Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om byfornyelse og boligforbedring, lov om privat byfornyelse, lov om leje og forskellige andre love (Ændringer som konsekvens af lov om almene boliger m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Boligministeriet

§ 1

I lov om byfornyelse og boligforbedring, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 15. september 1994, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1064 af 20. december 1995 og § 6 i lov nr. 1082 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 5, 3. pkt., ændres »almennyttig andelsboligforening efter reglerne i lov om boligbyggeri« til: »almen andelsboligorganisation, jf. lov om almene boliger m.v. § 9, stk. 2«.

2. I § 14, stk. 7, 1. pkt., ændres »almennyttig boligforening« til: »almen andelsboligorganisation«.

3. I § 14, stk. 7, 2. pkt., indsættes efter »andelsboligforeningen«: »eller andelsboligorganisationen«.

4. I § 14, stk. 7, 3. pkt., indsættes efter »foreningen«: »eller organisationen«.

5. I § 14, stk. 8, 1. pkt., indsættes efter »Foreningen«: »eller organisationen«.

6. I § 15, stk. 2, 1. pkt., ændres »almennyttig andelsboligforening« til: »almen andelsboligorganisation«.

7. I § 15, stk. 2, 2. pkt., ændres »foreningen« til: »organisationen« og »andelsboligforeningen« til: »andelsboligorganisationen«.

8. I § 15, stk. 4, 1. pkt., ændres »almennyttig andelsboligforening« til: »almen andelsboligorganisation«.

9. I § 18 indsættes efter »andelsboligforeninger«: »og andelsboligorganisationer«.

10. I § 42, stk. 1, ændres »almennyttige boligselskaber, jf. § 2 i lov om boligbyggeri« til: »almene boligorganisationer, jf. § 1 i lov om almene boliger m.v.«

11. § 60, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Lejen kan ikke overstige lejen i nyt alment boligbyggeri i området opført med støtte efter lov om almene boliger m.v. eller den tidligere lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 722 af 1. august 1996.«

12. I § 60, stk. 6, 1. pkt., ændres »almennyttigt« til: »alment«.

13. I § 60, stk. 6, litra a, ændres »almennyttigt« til: »alment«.

14. § 60, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Stk. 8 finder ikke anvendelse på lejemål i ejendomme, som ved lejemålets indgåelse ejes eller blev ejet af en almen boligorganisation, jf. § 1 i lov om almene boliger m.v., et almennyttigt boligselskab, jf. § 2 i den tidligere lov om boligbyggeri, eller af institutioner som nævnt i kapitel 11 og 12 i den tidligere lov om boligbyggeri.«

15. I § 62, stk. 1, 2. pkt., ændres »almennyttigt« til: »alment« og »lov om boligbyggeri« til: »lov om almene boliger m.v.«

16. I § 62, stk. 2, 3. pkt., ændres »et almennyttigt boligselskab, jf. § 2 i lov om boligbyggeri« til: »en almen boligorganisation, jf. § 1 i lov om almene boliger m.v.« og »§ 7 i lov om boligbyggeri« til: »§ 45 i lov om almene boliger m.v.«

17. § 71, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Ved behandlingen af sager om ejendomme, der tilhører almene boligorganisationer, jf. lov om almene boliger m.v., erstattes det efter indstilling af grundejerforeninger valgte medlem af boligkommissionen dog af et medlem, der vælges efter indstilling af de pågældende boligorganisationer i kommunen, og det efter indstilling af lejerforeninger valgte medlem af et medlem, der vælges efter indstilling fra afdelingsbestyrelserne i de almene boligorganisationer i kommunen.«

18. I § 90, stk. 7, ændres »almennyttig andelsboligforening efter reglerne i lov om boligbyggeri« til: »almen andelsboligorganisation efter reglerne i lov om almene boliger m.v.«

§ 2

I lov om privat byfornyelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 1. februar 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 2, ændres »almennyttige boligselskaber godkendt efter lov om boligbyggeri« til: »almene boligorganisationer, jf. lov om almene boliger m.v.«

2. I § 2, stk. 1, nr. 5, ændres »almennyttige boligselskaber« til: »almene boligorganisationer«.

3. Overskriften til kapitel 2 A affattes således:

»Almene boligorganisationer«.

