Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Definition af agerjord
Bilag 2 Definition af flerårige kulturer
Bilag 3 Definition af frø til udsæd
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder 1)  

 

I medfør af § 2, stk. 2, § 3, § 16, § 18, stk. 3, § 19, stk. 1, 4 og 5, § 20, stk. 1, § 22, stk. 2, § 24, stk. 1, § 25, stk. 1 og 2, og § 26, stk. 2, i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 29. juni 2004, som ændret ved lov nr. 405 af 1. juni 2005 og lov nr. 536 af 24. juni 2005, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Ordningens formål og indhold

§ 1. Formålet med ordningen er sammen med den ordning, der er omhandlet i bekendtgørelse om tilskud til anlæg af vådområder, at fremme anlæg og miljøvenlig drift af vådområder, der kan bidrage til at beskytte og forbedre vandmiljøet og naturen, herunder reducere kvælstof- og fosforudledningen, og dermed bidrage til at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed. Projekterne skal være beliggende inden for SFL-områder udpeget til vådområder. Tilskud skal dog i første række ydes til projekter beliggende i de områder, som tillige er udpeget i regionplanen som potentielt egnede til genopretning af vådområder.

§ 2. Inden for de rammer, der er afsat på de årlige finanslove, kan der efter ansøgning gives tilsagn om tilskud til ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter. Tilsagn om tilskud kan omfatte følgende arealer:

1) Arealer, der indgår i projekter, for hvilke der i medfør af bekendtgørelse om tilskud til anlæg af vådområder er afsat en økonomisk ramme for ansøgninger i medfør af nærværende bekendtgørelse.

2) Arealer, der indgår i projekter, som omhandlet i Miljøministeriets bekendtgørelse om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder, jf. dog § 18.

3) Arealer, der i medfør af bekendtgørelse nr. 175 af 22. marts 2002 eller en tidligere bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger er omfattet af tilsagn om tilskud til ændret afvanding for en tilsagnsperiode på 20 år eller af tilsagn om tilskud, der er anvendt til gennemførelse af projekter, som omhandlet i Miljøministeriets bekendtgørelse om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder. For arealerne skal der være behov for omdannelse af de nævnte tilsagn som følge af, at betingelserne for tilsagn ikke længere kan opfyldes grundet andre afvandingsforhold på arealerne end forudsat ved tilsagnsperiodens begyndelse. De betingelser, der gælder for omdannelse af tilsagn om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger til andet tilsagn under landdistriktsprogrammet, skal være opfyldt.

Stk. 2. Ved en jordbrugsbedrift forstås i nærværende bekendtgørelse en bedrift, som defineret i enkeltbetalingsordningen, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003.

Kapitel 2

Administration

Myndigheder

§ 3. Ved amtsråd forstås i denne bekendtgørelse for Bornholms vedkommende Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune.

§ 4. Direktoratet for FødevareErhverv træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse, medmindre det fremgår af bekendtgørelsens bestemmelser, at amtsrådet træffer afgørelse.

Stk. 2. Amtsrådet udfærdiger bindende indstilling til direktoratet om afgørelse af ansøgninger om tilsagn om tilskud. Amtsrådet udfærdiger endvidere bindende indstilling om afgørelse af ansøgninger om ændring af tilsagn om tilskud. I forbindelse med indstillingen foretager amtsrådet de vurderinger, der fremgår af bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 3. Amtsrådet underretter ansøger om direktoratets afgørelse.

Stk. 4. Direktoratet kan efter aftale med vedkommende amtsråd udøve amtsrådets beføjelser efter denne bekendtgørelse.

§ 5. Direktoratet for FødevareErhverv og amtsrådet foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Plantedirektoratet og fødevareregionen forestår den fysiske kontrol efter bemyndigelse.

Stk. 3. Til brug for den i stk. 1-2 nævnte kontrol indhentes fornødne oplysninger fra andre myndigheder.

Stk. 4. Direktoratet for FødevareErhverv, Plantedirektoratet og fødevareregionen udøver de i landdistriktsstøttelovens § 20, stk. 2 og 3, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 4, litra a, nævnte beføjelser.

Ansøgning

§ 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til amtsrådet på skemaer, der fås ved henvendelse til amtsrådet.

Stk. 2. Direktoratet for FødevareErhverv fastsætter ansøgningsperioden, der skal være gældende for de enkelte projekter, og underretter amtsrådet herom forud for ansøgningsperiodens begyndelse.

Stk. 3. Direktoratet kan i særlige tilfælde dispensere fra den i medfør af stk. 2 fastsatte ansøgningsfrist.

Stk. 4. Hvis ansøger skriftligt tilkendegiver, at betingelser for tilsagn om tilskud ikke vil blive overholdt, giver direktoratet afslag på ansøgningen.

Prioritering

§ 7. Direktoratet for FødevareErhverv kan prioritere de indkomne ansøgninger om tilsagn om tilskud og ansøgninger om ændring af tilsagn om tilskud på grundlag af miljø- og naturmæssige formål, jf. dog stk.2.

Stk. 2. Hvis ansøgningen omfatter et areal, der indgår i et projekt, hvortil der ydes tilskud eller gives tilsagn om tilskud efter bekendtgørelse om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder, foretages prioriteringen i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen.

 

Kapitel 3

Generelle betingelser for tilsagn om tilskud

Underskrivelse af tilsagnet

§ 8. Hvis ansøgningen kan imødekommes, giver Direktoratet for FødevareErhverv tilsagn om tilskud, jf. § 4.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud er betinget af, at ansøger underskriver tilsagnet og indgiver det underskrevne tilsagn til amtsrådet. Det underskrevne tilsagn skal være amtsrådet i hænde senest 4 uger efter ansøgers modtagelse af tilsagnet. Direktoratet for FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra denne frist.

Tinglysning af servitutter

§ 9. For arealer, der indgår i et projekt, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse om tilskud til anlæg af vådområder, er tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af vådområdet betinget af, at der for samtlige ejendomme med arealer inden for projektområdet bliver tinglyst servitut i overensstemmelse med § 10 i nævnte bekendtgørelse.

Stk. 2. For arealer, der ikke er omfattet af stk. 1, er tilsagn om tilskud betinget af, at bestemmelserne i § 10, stk. 3, nr. 1-7 og 10, i bekendtgørelse om tilskud til anlæg af vådområder bliver tinglyst som servitut på samtlige ejendomme med arealer inden for projektområdet, dog på samtlige ejendomme med tilsagnsarealer inden for projektområdet for så vidt angår de i § 2, stk. 1, nr. 2, anførte arealer og på samtlige ejendomme med tilsagnsarealer for det pågældende tilsagn, for så vidt angår de i § 2, stk. 1, nr. 3, anførte arealer.

Stk. 3. Direktoratet for FødevareErhverv kan betinge tilsagn om tilskud af, at de i stk. 2 nævnte servitutter indeholder supplerende bestemmelser, herunder om afvandingsforholdene og om vedligeholdelse af anlæg til etablering af vådområdet. I servitutterne skal Direktoratet for FødevareErhverv være anført som påtaleberettiget. For de i § 2, stk. 1, nr. 2 og 3, anførte arealer lader amtsrådet bestemmelserne tinglyse som servitut på de berørte ejendomme.

