Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Odense Fjord Vildtreservat

I medfør af §§ 33, 49, stk. 1 og 3, samt 54, stk. 3, i lov nr. 269 af 6. maj 1993 om jagt og vildtforvaltning fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Odense Fjord som raste-, fouragerings- og yngleområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Odense Fjord Vildtreservat i Fyns Amt omfatter, som angivet på kortbilag:

 • 1) Søterritoriet i Odense Fjord afgrænset mod nord af en ret linie mellem det østligste punkt på Enebærodde og molehovedet ved Lodshuse.
 • 2) Landarealer som beskrevet i bilag 1.

Stk.2. Mod land afgrænses reservatets vandområde af højeste, daglige vandstandslinie.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle i følgende områder som be-skrevet i bilag 1, pkt. 1 og 3, jf. kortbilag:

 • 1) Egense Dyb.
 • 2) Farvandet omkring Vigelsø og Tornø.

Stk. 2. Færdsel med ladt skydevåben i området er forbudt.

§ 4. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage vandfugle i følgende områder som beskrevet i bilag 1, pkt. 2.2 og 4, jf. kortbilag:

 • 1) Landarealer i den indre del af Egense Dyb.
 • 2) Landarealer på Vigelsø.

§ 5. Jagt fra motordrevet fartøj er forbudt på hele vildtreservatets vandområde, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 44 af 21. januar 1994 om jagtmåder og jagtredskaber.

Færdsel

§ 6. Færdsel er forbudt i følgende områder som beskrevet i bilag 1, pkt. 2.1, 2.2.a og 4.b, jf. kortbilag:

 • 1) Den indre del af Egense Dyb.
 • 2) Den sydlige del af Vigelsø.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

 • 1) Ejere og brugere samt disses husstand og personale. Det er dog forbudt at medbringe hunde.
 • 2) Færdsel på adgangsvejen til fugletårnet på Vigelsø. Det er dog forbudt at medbringe hunde.

§ 7. Færdsel er forbudt fra 1. april til 15. juli på øer og holme som beskrevet i bilag 1, pkt. 5, jf. kortbilag, samt det omgivende søterritorium indenfor en afstand af 50 meter fra højeste, daglige vandstandslinie.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

 • 1) Ejere og brugere samt disses husstand og personale. Det er dog forbudt at medbringe hunde.
 • 2) Sejlads i forbindelse med erhvervsfiskeri.
 • 3) Sejlads i sejlløb.

§ 8. Motorbådssejlads med højere hastighed end 6 knob er forbudt i følgende områder som beskrevet i bilag 1, pkt. 1 og 3, jf. kortbilag:

 • 1) Egense Dyb.
 • 2) Farvandet omkring Vigelsø og Tornø.

Dispensation og tilsyn

§ 9. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

§ 10. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-8.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i §§ 6-8 kan Farvandsvæsenet eller andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

Straf og ikrafttrædelse

§ 11. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-8 eller af vilkår der er fastsat i en dispensation i medfør af § 10 straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætlig eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) forvoldt betydelig skade på de interesser som lov om jagt og vildtforvaltning § 1, stk. 1 tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor eller
 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1996.

Stk. 2. Samtidig hermed ophæves Miljøministeriets bekendtgørelse af 24. februar 1992 om Odense Fjord Vildtreservat.

Miljø- og Energiministeriet, den 30. juni 1996

Svend Auken

/ Karen Westerbye-Juhl

Bilag 1

Afgrænsning af områder, hvor der i bekendtgørelsen er fastsat regler for jagt og færdsel

De anvendte koordinater viser geografiske positioner i henhold til Mercator Projektion (ED 50)

1. Egense Dyb:

Søterritoriet afgrænses på følgende måde:

Den del af Egense Dyb, som er beliggende nord for rette linier mellem et punkt på kysten på Enebærodde ved Hals (100 meter sydøst for skellet mellem lod af matr. nr. 1 a Hofmansgave Hgd., Norup, og matr. nr. 1 i smst.) og position 55 grader 31,23'N. 10 grader 29,45'E (ved sejlrenden øst for Bågø samt nordøst for sejlrenden til Fjordmarken.).

