april i den del af reservatet, som er beliggende vest for den i § 3, stk. 1 beskrevne linie.

Dispensation og tilsyn

§ 7. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

§ 8. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-6.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i §§ 4 og 5 kan Farvandsvæsenet eller andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

Straf og ikrafttrædelse

§ 9. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-6 eller af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 8, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

  • 1) forvoldt betydelig skade på de interesser, som lov om jagt og vildtforvaltning § 1, stk. 1 tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor, eller
  • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1996.

Stk. 2. Samtidig hermed ophæves Statsmini-steriets bekendtgørelse nr. 71 af 29. februar 1940 om fredning af dyrelivet på »Store Knot« og »Lille Knot« ved Læsø samt Statsministeriets bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 1961 om ændring i bekendtgørelse om fredning af dyrelivet på »Store Knot« og »Lille Knot« ved Læsø.

Miljø- og Energiministeriet, den 30. juni 1996

Svend Auken

/ Karen Westerbye-Juhl

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Bekendtgørelse uden nummer (offentliggøres i Statstidende)