Projektet for anlæg af vådområdet

§ 10. For de i § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, anførte arealer er tilsagn om tilskud betinget af, at projektet gennemføres.

Stk. 2. For arealer, der indgår i projekter, der ikke er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse om tilskud til anlæg af vådområder, kan Direktoratet for FødevareErhverv fastsætte betingelser for tilsagn om tilskud vedrørende administration af projektet, herunder om underretning af direktoratet, når betingelserne i § 9 er opfyldt for alle de berørte ejendomme, og når alle de tilladelser fra offentlige myndigheder, der er nødvendig for projektets gennemførelse, foreligger.

Tilsagnsperioden

§ 11. Tilsagnsperiodens længde er 20 år.

Stk. 2. For de i § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, anførte arealer kan ansøger søge om en tilsagnsperiode, der begynder

1) den førstkommende 1. september efter det tidspunkt, hvor betingelsen i § 9 er opfyldt, og hvor alle de tilladelser fra offentlige myndigheder, der er nødvendige for projektets gennemførelse, foreligger, eller

2) den førstkommende 1. september efter projektets gennemførelse.

Stk. 3. For de i § 2, stk. 1, nr. 3, anførte arealer begynder tilsagnsperioden den førstkommende 1. september efter ansøgningsfristen for ansøgning om omdannelse af tilsagn om tilskud.

Ansøger, jordbrugsbedriften og god landbrugspraksis

§ 12. Tilsagn om tilskud er betinget af, at tilsagnshaver i tilsagnsperioden som ejer eller forpagter driver tilsagnsarealerne.

§ 13. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud, at ansøgeren i den senest afsluttede planperiode forud for ansøgningsperiodens begyndelse, jf. § 6, har opfyldt kravene til god landbrugspraksis for jordbrugsbedriften. Ved planperiode forstås en planperiode for gødningsplanlægning samt gødningsregnskab i henhold til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 8. juli 2004.

Stk. 2. Ved god landbrugspraksis forstås i denne bekendtgørelse,

1) at forbruget af kvælstof ikke har oversteget jordbrugsbedriftens kvote for kvælstof, jf. kapitel 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække,

2) at der for så vidt angår planperioden 2003/2004 har været etableret plantedække i overensstemmelse med kapitel 3 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, og at der har været udlagt efterafgrøder i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af kapitel 3 i nævnte lov, jf. § 24 i bekendtgørelse nr. 676 af 16. juli 2003 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2003/2004,

3) at der for så vidt angår planperioden 2004/2005 og efterfølgende planperioder har været etableret plantedække i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af kapitel 3 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. for planperioden 2004/2005 § 24 i bekendtgørelse nr. 795 af 13. juli 2004 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2004/2005,

4) at der for så vidt angår planperioden 2003/2004 er udarbejdet markplan og gødningsplan samt udarbejdet og indsendt gødningsregnskab i overensstemmelse med kapitel 4 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og regler fastsat i medfør af kapitel 4 i nævnte lov, jf. §§ 25 og 26 i bekendtgørelse nr. 676 af 16. juli 2003 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2003/2004,

5) at der for så vidt angår planperioden 2004/2005 og efterfølgende planperioder er foretaget gødningsplanlægning og udarbejdet samt indsendt gødningsregnskab i overensstemmelse med kapitel 4 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og regler fastsat i medfør af kapitel 4 i nævnte lov, jf. for planperioden 2004/2005 §§ 25 og 26 i bekendtgørelse nr. 795 af 13. juli 2004 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2004/2005,

6) at der har været ført journal over anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i overensstemmelse med §§ 1-4 i bekendtgørelse nr. 492 af 7. juni 1994 om sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr i jordbruget,

7) at dyreholdet har været i overensstemmelse med § 28 i bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.,

8) at avl og opfedning af kalve er sket i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse om beskyttelse af kalve,

9) at avl og opfedning af svin er sket i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse om beskyttelse af svin, og

10) at hold af æglæggende høner m.v. er sket i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner.

Opbevaring af skatte-, moms- og driftsregnskaber

§ 14. Skatte-, moms- og driftsregnskaber, der vedrører det tilsagnsår, som udbetaling af tilskud sker for, skal opbevares af tilsagnshaver i mindst 5 år fra udbetalingstidspunktet.

Erklæring

§ 15. Tilsagn om tilskud er betinget af, at tilsagnshaver årligt afgiver erklæring om, at alle betingelser for tilsagnet er opfyldt, jf. § 39, og at erklæringen er amtsrådet i hænde senest den 1. august. Hvis den 1. august er en lørdag, søndag eller en helligdag, udløber fristen den første hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Kombination af foranstaltninger under miljøvenligt landbrug

§ 16. Tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder kan for samme areal ikke kombineres med

1) andet tilsagn om tilskud i medfør af nærværende bekendtgørelse,

2) tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger,

3) tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion m.v. eller

4) tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder med forpligtelse til udtagning af produktion, jf. § 25, stk. 1, nr. 3, kan for samme areal endvidere ikke kombineres med tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug.

Fredskovspligtige arealer

§ 17. Tilsagn om tilskud til drift af vådområder kan ikke omfatte arealer, der inden for tilsagnsperioden er pålagt fredskovspligt. Tilsagn om tilskud kan dog omfatte lovligt ubevoksede fredskovspligtige arealer, der i hele tilsagnsperioden drives med forpligtelse til afgræsning, til slæt, til afgræsning og slæt, til afgræsning eller slæt eller til afpudsning.

Kriteriebekendtgørelsen om vådområder

§ 18. Tilsagn om tilskud kan ikke omfatte arealer, for hvilke der med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger aftale eller servitut i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder.

Udtagning i medfør af anden regulering

§ 19. Tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder med forpligtelse til udtagning af produktion kan ikke omfatte arealer, for hvilke der ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger forpligtelse til udtagning af produktion som følge af

1) tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning end bestemmelserne for enkeltbetalingsordningen,

2) aftale, der indebærer betaling for den nævnte regulering,

3) anden servitut end de i § 9 omhandlede eller

4) pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder uden forpligtelse til udtagning af produktion kan ikke omfatte arealer, for hvilke der ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger forpligtelse til udtagning af produktion i medfør af aftale eller anden servitut end de i § 9 omhandlede eller i medfør af anden lovgivning.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder uden forpligtelse til udtagning af produktion kan endvidere ikke omfatte arealer, der inden for tilsagnsperioden anmeldes som udtagne arealer under enkeltbetalingsordningen.