2. Den indre del af Egense Dyb:

2.1 Søterritoriet afgrænses på følgende måde:

Den del af Egense Dyb, der er beliggende nord for en ret linie mellem det sydøstligste punkt på Vigsnæs og Drejet på Enebær Odde (ca. 1500 meter sydøst for skellet mellem lod af matr. nr. 1 a Hofmansgave Hgd., Norup og matr. nr. 1 b smst. ved Charlottenlund Skov).

2.2 Følgende landarealer:

 • a) Strandengsarealer og øer (dele af matr. nr. 1 a og 1 b Hofmansgave Hgd., Norup) samt tilvækstarealer og holme beliggende indenfor eller i tilknytning til den i pkt. 2.1 afgrænsede del af søterritoriet, jf. kortbilag.
 • b) Strandengsarealer og øer (dele af matr. nr. 1 a og 1 b Hofmansgave Hgd., Norup) samt tilvækstarealer og holme beliggende indenfor eller i tilknytning til den i pkt. 1 afgrænsede del af søterritoriet, jf. kortbilag.

3. Farvandet omkring Vigelsø og Tornø:

Søterritoriet afgrænses på følgende måde:

 • a) Mod nord, vest og syd af rette linier mellem et punkt på vestsiden af Vigelsø (100 meter nord for skel mellem matr. nr. 2 og 1 a Vigelsø, Østrup), nordligste punkt på Hvenegårds Holm, vestligste punkt på Koholm, position 55 grader 27,56'N.10 grader 27,29'E (syd for Vigelsø) og det vestligste punkt på Tornø. Herfra følgende sydkysten af Tornø i højeste, daglige vandstandslinie til det sydøstligste punkt på Tornø og en ret linie herfra til et punkt på den vestlige del af Dræby Fed (skellet mellem matr. nr. 2 b og 7 b Dræby By, Munkebo).
 • b) Mod øst af en ret linie mellem det nordvestligste punkt på Dræby Fedsodde (Statshøj) og et punkt på kysten på Vigelsø (anløbsbro ved Terneø, ca. 500 meter nordøst for skellet mel-lem matr. nr. 4 og 1 a Vigelsø, Østrup).

4. Vigelsø

Følgende landarealer på Vigelsø:

 • a) Vigelsø (matr. nr. 1 a , 1 b , 2 og 4 Vigelsø, Østrup) og Skalø (matr. nr. 3 Vigelsø, Østrup).
 • b) Den del af matr. nr. 2, 1 b Vigelsø, Østrup og den del af matr. nr. 1 a smst., som er beliggende i en afstand af 100 meter syd for skellet mellem matr. nr. 2 og 1 a smst. og en linie fra det nordøstligste hjørne af matr. nr. 2 smst. til det nærmeste punkt på østkysten af Vigelsø.

5. Øer i Odense Fjord:

Følgende landarealer:

Kyholm (del af matr. nr. 1 a , Hofmansgave Hgd., Norup, Roholm og Flintholm (matr. nr. 80 og 81 Munkebo By, Munkebo), »Sorteø« og »Mågeø« (matr. nr. 8 og 9 Vigerø-Lindø Inddæmning, Munkebo), Dørholm og »Terneø« (del af matr. nr. 2 a og 38 Gerskov By, Skeby), »Hasseløre« og »Hvenegårds Holm« (matr. nr. 9 og 11 Lumby Strand, Østrup), »Hennings Holm« (del af matr. nr. 32 Bågø Strand, Odense Jorder) og Skalø (matr. nr. 3 Vigelsø, Østrup).

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Bekendtgørelse uden nummer (offentliggøres i Statstidende)