Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om omdannelse af selvejende institutioner til almene boligorganisationer


1. Indledning

Med lov om almene boliger m.v. (lov nr. 374 af 22. maj 1996), der træder i kraft den 1. januar 1997, lægges der op til en forenkling og harmonisering af regelsættene for det støttede lejeboligbyggeri, idet der samtidig sker en udvidelse af beboernes indflydelse. Loven er en sammenskrivning af lov om boligbyggeri og lov om boliger for ældre og personer med handicap, der derfor i det væsentlige ophæves ved ikrafttrædelsen af den nye lov.

Hovedelementet i loven er etableringen af en støttet lejeboligtype, den almene bolig, til erstatning af almennyttige boliger, ungdomsboliger, ældreboliger og lette kollektivboliger. Alt nybyggeri med tilsagn fra den 1. januar 1997 skal således opføres som almene boliger, mens loven lægger op til en omdannelse af de eksisterende boliger efter følgende retningslinjer:

* Samtlige almennyttige boligselskaber omdannes pr. 1. januar 1997 automatisk til almene boligorganisationer, idet de almennyttige boliger - herunder almennyttige ældre- og ungdomsboliger - omdannes til almene boliger, jf. lovens § 189, stk. 1.

* Den automatiske omdannelse af boligselskaberne omfatter også almennyttige forretningsførerselskaber og almennyttige andelsselskaber, der pr. 1. januar 1997 omdannes til almene forretningsførerorganisationer henholdsvis almene andelsselskaber.

* Kommunale og amtskommunale ældreboliger omdannes pr. 1. januar 1997 automatisk til almene boliger, jf. lovens § 189, stk. 2.

* Selvejende institutioner får efter den 1. januar 1997 mulighed for en frivillig omdannelse, enten til en afdeling af en eksisterende almen boligorganisation eller som en ny selvstændig almen boligorganisation, jf. lovens § 2.

Ved omdannelsen sker der ingen ændringer i den indestående finansiering, og tilsagn om offentlig støtte overføres uændret til den nye boligorganisation. Omdannelsen af de forskellige organisationsformer vil i langt hovedparten af tilfældene indebære en række ændringer i vedtægter og organisationsstruktur m.v. Til brug herfor har Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet normalvedtægter for de forskellige almene organisationsformer.

Denne vejledning omfatter alene omdannelsesproceduren for de selvejende institutioner. Grundlaget er den af Bygge- og Boligstyrelsen udstedte bekendtgørelse om omdannelse af selvejende institutioner til almene boligorganisationer, der er vedlagt som bilag 1 til denne vejledning.

Omdannelsesproceduren for de almennyttige boligselskaber og de kommunale og amtskommunale ældreboliger er fastlagt i en selvstændig bekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 815 af 12. september 1996 om omdannelse af almennyttige boligselskaber m.v. til almene boligorganisationer) med tilhørende vejledning af september 1996.

I denne vejledning beskrives indledningsvist i afsnit 2 kort en række hovedtræk ved den almene bolig og den almene boligorganisation. For en nærmere beskrivelse henvises til de af Bygge- og Boligstyrelsen udstedte bekendtgørelser og vejledninger, der er udstedt i medfør af lov om almene boliger m.v., herunder særligt bekendtgørelse nr. 935 af 28. oktober 1996 om drift af almene boliger m.v. og bekendtgørelse nr. 895 af 10. oktober 1996 om udlejning af almene boliger m.v., begge med tilhørende vejledninger.

Herefter gennemgåes i afsnit 3 - med udgangspunkt i den nævnte bekendtgørelse - omdannelsesproceduren punkt for punkt for de selvejende institutioner. Og afslutningsvist i afsnit 4 behandles de selvejende institutioner, der med tilsagn efter den 1. januar 1997 har opført almene ældreboliger.