Miljøvenlig drift i medfør af anden regulering

§ 20. Tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder med forpligtelse til udtagning af produktion kan ikke omfatte arealer, for hvilke der ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger forpligtelse til at gennemføre afgræsning eller slæt i medfør af aftale eller anden servitut end de i § 9 omhandlede eller i medfør af anden lovgivning.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder med forpligtelse til udtagning af produktion kan endvidere ikke omfatte arealer, for hvilke der ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger forpligtelse til at gennemføre afpudsning som følge af

1) tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning,

2) aftale, der indebærer betaling for den nævnte regulering,

3) anden servitut end de i § 9 omhandlede eller

4) pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder uden forpligtelse til udtagning af produktion kan ikke omfatte arealer, for hvilke der ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger forpligtelse til at gennemføre afgræsning, slæt eller afpudsning som følge af

1) tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning,

2) aftale, der indebærer betaling for den nævnte regulering,

3) anden servitut end de i § 9 omhandlede eller

4) pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning.

Stk. 4. Uanset stk. 2 og 3 kan tilsagn om tilskud omfatte de i stk. 2 og 3 anførte arealer, når

1) den anførte regulering efter amtsrådets vurdering ikke eller kun i begrænset omfang tilgodeser formålet med tilskudsordningen for miljøvenlig drift af vådområder,

2) der alene er tale om regulering som følge af enkeltbetalingsordningens regler om god landbrugs- og miljømæssig stand, eller

3) der alene er tale om regulering som følge af, at arealerne indgår i et projekt til demonstration af miljøvenligt landbrug eller græsningsselskaber, og hvor der ikke ydes tilskud for arealerne til afgræsning, slæt eller afpudsning.

§ 21. Tilsagn om tillæg for rydning kan ikke omfatte arealer, for hvilke der ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger forpligtelse til at gennemføre rydning af bevoksninger som følge af

1) tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning,

2) aftale, der indebærer betaling for den nævnte regulering,

3) anden servitut end de i § 9 omhandlede eller

4) pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning.

Behov for regulering

§ 22. Tilsagn om tilskud kan omfatte arealer, hvor amtsrådet forud for udfærdigelse af bindende indstilling, jf. § 4, stk. 2, har vurderet, at der er behov for regulering vedrørende ekstensiv jordbrugsproduktion med afgræsning eller slæt, afpudsning eller udtagning af produktion for at tilgodese hensyn til at beskytte, bevare, forbedre eller pleje miljøet eller naturen. Anden regulering, der foreligger for arealerne og som vedrører afgræsning, slæt, afpudsning eller udtagning af produktion, kan ikke indgå i grundlaget for vurderingen. I grundlaget for vurderingen kan endvidere ikke indgå servitutter, der er tinglyst som følge af § 9 eller som følge af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse om tilskud til anlæg af vådområder.

Naturtypebekendtgørelsen

§ 23. I tilsagn om tilskud fastsættes, at den særlige naturtype og tilstand, der dannes som følge af den særlige driftsform, der er gennemført i medfør af tilsagnet, ikke er omfattet af undtagelsesreglen (1 års-reglen) i § 2, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om beskyttede naturtyper, og at naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1-3, dermed regulerer arealernes anvendelse ved tilsagnsperiodens udløb.

Retablering af græsarealer under enkeltbetalingsordningen

§ 24. I tilsagnsperioden kan arealerne ikke anvendes til at opfylde en forpligtelse som følge af et påbud om retablering af permanente græsarealer, der er givet i medfør af reglerne for enkeltbetalingsordningen.

Kapitel 4

Betingelser for tilsagn om tilskud, den miljøvenlige drift

§ 25. Den miljøvenlige drift i tilsagnsperioden skal mindst omfatte

1) forpligtelse til ekstensiv jordbrugsproduktion med årlig afgræsning eller slæt,

2) forpligtelse til årlig afpudsning med mulighed for ekstensiv jordbrugsproduktion med afgræsning eller slæt, når forpligtelse til afpudsning ikke er kombineret med forpligtelse som anført i nr. 1 eller 3, eller

3) forpligtelse til udtagning af produktion.

Stk. 2. For arealer, der skal eller kan anvendes til ekstensiv jordbrugsproduktion, gælder § 26, § 27, stk. 1 og 4, og § 28 og for så vidt angår arealer, der skal anvendes til afgræsning, § 27, stk. 3. For arealer, der skal være udtaget af produktion, gælder § 26, § 27, stk. 1, 2 og 4, og § 28.

Stk. 3. Inden for rammerne af stk. 1 og af §§ 29-30 fastsættes yderligere betingelser for den miljøvenlige drift. Den miljøvenlige drift og betingelserne fastsættes i overensstemmelse med, hvad der efter amtsrådets vurdering er behov for af hensyn til at beskytte, bevare, forbedre eller pleje miljøet eller naturen eller for så vidt angår § 29, stk. 1, nr. 2, og § 30, stk. 3, af hensyn til landskabet.

§ 26. I tilsagnsperioden skal arealerne være udlagt og opretholdt som græs- eller naturarealer.

Stk. 2. Når arealerne i vækstsæsonen forud for tilsagnsperioden har været udlagt som græs- eller naturarealer, skal et eksisterende plantedække være opretholdt ved tilsagnsperiodens begyndelse. Når det efter amtsrådets vurdering er en fordel for miljøet eller naturen, kan der i medfør af § 30, stk. 1, fastsættes bestemmelser om ændringer af et eksisterende plantedække og om rydning af bevoksninger, herunder med virkning fra tilsagnsperiodens begyndelse.

Stk. 3. Areal er, der ikke er omfattet af stk. 2, herunder arealer med skov forud for tilsagnsperioden, og hvor afvandingsforholdene ikke hindrer plantedække, skal være udlagt med græs, der er udsået med højst 25 pct. kvælstoffikserende planter. Græsarealerne skal være etableret senest en måned efter tilsagnsperiodens begyndelse.

Stk. 4. Stk. 3 finder ikke anvendelse, når det efter amtsrådets vurdering er en fordel for miljøet eller naturen, at der i stedet fastsættes andre bestemmelser om plantedække i medfør af § 30, stk. 1.

Stk. 5. Areal er, hvor afvandingsforholdene ikke hindrer plantedække, skal holdes plantedækket, og plantedækket skal fastholdes i tilsagnsperioden.

Stk. 6. Amtsrådet træffer afgørelse om undtagelser fra stk. 3, 2. pkt., og kan uanset stk. 5 i særlige tilfælde tillade, at plantedækket på arealerne midlertidigt ikke opretholdes.

§ 27. I tilsagnsperioden må arealerne

1) ikke omlægges,

2) ikke anvendes til frøproduktion,

3) ikke anvendes til skovdrift,

4) ikke anvendes til energiskov eller lignende eller til dyrkning af prydvækster, pyntegrønt og juletræer,

5) ikke gøres til genstand for udnyttelse, der er uforenelig med betingelser vedrørende plantedækket, jf. dog § 26, stk. 5,

6) ikke tilføres gødning bortset fra den gødning, der efterlades af græssende husdyr på arealer, der kan eller skal afgræsses,

7) ikke tilføres jordforbedringsmidler,

8) ikke vandes, bortset fra vanding med engvandingsanlæg af arealer, der skal eller kan anvendes til ekstensiv jordbrugsproduktion, og bortset fra tiltag, der er i overensstemmelse med betingelser i medfør af § 30, stk. 1, nr. 4,

9) ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler,

10) ikke anvendes til etablering af småbeplantninger og vildtremiser, og

11) ikke anvendes til udsætning af andefugle.

