Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om folkekirkens kirkemusikskoler


I medfør af § 11, stk. 1, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 4. juli 1994, fastsættes:

Kapitel 1

Kirkemusikskolernes område

§ 1. Folkekirkens kirkemusikskoler er:

 • 1) Løgumkloster Kirkemusikskole, hvis område er Ribe, Haderslev og Fyens stifter, samt Horsens-Gedved Provsti i Århus Stift,
 • 2) Vestervig Kirkemusikskole, hvis område er Aalborg, Viborg og Århus stifter bortset fra Horsens-Gedved Provsti og
 • 3) Sjællands Kirkemusikskole, hvis område er Københavns, Helsingør, Roskilde, Lolland-Falsters og Færøernes stifter.

Kapitel 2

Kirkemusikskolernes bestyrelser

§ 2. Hver kirkemusikskole ledes af en bestyrelse, der sammensættes således:

 • 1) Et medlem, der repræsenterer Kirkeministeriet, og som udpeges af kirkeministeren.
 • 2) Et medlem, der repræsenterer områdets stiftsøvrigheder, og som udpeges af kirkeministeren.
 • 3) Et medlem, der udpeges af rektorerne for de danske musikkonservatorier.
 • 4) Et medlem, der udpeges af Dansk Organist- og Kantor Samfund.
 • 5) Et medlem, der udpeges af Foreningen af Præliminære Organister.
 • 6) Et medlem, der udpeges af Dansk Kirkemusikerforening.
 • 7) Et medlem, der udpeges af Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer.
 • 8) To medlemmer, der udpeges af kirkeministeren efter forslag fra de under 1-7 nævnte medlemmer.

Stk. 2. En repræsentant for lærerne ved kirkemusikskolen samt en repræsentant for eleverne på kirkemusikskolen har ret til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 3. Kirkemusikskolens rektor deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

§ 3. Medlemmerne af bestyrelsen udpeges for 4 år, regnet fra et kalenderårs begyndelse.

Stk. 2. Såfremt et medlem af bestyrelsen fritages for sit hverv, dør eller udtræder af bestyrelsen, udpeges et nyt medlem efter reglen i § 2 for resten af bestyrelsens funktionsperiode.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger med virkning for bestyrelsens funktionsperiode en formand og en næstformand, der fungerer ved formandens forfald.

Kapitel 3

Møder m.v.

§ 4. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære bestyrelsesmøder skal afholdes.

Stk. 2. Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 2 medlemmer ønsker det. Formanden fastsætter tid og sted for de ekstraordinære bestyrelsesmøders afholdelse.

§ 5. Bestyrelsens beslutninger træffes i møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Afstemning sker således, at det klart fremgår, hvorledes det enkelte medlem stemmer.

Stk. 3. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol med angivelse af, hvorledes det enkelte medlem har stemt. Beslutningsprotokollen underskrives ved slutningen af mødet af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sit særstandpunkt kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit særstandpunkt.

§ 6. Formanden forbereder bestyrelsens møder og indkalder medlemmerne, repræsentanterne for lærerne og eleverne samt rektor til disse.

Stk. 2. Formanden giver inden bestyrelsens møder i videst muligt omfang medlemmerne, repræsentanterne for lærerne og eleverne samt rektor underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet. Formanden sørger så vidt muligt for, at det fornødne materiale til sagens bedømmelse tilsendes de i 1. pkt. nævnte personer i god tid før mødet.

Stk. 3. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at bestyrelsens beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

Stk. 4. Formanden sørger for, at bestyrelsens beslutninger udføres.

Stk. 5. Formanden kan på bestyrelsens vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Sådanne afgørelser forelægges bestyrelsen til efterretning på næste møde.

§ 7. Når bestyrelsens næstformand fungerer i formandens forfald, overtager den pågældende samtlige opgaver, der er pålagt formanden ved denne bekendtgørelse og bestyrelsens forretningsorden.

§ 8. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er afskåret fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. Det pågældende medlem er ikke udelukket fra at deltage i forhandling og afstemning om sin habilitet.

Stk. 2. Et medlem, der er erklæret inhabilt, skal forlade mødelokalet under forhandling og afstemning i den pågældende sag.

Stk. 3. Et medlem skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for repræsentanterne for lærerne og eleverne samt for kirkemusikskolens rektor, jf. § 2, stk. 2 og 3.

§ 9. Bestyrelsen kan antage en sekretær udenfor bestyrelsens kreds til varetagelse af sekretariatsmæssige opgaver for bestyrelsen.

