Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond

Herved bekendtgøres lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 77 af 12. februar 1988 med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 380 af 6. juni 1991 og § 6 i lov nr. 385 af 22. maj 1996.


§ 1. Lønmodtagernes Garantifond oprettes til sikring af

lønmodtageres krav på løn m.v. ved

  • 1) arbejdsgiverens konkurs,
  • 2) arbejdsgiverens død, såfremt der træffes afgørelse om insolvensbehandling, eller boet sluttes ved boudlæg uden skiftebehandling, eller
  • 3) virksomhedens ophør, såfremt det godtgøres, at arbejdsgiveren er ude af stand til at betale kravet.

§ 2. Garantien omfatter krav på løn og andet vederlag, erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet, godtgørelse i forbindelse med opsigelse eller afbrydelse af arbejdsforholdet samt feriegodtgørelse, såfremt kravne er eller i tilfælde af konkurs ville være omfattet af konkurslovens § 63, stk. 2, 1. pkt., eller § 95, stk. 1, nr. 1-5, jf. stk. 2. Garantien omfatter tillige tilsvarende krav, der kan støttes på konkurslovens § 94, nr. 2, såfremt den skifteret, der behandler konkursboet eller dødsboet, attesterer, at boet ikke for tiden er i stand til at opfylde kravene. Garantien omfatter dog ikke den del af kravet, som arbejdsgiveren skulle have indeholdt i kildeskat.

Stk. 2. I de i § 1, nr. 3, nævnte tilfælde afgør fonden, hvilket tidspunkt der træder i stedet for fristdagen, om kravet kan tillægges fortrinsret efter konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 5, og om udbetaling skal nægtes i medfør af konkurslovens § 95, stk. 2. Har virksomheden anmeldt betalingsstandsning, er dagen for anmeldelsen fristdag, hvis virksomhedens ophør på grund af insolvens sker inden 3 uger efter, at virkningerne af betalingsstandsningen er ophørt efter konkurslovens §§ 16 d og 16 e.

§ 3. For krav, der er nævnt i konkurslovens § 94, nr. 2, og § 95, stk. 1, nr. 1-3 og 5, kan fonden i det enkelte tilfælde i alt højst udbetale 25.000 kr. til hver lønmodtager. Arbejdsministeren kan ændre beløbet under hensyn til lønudviklingen(* 1).

§ 4. Fonden foretager udbetaling, når kravet er anmeldt og dokumenteret over for fonden. Fonden kan foretage delvis udbetaling.

Stk. 2. Udbetaling kan kun finde sted, såfremt kravet er forfaldet.

§ 5. Offentlige myndigheder, arbejdsgivere og faglige organisationer skal efter anmodning give fonden oplysninger, der har betydning for afgørelser om udbetaling fra fonden.

§ 6. Bestrides kravet af arbejdsgiveren eller hans bo, eller finder fonden, at kravet er utilstrækkeligt dokumenteret, kan fonden henvise lønmodtageren til at søge kravet fastslået ved domstolene.

§ 7. Fonden indtræder i lønmodtagerens krav mod arbejdsgiveren.

Stk. 2. Ubetalte arbejdsgiverbidrag efter de indtil 1. januar 1988 gældende regler kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives ved udpantning.

§ 8. Overdrager lønmodtageren de i § 2 nævnte krav, bortfalder adgangen til at opnå betaling fra fonden, medmindre overdragelsen sker til vedkommende lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation eller til vedkommende statsanerkendte arbejdsløshedskasse.

§ 9. Til dækning af fondens udgifter, herunder administrationsudgifter, indbetaler staten et bidrag hvert kvartal. På finansloven afsættes hvert år et beløb svarende hertil.

§ 10. Arbejdsministeren fastsætter regler om

  • 1) anmeldelse af krav over for fonden, herunder frist for indgivelse af anmeldelse,
  • 2) hvilken dokumentation der skal medfølge anmeldelsen,
  • 3) fondens behandling af krav og
  • 4) udbetaling fra fonden.

§ 11. Fonden administreres af Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. kapitel VII i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 12. Har en lønmodtager givet fonden urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der er af betydning for udbetaling fra fonden, kan beløb, som er modtaget med urette, kræves tilbagebetalt af lønmodtageren.

§ 12 a. Ubetalte arbejdsgiverbidrag efter de indtil 1. januar 1988 gældende regler kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken). Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

§ 13. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at efterkomme en anmodning fra fonden om oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, jf. § 5.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådan bødeansvar.

§ 14. Loven finder anvendelse i tilfælde, hvor behandlingen af arbejdsgiverens bo anses som begyndt, eller hvor virksomheden ophører den 1. april 1972 eller senere.

Stk. 2 og 3. (Overgangsbestemmelser udeladt).

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger(* 2). Lov nr. 880 af 23. december 1987, der ændrer § 9 og § 13, stk. 1, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1988.

Stk. 2 og 3. (Overgangsbestemmelser er udeladt). Lov nr. 380 af 6. juni 1991, der tilføjer § 7, stk. 2 og § 12 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 33

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og finder også anvendelse på fordringer forfaldne før lovens ikrafttræden. Lov nr. 385 af 22. maj 1996, der ændrer § 1, nr. 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 15

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1997.

Stk. 2. Er dødsfaldet indtrådt inden lovens ikrafttræden, eller indgives begæring om skifte af uskiftet bo før lovens ikrafttræden, anvendes de hidtil gældende regler.

Arbejdsministeriet, den 12. december 1996

Jytte Andersen

/ E. Edelberg

Officielle noter

(* 1) Beløbet er ved Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1113 af 12. december 1996 om krav på løn fra Lønmodtagernes Garantifond forhøjet til 90.000 kr.

(* 2) Anordning nr. 321 af 3. juli 1980 om ikrafttræden for Grønland af lov om Lønmodtagernes Garantifond m.v.