Stk. 2. Areal er, der skal være udtaget af produktion, må i tilsagnsperioden endvidere

1) ikke anvendes til nogen form for jordbrugsproduktion, herunder ikke plejes ved afgræsning og

2) ikke gøres til genstand for indtægtsgivende udnyttelse, der er uforenelig med dyrkning af markafgrøder.

Stk. 3. For arealer, der skal eller kan anvendes til afgræsning gælder endvidere, at der ikke må fodres med tilskudsfoder på arealerne. Mineraler betragtes ikke som tilskudsfoder. Arealer, der skal anvendes til afgræsning, og hvor der ikke er fastsat et minimumsgræsningstryk i medfør af § 30, stk. 2, nr. 2, skal hvert år i tilsagnsperioden afgræsses med mindst 0,3 DE pr. ha i udbindingsperioden. Ved en dyreenhed forstås i denne bekendtgørelse en dyreenhed, som defineret i Miljøministeriets bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Antallet af dyr i gennemsnit over udbindingsperioden omregnes i denne bekendtgørelse til DE pr. ha ved at omregne antallet af græssende dyr i perioden til det antal DE, som dyrene ville udgøre over en 1-årig periode.

Stk. 4. Amtsrådet træffer afgørelse om undtagelser fra stk. 1, nr. 8 og 9, og kan tillade tilskudsfodring med halm, når det under ekstreme vejrforhold er nødvendigt af hensyn til dyrevelfærd, jf. stk. 3.

§ 28. Aktiviteter, som tilsagnshaver i tilsagnsperioden iværksætter eller tillader på den del af arealerne, der ligger nærmere end 5 meter fra åbne vandløb, søer over 100 m² og kystlinier, skal udføres på en måde, der ikke medfører erosion af nævnte del af arealerne. Dette gælder dog kun for den del af udførelsen, der ikke er reguleret i andre betingelser for tilsagn om tilskud.

Stk. 2. Den i stk. 1 anførte afstand regnes fra vandløbets eller søens øverste kant eller for så vidt angår kystlinier fra årets normale højeste vandstandslinie.

Stk. 3. Amtsrådet kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om undtagelser fra stk. 1, 1. pkt.

Yderligere betingelser, der skal fastsættes

§ 29. Der fastsættes betingelser med hensyn til, om arealerne skal, kan eller ikke må afpudses. For arealer, der skal eller kan afpudses, fastsættes endvidere betingelser med hensyn til tidsrum for afpudsning.

Stk. 2. For arealer, der skal anvendes til ekstensiv jordbrugsproduktion, fastsættes, hvorvidt der er forpligtelse til afgræsning, til slæt, til afgræsning og slæt, eller til afgræsning eller slæt. Det fastsættes endvidere, hvorvidt der er mulighed for henholdsvis afgræsning og slæt, når dette ikke fremgår af den forpligtelse, der er fastsat for arealet.

Stk. 3. For arealer, der kan anvendes til ekstensiv jordbrugsproduktion, fastsættes hvorvidt der er mulighed for henholdsvis afgræsning og slæt.

Stk. 4. For arealer, der skal eller kan anvendes til afgræsning, fastsættes betingelser med hensyn til:

1) Tidsrum for afgræsning. For arealer, der skal anvendes til afgræsning, fastsættes endvidere tidsrum, hvor arealerne skal fremstå som afgræsset.

2) Det maksimale græsningstryk, der fastsættes i DE pr. ha i udbindingsperioden, og som højst kan fastsættes til 1,4 DE pr. ha i udbindingsperioden, og hvor omregning til DE pr. ha foretages som anført i § 27, stk. 3, sidste pkt.

3) De husdyrarter, der kan anvendes til afgræsning.

Stk. 5. For arealer, der skal eller kan anvendes til slæt, fastsættes betingelser med hensyn til tidsrum for slæt.

Stk. 6. For arealer, der skal eller kan anvendes til slæt eller afpudses, og hvor der er forbud mod slæt eller afpudsning i et fastsat tidsrum, ophæves forbuddet mod slæt og afpudsning i det fastsatte tidsrum i tilfælde af forekomst af brandbæger eller andre giftige ukrudtsarter. Det er dog en betingelse, at der forinden slæt eller afpudsning foretages, foreligger en skriftlig erklæring fra en planteavlskonsulent om, at bekæmpelse af ukrudtsarten er nødvendig på det pågældende areal. Konsulenterklæringen skal med henblik på forevisning for kontrolmyndigheden opbevares af tilsagnshaveren i 5 år eller i den resterende del af tilsagnsperioden. Bestemmelserne finder ikke anvendelse for arealer, der skal være udtaget af produktion.

Stk. 7. Amtsrådet træffer afgørelse om undtagelser fra de betingelser, der er fastsat i medfør af stk. 1-5. Amtsrådet kan dog ikke tillade et maksimalt græsningstryk, der overstiger 1,4 DE pr. ha i udbindingsperioden. Omregning til DE pr. ha foretages som anført i § 27, stk. 3, sidste pkt.

Yderligere betingelser, der kan fastsættes

§ 30. Når det efter amtsrådets vurdering er en fordel for miljøet eller naturen, fastsættes endvidere betingelser med hensyn til:

1) Plantedækket, herunder om bekæmpelse af uønskede plantearter.

2) Rydning af bevoksninger på arealerne.

3) Omfanget og udførelsen af afpudsninger.

4) Offentlige myndigheders, offentlige virksomheders og kommunale fællesskabers adgang til inden for tilsagnsperioden at lade arealerne oversvømme med åvand eller drænvand. Hvis arealet indgår i et projekt, hvortil der er ydet tilskud eller givet tilsagn om tilskud efter bekendtgørelse om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder, kan amtsrådet kun fastsætte betingelser med Skov- og Naturstyrelsens godkendelse.

Stk. 2. Når det efter amtsrådets vurdering er en fordel for miljøet eller naturen, fastsættes endvidere betingelser for arealer, der skal eller kan anvendes til ekstensiv jordbrugsproduktion, med hensyn til:

1) Hegning.

2) Minimumsgræsningstryk, der fastsættes i DE pr. ha i udbindingsperioden. Omregning til DE pr. ha foretages som anført i § 27, stk. 3, sidste pkt.

3) Omfanget og udførelsen af slæt.

Stk. 3. Amtsrådet træffer afgørelse om undtagelser fra de betingelser, der er fastsat i medfør af stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2.

§ 31. Hvis et ansøgt areal grænser op til vandløb, sø eller kystlinie, og der i medfør af § 30, stk. 2, nr. 1, er fastsat betingelse, der ved afgræsning af arealet kræver hegn inden for en afstand af 5 meter eller derunder fra vandløbet, søen eller kystlinien, betragtes arealet som én sammenhængende mark. For den del af marken, der er beliggende mellem hegnet og vandløbet, søen eller kystlinien, kan der med virkning for hele eller en del af tilsagnsperioden fastsættes yderligere betingelser. Yderligere betingelser fastsættes i overensstemmelse med de betingelser, der efter amtsrådets vurdering er behov for af hensyn til at sikre pleje af nævnte del af marken.

Stk. 2. Afstanden fra vandløb og søer regnes fra vandløbets eller søens øverste kant. Afstanden fra kystlinier regnes fra årets normale højeste vandstandslinie.

Kapitel 5

Fastsættelse af tilskud

Tilskudssatser

§ 32. Det årlige tilskud udgør 0 kr. pr. ha for arealer, for hvilke der er forpligtelse til udtagning af produktion, og som inden for tilsagnsåret er anmeldt som udtagne arealer under enkeltbetalingsordningen.

Stk. 2. Det årlige tilskud udgør 3.030 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af stk. 1, og som i mindst en vækstsæson inden for en periode på 5 vækstsæsoner forud for tilsagnsperiodens begyndelse har været anvendt til dyrkning af flerårig kultur, som defineret i bilag 2, eller til dyrkning i kort omdrift af pyntegrønt, juletræer eller energiskov. Ved pyntegrønt i kort omdrift, juletræer i kort omdrift og energiskov i kort omdrift forstås i denne bekendtgørelse en produktion, hvor træerne fældes senest det 10. kalenderår efter udplantning på tilsagnsarealet eller senest det 14. kalenderår efter udsåning på tilsagnsarealet.

Stk. 3. For arealer, der ikke er omfattet af stk. 1, og som i mindst en vækstsæson inden for en periode på 5 vækstsæsoner forud for tilsagnsperiodens begyndelse har været udlagt med en agerjordsafgrøde, som defineret i bilag 1, og som ikke i hele perioden har været udlagt som græsarealer, udgør det årlige tilskud

1) 3.030 kr. pr. ha, når agerjordsafgrøden har været frø til udsæd, som defineret i bilag 3, sukkerroer til fabrik, kartofler eller frilandsgrønsager, og

2) 2.200 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af stk. 2 eller stk. 3, nr. 1.

Stk. 4. Det årlige tilskud udgør 2.200 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af stk. 1, og som i 5 vækstsæsoner forud for tilsagnsperiodens begyndelse

1) udelukkende har været braklagt under hektarstøtteordningen eller enkeltbetalingsordningen eller

2) dels har været braklagt under hektarstøtteordningen eller enkeltbetalingsordningen dels udlagt som græs- eller naturarealer, der har været jordbrugsmæssigt udnyttet i mindst en vækstsæson.

Stk. 5. Det årlige tilskud udgør 2.200 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af stk. 1, og som umiddelbart forud for tilsagnsperiodens begyndelse er udlagt som græs- eller naturarealer og omfattet af undtagelsesreglen (1 års-reglen) i § 2, stk. 1, i bekendtgørelse om beskyttede naturtyper, og som ikke i medfør af § 34 er omfattet af stk. 2 eller stk. 3, nr. 1.

Stk.   6. Det årlige tilskud udgør 590 kr. pr. ha for

1) arealer, der ikke er omfattet af stk. 1, og som i 5 vækstsæsoner forud for tilsagnsperiodens begyndelse udelukkende har været udlagt som græs- eller naturarealer, som ikke er omfattet af stk. 4 eller 5, og som i mindst en af vækstsæsonerne har været jordbrugsmæssigt udnyttet, og

2) arealer, der ikke er omfattet af stk. 1, 2, 3, 4, 5 eller stk. 6, nr. 1, herunder arealer med skov i de 5 vækstsæsoner forud for tilsagnsperiodens begyndelse, og som har været jordbrugsmæssigt udnyttet i mindst en vækstsæson inden for en periode på 5 vækstsæsoner forud for tilsagnsperiodens begyndelse.

Stk. 7. Det årlige tilskud udgør 0 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af stk. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6.

§ 33. Der ydes et årligt tillæg for afpudsning for arealer, for hvilke der er forpligtelse til afpudsning, og et årligt tillæg for rydning af bevoksninger for arealer, for hvilke der er forpligtelse til rydning af bevoksninger. Der ydes endvidere et årligt tillæg for arealer, for hvilke der er forpligtelse til afgræsning, til slæt, til afgræsning og slæt, eller til afgræsning eller slæt. Det årlige tillæg udgør

1) 280 kr. pr. ha for afpudsning, dog 0 kr. pr. ha for arealer, for hvilke der er forpligtelse til udtagning af produktion, og som inden for tilsagnsåret er anmeldt som udtagne arealer under enkeltbetalingsordningen,

2) 720 kr. pr. ha for rydning af bevoksninger, dog 0 kr. pr. ha for arealer, for hvilke der er forpligtelse til udtagning af produktion, og som inden for tilsagnsåret er anmeldt som udtagne arealer under enkeltbetalingsordningen, og

3) 1.420 kr. pr. ha for afgræsning, for slæt, for afgræsning og slæt, og for afgræsning eller slæt.

Stk. 2. For arealer, der på tidspunktet for ansøgning om tilsagn om tilskud er udpeget som særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer i medfør af bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, og for hvilke der er forpligtelse til afgræsning, ydes et årligt tillæg, der udgør 5.080 kr. pr. ha, og som ikke kan kombineres med det i stk. 1, nr. 3, anførte tillæg.

Stk. 3. For den del af en mark, der er beliggende mellem hegnet og vandløbet, søen eller kystlinien, som omhandlet i § 31, ydes der i hele tilsagnsperioden samme tillæg som for den øvrige del af marken. Tillæg fastsættes på grundlag af den miljøvenlige drift for den øvrige del af marken.

Areal anvendelsen forud for tilsagnsperiodens begyndelse

§ 34. Anvendelsen af arealet, jf. § 32, forud for tilsagnsperioden for et tidligere meddelt tilsagn for arealet lægges til grund, når

1) det tidligere tilsagn er meddelt i medfør af bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, bekendtgørelse om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion m.v., bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug eller bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud, og

2) arealet i hele perioden fra begyndelsen af tilsagnsperioden for det tidligere meddelte tilsagn og indtil begyndelsen af tilsagnsperioden for det nye tilsagn har været omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af en bekendtgørelse, som anført i nr. 1.

Dokumentation for arealanvendelse m.v.

§ 35. Tilsagn om tilskud på grundlag af de i § 32, stk. 2-4 og 6, anførte beløb er betinget af, at der foreligger fyldestgørende dokumentation for arealanvendelsen. Tilsagn om tilskud på grundlag af de i § 32, stk. 2-3, anførte beløb er endvidere betinget af, at dyrkning af den pågældende afgrøde ikke har været i modstrid med naturbeskyttelsesloven, museumsloven, regler udstedt i medfør af nævnte love eller afgørelser i medfør af nævnte love og regler. Tilsagn om tilskud på grundlag af det i § 32, stk. 5, anførte beløb er betinget af, at der foreligger fyldestgørende dokumentation for, at arealet er omfattet af den anførte undtagelsesregel.

Det maksimale tilskud

§ 36. Det samlede tilskud til miljøvenligt landbrug kan beregnet i forhold til tilsagnsarealet ikke overstige det beløb, der kan medfinansieres af EU. Ved det samlede tilskud til miljøvenligt landbrug forstås alle tilskud til miljøvenligt landbrug i medfør af kapitel VI (miljøvenligt landbrug og dyrevelfærd) i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne samt alle tilskud til miljøvenligt landbrug i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 2078/92 om miljøvenlige produktionsmetoder i landbruget, samt om naturpleje.

Stk. 2. I opgørelsen af nedsættelser af tilskud efter stk. 1 vil de tilskud, der indgår i beregningen, være tilskud før fradrag som følge af eventuelle sanktioner.

Kapitel 6

Udbetaling af tilskud

§ 37. Direktoratet for FødevareErhverv udbetaler tilskuddet én gang årligt.

Stk. 2. Tilskuddet udbetales senest 3 måneder efter udløbet af tilsagnsåret. Direktoratet kan i særlige tilfælde fravige denne frist.

§ 38. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at tilsagnshaver anviser en konto i et pengeinstitut, hvortil tilskuddet kan overføres.

§ 39. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud for et tilsagnsår, at tilsagnshaver

1) har erklæret, at alle betingelser for tilsagnet er opfyldt, og

2) har indberettet de oplysninger om udnyttelsen af tilsagnsarealerne, der forlanges til brug for beregning og udbetaling af tilskuddet.

Stk. 2. Erklæring og indberetning indgives til amtsrådet på et skema, der i tilsagnsåret fremsendes til tilsagnshaver. Frist for amtsrådets modtagelse af skemaet fastsættes i skemaet eller i et følgebrev og kan ikke fastsættes til senere end 1. august, jf. § 15. I tilfælde, hvor sidste dag af fristen er en lørdag, søndag eller helligdag, udløber fristen den første hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Kapitel 7

Ændring af tilsagn om tilskud

Ansøgning

§ 40. Ansøgning om ændring af tilsagn om tilskud indgives til amtsrådet.

Stk. 2. Ansøgning i medfør af § 41 kan indgives fra den 1. februar i det år, hvor ændringen ønskes påbegyndt, og skal være amtsrådet i hænde senest den 1. maj samme år, eller i tilfælde, hvor den 1. maj er en lørdag, en søndag eller en helligdag, den første hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Stk. 3. Ansøgning i medfør af § 44 indgives til amtsrådet umiddelbart efter indgåelse af aftalen om ejer- eller brugerskiftet.

Stk. 4. Direktoratet for FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 2 anførte ansøgningsfrist.

Ændringer for den resterende del af tilsagnsperioden

§ 41. Direktoratet for FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at forpligtelser for den miljøvenlige drift tilpasses med virkning fra begyndelsen af et tilsagnsår og for den resterende del af tilsagnsperioden, når tilpasningen efter amtsrådets vurdering er berettiget under hensyntagen til forpligtelsens formål.

Arealer udgår af tilsagn, særlige tilfælde

§ 42. Direktoratet for FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at arealer udgår af tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder, hvis det dokumenteres

1) at jordbrugsbedriften er genstand for en jordfordeling eller andre lignende offentlige indgreb som led i fysisk planlægning, og

2) at betingelserne for tilsagnet om tilskud ikke samtidig kan opfyldes.

Stk. 2. Ændring af tilsagnet får virkning fra begyndelsen af det tilsagnsår, hvor betingelserne for tilsagnet ikke kan opfyldes for hele tilsagnsåret.

Ny ejer eller bruger

§ 43. Ændres ejer- eller brugerforholdene for arealer, der er omfattet af et tilsagn om tilskud, kan Direktoratet for FødevareErhverv efter ansøgning tillade, at den nye ejer eller bruger helt eller delvist indtræder i tilsagnet for arealerne med virkning fra tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealerne og for den resterende del af tilsagnsperioden.

Stk. 2. Indtræden i tilsagnet er betinget af, at retten til modtagelse af tilskud for arealerne overføres til den, der indtræder i tilsagnet.

Kapitel 8

Underretningspligt

§ 44. Tilsagnshaver skal på forlangende af amtsrådet eller Direktoratet for FødevareErhverv afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat opfyldes.

§ 45. Tilsagnshaver er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give amtsrådet meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn eller tilbagebetaling af tilskud.

Kapitel 9

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 46. Bestemmelserne om tilbagebetaling af tilskud i dette kapitel finder ikke anvendelse i tilfælde af force majeure, jf. § 50.

Stk. 2. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter med den rentesats, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5.

§ 47. Direktoratet for FødevareErhverv kan bestemme, at tilsagn om tilskud bortfalder helt eller delvis, hvis

1) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaveren tilsidesætter sine pligter efter lovens § 20, stk. 3, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 3,

3) der indtræder ændrede ejer- eller brugerforhold for arealer omfattet af et tilsagn om tilskud, medmindre den nye ejer eller bruger indtræder i tilsagnet for arealerne, jf. § 43,

4) tilsagnshaveren ikke opfylder sin underretningspligt efter §§ 44 eller 45,

5) bestemmelser om afvandingsforhold eller om vedligeholdelse af anlæg til etablering af vådområdet, der er omfattet af en tinglyst servitut, som omhandlet i § 9, ikke bliver overholdt, eller

6) betingelserne for tilsagn om tilskud ikke opfyldes.

Stk. 2. Ved bortfald af tilsagn om tilskud, jf. stk. 1, kan direktoratet bestemme, at udbetalte tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales.

§ 48. Direktoratet for FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at et tilsagn om tilskud bortfalder uden krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalte tilskud, hvis

1) tilsagnshaver ophører endeligt med jordbrugsvirksomhed, og der er afviklet mindst 12 år af tilsagnsperioden for det pågældende areal,

2) jordbrugsbedriften ved salg eller bortforpagtning overdrages til en ny ejer eller bruger eller alle jordbrugsbedriftens tilsagnsarealer overdrages til en ny ejer eller bruger, og jordbrugsbedriften i øvrigt nedbringes til 2 ha eller derunder, og

3) det sandsynliggøres, at indtræden i tilsagnet af den nye ejer eller bruger ikke er muligt.

Stk. 2. Hvis der gives tilladelse efter stk. 1, og tilsagnshaver senere igen personligt eller via et selskab eller en anden juridisk enhed påbegynder jordbrugsvirksomhed, kan direktoratet kræve tilbagebetaling af et beløb svarende til det tilbagebetalingskrav, der skulle være rejst, hvis der ikke var opnået tilladelse efter stk. 1. Kravet tillægges renter, jf. § 46, stk. 2.

Stk. 3. Selskaber og andre juridiske enheder, der har tilsagn om tilskud, kan ikke få tilladelse efter stk. 1.

Stk. 4. Direktoratet kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i stk. 1, nr. 2, og stk. 3. Direktoratet kan betinge en dispensation fra bestemmelsen i stk. 3 af, at samtlige deltagere i den juridiske enhed forpligter sig til at ophøre endeligt med jordbrugsvirksomhed.

