Den fulde tekst

Lov om ændring af statsskatteloven, ligningsloven og andre skattelove

(Ændrede regler om skattefri rejsegodtgørelse og ligestilling mellem

personer, der udfører offentligt hverv, og ansatte i private

virksomheder samt ændring af 60-dages-reglen for

befordringsgodtgørelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomst- og formueskat til staten (statsskatteloven), som ændret senest ved § 8 i lov nr. 427 af 14. juni 1995, foretages følgende ændring:

1. § 5, litra d , ophæves.

§ 2

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 15. november 1995, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 488 af 12. juni 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Godtgørelse, der udbetales af arbejdsgiveren, for udgifter, som lønmodtageren påføres som følge af arbejdet, medregnes ved indkomstopgørelsen. Dette gælder dog ikke godtgørelse for befordringsudgifter omfattet af § 9 B eller rejseudgifter eller andre merudgifter, der påføres lønmodtageren, fordi lønmodtageren på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl, såfremt godtgørelsen ikke overstiger satser, der fastsættes af Ligningsrådet. Ved rejseudgifter forstås merudgifter, der påføres lønmodtageren, fordi arbejdsgiveren midlertidigt udsender den pågældende til et andet arbejdssted end lønmodtagerens sædvanlige arbejdsplads, når dette medfører, at lønmodtageren ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Med hensyn til anvendelsen af Ligningsrådets standardsatser kan et arbejdssted højst anses for midlertidigt i de første 2 måneder, hvis arbejdsstedet er i Danmark, og de første 4 måneder, hvis det er i udlandet. Ligningsrådet kan fastsætte nærmere regler og særlige satser for forskellige erhvervsgrupper. Udbetaler arbejdsgiveren ikke helt eller delvis skattefri godtgørelse, kan fradrag for befordring som nævnt i § 9 B foretages efter § 9 C. Godtgørelsen skal medregnes ved indkomstopgørelsen, hvis den fragår i en forud aftalt bruttoløn. Ligningsrådet kan ikke fastsætte godtgørelsessatser for udgifter til logi. Rejseudgifter eller andre merudgifter kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen, i det omfang de er godtgjort efter 2. pkt.«

2. § 9, stk. 8 og 9, ophæves.

Stk. 10 bliver herefter stk. 8.

3. I § 9 B, stk. 1, litra a , indsættes efter »arbejdsdage«: »inden for de forudgående 24 måneder«.

4. I § 33 A, stk. 2 , ændres »§ 9, stk. 8, eller statsskattelovens § 5, litra d« til: »eller § 9, stk. 5«.

§ 3

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 8. februar 1996, som ændret senest ved § 9 i lov nr. 399 af 22. maj 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 1, nr. 1 , udgår »uden for området for statsskattelovens § 5 d«.

§ 4

I lov om indskud på etableringskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 921 af 2. december 1993, som ændret ved § 1 i lov nr. 914 af 8. december 1993, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 1, 2. pkt. , ændres »bestemmelserne i statsskattelovens § 5 d og« til: »bestemmelsen i«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1997.

Stk. 2. Reglerne i statsskattelovens § 5 d, jf. ligningslovens § 9, stk. 8 og 9, samt de særregler for bestemte erhvervsgrupper, der er fastsat af Ligningsrådet i Told- og Skattestyrelsens cirkulære nr. 220 af 31. december 1995 under punkt 5.1-5.5 med virkning indtil 1. januar 1997, jf. punkt 6.3, kan dog anvendes til og med 31. marts 1999 i stedet for de regler, der fastsættes af Ligningsrådet i medfør af ligningsloven som ændret ved denne lov.

Stk. 3. De i ligningslovens § 9, stk. 5, 4. pkt., som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, nævnte frister for, at et arbejdssted anses som midlertidigt, på 2 måneder, hvis arbejdsstedet er i Danmark, og på 4 måneder, hvis arbejdsstedet er i udlandet, løber først fra 1. april 1999. Ligningsrådet kan uanset bestemmelsen i ligningslovens § 9, stk. 5, 3. pkt., som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, fastsætte godtgørelsessatser for rejser uden overnatning og uanset bestemmelsen i ligningslovens § 9, stk. 5, 8. pkt., som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, fastsætte godtgørelsessatser for logi gældende til og med 31. marts 1999. Det er en betingelse for, at der kan udbetales skattefri godtgørelse for en rejse uden overnatning, at rejsen har en varighed af mindst 5 timer og strækker sig ud over 8 km fra arbejdsstedet. Desuden gælder betingelserne i cirkulære nr. 220 af 31. december 1995 for sådanne rejser.

Stk. 4. § 2, nr. 4, samt §§ 3 og 4 har ikke virkning for godtgørelser, der ydes i medfør af bestemmelsen i stk. 2.

Givet på Amalienborg, den 12. december 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch