Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om østersfiskeri i Limfjorden

 

I medfør af § 30, § 32, stk.1, §§ 34 og 36, § 130, stk. 2 og 4, i fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 828 af 31. juli 2004, som ændret ved lov nr. 1428 af 22. december 2004, §§ 1 og 2 i anordning nr. 93 af 8. februar 2000 om, at visse generelle forbud og påbud inden for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris område ikke indføres i Lovtidende og efter bemyndigelse fastsættes:

Område

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for østersfiskeri i Limfjorden, herunder optagning mv., landing samt transport.

Stk. 2. Herudover gælder de øvrige bestemmelser, der er fastsat for muslingefiskeri i Limfjorden, herunder om reguleringsområder o.l. vandområder, hvor fiskeri er forbudt, prøveudtagning samt for fartøjernes dimensioner mv.

Stk. 3. Det er kun tilladt at fiske, medbringe og lande østers i overensstemmelse med tilladelser udstedt af Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet kan i tilladelsen fastsætte særlige vilkår for udnyttelse af denne, bl.a. om, hvilke mængder indehaver af tilladelsen højst må fiske, medbringe og lande i en given periode. Ved ændring af vilkårene, herunder de tilladte fangstmængder, udsteder Fiskeridirektoratet nye tilladelser.

Tilladelse

§ 2. Fiskeridirektoratet kan meddele tilladelse til, at ejere af fartøjer med tilladelse til blåmuslingefiskeri i Limfjorden kan udøve østersfiskeri i hver anden uge på betingelse af, at

1) fartøjer med ulige havnekendingsnumre kun udøver fiskeriet i uger med ulige numre, og at

2) fartøjer med lige havnekendingsnumre kun udøver fiskeriet i uger med lige numre.

§ 3. Fiskeridirektoratet kan meddele tilladelse til, at ejere af andre fartøjer end de i § 2 nævnte kan udøve østersfiskeri, forudsat at

1) fartøjets længde overalt ikke overstiger 15 m, og at

2) ejeren med fartøjet har drevet et dokumenteret fiskeri i Limfjorden med det pågældende fartøj i de seneste forudgående 2 år, således at værdien af fartøjets samlede landinger ved dette fiskeri i nævnte periode har udgjort mindst 50 % af værdien af fartøjets samlede landinger i perioden . Værdien af fartøjets samlede landing skal for denne 2 års periode udgøre mindst i alt 100.000 kr.

§ 4. Fiskeridirektoratet kan meddele tilladelse til, at erhvervs- og bierhvervsfiskere driver østersfiskeri med håndredskaber (brijling), der opfylder følgende betingelser:

1) Rammen skal være af jern og være cirkelformet med en diameter på højst 40 cm.

2) Stangen, hvorpå jernrammen er fastgjort, må højst have en længde på 5 m.

Stk. 2. Under fiskeriet skal redskabet konstant være håndholdt, og fartøjet må ikke fremdrives med motorkraft.

§ 5. Ejer eller medejer af et fartøj kan opnå tilladelse til fiskeri efter østers enten efter § 2 eller § 3. Personer, der er ejer eller medejer af et fartøj, og som har tilladelse til østersfiskeri i medfør af § 2 eller § 3, kan ikke opnå tilladelse til fiskeri efter østers med håndredskaber efter § 4.

§ 6. Fiskeridirektoratet kan meddele tilladelse til udskiftning af fartøjer til fartøjsejere, der har tilladelse til østersfiskeri efter §§ 2 og 3, såfremt ejeren har erhvervet et fartøj til udskiftning af det fartøj, der er udstedt tilladelse til østersfiskeri med, forudsat at fartøjets længde overalt ikke overstiger 12 m.

Udøvelse af fiskeriet

§ 7. Fiskeri efter og landing af østers er forbudt i Limfjorden fra den 15. maj til og med den 31. august.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan efter høring af Danmarks Fiskeriundersøgelser åbne eller lukke områder, helt eller delvist, for østersfiskeri af hensyn til østersyngel.

§ 8. Fiskeri i henhold til tilladelse efter §§ 2 og 3 må kun udøves med redskaber, der opfylder følgende betingelser:

1) Rammen må højst have en bredde på 1 m. og en højde på højst 22 cm.

2) Rammen inklusiv hanefod må højst veje 11,5 kg, og posen må højst veje 12 kg. Redskabets vægt må i våd tilstand inklusiv ramme og pose højst være 24 kg.

3) Redskabets vægt må ikke øges, herunder ved påsætning af ekstra vægte eller slidgarn.

Stk. 2. Der må højst anvendes 2 af de i stk. 1 nævnte redskaber pr. fartøj ad gangen.

Stk. 3. Ved fiskeri med det i stk. 1 nævnte redskab, må fartøjet på den pågældende fangstrejse ikke have andre redskaber om bord.