Kapitel 4

Uddannelsesudvalg

§ 10. Til rådgivning af kirkeministeren vedrørende den kirkemusikalske planlægning og fastlæggelse af indholdet af kirkemusikskolernes undervisning nedsætter kirkeministeren et uddannelsesudvalg.

Stk. 2. Uddannelsesudvalget nedsættes for 4 år, regnet fra et kalenderårs begyndelse.

Kapitel 5

Rektorer, lærere og øvrigt personale

§ 11. Undervisningen og den daglige drift af kirkemusikskolen ledes af en rektor. Rektor skal have bestået kirkemusikalsk diplomeksamen fra et dansk musikkonservatorium eller af Kirkeministeriet være godkendt i uddannelsesmæssig henseende som ansøger til stillingen.

§ 12. Kirkeministeren ansætter og afskediger kirkemusikskolens rektor efter indstilling fra bestyrelsen. Lærere og øvrigt personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Bestyrelsen kan delegere sin kompetence eller dele deraf vedrørende ansættelse og afskedigelse af det øvrige personale til rektor.

Stk. 2. Klassificering af faste lærerstillinger ved kirkemusikskolerne foretages af Kirkeministeriet efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Stk. 3. Ansættelsesvilkår for såvel lærere som øvrigt personale fastlægges af Finansministeriet efter forhandling med den faglige organisation.

Kapitel 6

Undervisning og elevfordeling

§ 13. Undervisningen på kirkemusikskolerne kan omfatte:

 • 1) Organistuddannelse til og med Præliminær Organisteksamen
 • 2) Kirkesangeruddannelse til og med Kirkesangereksamen
 • 3) Kirkekorlederuddannelse
 • 4) Klokkenistuddannelse
 • 5) Blæseruddannelse
 • 6) Efteruddannelse af kirkemusikere.

Stk. 2. Kirkeministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen godkende anden undervisning på kirkemusikskolen.

§ 14. Kirkeministeren fastsætter uddannelsernes indhold, herunder fastlæggelse af studie- og eksamensordninger.

Stk. 2. Forslag til studie- og eksamensordning samt til ændring og ajourføring af studie- og eksamensordninger for kirkemusikskolerne udarbejdes af kirkemusikskolernes bestyrelser.

§ 15. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra kirkemusikskolens rektor beslutning om, i hvilke af de i § 13 nævnte uddannelser kirkemusikskolen skal tilbyde undervisning.

Stk. 2. Bestyrelsen kan indenfor de rammer, der er anført i det af Kirkeministeriet godkendte budget, træffe beslutning om etablering af filialer og afholdelse af eksterne kurser inden for skolens område.

§ 16. Elever optages på kirkemusikskolen i det område, hvor eleven har bopæl. Beslutningen om optagelse træffes af rektor for den enkelte kirkemusikskole.

Stk. 2. Indenfor det af Kirkeministeriet godkendte budget kan rektor for den enkelte kirkemusikskole endvidere optage elever, der er bosiddende udenfor kirkemusikskolens område.

Kapitel 7

Budget, regnskab og revision

§ 17. Udgifterne til kirkemusikskolerne afholdes af fællesfonden.

§ 18. Bestyrelsen er ansvarlig for budget og regnskab vedrørende kirkemusikskolen.

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder efter forslag fra skolens rektor forslag til budget for kirkemusikskolens virksomhed samt en vurdering af det forventede elevtal i budgetåret. Budgettet samt bestyrelsens vurdering af det forventede elevtal indsendes senest den 1. marts i året før budgetåret til Kirkeministeriet til godkendelse.

Stk. 3. Rektor er ansvarlig overfor kirkemusikskolens bestyrelse for overholdelse af det af Kirkeministeriet godkendte budget.

Stk. 5. Rektor afgiver overfor bestyrelsen en gang om året beretning om kirkemusikskolens virksomhed i den forløbne periode.

§ 19. Kirkemusikskolernes regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen indsender inden udgangen af marts måned året efter regnskabsåret et årsregnskab for kirkemusikskolen til Kirkeministeriet til godkendelse. Regnskabet aflægges efter bestemmelser fastsat af kirkeministeren.

Stk. 3. Regnskabet revideres af Rigsrevisionen, jf. § 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi.

Kapitel 8

Ikrafttrædelse

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1997.

Stk. 2. Samtidig ophæves anordning nr. 593 af 15. august 1991 om folkekirkens kirkemusikskoler.

Kirkeministeriet, den 13. december 1996

Birte Weiss

/ Carsten Dalsgaard Jørgensen

Officielle noter

Ingen