2. Kort om den almene bolig og den almene boligorganisation

2.1 Organisationsstruktur

Organisationsstrukturen for en almen boligorganisation svarer i nogen grad til de gældende forhold for de almennyttige boligselskaber. Organisatorisk vil den hierarkiske struktur i en almen boligorganisation således bestå af et antal afdelinger med hver en afdelingsbestyrelse valgt af et afdelingsmøde bestående af beboerne, der er tillagt en væsentligt kompetence, eksempelvis beslutninger om rimelige moderniseringsarbejder og ekstraordinære renoveringsarbejder, en organisationsbestyrelse, der varetager den overordnede ledelse og har det juridiske og økonomiske ansvar for organisationens dispositioner, samt en øverste myndighed, der varetager organisationens anliggender, og dermed har kompetencen til at træffe beslutning om mere vidtgående forhold, eksempelvis nybyggeri, ejendomskøb eller -salg samt væsentlig forandring af ejendomme.

Alle eller flertallet af organisationsbestyrelsens medlemmer skal være udpeget af organisationens øverste myndighed, og mindst halvdelen skal være beboere. Øvrige parter - eksempelvis repræsentanter fra organisationer, kommunalbestyrelse mv. - kan kun være medlemmer, såfremt dette er besluttet af den øverste myndighed gennem vedtægterne. Følgende personer kan ikke vælges eller udpeges til en organisationsbestyrelse, jf. § 14 i lov om almene boliger m.v.:

* Borgmesteren i den tilsynsførende kommune,

* rådmanden, i Københavns kommune borgmesteren for den magistratsafdeling, hvortil tilsynet med de almene boligorganisationer er henlagt,

* formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer er henlagt, og

* ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.

Den øverste myndighed kan - alt efter organisationsform, jf. nedenfor - være et repræsentantskab bestående af organisationsbestyrelsen samt mindst en repræsentant for hver afdelingsbestyrelse, eller en generalforsamling bestående af medlemmerne.

Beboerne er dermed gennem de nye regler sikret en meget betydelig medindflydelse på organisationens drift og forhold i øvrigt, idet beboerne har et lovbestemt flertal på samtlige niveauer i organisationen.

Boligorganisationen kan have følgende organisationsformer, hvoraf alene de to førstnævnte er mulige ved omdannelsen af selvejende institutioner:

* en selvejende almen boligorganisation, hvor den øverste myndighed er et repræsentantskab bestående af organisationsbestyrelsen samt mindst en repræsentant for hver afdelingsbestyrelse,

* en almen andelsboligorganisation, hvor øverste myndighed enten kan være et repræsentantskab bestående af organisationsbestyrelsen samt mindst en repræsentant for hver afdelingsbestyrelse eller en generalforsamling bestående af medlemmerne, eller

* en almen garantiorganisation, hvor øverste myndighed er et repræsentantskab (bemærk, at der ikke kan godkendes nye garantiorganisationer, og at selvejende institutioner dermed ikke kan vælge denne selvstændige organisationsform, men institutionen kan godt vælge at blive en afdeling af en eksisterende garantiorganisation).

Endvidere kan der godkendes almene andelsselskaber, der som sit eneste formål har at administrere støttet byggeri. Øverste myndighed i et andelsselskab kan enten være et repræsentantskab bestående af organisationsbestyrelsen samt mindst en repræsentant fra hver af de administrerede boligorganisationers bestyrelse (skal være en beboer) eller en generalforsamling bestående af medlemmerne.

Endelig kan de før 1. januar 1997 godkendte almennyttige forretningsførerselskaber videreføres som almene forretningsførerorganisationer, hvor øverste myndighed enten er et repræsentantskab bestående af organisationsbestyrelsen samt mindst en repræsentant fra hver af de administrerede boligorganisationers og datterorganisationers bestyrelse (skal være en beboer) eller en generalforsamling bestående af medlemmerne. Forretningsførerorganisationer kan organiseres på samme måde som boligorganisationerne.

2.2 Mærkning af almene boliger

Samtlige almene boliger vil have et »mærke« efter anvendelsen, der særligt har betydning for udlejnings- og anvisningsregler. Mærkningen vil være som almen familiebolig, almen ungdomsbolig eller almen ældrebolig, jf. lovens §§ 3-5 samt nærmere om mærkning efter omdannelse i afsnit 3.

En bolig mærket som almen ungdomsbolig vil skulle udlejes til den berettigede personkreds, helt som det hidtil har været gældende for ungdomsboliger, almene ældreboliger skal tilsvarende udlejes efter de hidtidige regler for ældreboliger, mens almene familieboliger som hovedregel skal udlejes efter det generelle udlejningssystem for den almennyttige sektor, ventelisteprincippet.

Loven åbner imidlertid op for en mere fleksibel anvendelse af de støttede boliger, idet der - efter kommunalbestyrelsens beslutning - kan ses bort fra den særlige mærkning, hvis de pågældende boliger i en kortere periode ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Ved mere permanente problemer med udlejning kan kommunalbestyrelsen endvidere beslutte helt at ændre mærkningen af en eller flere boliger, uden at der dermed sker ændringer i den indestående finansiering m.v.

Det bemærkes, at der først kan foretages ændring af de enkelte boligers mærkning, når omdannelsen er tilendebragt, og boligerne har status som almene boliger, dvs. ikke i forbindelse med omdannelsen. Proceduren mv. herfor er nærmere beskrevet i vejledning om drift af almene boliger m.v., som foreligger primo januar 1997.

De enkelte almene boligers »mærkning« skal registreres i den enkelte boligorganisation og hos beliggenhedskommunen. Spørgsmålet om, hvorvidt der på et senere tidspunkt skal ske en central registrering af mærkningen, overvejes i Boligministeriet.

2.3 Støtte fra Landsbyggefonden

Boligselskabernes Landsbyggefond videreføres efter den 1. januar 1997 som Landsbyggefonden, og fondens virke vil principielt omfatte samtlige almene boligorganisationer, herunder også de selvejende institutioner, der måtte vælge at lade sig omdanne. Derimod omfatter fondens virksomhed ikke de selvejende ældreboliginstitutioner, der efter den 31. december 1996 etablerer almene ældreboliger med tilsagn efter lov om almene boliger m.v.

Dermed har de omdannede institutioner også mulighed for at modtage støtte fra fonden, hvis boligorganisationen efterfølgende skulle få økonomiske problemer. Det bemærkes dog, at fonden ikke er forpligtet til at yde økonomisk bistand, og at udgangspunktet for eventuel støtte vil være et budget i balance.

Som en del af grundlaget for en ansøgning om omdannelse af de selvejende institutioner foretager Landsbyggefonden en vurdering af institutionens driftsøkonomi, se også vejledningens afsnit 3.3, pkt. 2.

3. Omdannelse af selvejende institutioner

3.1 Definitioner m.v.

Proceduren for omdannelsen af selvejende institutioner er fastlagt i omdannelsesbekendtgørelsen. Som det fremgår af § 1 kan følgende institutioner/byggerier omdannes:

  • 1) Selvejende ungdomsboliginstitutioner indeholdende boliger opført med offentlig støtte efter tidligere byggestøtte-, kollegiestøtte- eller boligbyggerilovgivning, der ved omdannelsen mærkes som almene ungdomsboliger,
  • 2) kollegier, der ikke er opført med offentlig støtte, men som er omfattet af § 2, stk. 2, i lov om almene boliger m.v., der ved omdannelsen mærkes som almene ungdomsboliger,
  • 3) selvejende ældreboliginstitutioner indeholdende boliger opført med offentlig støtte efter den tidligere ældreboliglov eller efter lov om almene boliger m.v. (dvs. med tilsagn efter den 1. januar 1997), der ved omdannelsen mærkes som almene ældreboliger, og
  • 4) selvejende institutioner indeholdende lette kollektivboliger opført med offentlig støtte efter tidligere boligbyggerilove, der ved omdannelsen mærkes som almene ældreboliger.

Beslutningen om omdannelse skal træffes af institutionens bestyrelse og omdannelsen skal godkendes af kommunalbestyrelsen i institutionens beliggenhedskommune, jf. omdannelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 1. Den selvejende institution kan vælge at lade sig omdanne til:

  • a) En almen boligafdeling under en eksisterende almen boligorganisation.

I så fald skal der ikke udarbejdes vedtægter, idet organisationens vedtægter finder anvendelse, og den organisatoriske omdannelse består dermed i hovedsagen i afholdelse af afdelingsmøde med valg af afdelingsbestyrelse samt - i boligorganisationer, hvor øverste myndighed er et repræsentantskab - valg af afdelingsrepræsentanter hertil.

  • b) En selvstændig boligorganisation med en afdeling bestående af institutionens boliger, herunder en datterorganisation under en almen forretningsførerorganisation.

I dette tilfælde skal institutionens bestyrelse beslutte nye vedtægter, og et afdelingsmøde skal - hvis øverste myndighed i henhold til vedtægterne er et repræsentantskab - vælge et repræsentantskab, der herefter vælger organisationsbestyrelse. Er øverste myndighed efter vedtægterne en generalforsamling, er afdelingsmødet ved omdannelsen lig med en generalforsamling, og afdelingsmødet vælger dermed en organisationsbestyrelse.

3.2 Særligt omkring ejerskifte og skødeudstedelse

Ved omdannelsen bliver de selvejende institutioner omdannet til økonomisk uafhængige afdelinger, enten af en eksisterende almen boligorganisation eller af en ny almen boligorganisation.

Disse ændringer i organisationsformen vil efter Justitsministeriets opfattelse ikke medføre, at der ikke længere er tale om en selvejende institution (fond). Der vil tilsvarende efter ministeriets opfattelse heller ikke være tale om egentlig opløsning af den hidtil eksisterende institution, men alene om, at den videreføres med ændret navn og ledelsesstruktur.

På den baggrund vil der efter Justitsministeriets opfattelse ikke ved en omdannelse af institutionen efter lov om almene boliger m.v. foreligge et ejerskifte, som medfører, at der skal udfærdiges nyt skøde.

Dette indebærer bl.a., at institutionen ikke skal indhente accept til omdannelsen fra panthavere, jf. også afsnit 3.3, pkt. 7.

3.3 Omdannelsesproceduren punkt for punkt

I det følgende gennemgåes omdannelsesproceduren punkt for punkt, idet der er tilstræbt en kronologisk gennemgang.

1. Institutionen træffer beslutning om omdannelse

Beslutningen om omdannelse træffes af institutionens bestyrelse, jf. omdannelsesbekendtgørelsens § 2.

Ved beslutningen fastlægges det, om omdannelsen skal ske til en boligafdeling under en eksisterende boligorganisation eller til en ny selvstændig boligorganisation, herunder en datterorganisation af en forretningsførerorganisation, jf. også under afsnit 3.1.

Ved omdannelse til en afdeling under en eksisterende boligorganisation skal bestyrelsen indhente en godkendelse til omdannelsen fra boligorganisationen. Denne godkendelse skal indhentes forud for ansøgningen til kommunen.

Ved omdannelse til en datterorganisation af en forretningsførerorganisation vil det være hensigtsmæssigt, hvis der forinden ansøgning til kommunen foreligger en administrationsaftale med forretningsførerorganisationen.

Ved omdannelse til en boligorganisation, herunder en datterorganisation, skal bestyrelsen tage stilling til organisationsformen, jf. også vejledningens afsnit 2.1, dvs. om boligorganisationen skal organiseres som en almen andelsboligorganisation eller en selvejende almen boligorganisation.

2. Indhentning af økonomisk vurdering

Forinden ansøgning til kommunen skal institutionens bestyrelse tage kontakt til Landsbyggefonden med anmodning om en vurdering af institutionens driftsøkonomi, jf. omdannelsesbekendtgørelsens § 3.

Landsbyggefondens vurdering vil særligt vedrøre balancen i institutionens budget, og der vil således som udgangspunkt ikke blive foretaget byggetekniske undersøgelser eller lignende. Hvis der ikke er balance i institutionens budget, vil fonden bemærke dette og samtidig tage forbehold for deltagelse i eventuel senere kapitaltilførsel til dækning af deraf følgende behov for driftsstøtte.

Fondens vurdering er alene af vejledende karakter og vil af lige nævnte grunde ikke kunne danne grundlag for en eventuel senere ansøgning om driftsstøtte, jf. også omdannelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 3.