§ 49. Indtræder en ny ejer eller bruger helt eller delvis i et tilsagn om tilskud, jf. § 43, og træffer Direktoratet for FødevareErhverv herefter afgørelse om bortfald af tilsagn om tilskud som følge af den nye ejers eller brugers forhold, kan direktoratet bestemme, at tilskud, der inden tilladelse er givet er udbetalt for de arealer, hvor tilsagnet bortfalder, helt eller delvist skal tilbagebetales af den nye ejer eller bruger.

Force majeure

§ 50. Direktoratet for FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure:

1) Tilsagnshavers død.

2) Bortforpagters død.

3) Tilsagnshavers langvarige uarbejdsdygtighed.

4) Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses ved tilsagnsperiodens begyndelse.

5) En alvorlig naturkatastrofe, som i væsentlig grad berører jordbrugsbedriftens landbrugsareal.

6) Ødelæggelse af stalde på jordbrugsbedriften ved ulykkestilfælde.

7) Tilsagnshavers besætning bliver ramt af en smitsom husdyrsygdom, der medfører offentlige indgreb, og som er omfattet af bekendtgørelse nr. 1123 af 22. november 2004 om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr, bilag 3, eller af en epizooti.

Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod.

Stk. 3. Direktoratet kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk. 1.

§ 51. Hvis tilsagnshaver ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles amtsrådet skriftligt senest 30 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Kapitel 10

Klageadgang

§ 52. Klager over afgørelser truffet af Direktoratet for FødevareErhverv efter denne bekendtgørelse indgives efter reglerne i bekendtgørelse om Direktoratet for FødevareErhvervs opgaver og beføjelser.

Stk. 2. Amtsrådets afgørelser kan for så vidt angår retlige spørgsmål af den, som afgørelsen er rettet til, påklages til Direktoratet for FødevareErhverv. Klagen indgives gennem amtsrådet og skal være amtsrådet i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, der ønskes påklaget. Amtsrådet kan genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Kapitel 11

Straffebestemmelser

§ 53. Med bøde straffes den, der

1) til brug for afgørelser, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen,

2) handler i strid med de vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse,

3) i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til loven eller denne bekendtgørelse,

4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold,

5) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til jordbrugsbedriften eller virksomheden efter lovens § 20, stk. 2, eller

6) undlader at udlevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter lovens § 20, stk. 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 12

Ikrafttrædelse

§ 54. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2005.

Stk. 2. § 92, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 140 af 10. marts 2005 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger ophæves, men finder dog fortsat anvendelse for ansøgninger om tilsagn om tilskud, der er indgivet i medfør af § 92, stk. 4, i nævnte bekendtgørelse, og som er modtaget inden nærværende bekendtgørelses ikrafttræden, og for tilsagn om tilskud i medfør af de nævnte ansøgninger.

Direktoratet for FødevareErhverv, den 22. september 2005

Arent B. Josefsen

/Torben NielsenBilag 1

Definition af agerjord

Ved agerjord forstås i denne bekendtgørelse jord, der indgår i omdriften, som defineret i afsnit D i bilag I til Kommissionens beslutning 83/461/EØF, med undtagelse af jord, som omhandlet under bilagets punkt D/15, D/17 (kulturer under glas) og D/21 (brakjord).

 

Afsnit D i bilag I til Kommissionens beslutning 83/461/EØF1)

D.

AGERJORD

I.

Jord, der indgår i omdriften

II.

Bedriftens samlede areal med undtagelse af køkkenhaver, varige græsmarker, flerårige kulturer og »andre arealer« (E til H)

 

D/01-08

Kornafgrøder til fremstilling af korn (herunder også såsæd)

II.

Undtagen korn, der er grønthøstet eller anvendt umodent til foder (D/18)

 

D/01

Blød hvede og spelt

 

D/02

Hård Hvede

 

D/03

Rug

I.

Herunder også vinterblandsæd

 

D/04

Byg

 

D/05

Havre

I.

Herunder også vårblandsæd

 

D/06

Majs

 

D/07

Ris

 

D/08

Andre kornsorter

 

D/09

Bælgsæd (inklusive frø og blandinger af bælgsæd og korn)

 

D/10

Kartofler (inklusive tidlige kartofler og læggekartofler)

 

D/11

Sukkerroer (eksklusive frø)

 

D/12

Rodfrugtplanter til foder (eksklusive frø)

 

D/13

Industriplanter (inklusive olieholdige planter til frø, eksklusive tekstilplanter, humle, tobak og andre industriplanter til frø)

D/13

a) Tobak

D/13

b) Humle

D/13

c) Bomuld

D/13

Andre olieholdige planter eller tekstilplanter og andre industriplanter

 

D/13d i) Andre olieholdige planter eller tekstilplanter

 

D/13d ii) Andre industriplanter

 

D/14 og 15

Grønsager, meloner, jordbær

II.

Undtagen champignonkulturer (I/02)

 

D/14

Grønsager, meloner, jordbær på friland

D/14

a) Markafgrøder

I.

Grønsager, meloner og jordbær, der dyrkes på jorder i vekseldrift med andre landbrugsafgrøder

D/14

b) Gartneriafgrøder

I.

Grønsager, meloner og jordbær, der dyrkes på jorder i vekseldrift med andre gartneriafgrøder

 

D/15, D/17
og G/07

Kulturer under glas

I.

Kulturer, som i hele deres vækstperiode eller i størstedelen af den dyrkes i faste eller mobile væksthuse eller i drivhuse af glas eller af stiv eller bøjelig plastic etc.

II.

Dette omfatter ikke plasticstykker lagt direkte på jorden, ej heller kulturer under glaskupler eller tunneler af plastic, som ikke er tilgængelige, eller kulturer under drivbænke.
Ved mobile drivhuse opgøres alle arealerne, som adderes for at nå til det samlede areal med kulturer under glas. (Man opgør altså ikke kun anlæggenes grundareal).
Kulturer, som dyrkes dels under glas og dels på friland, henregnes til arealer under glas, forudsat at perioden under glas ikke er meget kort.
Hvis det samme areal under glas anvendes mere end én gang, medregnes det kun én gang.
For drivhuse med flere etager er det kun grundarealet, der tælles.

 

D/16, 17

Blomster og prydplanter (eksklusive planteskoler)

 

D/18

Foderplanter

I.

Alle grønne foderkulturer, der dyrkes i vekseldrift, og som findes på det samme areal i mindre end fem år (etårige eller flerårige foderafgrøder).

II.

Medregnes: korn og industriplanter, som er grønthøstet og/eller anvendt umodent til foder.

 

Medregnes ikke: Rodfrugtplanter til foder (D/12).

D/18

a) Midlertidige engarealer og græsgange.

I.

Areal er, som i mindst et høstår eller mindre end fem år er tilsået med foderafgrøder, hvor udsæden består af rene eller blandede frøsorter.

D/18

b) Andre

I.

Andre foderafgrøder, især etårige (f.eks. vikker, majs, korn, som er grønthøstet og/eller anvendt umodent til foder, lucerne).

