Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Hyllekrog Vildtreservat

I medfør af § 33, § 49, stk. 1 og 3 samt § 54, stk. 3 i lov nr. 269 af 6. maj 1993 om jagt og vildtforvaltning fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre farvandet mellem Hyllekrog Odde, Rødsand og Lollands sydkyst som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Hyllekrog Vildtreservat i Storstrøms Amt omfatter farvandet mellem Hyllekrog Odde og Rødsand mod syd og Lollands sydkyst mod nord samt tilstødende landarealer, som angivet på kortbilag:

  • 1) Farvandet syd for Lolland mod nordvest afgrænset af Lollands sydkyst, mod sydvest af Hyllekrog Odde, mod syd af rette linier mellem det sydligste punkt på Hyllekrog Odde, position 54 grader 35,48'N. 11 grader 36,37'E på Rødsand syd for Tjørneholm og position 54 grader 35,60'N. 11 grader 39,46'E på Rødsand syd for Lindholm og mod øst af en ret linie fra sidstnævnte position på Rødsand til det sydligste punkt på Lindholm, herfra af Lindholms kystlinie mod vest og fra Lindholms nordligste punkt til det sydligste punkt på kysten nord herfor.
  • 2) Følgende landarealer, der grænser op til eller ligger indenfor det i nr. 1 på søterritoriet afgrænsede område:

- Hyllekrog Odde, matr.nr. 1 h Lungholm Inddæmning, Olstrup samt matr.nr. 1 e og 1 i Højbygård Hdg., Tågerup.

- Dige og Fyldgrav m.v. mellem Hyllekrog Odde og Lundehøje Havn, matr.nr. 70 b , 71 b , 72 a , 75 b , 76 a og 77 b Errindlev By, Errindlev; 29 c , 29 d , 29 e , 29 f , 29 g , 29 h og 29 q Sjælstofte By, Errindlev; 1 n , 1 o og 2 Lungholm Inddæmning, Olstrup og 1 b og 2 Lungholm Inddæmning, Errindlev.

- Øerne: Storeager, matr.nr. 1 m , 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 og 105 Errindlev By, Errindlev; Lilleager, matr.nr. 102 Errindlev By, Errindlev; Tjørneholm og Hylleholm, matr.nr. 1 h Bremersvold Hdg., Errindlev, Kalveholm matr.nr. 2 Sløsse By, V. Ulslev samt umatrikulerede øer og tilvækstarealer indenfor reservatet.

- Krambes, matr.nr. 38 b , 70 a , 71 c , 73 a , 75 a , 79 d , 81 a , 82 a og 84 a Errindlev By Errindlev.

- Lundehøje Havn, matr.nr. 77 c Errindlev By, Errindlev.

Stk. 2. Mod land afgrænses den i stk. 1, nr. 1 nævnte del af søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinie.

Stk. 3. Positioner er angivet med geografiske koordinater (ED 50).

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle i den del af reservatet, der er beliggende vest for en nord-syd gående ret linie fra det østligste punkt på Hyllekrog Odde til skellet mellem matr.nr. 65 f og 65 g Errindlev By, Errindlev, syd for Digegård.

Stk. 2. Det er forbudt at medbringe ladt skydevåben på den i stk. 1 nævnte del af reservatet.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke bekæmpelse af skadevoldende dyr på digerne, foretaget af Det Lollandske Digelag.

§ 4. Jagt fra fartøj, der ikke er opankret, er forbudt indenfor et område, der mod vest afgrænses af den i § 3, stk. 1 nævnte linie og mod øst af en ret linie fra Sandager Havns vestmole til det vestligste punkt på Kalveholm, Kalveholms kystlinie mod nord, en ret linie fra det østligste punkt på Kalveholm til det østligste punkt på Tjørneholm og videre til den vestligste af de i § 2, stk. 1, nr. 1 nævnte positioner på Rødsand.

§ 5. Jagt fra motordrevet fartøj er forbudt.

Færdsel

§ 6. Færdsel er forbudt fra 1. marts til 15. juli på øerne Tjørneholm, Kalveholm og Hylleholm og på søterritoriet ud for øerne indenfor en afstand af 50 meter fra højeste, daglige vandstandslinie.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

  • 1) Ejere og brugere samt disses husstande og personale. Det er dog forbudt at medbringe hunde.
  • 2) Sejlads på den i stk. 1 nævnte del af søterritoriet i forbindelse med erhvervsfiskeri.

§ 7. Motordrevet sejlads med højere hastighed end 8 knob er forbudt på reservatets vandområde vest for den i § 3, stk. 1 beskrevne linie.

§ 8. Brætsejlads er forbudt fra 1. marts til 15. juli i et område, som afgrænses mod syd af en ret linie fra Errindlev Havns nordmole til det sydligste punkt på Tjørneholm og mod øst af en ret linie fra Sandager Havns vestmole til det vestligste punkt på Kalveholm, Kalveholms kystlinie mod syd og en ret linie fra det østligste punkt på Kalveholm til det østligste punkt på Tjørneholm.

§ 9. Færdsel er forbudt fra 1. marts til 15. juli på Storeager og Lilleager samt på Hyllekrog Odde i henhold til Overfredningsnævnets afgørelse af 19. maj 1989 om fredning af dele af Saksfjed Inddæmning, Drummeholm og Hyllekrog.

Dispensation og tilsyn

§ 10. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-8.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i §§ 6-7 kan Farvandsvæsenet eller andre (f. eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

§ 11. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 12. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-8 eller af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 10, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

  • 1) forvoldt betydelig skade på de interesser, som lov om jagt og vildtforvaltning § 1, stk. 1 tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor, eller
  • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Overtrædelse af det i § 9 nævnte forbud mod færdsel straffes efter reglerne i Lov om naturbeskyttelse.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1996.

Stk. 2. Samtidig hermed ophæves Miljøministeriets bekendtgørelse af 6. februar 1993 om Tjørne-, Hylle- og Kalveholm Vildtreservat.

Miljø- og Energiministeriet, den 30. juni 1996

Svend Auken

/ Karen Westerbye-Juhl

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Bekendtgørelse uden nummer (offentliggøres i Statstidende)