Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 2 og § 7, stk. 2, 1. pkt., ændres »et land i Den Europæiske Union« til: »et andet land i EU/EØS«.

2. I § 6, stk. 2, § 7, stk. 4, § 12, § 16, stk. 2, og § 18, stk. 6, ændres »Den Europæiske Union« til: »EU/EØS«.

3. § 18, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1997.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 11. december 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Mimi Jakobsen

Officielle noter

Ingen