Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om inddrivelse af gæld til det offentlige (Effektivisering af det offentliges restanceinddrivelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Erhvervsministeriet

§ 1

I lov om VækstFonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 888 af 26. oktober 1994, som ændret ved § 1 i lov nr. 366 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 4 a indsættes i kapitel 2:

»§ 4 b. Hypotekbanken kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive fondens tilgodehavende efter misligholdte garantier, ydet efter § 2, stk. 2, ved udpantning. Inddrivelse kan endvidere ske ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende samt hos personer, der har påtaget sig en kautionsforpligtelse for fondens tilgodehavende, efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse efter stk. 1, herunder regler om klageadgang og klagefrist.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndighederne og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb ved lønindeholdelse efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold. Oplysningerne kan overføres elektronisk.«

2. I § 12 indsættes efter stk. 2 som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

Justitsministeriet

§ 2

I lov om offentlige myndigheders registre, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 20. september 1991, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 1093 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 20 b, stk. 1, nr. 2, affattes således:

  • »2) den samlede gæld er forfalden og overstiger 7.500 kr., idet der dog ikke heri må indgå gældsposter, der er omfattet af en overholdt aftale om henstand eller afdragsvis betaling.«

2. I § 20 b indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Det er en betingelse, at den samlede gæld, jf. stk. 1, nr. 2, administreres af samme inddrivelsesmyndighed.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

Skatteministeriet

§ 3

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 519 af 22. juni 1995, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 487 af 12. juni 1996, foretages følgende ændring:

1. Efter § 61 indsættes:

»§ 61 A. I det omfang grundbeløbet på 10.000 kr. i henhold til § 61, stk. 3, ikke er udnyttet fuldt ud til dækning af restskat, kan der i den resterende del af beløbet efter skatteministerens nærmere bestemmelse ske overførsel af forfaldne skatterestancer fra tidligere indkomstår til opkrævning efter reglerne i § 61, stk. 3. Skatteministeren kan i den forbindelse træffe bestemmelse om, at forrentning af de efter 1. pkt. opkrævede beløb kan ske efter andre regler end de i § 63 fastsatte.«

§ 4

I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr.113 af 27. februar 1996, foretages følgende ændring:

1. § 37, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ubetalte told-, afgifts- og rentebeløb, bidrag efter § 30, stk. 4, afgift efter § 34, stk. 1, bøder, der afgøres administrativt efter § 80, og ekspeditionsafgift efter § 81 kan inddrives ved udpantning. Inddrivelse kan endvidere ske ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Skatteministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse.«

§ 5

I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 56 af 6. februar 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 59, stk. 3, indsættes efter »afgiftsforhøjelser«: », bøder, der afgøres administrativt,», og som 2. pkt. indsættes:

»Bøder, der afgøres administrativt, kan inddrives ved udpantning.«

§ 6

I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 13. juli 1994, som ændret senest ved lov nr. 423 af 14. juni 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 13 a indsættes efter »afgiftsforhøjelser«: », bøder, der afgøres administrativt,», og som 2. pkt. indsættes:

»Bøder, der afgøres administrativt, kan inddrives ved udpantning.«

§ 7

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 13. juli 1994, som ændret senest ved lov nr. 489 af 12. juni 1996, foretages følgende ændring:

1. Efter § 31 a indsættes:

»§ 31 b. Ubetalte afgifts- og rentebeløb, bøder, der afgøres administrativt, samt gebyrer kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Skatteministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse. Bøder, der afgøres administrativt, kan inddrives ved udpantning.«

Ikrafttræden m.v.

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1997.

Stk. 2. Reglerne om udpantning og lønindeholdelse efter §§ 1 og 4-7 finder også anvendelse på fordringer, der er forfaldne før lovens ikrafttræden.

§ 9

Lovens § 2 gælder ikke for registre, der føres for det færøske eller grønlandske hjemmestyres myndigheder eller for rigsmyndighederne på Færøerne eller i Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for rigsmyndighedernes registre med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Mogens Lykketoft

Officielle noter

Ingen