Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opkrævning m.v. af indkomst- og formueskat

(Fremrykket afregning af kildeskat m.v.)


§ 1

I medfør af § 38 i finansloven, tekstanmærkning nr. 51 F ad 38.11.01.10, foretages følgende ændringer i bekendtgørelse nr. 768 af 19. september 1995, som ændret ved bekendtgørelse nr. 761 af 20. august 1996, bekendtgørelse nr. 878 af 3. oktober 1996 og bekendtgørelse nr. 1012 af 2. december 1996, foretages følgende ændringer:(* 1)

1. Efter § 28, stk. 1, 3. pkt. indsættes som 4. pkt.:

»For de i stk. 8 nævnte indeholdelsespligtige gælder dog stk. 7, for så vidt angår det i 1.-3. pkt. anførte.«

4. pkt. bliver herefter 5. pkt.

2. Efter § 28, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Inden udløbet af betalingsfristen skal de indeholdelsespligtige indgive angivelse til Told- og skattestyrelsen med oplysning om den i kalendermåneden i alt indeholdte A-skat, jf. dog stk. 7 og 8«.

3. § 28, stk. 6, affattes således:

»Told- og Skattestyrelsen kan tillade, at en indeholdelsespligtig, som i bestemte måneder ikke foretager udbetaling af A-indkomst, bortset fra de i stk. 8 nævnte indeholdelsespligtige, ikke skal indgive angivelse vedrørende disse måneder.«

4. I § 28, indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. For de indeholdelsespligtige, der er nævnt i stk. 8, forfalder indeholdt A-skat til betaling for personer, der har fået udbetalt A-indkomst, efter at retten til indkomsten er erhvervet (bagudlønnede) den sidste hverdag (bankdag) og for personer, der har fået udbetalt A-indkomst før retten til indkomsten er erhvervet (forudlønnede)første hverdag (bankdag) i den måned indkomsten vedrører. Sidste rettidige betalingsdag er forfaldsdagen. For opgørelse og indbetaling af eventuelle afstemningsbeløb, berigtigelser m.v. vedrørende indeholdt A-skat for hele indkomståret, er den sidste rettidige angivelses- og betalingsdag dog den 17. januar. Indbetalingen sker til de statslige told- og skattemyndigheder. A-skat for bagudlønnede skal angives senest to hverdage forud for forfaldsdagen for så vidt indbetalingen er kendt og besluttet, medmindre der sker elektronisk angivelse. For så vidt indbetalingen ikke er kendt eller besluttet på det nævnte tidspunkt, angives den i den efterfølgende måned. A-skat for forudlønnede skal angives senest på forfaldsdagen. Elektronisk angivelse skal være Told- og Skattestyrelsen i hænde senest kl. 12 på forfaldsdagen.«

5. I § 28, indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Det i stk. 1 nævnte gælder ikke for A-skat indeholdt af:

  • 1) Ministerier og institutioner hvis driftsbudget er optaget på statens bevillingslove, jf. § 2, stk. 1, i lov nr. 131 om statens regnskabsvæsen m.v. af 28. marts 1984.
  • 2) Institutioner, foreninger og fonde hvor vedkommende minister i henhold til § 2, stk. 2 i lov nr. 131 om statens regnskabsvæsen m.v. af 28. marts 1984 har bestemt, at lovens regler om regnskabsvæsen og regler, der udstedes efter loven, skal finde anvendelse.
  • 3) Ikke-statslige institutioner, hvor staten yder tilskud til dækning af institutionens driftsudgifter på halvdelen eller mere jf. Finansministeriets budgetvejledning 1996 pkt. 20.1.21.
  • 4) Kommuner,
  • 5) Kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, hvori der alene deltager kommuner, og hvis regnskab optages i en kommunes regnskab.
  • 6) Selvejende institutioner med driftsoverenskomst med en kommune.«

6. I § 28, indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Finansministeren træffer afgørelse i de tilfælde, hvor der opstår tvivl, om hvorvidt en indeholdelsespligtig er omfattet af stk. 8, nr. 1, 2 og 3. Indenrigsministeren træffer afgørelse i de tilfælde, hvor der opstår tvivl, om hvorvidt en indeholdelsespligtig er omfattet af stk. 8, nr. 4, 5 og 6.«

7. I § 28, indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. Hvis de indeholdelsespligtige, der er nævnt i stk. 8, i medfør af kildeskattelovens § 63, stk. 2, ikke betaler A-skat vedrørende bagudlønnede rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned regnet fra den første i måneden efter sidste rettidige indbetalingsdag. For A-skat vedrørende forudlønnede skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned regnet fra den første i måneden.«

8. I § 28, indsættes som stk. 11:

»Stk. 11. Hvis en indeholdelsespligtig, der er nævnt i stk. 8, i medfør af kildeskattelovens § 57, stk. 2, ikke har indgivet den i § 57, stk. 1, nævnte angivelse rettidigt, skal der kun betales en afgift pr. måned, uanset om den indeholdelsespligtige er pligtig til at indgive flere angivelser, og disse ikke er indgivet rettidigt.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1997.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning fra og med kalenderåret 1997.

Skatteministeriet, den 6. december 1996

Carsten Koch

/ Kaj Lotz

Redaktionel note
  • I indledningens 7. og 8. linie slettes 'foretages følgende ændringer'.
  • (* 1) Bek. nr. 1041 af 6. december 1996, om ændring af bekendtgørelse om opkrævning m.v. af indkomst- og formueskat (Fremrykket afregning af kildeskat m.v.)
  • Fra rettelseslisten til Lovtidende A, 1996: