Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til visse befordringsudgifter for elever under erhvervsuddannelse eller landbrugets grunduddannelse


I medfør af § 24, stk. 2 og 3, og § 28 i lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 17. juni 1996, og § 20 i lov nr. 371 af 6. juni 1991 om landbrugsuddannelser, fastsættes:

§ 1. Elever, som bor på skolehjem under 1. eller 2. skoleperiode i en erhvervsuddannelse, og elever, som bor på kostafdeling under skolemodul 1 eller 2 i landbrugets grunduddannelse, kan få tilskud til befordringsudgifter for rejsen til og fra indkvarteringsstedet og for rejsen mellem dette og den sædvanlige bopæl i forbindelse med weekend og påske- og juleferie, hvis

  • 1) eleven ikke har uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed,
  • 2) elevens samlede skolevej er på mindst 20 km,
  • 3) elevens indkvartering skyldes, at undervisningen ikke findes inden for en daglig transporttid på 5 kvarter fra elevens bopæl, og
  • 4) hvis eleven ikke modtager befordringstilskud efter andre regler.

Stk. 2. Elever med uddannelsesaftale i en erhvervsuddannelse eller i landbrugets grunduddannelse, der har særligt store befordringsudgifter i forbindelse med skoleundervisningen kan få tilskud hertil, hvis betingelserne i stk. 1, nr. 2 og 4 i øvrigt er opfyldt.

Stk. 3. Elevens samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl til enten indkvarteringssted, jf. stk. 1, nr. 2, eller skole, herunder skoleafdeling, jf. stk. 2, og tilbage.

§ 2. Eleven skal i videst muligt omfang benytte offentlige befordringsmidler. Befordringen skal foretages på den efter de stedlige forhold billigste og mest hensigtsmæssige måde.

Stk. 2. Skolen kan dog godkende, at en elev benytter eget befordringsmiddel helt eller delvis, hvis der ikke findes offentlige befordringsmidler, eller hvis skolen finder, at benyttelsen af sådanne befordringsmidler vil medføre urimeligt store ulemper for den pågældende.

§ 3. Ved offentlig befordring beregnes tilskuddet på grundlag af elevens faktisk afholdte udgifter.

Stk. 2. Anvender eleven eget befordringsmiddel, beregnes tilskuddet på grundlag af en sats svarende til satsen i statens regler om almindeligt godkendt kørsel.

§ 4. Tilskuddet i henhold til § 1, stk. 1, udgør 100% af tilskudsgrundlaget, jf. § 3. Tilskud i henhold til § 1, stk. 2, udgør 50% af tilskudsgrundlaget, dog 100% for syge eller handicappede elever, der på grund af sygdom eller handicappet ikke ved egen hjælp kan tilbagelægge skolevejen.

§ 5. Elevens skole træffer afgørelse om tilskud på grundlag af elevens ansøgning og de oplysninger og bevisligheder, som skolen finder fornødne.

Stk. 2. Skolen afholder eventuelle særlige udgifter til befordring af elever i de i § 1 nævnte uddannelser i forbindelse med eventuel befordring mellem flere undervisningsafdelinger af skolen inden for samme dag. Skolen kan herunder stille befordringsmidler til rådighed for eleverne.

§ 6. Undervisningsministeriet refunderer skolens udgifter til tilskud inden for det enkelte finansår i overensstemmelse med en årlig meddelelse til skolen om de nærmere vilkår for, at skolen kan opnå refusion. Udgifter, som skolen har afholdt i henhold til § 5, stk. 2, indgår ikke i refusionsgrundlaget.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1997.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 303 af 24. juni1985 om befordringsgodtgørelse til elever i efg-uddannelsens basisuddannelse til transport mellem hjem og skolehjem og mellem flere undervisningsafdelinger samt bekendtgørelse nr. 304 af 24. juni 1985 om tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold for lærlinge og 2. dels efg-elever, der har særlig store befordringsudgifter, ophæves.

Undervisningsministeriet, den 13. december 1996

Ole Vig Jensen

/ Birger Christensen