4. I § 12 a, stk. 1, ændres »almennyttige boligselskaber« til: »almene boligorganisationer«.

5. I § 12 a, stk. 3, ændres »§ 12, stk. 4, i lov om boligbyggeri« til: »§ 68 i lov om almene boliger m.v.«

6. I § 12 b, 1. pkt., ændres »boligselskabet« til: »boligorganisationen«.

7. I § 12 c, stk. 1, 1. pkt., ændres »boligselskabet« til: »boligorganisationen«.

8. I § 12 d, stk. 3, 2. pkt., ændres »det almennyttige boligselskab« til: »den almene boligorganisation«.

§ 3

I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 837 af 20. september 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 46, stk. 2, 1. pkt., og i § 46 p, stk. 2, ændres »almennyttige boligselskaber« til: »almene boligorganisationer«.

2. I § 74, stk. 1, ændres »et almennyttigt boligselskab« til: »en almen boligorganisation«.

3. I § 75, stk. 5, i § 76, i § 83, stk. 2, og i § 93, stk. 3 , ændres »i lov om« til: »i den tidligere lov om«, og efter »personer med handicap« indsættes: », jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, eller § 5, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.«

4. I § 85, stk. 3, ændres »i medfør af lov om boliger for ældre og personer med handicap« til: »i medfør af den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, eller til almene ældreboliger efter lov om almene boliger m.v.«, og »efter lov om boliger for ældre og personer med handicap« til: »efter de nævnte love«.

5. I § 85, stk. 4, ændres »lov om boliger for ældre og personer med handicap« til: »de i stk. 3 nævnte love«.

6. § 100, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Reglerne om tilbudspligt finder ikke anvendelse ved overdragelse af almene boligorganisationers ejendomme, hvis ejendommene fortsat ejes af en almen boligorganisation, eller ved overdragelse af ejendomme i forbindelse med, at selvejende ældreboliger, selvejende lette kollektivboliger eller selvejende ungdomsboliginstitutioner sammenlægges eller omdannes til en afdeling af en almen boligorganisation.«

§ 4

I lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 17. oktober 1996, foretages følgende ændring:

1. § 4, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Reglerne i kapitel II-VI, VIII og VIII A gælder ikke for lejeforhold i ejendomme, som ved lejemålets indgåelse ejes af

  • 1) en almen boligorganisation, jf. § 1 i lov om almene boliger m.v.,
  • 2) en selvejende institution, hvor boligerne er opført efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, den tidligere lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 722 af 1. august 1996, eller lov om almene boliger m.v., eller
  • 3) en kommune eller en amtskommune, når boligerne er almene ældreboliger.«

§ 5

I lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 1, nr. 6 og 7, affattes således:

6. Bygninger, hvor en del af bygningen skal indrettes til ældreboliger eller almene ældreboliger, når kommunalbestyrelsen attesterer, at en del af bygningen indrettes til boliger, der får eller har fået tilsagn om støtte efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, eller lov om almene boliger m.v. Ældreboligerne eller de almene ældreboliger skal efter opdelingen hver for sig udgøre en samlet ejerlejlighed.

7. Bygninger, der er kondemneret i henhold til lov om byfornyelse og boligforbedring eller den tidligere lov om boligtilsyn, når kommunalbestyrelsen attesterer, at mindst halvdelen af bygningernes bruttoetageareal efter bygnings- og boligregisteret indrettes til ungdomsboliger, der har fået tilsagn om statsstøtte til indretning eller opførelse efter den tidligere byggestøtte-, kollegiestøtte- eller boligbyggerilovgivning eller efter § 15, stk. 3, i lov om byfornyelse og boligforbedring eller til almene ungdomsboliger, der får eller har fået tilsagn om støtte efter lov om almene boliger m.v., og den resterende del af bruttoetagearealet indrettes til andet end beboelse. Ungdomsboligerne eller de almene ungdomsboliger skal efter opdelingen udgøre en samlet ejerlejlighed.'

2. I § 10, stk. 2, nr. 2, 1. pkt., ændres »almennyttige boligselskaber, jf. kapitel 2 i lov om boligbyggeri« til: »almene boligorganisationer, jf. § 1 i lov om almene boliger m.v.«

§ 6

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 96 af 22. februar 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 5, nr. 2, affattes således:

  • »2) at ansøgeren benytter en bolig her i landet til helårsbeboelse.«

2. § 9, stk. 1, affattes således:

»Boligstøtte kan kun ydes, når boligen er forsynet med køkken med indlagt vand og forsvarligt afløb for spildevand (lejlighed), jf. dog stk. 2 og 3.«

3. I § 9 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Boligstøtte kan ydes til boliger uden selvstændigt køkken etableret i medfør af § 4 i den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, eller § 110, stk. 2, i lov om almene boliger m.v. samt til deltagere i kollektive bofællesskaber, jf. kapitel 4 a.

