Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Finansministeren opretter Det Fælles Lønindeholdelsesregister. Administrationen af registeret varetages af Hypotekbanken.

Stk. 2. Registeret har til formål at koordinere den indeholdelse i løn m.v. (lønindeholdelse), der finder sted på grundlag af de afgørelser om lønindeholdelse, som offentlige myndigheder træffer i forbindelse med restanceinddrivelse.

Stk. 3. Registerets opgaver varetages af Hypotekbanken efter de bestemmelser, der er fastsat i denne lov, i samarbejde med de myndigheder, der træffer afgørelse om indeholdelse i løn m.v.

§ 2. Det Fælles Lønindeholdelsesregister har til opgave at

  • 1) registrere og ajourføre oplysninger om myndighedernes afgørelser om lønindeholdelse,
  • 2) udsende og ajourføre trækkort til den indeholdelsespligtige, jf. § 3, stk. 2,
  • 3) påse, at indbetaling fra den indeholdelsespligtige finder sted i overensstemmelse med afgørelsen om lønindeholdelse,
  • 4) modtage indbetalinger fra den indeholdelsespligtige samt fordele og afregne indbetalingerne til myndighederne og
  • 5) styre og kontrollere tidspunktet for lønindeholdelsens ophør.

§ 3. Myndighedernes afgørelser om lønindeholdelse indberettes til Det Fælles Lønindeholdelsesregister.

Stk. 2. Det Fælles Lønindeholdelsesregister underretter den indeholdelsespligtige om afgørelsen ved fremsendelse af et trækkort. Underretning kan endvidere ske til et lønservicebureau efter den indeholdelsespligtiges anvisning. Underretning kan dog undlades i tilfælde af sammenfald mellem myndigheden og den indeholdelsespligtige.

Stk. 3. Trækkortet må ikke indeholde oplysning om, hvilken myndighed der har truffet afgørelsen om lønindeholdelse, eller om gældstypen.

Stk. 4. Oplysningerne i trækkortet kan overføres til den indeholdelsespligtige og til lønservicebureauer i elektronisk form.

§ 4. Lønindeholdelse for skattekrav efter kildeskatteloven sker forud for lønindeholdelse for alle andre krav, hvis samtidig indeholdelse ikke er mulig. Lønindeholdelse for krav på betaling af bidrag efter lov om inddrivelse af underholdsbidrag sker efter lønindeholdelse for skattekrav, men forud for andre krav, hvis samtidig indeholdelse ikke er mulig.

Stk. 2. I tilfælde af flere afgørelser om lønindeholdelse for andre krav end skattekrav og underholdsbidrag sker dækningen i den rækkefølge, i hvilken Det Fælles Lønindeholdelsesregister har modtaget indberetning om afgørelserne, hvis samtidig indeholdelse ikke er mulig.

Stk. 3. Finansministeren kan fastsætte regler om myndighedernes pligt til at respektere en afgørelse fra en anden myndighed om, at lønindeholdelsen midlertidigt er stillet helt eller delvis i bero.

§ 5. Hypotekbanken kan hos de myndigheder, der træffer afgørelse om lønindeholdelse, samt hos told- og skattemyndighederne, Det Centrale Personregister og Det Centrale Virksomhedsregister indhente de oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af registerets opgaver, jf. § 2. Oplysningerne i Det Fælles Lønindeholdelsesregister kan videregives til de myndigheder, der træffer afgørelse om lønindeholdelse, i det omfang det er nødvendigt for disse myndigheders varetagelse af deres opgaver.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger kan modtages og videregives i elektronisk form.

§ 6. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om førelse af registeret og regler om myndighedernes betaling for anvendelse af registeret.

§ 7. Klager over en afgørelse om lønindeholdelse indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen, og behandles efter lovgivningens almindelige regler.

Stk. 2. Det Fælles Lønindeholdelsesregister meddeler på begæring den indeholdelsespligtige, hvilken myndighed der har truffet afgørelsen om lønindeholdelse.

Stk. 3. Klager over administrationen af Det Fælles Lønindeholdelsesregister kan indbringes for finansministeren.

