Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Strafskærpelse ved gentagen handel med hårde stoffer)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om euforiserende stoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 391 af 21. juli 1969, som ændret ved § 1 i lov nr. 296 af 9. juni 1971 og § 2 i lov nr. 160 af 28. april 1982, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

     »Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en betydeligt skærpende omstændighed, at der er tale om gentagne tilfælde af salg af et særlig farligt eller skadeligt stof.«

     Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. § 3, stk. 3, ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 11. december 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Bjørn Westh

Officielle noter

Ingen