3. Ansøgning om godkendelse fra kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen skal godkende omdannelsen af institutionen, jf. § 2 i lov om almene boliger m.v. samt omdannelsesbekendtgørelsens § 4. Ansøgningen fra institutionens bestyrelse skal være vedlagt følgende, jf. også bekendtgørelsens § 4, stk. 2:

* Landsbyggefondens vurdering af driftsøkonomien, og

* godkendelse fra boligorganisationen (hvis omdannelsen sker til en afdeling af en eksisterende organisation).

4. Kommunalbestyrelsens behandling af ansøgningen

Kommunalbestyrelsen skal godkende omdannelsen, med mindre særlige forhold taler imod, jf. omdannelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 3. Ved vurderingen kan kommunalbestyrelsen bl.a. lægge vægt på, om institutionens størrelse af driftsøkonomiske årsager taler imod omdannelse til en selvstændig boligorganisation. Kommunalbestyrelsen kan ikke afvise en ansøgning alene med henvisning til institutionens økonomi.

I kommunalbestyrelsens godkendelse fastlægges den dato, hvor omdannelsen træder i kraft, idet godkendelsen dog ikke kan meddeles med tilbagevirkende kraft. Det bemærkes, at den organisatoriske omdannelsesproces i institutionen, jf. punkt 5-6 nedenfor, skal være tilendebragt senest 3 måneder efter den fastsatte ikrafttrædelsesdato.

I godkendelsesskrivelsen meddeler kommunalbestyrelsen samtidig - også på vegne af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) - at meddelte tilsagn om offentlig støtte på uændrede vilkår overføres til den pågældende almene boligafdeling, jf. også § 2, stk. 5, i lov om almene boliger m.v. samt omdannelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 4, herunder at kommunalbestyrelsen - også på vegne af Hypotekbanken - vedstår offentlige lånegarantier og regarantier.

Kommunalbestyrelsen foretager indberetning af omdannelsen til Bygge- og Boligstyrelsen, Hypotekbanken, Landsbyggefonden, realkreditinstitutter med indestående belåning (se bilag 2) samt Byggeskadefonden, til sidstnævnte dog kun, hvis institutionen er opført med tilsagn efter den 30. juni 1986. Indberetningen kan foretages ved fremsendelse af kopi af kommunalbestyrelsens godkendelsesskrivelse.

Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med beslutning om godkendelse af omdannelse af selvejende ungdomsboliginstitutioner bør tage stilling til, hvorvidt allerede indgåede aftaler om kommunal anvisning skal fortsætte uændret, eller om der eventuelt skal indgåes nye aftaler med den nye (eller eksisterende) boligorganisation.

5. Udarbejdelse af nye vedtægter

Hvis omdannelsen sker til en selvstændig boligorganisation godkender institutionens bestyrelse nye vedtægter for boligorganisationen. Som grundlag for vedtægterne anvendes de af Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdede normalvedtægter.

Der foreligger en normalvedtægt for hver af de mulige organisationsformer (selvejende almen boligorganisation eller almen andelsboligorganisation), jf. bekendtgørelse nr. 838 af 20. september 1996 om normalvedtægter for en selvejende almen boligorganisation og bekendtgørelse nr. 840 af 20. september 1996 om normalvedtægter for en almen andelsboligorganisation.

Godkendelsen af vedtægter kan ske efter kommunalbestyrelsens godkendelse af omdannelsen, men kan også foretages under forbehold for kommunalbestyrelsens efterfølgende godkendelse.

Kopi af de godkendte vedtægter skal fremsendes til Landsbyggefonden. Ved fremsendelsen af vedtægter til Landsbyggefonden skal institutionen/organisationen samtidig angive følgende oplysninger: Navn/nr., beliggenhed, matrikelnr., ejendomsnr. i henhold til BBR, eventuel tilsagnsdato og skæringsdato, samt antal boliger fordelt på etage og tæt/lavt byggeri og boligareal. Endvidere oplyses, om bebyggelsen indeholder erhverv, herunder børneinstitutioner eller lignende. Oplysningerne anvendes af Landsbyggefonden i sammenhæng med fondens registrering af regnskabsoplysninger mv.

Hvis omdannelsen sker til en afdeling af en eksisterende boligorganisation, skal der i sagens natur ikke udarbejdes vedtægter, idet boligorganisationens vedtægter finder anvendelse.

6. Valg af afdelingsbestyrelse og repræsentanter til repræsentantskab

Ved omdannelse til en afdeling under en eksisterende boligorganisation: Den almene boligorganisation tager initiativ til afholdelse af et afdelingsmøde. På dagsorden for mødet skal være valg af afdelingsbestyrelse - samt hvis øverste myndighed for organisationen er et repræsentantskab - valg af det i vedtægterne fastlagte antal repræsentanter for afdelingsbestyrelsen til repræsentantskabet.

Det bemærkes hertil, at afdelingsmødet i henhold til normalvedtægten samtidig med valg af afdelingsbestyrelse skal beslutte a) om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen skal vælge formand for afdelingsbestyrelsen, og b) om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen skal vælge repræsentanter til repræsentantskabet. Hvis afdelingsmødet beslutter, at afdelingsbestyrelsen selv vælger repræsentanter til repræsentantskabet, foretages valget efterfølgende af den valgte afdelingsbestyrelse.

Ved omdannelse til en almen boligorganisation: Efter godkendelse af vedtægter, jf. punkt 5, tager institutionens bestyrelse initiativ til afholdelse af afdelingsmøde.

Hvis boligorganisationens øverste myndighed efter vedtægterne er en generalforsamling, har det første afdelingsmøde samtidig karakter af en generalforsamling. På dagsorden for mødet skal derfor være valg af afdelingsbestyrelse samt valg af det i vedtægterne fastlagte antal repræsentanter til organisationsbestyrelsen.

Hvis boligorganisationens øverste myndighed efter vedtægterne er et repræsentantskab, skal der på dagsorden for afdelingsmødet være valg af afdelingsbestyrelse samt valg af repræsentantskab. Det valgte repræsentantskab vælger efterfølgende det i vedtægterne fastlagte antal medlemmer til organisationsbestyrelsen.

Det bemærkes, at godkendelse af vedtægter samt valg af afdelingsbestyrelse, repræsentantskab og organisationsbestyrelse skal være tilendebragt senest 3 måneder efter datoen for omdannelsens ikrafttræden, jf. omdannelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Frem til valget af organisationsbestyrelse varetages den daglige drift af boligorganisationen af institutionens hidtidige bestyrelse. Øvrige parter, der efter vedtægterne skal være repræsenteret i organisationsbestyrelsen, anmodes om at udpege repræsentanter før afholdelsen af det første organisationsbestyrelsesmøde.

7. Overførsel af støtte m.v.

Den offentlige støtte, herunder lån mv., overføres på uændrede vilkår til den nye almene boligafdeling. Idet der samtidig ikke sker et ejerskifte, jf. også afsnit 3.2, skal der dermed ikke foretages ny skødeskrivning og pantebrevsudstedelser mv., og der skal af samme grund ikke indhentes accept til omdannelsen fra kreditorer.

I det omfang den enkelte debitor, dvs. institutionen, skifter navn ved omdannelsen, skal der fremsendes begæring om notering af nyt navn på ejendommen til tinglysningskontoret, eksempelvis med henvisning til lov om almene boliger m.v. og omdannelsesbekendtgørelsen.

4. Selvejende almene ældreboliger

Efter omdannelsesbekendtgørelsens § 1, nr. 3, kan også selvejende institutioner med almene ældreboliger opført med tilsagn efter lov om almene boliger m.v., dvs. med tilsagn efter den 1. januar 1997, omdannes til almene boligorganisationer/en afdeling under en eksisterende boligorganisation, helt på samme måde som de selvejende institutioner i øvrigt.

Disse selvejende almene ældreboliginstitutioner vil fra opførelsen være omfattet af en række af bestemmelserne om beboerdemokrati i lov om almene boliger m.v., herunder bl.a. § 33, stk. 2, og §§ 34-42, jf. at bestemmelserne i lov og bekendtgørelser om beboerindflydelse på afdelingsniveau, dvs. afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetencer, er ens for alle almene boliger, uanset om de ejes af en almen boligorganisation, en kommune/amtskommune eller en selvejende institution.

