Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 5-års eftersyn i byfornyelsesbyggeri


§ 1

I Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 56 af 23. januar 1995 om 5-års eftersyn i byfornyelsesbyggeri foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 4 affattes således:

»For ejendomme, hvor ombygningsregnskabet er godkendt senest den 31. december 1996, drager Fonden omsorg for, at udgiften til eftersyn inden for en 3-årig periode ikke overstiger gennemsnitligt 50 pct. af de indbetalte bidrag til Fonden«.

2. Som nyt § 2, stk. 5 indføjes:

»For ejendomme, hvor ombygningsregnskabet er godkendt efter den 31. december 1996, drager Fonden omsorg for, at udgifterne til eftersyn inden for en 3-årig periode ikke overstiger gennemsnitligt 2/3 af de indbetalte bidrag til Fonden«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1997.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 13. december 1996

Rud Werborg

/ Flemming Lethan

Officielle noter

Ingen