Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om på- og afmønstring af søfarende, om besætningsskemaer og om søfartsbøger


I medfør af § 64 a, stk. 1, § 64 b, stk. 2, og § 70 i sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. september 1995, og efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 694 af 17. august 1995, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Ved udtrykket søfarende forstås enhver person, bortset fra skibsføreren, som udfører tjeneste i dansk skib i søen.

§ 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på:

  • 1) Handelsskibe med en bruttotonnage under 20.
  • 2) Fiskeskibe med en bruttotonnage under 500.
  • 3) Pramme, lægtere, uddybningsmaskiner og flydekraner.
  • 4) Fritidsfartøjer.

Stk. 2. For passagerskibe og skibe til særlige formål kan Søfartsstyrelsen efter anmodning tillade afvigelser fra bekendtgørelsen.

På- eller afmønstring

§ 3. Mønstring skal finde sted, når en søfarende tiltræder eller fratræder tjenesten i et dansk skib.

Stk. 2. Skibsføreren skal ved mønstringen sikre, at lovgivningens forskrifter for den pågældende søfarende er opfyldt, herunder navnlig de aldersmæssige, helbredsmæssige og uddannelsesmæssige krav.

Besætningsskema

§ 4. Som besætningsskema skal anvendes en af Søfartsstyrelsen godkendt formular, som skal udfyldes, indsendes og opbevares i overensstemmelse med den af Søfartsstyrelsen udsendte »Vejledning i brugen af hyrekontrakt/besætningsskema«, jf. dog § 7.

Stk. 2. Skibsføreren skal ved på- eller afmønstring sikre sig, at besætningsskemaet er udfyldt og indsendt i overensstemmelse med den i stk. 1 nævnte vejledning.

Stk. 3. For unge i familiepleje anbragt af offentlige myndigheder efter Socialministeriets vejledning om bistandslovens bestemmelser om særlige støtte til børn og unge anvendes besætningsskemaet i overensstemmelse med den i stk. 1 nævnte vejledning.

Stk. 4. For personer, der følger med skibet uden at udføre tjeneste om bord, kan besætningsskema anvendes i overensstemmelse med den i stk. 1 nævnte vejledning.

§ 5. Et eksemplar af samtlige besætningsskemaer skal opbevares om bord i skibet. Skemaerne skal samles i en mappe, der benævnes skibsbesætningsliste.

§ 6. Rederiet skal udfylde og indsende besætningsskema i overensstemmelse med den i § 4, stk. 1, nævnte vejledning, når en skibsfører tiltræder eller fratræder tjenesten om bord i et dansk skib, jf. dog § 7.

§ 7. Søfartsstyrelsen kan uanset bestemmelserne i §§ 4-6 efter anmodning fra reder eller skibsfører tillade, at mønstringsoplysninger om bord opbevares på elektronisk medie, og at indberetningen af mønstringsoplysninger sker elektronisk.

Søfartsbog

§ 8. En dansk søfarende, der påmønstrer i en stilling omfattet af skibets besætningsfastsættelse, skal være i besiddelse af en søfartsbog.

Stk. 2. For udenlandske søfarende, der påmønstrer i en stilling omfattet af skibets besætningsfastsættelse, benyttes besætningsskemaet i stedet for søfartsbog.

Stk. 3. Er en dansk søfarende som nævnt i stk. 1 ikke i besiddelse af søfartsbog ved påmønstring, finder stk. 2 tilsvarende anvendelse. Den pågældende skal dog snarest muligt sørge for at erhverve en søfartsbog, og de nødvendige påtegninger om tjenesteforholdet skal herefter af rederen eller skibsføreren indføres i søfartsbogen.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen kan tillade, at søfartsbøger udstedt af Færøernes Landsstyre benyttes i danske skibe.

§ 9. Skibets fører skal ved på- og afmønstring udfylde og underskrive de i § 8, stk. 1, nævnte søfarendes søfartsbøger.

Stk. 2. Udfyldelse af søfartsbog skal ske på tydelig måde. Navne på skibe og byer må ikke forkortes.

Stk. 3. Som stillingsbetegnelser må for stillinger omfattet af skibets besætningsfastsættelse kun benyttes de i besætningsfastsættelsen anførte.

Stk. 4. For danske søfarende, som ikke er omfattet af § 8, stk. 1, skal skibsføreren på anmodning indføre påtegninger om tjenesteforholdet i vedkommendes søfartsbog.

Stk. 5. I tilfælde, hvor en søfarende ikke befinder sig om bord ved skibets afsejling, skal afmønstringsrubrikken i søfartsbogen, uanset udeblivelsesårsagen, forsynes med datoen for udeblivelsen som ved en normal afmønstring. Anden påtegning må ikke benyttes.

Udstedelse af søfartsbog

§ 10. Søfartsbøger udstedes af Søfartsstyrelsen eller myndigheder, som bemyndiges hertil.

§ 11. Søfartsbøger må kun udstedes til personer, som

  • 1) har dansk indfødsret, og
  • 2) er fyldt 16 år.

Stk. 2. Til personer under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, må søfartsbøger kun udstedes, når vedkommende foreviser skriftlig tilladelse fra forældremyndighedens indehaver til at tage beskæftigelse til søs.

§ 12. Anmodning om udstedelse af søfartsbog fremsættes på en særlig blanket, der fås ved henvendelse til Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Søfartsbogen skal være forsynet med et vellignende pasbillede.

Stk. 3. Ansøgeren skal godtgøre sin identitet ved forevisning eller indsendelse af både

  • 1) personnummerbevis eller sygesikringsbevis, og
  • 2) pas, førerbevis eller dåbsattest/navnebevis.

§ 13. Prisen for erhvervelse af en søfartsbog er 150,00 kr. Skal søfartsbogen tilsendes, kan Søfartsstyrelsen udover bogens pris kræve omkostningerne ved forsendelsen dækket.

Straffebestemmelse

§ 14. Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde.

Ikrafttræden m.v.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1997.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 406 af 21. juni 1993 om på- og afmønstring af søfarende, om besætningsskemaer og om søfartsbøger.

Søfartsstyrelsen, den 4. december 1996

Niels J. Bagge

/ Philippe Bauchy

Officielle noter

Ingen