§ 9. Fiskeri efter østers er forbudt i alle reguleringsområder i Limfjorden inden for en 3 meters dybdekurve (fastsat til midtlinjen mellem 4 m og 2 m dybdekurven), bortset fra områderne 17, 18, 19, 20 og 21, hvor forbuddet gælder inden for en 2 meters dybdekurve.

Stk. 2. Fiskeri efter § 4 kan udøves inden for de i stk. 1 anførte dybdekurver, dog er fiskeri efter § 4 forbudt i reguleringsområde 23 og 24.

§ 10. Fiskeridirektoratet kan meddele forbud mod fiskeri i ét, flere eller alle reguleringsområder efter de samme regler, som gælder for blåmuslingefiskeri, jf. bekendtgørelse nr. 155 af 7. marts 2000 med senere ændringer.

Mindstemål og mængder

§ 11. Østers, der vejer mindre end 60 gram, må ikke beholdes om bord, omlades, landes, opbevares, transporteres, sælges eller udbydes til salg, men skal straks genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand. Dog er det tilladt, at der i den enkelte landing og i det enkelte parti er op til 5 vægtprocent østers, som ikke opfylder denne vægtgrænse.

§ 12. Enhver landing og ethvert parti østers må højst indeholde en bifangst på 10 vægtprocent blåmuslinger.

Stk. 2. Alle sten og skaller samt dyr, herunder blåmuslinger, der ikke er lovlig bifangst i medfør af stk. 1, skal straks efter fangsten genudsættes.

Stk. 3. Enhver landing og ethvert parti blåmuslinger må højst indeholde en bifangst på 1 vægtprocent østers, der skal fiskes og landes samtidig med blåmuslingepartiet. Østers, som er fisket som bifangst i muslingefiskeri i perioden nævnt i § 7, skal genudsættes hurtigst muligt.

§ 13. Fiskeriet foregår inden for en samlet mængde under hensyn til østerressourcens bevaring og reproduktion.

Stk. 2. Ved fiskeri efter østers med et fartøj med tilladelse efter §§ 2 og 3 eller ved fiskeri med tilladelse efter § 4 må der indtil videre i enhver 2-ugers periode højst fiskes, medbringes og landes i alt 1.500 kg østers. I den tilladte mængde indgår bifangst ved blåmuslingefiskeri, jf. § 12, stk. 3.

Stk. 3. Bierhvervsfiskere, jf. fiskerilovens § 17, kan højst fiske, medbringe og lande 1/3 ration af den tilladte ration.

Stk. 4. Fiskeridirektoratet kan efter høring af Udvalget for Erhvervsfiskeri, jf. lovens § 6, og i lyset af fangst- forsynings- og afsætningssituationen fastsætte ændrede regler og vilkår for fiskeriet. Der udsendes meddelelse herom i overensstemmelse med bilag 6 i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om regulering af fiskeriet.

Stk. 5. Der kan blandt andet fastsættes ændringer vedrørende følgende:

1) De disponible mængder for bestemte perioder.

2) Indstilling af fiskeriet, herunder indstilling i bestemte produktionsområder.

3) Perioderationer, herunder ændringer i de fastsatte perioder for rationerne.

4) Ændrede vilkår for allerede udstedte tilladelser.

§ 14. Østers skal ilandbringes og landes samme dag, som de er fisket. Fangst udover den i § 13 fastsatte mængde skal straks efter fangsten genudsættes på det sted, hvor den er fanget. Det er ikke tilladt at deponere fangede østers i vandsøjlen eller andre steder inden landing.

§ 15. Vilkår og bestemmelser vedrørende højst tilladt bifangst er overtrådt, hvis der ved en repræsentativ prøve udtaget efter reglerne i Kommissionens forordning nr. 954/87 af 1. april 1987 konstateres højere bifangst end tilladt.

Kontrol, straf og ikrafttræden m.m.

§ 16. Med bøde straffes den, der

1) overtræder eller forsøger at overtræde § 1, stk. 3, §§ 7 - 9, §§ 11, 12, § 13, stk. 2 – 3, og § 14,

2) tilsidesætter eller forsøger at tilsidesætte vilkår fastsat i tilladelser efter §§ 2 - 4, § 6 eller

3) overtræder eller forsøger at overtræde bestemmelser om ændrede regler og vilkår udstedt i henhold til § 13, stk. 4 og 5, og udsendt i overensstemmelse med bilag 6 i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om regulering af fiskeriet.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2005.

Stk. 2. Erhvervs- og bierhvervsfiskere, som havde tilladelse til fiskeri efter østers i den seneste fiskeriperiode op til denne bekendtgørelses ikrafttræden, vil fortsat kunne opnå tilladelse til fiskeri efter østers, uanset at kravet til værdi af landet mængde i § 3, nr. 2, ikke er opfyldt.

Stk.3. Bekendtgørelse nr. 894 af 30. august 2004 om østersfiskeri i Limfjorden ophæves.

 

 

Fiskeridirektoratet, den 26. august 2005

Jørgen Fredsted

/Lotte Søndergaard Møller