§ 8. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af finansministeren. Finansministeren fastsætter i den forbindelse nærmere regler om, i hvilket omfang lønindeholdelse, der finder sted på grundlag af afgørelser truffet før lovens ikrafttræden, skal være omfattet af loven.

§ 9. I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 519 af 22. juni 1995, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 487 af 12. juni 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 73, stk. 1, affattes således:

»Har en skatteyder ikke inden det tidspunkt, da udlæg kan begæres, betalt den indkomstskat til staten, amtskommunal indkomstskat, kommunal indkomstskat eller kirkelige afgifter, der påhviler den pågældende, kan vedkommende skattemyndighed træffe afgørelse om, at der skal ske indeholdelse i skatteyderens lønning, provision eller andet arbejdsvederlag, hvad der er fornødent til betaling af ydelserne med påløbne renter, tillæg og gebyrer. Indeholdelsespligten omfatter også enhver forskudsvis udbetaling af løn m.v. Skattemyndighedens afgørelse om lønindeholdelse indberettes til Det Fælles Lønindeholdelsesregister, jf. § 3 i lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. Registeret påser, at indbetaling fra den indeholdelsespligtige arbejdsgiver finder sted i overensstemmelse med afgørelsen om lønindeholdelse, jf. § 2, nr. 3, i lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. Såfremt skatteyderens arbejdsvederlag udredes direkte af beløb, som skatteyderen oppebærer på arbejdsgiverens vegne, skal der foretages de ændringer i afregningsformen, som er nødvendige for, at begæringen om lønindeholdelse kan efterkommes. Indeholdelse som nævnt kan også foretages i A-indkomst, der hidrører fra partsfiskeri. Som arbejdsgiver anses den, der skal indeholde foreløbig skat efter § 46, stk. 1, 1. pkt.«

2. § 73, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Er skattebeløb, som nogen efter §§ 46 og 49 eller efter denne paragraf har været pligtig til at indeholde eller opkræve, ikke indbetalt til det offentlige inden det tidspunkt, da udlæg kan begæres, kan der træffes afgørelse om at give den indeholdelsespligtiges arbejdsgiver pålæg som omhandlet i stk. 1 med hensyn til det skyldige beløb samt påløbne renter, tillæg og gebyrer.«

3. I § 73, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»Indeholdelsen sker med en procentdel af nettolønnen.«

4. I § 73, stk. 8, 1. pkt., ændres »vedkommende skattemyndighed« til: »Det Fælles Lønindeholdelsesregister skriftligt eller elektronisk«.

5. I § 73, stk. 8, 3. pkt., ændres »vedkommende skattemyndighed« til: »Det Fælles Lønindeholdelsesregister«.

§ 10. I lov om inddrivelse af underholdsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 15. september 1986, som senest ændret ved § 7 i lov nr. 448 af 1. juni 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 5, stk. 2, § 5, stk. 3, 1. pkt., § 6, stk. 1, 1. pkt., § 8 , § 10, stk. 1, og § 23, stk. 1, ændres »tilbageholdelse« til: »indeholdelse«.

2. I § 5, stk. 1, 2. pkt., og § 23, stk. 2, ændres »Tilbageholdelse« til: »Indeholdelse«.

3. I § 5, stk. 3, 2. pkt., ændres »Tilbageholdelsen« til: »Indeholdelsen«.

4. I § 6, stk. 1, ophæves 2. pkt., og i stedet indsættes:

»Det beløb, der skal indeholdes ved hver udbetaling til skyldneren, fastsættes som en procentdel af nettolønnen. Procentdelen fastsættes således, at der overlades skyldneren det nødvendige til eget og familiens underhold.«

5. § 6, stk. 2-4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Bestemmelserne i lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister finder anvendelse på afgørelser om indeholdelse i løn m.v., der træffes i medfør af denne lov.«

6. I § 7 ændres »tilbageholdelse« til: »indeholdelse«, og »den bidragsinddrivende myndighed skriftlig« ændres til: »Det Fælles Lønindeholdelsesregister skriftlig eller elektronisk«.

7. I § 9 ændres »tilbageholdes« til: »indeholdes«, og »tilbageholdte« ændres til: »indeholdte«.

§ 11. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Mogens Lykketoft

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • (*) Loven er sat i kraft den 01/09/1998, jf. bek. nr. 603 af 19/08/1998