Der vil dermed ved en eventuel omdannelse allerede være valgt en afdelingsbestyrelse, men herudover følger omdannelsen samme procedure, som skitseret for de selvejende institutioner i øvrigt, jf. vejledningens afsnit 3.3 ovenfor.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 16. december 1996

Rud Werborg

/ Vibeke Køie

Indholdsfortegnelse

1. Indledning

2. Kort om den almene bolig og den almene boligorganisation

2.1 Organisationsstruktur

2.2 Mærkning af almene boliger

2.3 Støtte fra Landsbyggefonden

3. Omdannelse af selvejende institutioner

3.1 Definitioner m.v.

3.2 Særligt omkring ejerskifte og skødeudstedelse

3.3 Omdannelsesproceduren punkt for punkt

* Institutionen træffer beslutning om omdannelse

* Indhentning af økonomisk vurdering

* Ansøgning om godkendelse fra kommunalbestyrelsen

* Kommunalbestyrelsens behandling af ansøgningen

* Udarbejdelse af nye vedtægter

* Valg af afdelingsbestyrelse og repræsentanter til repræsentantskab

* Overførsel af støtte mv.

4. Selvejende almene ældreboliger

Bilag 1: Bekendtgørelse om omdannelse af selvejende institutioner

til almene boligorganisationer(*)

Bilag 2: Oversigt over relevante parter i omdannelsesproceduren

  • (*) Bilag 1 er ikke medtaget her, da den har været offentliggjort i Lovtidende A 1996 som nr. 1160 af 16. december 1996, samt forefindes i Retsinformation.

BILAG 2

Oversigt over relevante parter i omdannelsesproceduren:

Bygge- og Boligstyrelsen

Stormgade 10

1470 København K

Tlf: 33 92 61 00

Fax: 33 92 61 64 Landsbyggefonden

Studiestræde 50

1554 København K

Tlf: 33 11 11 22

Fax: 33 11 82 01

Hypotekbanken

Boligkontoret

Landgreven 4

1301 København K

Tlf: 33 92 80 00

Fax: 33 93 77 24 Byggeskadefonden

Studiestræde 50

1554 København K

Tlf: 33 11 11 22

Fax: 33 11 82 01

Realkreditinstitutter:

Realkredit Danmark

Jarmers Plads 2

1590 København V

Tlf: 33 12 53 00

Fax: 36 88 22 27 Realkredit Danmark

Åboulevarden 69

8100 Århus C

Tlf: 86 12 53 00

Fax: 89 36 12 06

Realkredit Danmark

Mølleplads, Mølleå 1

9000 Aalborg

Tlf: 98 12 53 00

Fax: 99 33 17 66 Realkredit Danmark

Albani Torv 2-3

5100 Odense

Tlf: 66 12 53 00

Fax: 65 43 10 14

Realkredit Danmark

Kongensgade 75 C

6701 Esbjerg

Tlf: 66 12 53 00

Fax: 65 43 11 89

BRFkredit

Klampenborgvej

2800 Lyngby

Tlf: 45 93 45 93

Fax: 45 88 99 64 Landsbankernes Reallånefond

Nyropsgade 21

1780 København V

Tlf: 33 12 75 00

Fax: 33 12 75 02

Nykredit

Otto Mønsteds Plads 11

1780 København V

Tlf: 33 77 20 00

Fax: 33 77 21 43 Nykredit

Åstrupvej 13

6100 Haderslev

Tlf: 74 52 70 00

Fax: 74 53 09 11

Nykredit

Mageløs 2

5100 Odense C

Tlf: 66 11 77 77

Fax: 66 11 41 29 Nykredit

Hemingvej 3

6950 Ringkøbing

Tlf: 97 32 01 11

Fax: 97 32 24 28

Nykredit

Sct. Mathiasgade 1-3

8800 Viborg

Tlf: 87 25 65 00

Fax: 87 25 65 65 Nykredit

Boulevarden 43

9100 Aalborg

Tlf: 96 30 40 00

Fax: 96 30 40 31

Nykredit

Domkirkepladsen

8100 Århus C

Tlf: 86 76 01 00

Fax: 86 18 22 87

Officielle noter

Ingen