Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32004L0117
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grønsagsfrø 1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 54 af 24. januar 2000 om grønsagsfrø som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 314 af 4. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 11 affattes således:

» § 11. Avlskontrollen skal foretages af Plantedirektoratets markkontrollører.

Stk. 2. Uanset stk. 2, kan avlskontrollen af arealer med frø, der er anmeldt til avl af certificeret frø foretages af personer, som direktoratet har autoriseret hertil efter bestemmelserne i bilag 4 afsnit A. Direktoratet foretager stikprøvevis avlskontrol af de kontrollerede arealer.

Stk. 3. Direktoratet underretter skriftligt anmelderen om resultatet af avlskontrollen. I tilfælde af kassation oplyses årsagen hertil.«

2. § 12 affattes således:

§ 12. Plantedirektoratet udtager efter anmodning fra en registreret virksomhed prøver af et parti, der stammer fra et godkendt areal, og som agtes anmeldt til certificering, til undersøgelse af, om partiet overholder kvalitetsnormerne i bilag 1.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan prøverne udtages af en prøvetager, der er autoriseret hertil af direktoratet efter bestemmelserne i bilag 4, afsnit B.

Stk. 3. Undersøgelsen af prøverne skal foretages:

1) af direktoratet,

2) af et frøanalyselaboratorium, der er autoriseret hertil af direktoratet efter bestemmelserne i bilag 4, afsnit C, eller

3) som en officiel undersøgelse i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union eller som en undersøgelse udført under officiel kontrol i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union.«

3. Som bilag 4, Autorisation af markkontrollører, prøvetagere og frøanalyselaboratorier indsættes bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. september 2005

Plantedirektoratet, den 16. september 2005

Ole P. Kristensen

/Pernille Balslev-ErichsenBilag 1

»Bilag 4

Autorisation af markkontrollører, prøvetagere og frøanalyselaboratorier

A. Autorisation som markkontrollør

 

1) Ansøgning om autorisation skal indsendes til Plantedirektoratet på et særligt skema, der rekvireres hos direktoratet.

2) Formularen skal udfyldes og underskrives af ansøgeren og skal attesteres af en person, der kender og kan vurdere vedkommendes faglige kvalifikationer.

3) Ansøgeren skal have gennemgået en jordbrugsfaglig eller lignende uddannelse, der sikrer, at ansøgeren kan foretage markkontrol på forsvarlig måde.

4) Autorisation meddeles, når ansøgeren har gennemført direktoratets kursus for nye markkontrollører og bestået eksamen.

5) Markkontrolløren tildeles et autorisationsnummer, der skal anføres sammen med kontrollørens underskrift på besigtigelsesskemaer og inspektionsmeddelelser.

6) Autorisationen udstedes som en generel autorisation til at foretage markbesigtigelser af arealer anmeldt af registrerede grønsagsfrøvirksomheder. Kontrollører ansat i en grønsagsfrøvirksomhed må kun besigtige arealer udlagt af denne virksomhed, med mindre andet er aftalt mellem virksomheden og direktoratet.

7) Markkontrolløren skal gennemføre markbesigtigelser i overensstemmelse med anvisninger fra direktoratet.

8) Opretholdelse af autorisationen forudsætter, at

a) markkontrolløren regelmæssigt foretager besigtigelser,

b) markkontrolløren deltager i et af direktoratets årlige møder for autoriserede markkontrollører mindst hver tredje år,

c) der er tilfredsstillende overensstemmelse mellem besigtigelser foretaget af markkontrolløren og besigtigelser af samme arealer foretaget af direktoratet, og

d) direktoratet holdes informeret om alle forhold, der har betydning for gennemførelse af besigtigelserne.

 

 

B. Autorisation som prøvetager

 

1) Autorisation kan meddeles en person, der er

a) uafhængig, eller

b) ansat af en fysisk eller juridisk person, der ikke beskæftiger sig med produktion af, forarbejdning af eller handel med grønsagsfrø, eller

c) ansat af en registreret grønsagsfrøvirksomhed.

2) Ansøgning om autorisation skal indsendes til Plantedirektoratet på et skema, der rekvireres hos direktoratet. Er ansøgeren ansat af en registreret virksomhed, skal ansøgningen indsendes af denne. Autorisation meddeles, når ansøgeren har bestået direktoratets praktiske eksamen i prøvetagning. For at opretholde autorisationen skal prøvetageren herefter gennemføre direktoratets førstkommende kursus i prøvetagning og bestå en teoretisk eksamen heri.

3) Før prøvetagning ved autoriseret prøvetager kan påbegyndes, skal de afdelinger, hvor der ønskes udført autoriseret prøvetagning, godkendes af Plantedirektoratet. Desuden skal der foreligge et af direktoratet godkendt kvalitetsstyringssystem, der beskriver, hvorledes den autoriserede prøvetagning gennemføres i virksomheden.