Stk. 3. Støtte til betaling af beboerindskud m.v. kan ydes til boliger uden selvstændigt køkken i de i kapitel 10 og 11 nævnte tilfælde.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

4. I § 10, stk. 4, 2. pkt., ændres »§ 10 a i lov om boligbyggeri« til: »§ 66 i lov om almene boliger m.v.«

5. § 13, stk. 1, nr. 2, affattes således:

  • »2) at samlivet ophører ved ægtefællens optagelse i plejeboliger efter § 1, stk. 1, 2. pkt., i den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, eller § 5, stk. 2, i lov om almene boliger m.v., ved ægtefællens optagelse på plejehjem, institution til personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap eller psykiatrisk institution eller ved bestemmelse om ægtefællens optagelse i de nævnte plejeboliger eller på plejehjem under dennes indlæggelse på somatisk sygehus,».

6. § 13, stk. 1, nr. 4, affattes således:

  • »4) at husstandsfællesskabet ophører ved, at en person, der havde fælles husstand med pensionisten, optages i plejeboliger som nævnt i nr. 2, på plejehjem, institution til personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap eller psykiatrisk institution eller ved bestemmelse om personens optagelse i de nævnte plejeboliger eller på plejehjem under dennes indlæggelse på somatisk sygehus.«

7. § 14, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte grænse finder ikke anvendelse, hvor kommunalbestyrelsen anviser en ældrebolig, jf. den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, eller en almen bolig, jf. lov om almene boliger m.v., til en person, der er berettiget til boligydelse.«

8. § 23, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte grænse finder ikke anvendelse, hvor kommunalbestyrelsen anviser en ældrebolig, jf. den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, eller en almen bolig, jf. lov om almene boliger m.v., til en person, der er berettiget til boligydelse.«

9. I § 24 a, stk. 1, nr. 1, ændres »et almennyttigt boligselskab, jf. § 2 i lov om boligbyggeri« til: »en almen boligorganisation, jf. § 1 i lov om almene boliger m.v.«

10. I § 32, stk. 2, ændres »almennyttige boligselskaber, jf. kapitel 2 i lov om boligbyggeri« til: »almene boligorganisationer, jf. § 1 i lov om almene boliger m.v.«

11. I § 39, stk. 2, 2. pkt., og i § 39, stk. 3, nr. 4, ændres »i lov om boliger« til: »i den tidligere lov om boliger«, og efter »med handicap« indsættes: », jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, eller § 5, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.«

12. § 54, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Efter bestemmelserne i §§ 55 og 56 ydes efter ansøgning lån til betaling af beboerindskud i byggeri omfattet af lov om almene boliger m.v. bortset fra almene ungdomsboliger uden selvstændigt køkken og i ejendomme, der tilhører almennyttige institutioner, såfremt der til disse sidste ejendommes opførelse er bevilget statsstøtte i medfør af lov om boligbyggeri kapitel 12 eller tidligere boligbyggerilove, jf. senest lovbekendtgørelse nr. 483 af 16. august 1973 kapitel 6.«

13. I § 54, stk. 2, nr. 1, og i § 59, stk. 2, indsættes efter »i henhold til«: »den tidligere« og efter »handicap«: », jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, og på almene ældreboliger omfattet af lov om almene boliger m.v.«

14. I § 54, stk. 3, indsættes efter »ældrebolig«: »eller almen ældrebolig«.

15. I § 56 a, stk. 2, og i § 59, stk. 4, ændres »§ 14, stk. 8, i lov om boligbyggeri« til: »§ 51, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.«

16. I § 57 indsættes efter »§ 68, stk. 1,»: »og lov om almene boliger m.v. § 52, stk. 1,».

17. I § 59, stk. 1, 1. pkt., ændres »almennyttigt byggeri, jf. kapitel 2 i lov om boligbyggeri« til: »byggeri omfattet af lov om almene boliger m.v. bortset fra almene ungdomsboliger uden selvstændigt køkken«.