 

D/19

Frø og sætteplanter på agerjord (eksklusive korn, bælgfrugter, kartofler og olieholdige planter)

I.

Areal er, hvorpå der dyrkes planter, hvis frø og sætteplanter er bestemt til salg, med undtagelse af korn, ris, bælgplanter, kartofler og olieholdige planter. Bedriftens eget forbrug af frø og sætteplanter (f.eks. planter til salat og kål) er medregnet under de respektive kulturers positioner.

II.

Hertil hører frø af grønne foderplanter.

 

D/20

Andre agerjordskulturer

I.

Kulturer på agerjord, som ikke er medregnet under D/01 til D/19 og under D/21.

 

D/21

Brakjord

I.

Areal er, som indgår i omdriften, men hvorpå der ikke høstes i løbet af driftsåret.

II.

Brakjord må ikke forveksles med dyrkning af mellemafgrøde (I/01) eller med jord, som ikke udnyttes landbrugsmæssigt (H/01). Det væsentligste kendetegn ved brakjord er, at jorden normalt hviler i en vækstperiode for at blive forbedret.
Brakjord kan forekomme i følgende former:

1. Areal er uden nogen form for vegetation.

2. Areal er med tilfældig vegetation; denne vegetation kan i visse tilfælde anvendes som foder til kvæg eller til nedpløjning.

3. Areal er, som udelukkende anvendes til grøngødning.

1) EF-Tidende 1983 nr. L 251, side 100.

 Bilag 2

Definition af flerårige kulturer

Ved flerårige kulturer forstås i denne bekendtgørelse kulturer uden for omdriften (bortset fra varige græsarealer) som dyrkes på arealerne over en længere periode og giver udbytte i flere år, som defineret i afsnit G i bilag I til Kommissionens beslutning 83/461/EØF, med undtagelse af kulturer, som omhandlet under bilagets punkt G/07 (flerårige kulturer under glas).

 

Afsnit G i bilag I til Kommissionens beslutning 83/461/EØF 2)

G.

FLERÅRIGE KULTURER

I.

Kulturer uden for omdriften (bortset fra varige græsarealer) som dyrkes på arealerne over en længere periode og giver udbytte i flere år.

II.

Hertil hører også planteskoler (med undtagelse af de ikke erhvervsmæssige skovplanteskoler, som er medtaget under skovarealer) samt de planter, som anvendes til flettearbejder (vidjer, rør, siv etc. – G/06).
Flerårige kulturer, der betragtes som grønsager eller prydplanter eller industriplanter medregnes derimod ikke herunder (f.eks. asparges, roser, prydstauder, jordbær og humle).

 

G/01

Plantager med frugttræer og – buske

I.

Plantager, som er anlagt med produktion af frugt for øje. Hertil regnes såvel plantager med lille som med stor afstand mellem træerne, hvor der kan være tale om at dyrke andre kulturer i forbindelse med frugtdyrkningen.

II.

Hertil hører spisekastanier.

Citruslunde, olivenlunde og vinmarker er ikke inkluderet her (jf. G/02, 03, 04).

G/01

a) Friske frugter inklusive bær

G/01

b) Nødder

 

G/02

Citruslunde

 

G/03

Olivenlunde

 

G/04

Vinmarker

G/04

a) Vinmarker, hvor der normalt produceres kvalitetsvin

I.

Dyrkning af forskellige druesorter, der normalt anvendes til produktion af kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder (k.v.b.d.) iht. bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 817/70 af 28. april 1970 (EF-Tidende nr. L99 af 5.5.1970 s. 20) og bestemmelserne, der er fastsat i medfør heraf samt fastsat i nationale forskrifter.

G/04

b) Vinmarker, hvor der normalt produceres andre vine

I.

Dyrkning af forskellige vinsorter til produktion af andre vine end k.v.b.d.

G/04

c) Vinmarker, hvor der normalt produceres druer til spisebrug

G/04

d) Vinmarker, hvor der normalt produceres tørrede druer

 

G/05

Planteskoler

I.

Areal er med unge træagtige planter på friland, der er beregnet til udplantning:

 

a) Vinplanteskoler og vinplanteskoler for podestammer

 

b) Planteskoler for frugttræer

 

c) Planteskoler for prydplanter

 

d) Skovplanteskoler (eksklusive planteskoler, der drives i skov til dækning af bedriftens eget forbrug)

 

e) Træer og buske til tilplantning af haver, parker, vejkanter, skråninger, f.eks. planter til hække, rosenbuske og andre prydbuske, prydnåletræer samt podestammer og unge planter heraf.

II.

Erhvervsmæssige skovplanteskoler – i eller uden for skov – opføres her, ligesom de ikke erhvervsmæssige skovplanteskoler uden for skov, der drives for at dække bedriftens eget forbrug. Skovplanteskoler i skov til dækning af bedriftens eget forbrug (normalt af ringe betydning) er ikke inkluderet. De er anført under skovarealer (H/02). 3)

 

G/06

Andre flerårige kulturer

I.

Permanente frilandskulturer, som ikke er indeholdt i G/01 til G/05 især kurve- og flettemateriale (0.11.93).

 

G/07

Flerårige kulturer under glas

2) EF-Tidende 1983 nr. L 251, side 100.

3) Ovennævnte er illustreret i tabelform, som ikke er gengivet i denne bekendtgørelses bilag 2.

 

 Bilag 3

Definition af frø til udsæd

Ved frø til udsæd forstås i § 63, nr. 4, og § 65, stk. 3, nr. 1, følgende afgrøder, når afgrøden dyrkes til produktion af udsæd:

 

 

Type

Afgrøde

Græsmarksbælgplanter

Rødkløver

 

Hvidkløver

 

Humlesneglebælg

 

Alsikekløver

 

Lucerne

 

Andre græsmarksbælgplanter

 

 

Frøgræs

Alm. rajgræs

 

Italiensk rajgræs

 

Hybrid rajgræs

 

Westerwoldisk rajgræs

 

Timoté

 

Almindelig hundegræs

 

Engsvingel

 

Rød svingel

 

Stivbladet svingel

 

Strandsvingel

 

Alm. rapgræs

 

Engrapgræs

 

Andre græsfrø

 

 

Industrifrø

Vårraps

 

Vinterraps

 

Sennep

 

Oliehør

 

Valmue

 

Kommen

 

 

Andet frø til udsæd

Grønsagsfrø

 

Blomsterfrø

 

Frø af rodfrugter (f.eks. sukkerroer)

 

Krydderplantefrø

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der er nødvendige for anvendelsen af følgende forordninger: Rådets forordning (EF) Nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), (EF-Tidende 1999 nr. L 160, side 80), som senest ændret ved Rådets forordning (EF) Nr. 2223/2004 (EF-Tidende 2004 nr. L 379, side 1), og Kommissionens forordning (EF) Nr. 817/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) Nr. 1257/1999 (EF-Tidende 2004 nr. L 153, side 30).

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A 2005, hæfte 135, den 7. oktober 2005.