4) En prøvetager ansat af en registreret grønsagsfrøvirksomhed må kun udtage prøver af partier af grønsagsfrø, der er produceret af virksomheden, med mindre andet er aftalt mellem virksomheden og direktoratet.

5) Prøvetagning skal foretages efter gældende internationale metoder og i overensstemmelse med ”Instruks i prøvetagning af frø” og øvrige anvisninger fra direktoratet.

6) Opretholdelse af autorisationen forudsætter, at

a) prøvetageren regelmæssigt udtager prøver,

b) der er tilfredsstillende overensstemmelse mellem analyseresultaterne for prøver udtaget af prøvetageren og kontrolprøver af samme partier udtaget af direktoratet,

c) prøvetageren mindst hvert andet år deltager i direktoratets efteruddannelseskursus, og at mindst en prøvetager fra hvert prøvetagningssted deltager i det årlige efteruddannelseskursus,

d) virksomhedens prøvetagere ved direktoratets auditbesøg findes at have udført prøvetagningsopgaverne tilfredsstillende og har fulgt op på eventuelle afvigelser og andre anvisninger fra direktoratet, og

e) direktoratet holdes informeret om alle forhold, der har betydning for gennemførelse af prøvetagningen.

 

C. Autorisation som frøanalyselaboratorium

 

1) Autorisation kan meddeles et laboratorium, der opfylder følgende krav:

a) Laboratoriet skal være uafhængigt eller tilhøre en registreret grønsagsfrøvirksomhed.

b) Laboratoriet skal have en ledende laborant, der er direkte ansvarlig for laboratoriets tekniske arbejde, og som har de nødvendige kvalifikationer til fagligt at lede et frøanalyselaboratorium.

c) Laboratoriets laboranter skal have bestået eksamen afholdt af Plantedirektoratet i de analyser og de arter, som autorisationen omfatter.

d) Laboratoriet skal råde over lokaler og udstyr, som direktoratet kan godkende som tilfredsstillende til udførelse af de analyser, som autorisationen omfatter. Desuden skal der foreligge et af direktoratet godkendt kvalitetsstyringssystem, der beskriver, hvorledes de autoriserede analyser gennemføres i virksomheden.

e) Laboratoriets nationale analysebevis med Plantedirektoratets logo skal godkendes af direktoratet.

2) Ansøgning om autorisation skal indsendes til Plantedirektoratet på et skema, der rekvireres hos direktoratet. Autorisation meddeles med virkning fra den dato, hvor direktoratet kan konstatere, at kravene i nr. 1 er opfyldt.

3) Et laboratorium, der tilhører en registreret grønsagsfrøvirksomhed, må kun analysere partier af grønsagsfrø, der er produceret af virksomheden, med mindre andet er aftalt mellem virksomheden og direktoratet.

4) Autoriserede analyser af grønsagsfrø skal udføres efter gældende internationale metoder og i overensstemmelse med direktoratets anvisninger. Resultaterne af renhedsanalysen, spiringsanalysen og andre til certificering krævede analyser skal umiddelbart efter analysernes afslutning indsendes til direktoratet til brug ved certificering og kontrol af de pågældende partier.

5) Opretholdelse af autorisationen forudsætter, at

a) laboratoriet til stadighed overholder kravene i nr. 1,

b) laboratoriets laboranter regelmæssigt foretager de analyser, som autorisationen omfatter,

c) der er tilfredsstillende overensstemmelse mellem analyseresultaterne for prøver analyseret af laboratoriet og kontrolprøver af samme partier analyseret af direktoratet,

d) laboratoriets analysebeviser ved direktoratets kontrol findes at være udfyldt tilfredsstillende,

e) laboratoriet ved direktoratets auditbesøg findes at have udført analyseopgaverne tilfredsstillende og har fulgt op på eventuelle afvigelser og andre anvisninger fra direktoratet,

f) laboratoriet har deltaget i de årlige ringanalyser med et tilfredsstillende resultat,

g) laboratoriets laboranter mindst hvert andet år deltager i direktoratets efteruddannelseskurser, og at mindst en af laboratoriets laboranter deltager i det årlige efteruddannelseskursus, og

h) direktoratet holdes informeret om alle forhold, der har betydning for de analyser, som laboratoriet er autoriseret til at udføre.

 

«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører Rådets direktiv nr. 2004/117/EF af 22. december 2004 om ændring af direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF og 2002/57/EF for så vidt angår undersøgelser foretaget under officielt tilsyn og ligestilling af frø produceret i tredjelande (EUT 2005, L 14, s. 18).