18. I § 61, stk. 1 og 3, ændres »boligselskabet« til: »boligorganisationen«.

19. I § 61, stk. 3, ændres »selskabet« til: »organisationen«.

20. I § 61, stk. 5, ændres »boligindskud« til: »beboerindskud«.

21. I § 62 ændres »§ 11, stk. 3, i lov om boligbyggeri« til: »§ 71, stk. 3, i lov om almene boliger m.v.«

22. I § 66, stk. 1, ændres »almennyttigt byggeri, jf. kapitel 2 i lov om boligbyggeri« til: »byggeri omfattet af lov om almene boliger m.v.«

23. I § 73, stk. 2, ændres »§ 17, stk. 7, i lov om boliger for ældre og personer med handicap« til: »§ 63, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.«

24. § 75 a affattes således:

» § 75 a. Amtskommunen refunderer kommunens nettoudgifter til boligstøtte til beboere i ældreboliger og almene ældreboliger opført i medfør af § 5 a i den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, henholdsvis § 115, stk. 4, i lov om almene boliger m.v.

Stk. 2. Tilsvarende refunderes beliggenhedskommunens nettoudgifter til boligstøtte til beboere i ældreboliger og almene ældreboliger af den kommune, der har givet tilsagn om ombygning af et plejehjem til de pågældende boliger efter § 5 b i den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap eller § 115, stk. 3, i lov om almene boliger m.v.«

25. I § 76, stk. 1 og 2, ændres »§ 17 i lov om boliger for ældre og personer med handicap« til: »§ 63 i lov om almene boliger m.v.«

26. § 76, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»Ud over de tilfælde, der er nævnt i stk. 1-3, kan det ved aftale mellem kommunalbestyrelserne i henholdsvis opholdskommunen og en tidligere opholdskommune aftales, at opholdskommunen får sin nettoudgift til boligstøtte refunderet af en tidligere opholdskommune, såfremt der i medfør af den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, eller lov om almene boliger m.v. anvises en ældrebolig henholdsvis en almen ældrebolig til en ældre eller person med handicap.«

Erhvervsministeriet

§ 7

I lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 547 af 20. juni 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 4, nr. 3, ændres »almennyttige boligselskaber« til: »almene boligorganisationer«.

Finansministeriet

§ 8

I lov nr. 1093 af 21. december 1994 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love. (Effektivisering af inddrivelsen af restancer til det offentlige) foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»Ved ordregivere forstås i denne lov alle dele af den offentlige forvaltning samt modtagere af støtte til almene boliger efter lov om almene boliger m.v. eller den tidligere lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 722 af 1. august 1996, selvejende ungdomsboliger og kollektive bofællesskaber efter den tidligere lov om boligbyggeri samt til ældreboliger efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996.«

Socialministeriet

§ 9

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996, som ændret senest ved lov nr. 497 af 12. juni 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 1, nr. 3 , indsættes efter »§ 115, stk. 2 og 3,»: »§ 63 i lov om almene boliger m.v.«, efter »§ 17, stk. 5, i«: »den tidligere« og efter »med handicap«: », jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996«.

2. I § 11, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »en ældrebolig i medfør af«: »den tidligere« og efter »ældre og personer med handicap«: », jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, eller en almen ældrebolig i medfør af lov om almene boliger m.v.«

3. I § 11, stk. 2, 2. pkt., ændres »et almennyttigt boligselskab« til: »en almen boligorganisation«.

§ 10

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 612 af 24. juni 1996, foretages følgende ændring:

1. § 58, stk. 1, nr. 2 , affattes således:

  • »2) En ældrebolig efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, en almen ældrebolig efter lov om almene boliger m.v. eller en byfornyet bolig i medfør af lov om byfornyelse og boligforbedring, når optagelse er sket i medfør af § 11, stk. 2, i lov om social bistand, § 17, stk. 5, i den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap eller § 63 i lov om almene boliger m.v.«

Indenrigsministeriet

§ 11

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 615 af 18. juli 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 68, stk. 2, ændres »lov om boliger for ældre og personer med handicap« til: »lov om almene boliger m.v.«

§ 12

I lov om Københavns Kommunes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 616 af 18. juli 1995, som ændret ved lov nr. 222 af 27. marts 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 51 a, stk. 2, ændres »lov om boliger for ældre og personer med handicap« til: »lov om almene boliger m.v.«

