Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Hov Vig Vildtreservat

I medfør af § 33, § 49, stk. 1 og 3, samt § 54, stk. 3, i lov nr. 269 af 6. maj 1993 om jagt og vildtforvaltning fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Hov Vig og den tilstødende del af Isefjorden som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Hov Vig Vildtreservat i Vestsjællands Amt omfatter den nordlige del af Isefjorden og Hov Vig, som angivet på kortbilag:

 • 1) Søterritoriet ud for Hov Vig afgrænset mod syd af en ret linje fra skellet mellem matr. nr. 29 a og 30 Ø. Lyng, Nykøbing S. Jorder (ved Ringholm) mod sydvest til skellet mellem matr. nr. 15 ai og 16 ah Nakke By, Rørvig.
 • 2) Den del af matr. nr. 155 a Ø. Lyng, Nykøbing S. Jorder, som ligger syd for Ringholmvejen og øst for ret nordgående linie fra det sydøstligste skelhjørne af samme matrikel.
 • 3) Den del af matr. nr. 27 a Ø. Lyng, Nykøbing S. Jorder, som ligger øst for Ringholmvejen.
 • 4) Dæmningen ved Hov Vig.
 • 5) Den del af matr. nr. 22, 23, 24, 25 og 26 a Ø. Lyng, Nykøbing S. Jorder, som ligger syd for en ret linie fra det sydøstlige hjørne af matr. nr. 27 b til hvor Hovvigvej skærer skellet mellem matr. nr. 21 og 22 Ø. Lyng, Nykøbing S. Jorder.
 • 6) Matr. nr. 20 b Ø. Lyng, Nykøbing S. Jorder, samt den del af matr. nr. 21 Ø. Lyng, Nykøbing S. Jorder, som ligger syd for Hovvigvej.
 • 7) Den umatrikulerede del af lagunen i Hov Vig
 • 8) Matr. nr. 1 og 2 Hov Vig, Rørvig, samt matr. nr. 2 c , 2 f , 4 dv , 7 av , 20 gf , 21 bz , 21 d og 21 f Nakke By, Rørvig.
 • 9) De dele af matr. nr. 7 d og 16 ah Nakke By, Rørvig, som ligger inden for en afstand af 80 meter fra landkanalen.

Stk. 2. Mod land afgrænses den i stk. 1, nr. 1 nævnte del af søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinie.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle på den i § 2, stk. 1, nr. 1 nævnte del af søterritoriet.

Stk. 2. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage vandfugle på de i § 2, stk. 1, nr. 2-9 nævnte dele af reservatet

Stk. 3. Det er forbudt at medbringe ladt skydevåben på den i § 2, stk. 1, nr. 1 nævnte del af søterritoriet.

Færdsel

§ 4. Færdsel er forbudt hele året på de statsejede arealer i Hov Vig, herunder dæmningen ved Hov Vig.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for færdsel, der er nødvendig i forbindelse med drift og vedligeholdelse af arealerne.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for cyklende og gående færdsel på Hovvigvej.

§ 5. Brætsejlads og sejlads med motordrevet fartøj med højere hastighed end 5 knob er forbudt på den i § 2, stk. 1, nr. 1 nævnte del af søterritoriet.

Dispensation og tilsyn

§ 6. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-5.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i § 5 kan Far-vandsvæsenet eller andre (f. eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

§ 7. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 8. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-5 eller af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 6, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) forvoldt betydelig skade på de interesser, som lov om jagt og vildtforvaltning § 1, stk. 1 tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor, eller
 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1996.

Miljø- og Energiministeriet, den 30. juni 1996

Svend Auken

/ Karen Westerbye-Juhl

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Bekendtgørelse uden nummer (offentliggøres i Statstidende)