§ 13

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 30. juni 1995, som ændret ved § 2 i lov nr. 223 af 27. marts 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 20, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Til kommunerne i hovedstadsområdet ydes et udligningstilskud svarende til kommunernes nettoudgifter til individuel boligstøtte m.v. i henhold til lov om individuel boligstøtte og en nærmere andel af visse kommunale nettoudgifter i henhold til den tidligere lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 722 af 1. august 1996, lov om almene boliger m.v., lov om byfornyelse og boligforbedring og den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996. Samtlige kommuner i hovedstadsområdet bidrager til det årlige tilskud i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede kommunale beskatningsgrundlag i hovedstadsområdet.«

2. I § 25, stk. 3, ændres »lov om boliger for ældre og personer med handicap« til: »lov om almene boliger m.v.«

§ 14

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 19. august 1994, som ændret senest ved lov nr. 472 af 12. juni 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 54, stk. 1, nr. 4, 1. pkt., affattes således:

»Almene ældreboliger, der er omfattet af lov om almene boliger m.v., og ældreboliger, der er omfattet af den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996.«

2. I § 55, stk. 2, ændres »§ 54, stk. 1, nr. 2-3« til: »§ 54, stk. 1, nr. 2-4«.

Skatteministeriet

§ 15

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 19. september 1995, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 487 af 12. juni 1996, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 1, nr. 6, affattes således:

  • »6) Landsbyggefonden samt boligorganisationer, der er godkendt af kommunalbestyrelsen til at udøve almen boligvirksomhed, for så vidt indtægterne - bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital - ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til fremme af alment boligbyggeri eller lignende af boligministeren godkendt formål.«

§ 16

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 15. november 1995, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 488 af 12. juni 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 7, litra o , ændres »boligbyggeri« til: »almene boliger m.v.« og »almennyttig« til: »almen«.

Økonomiministeriet

§ 17

I realkreditloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 924 af 23. oktober 1996, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til § 30 affattes således:

»Alment boligbyggeri«.

2. I § 30, stk. 1 , ændres »stk. 2-6« til: »stk. 2-7«.

3. I § 30, stk. 1 og 4 , ændres »almennyttigt« til: »alment«.

4. I § 30, stk. 2, ændres »Til opførelse, herunder af forsøgsbyggeri i henhold til kapitel 8 og § 62 a i lov om boligbyggeri« til: »Til etablering af almene boliger efter § 115, stk. 1-4, i lov om almene boliger m.v., herunder af forsøgsbyggeri i henhold til kapitel 10 i lov om almene boliger m.v.«

5. I § 30 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Til nedsættelse af beboerindskud i tidligere lette kollektivboliger, jf. § 73, stk. 2, i lov om almene boliger m.v., kan ydes indekslån, type IS, mod garanti fra kommunalbestyrelsen for hele lånet. Den maksimale løbetid er 50 år.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

6. I § 30, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes efter »Til andre formål kan«: »med kommunalbestyrelsens godkendelse«.

7. I § 30, stk. 5, der bliver stk. 6, ophæves sidste pkt.

8. I § 30, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 2, stk. 4 og stk. 5, 4. pkt.,» til: »stk. 2, 4 og 5« og »lov om boligbyggeri« til: »lov om almene boliger m.v.«

9. I § 30, stk. 6, 2. pkt. , der bliver stk. 7, 2. pkt., ændres »stk. 5, 3. pkt.« til: »stk. 6, 3. pkt.«

10. I § 31, stk. 1, ændres »stk. 2-7« til: »stk. 2-5«.

11. § 31, stk. 2 og 3, ophæves.

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 2-5.

12. I § 31, stk. 6, der bliver stk. 4, indsættes efter »Til andre formål«: »end opførelse, ejerskifte, om- og tilbygning eller de i stk. 3 nævnte«.

13. I § 31, stk. 7, der bliver stk. 5, ændres »stk. 2-3 og stk. 5« til: »stk. 3« og »lov om boligbyggeri« til: »lov om almene boliger m.v.«

14. § 31 a med tilhørende overskrift ophæves.

15. § 32 affattes således:

» § 32. Til andre formål end opførelse, ejerskifte eller om- og tilbygning kan med kommunalbestyrelsens godkendelse ydes nominallån inden for en lånegrænse på 80 pct. Den maksimale løbetid er 30 år.«

16. I § 32 a ændres »kapitel 9 a i lov om boligbyggeri« til: »kapitel 11 i lov om almene boliger m.v.«

17. I § 40, stk. 4, ændres »almennyttigt boligbyggeri« til: »alment boligbyggeri«.

§ 18

Loven træder i kraft den 1. januar 1997.

Givet på Christiansborg Slot, den 11. december 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Løvig Simonsen