Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed, lov om lægemidler m.v.

(Oprettelse af en lægemiddelstyrelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret ved § 31 i lov nr. 386 af 22. maj 1996, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Sundhedsstyrelsen« til: »Lægemiddelstyrelsen«.

2. Overaltilovenændres'Sundhedsstyrelsens' til: »Lægemiddelstyrelsens«.

§ 2

I lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 656 af 28. juli 1995, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Sundhedsstyrelsen« til: »Lægemiddelstyrelsen«.

2. Overaltilovenændres'Sundhedsstyrelsens' til: »Lægemiddelstyrelsens«.

§ 3

I lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 77 af 31. januar 1994, som ændret ved § 7 i lov nr. 1133 af 21. december 1994 og § 24 i lov nr. 1120 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, 3. pkt., § 7, stk. 2, 3. pkt., § 7, stk. 5, 2. pkt., § 7, stk. 6, 1. pkt., § 7, stk. 7, 1. og 2. pkt., og § 7, stk. 8, 1. og 3. pkt., ændres »Sundhedsstyrelsen« til: »Lægemiddelstyrelsen«, og i § 7, stk. 1, 4. pkt., § 7, stk. 2, 4. pkt., og § 7, stk. 6, 2. pkt., ændres »Sundhedsstyrelsens« til: »Lægemiddelstyrelsens«.

2. I § 27 f, stk. 2, ændres »Sundhedsstyrelsens« til: »Sundhedsstyrelsens og Lægemiddelstyrelsens«.

3. I § 27 h ændres »og Sundhedsstyrelsen« til: », Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen«.

§ 4

I lov nr. 503 af 24. juni 1992 om et videnskabsetisk komitesystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 499 af 12. juni 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 3, 1. og 3. pkt., ændres »Sundhedsstyrelsen« til: »Lægemiddelstyrelsen«.

§ 5

I lov nr. 1120 af 20. december 1995 om erstatning for lægemiddelskader foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, og § 12, stk. 1, nr. 1, ændres »Sundhedsstyrelsen« til: »Lægemiddelstyrelsen«.

2. § 19, stk. 1, nr. 3, affattes således:

  • »3) 1 medlem udpeget af Sundhedsstyrelsen,».

3. I § 19, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

  • »4) 1 medlem udpeget af Lægemiddelstyrelsen,».

Nr. 4-6 bliver herefter nr. 5-7.

§ 6

I lov nr. 310 af 6. juni 1973 om levnedsmidler m.m., som ændret senest ved lov nr. 407 af 22. maj 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 43, stk. 3, indsættes efter »sundhedsstyrelsen,»: »lægemiddelstyrelsen,».

§ 7

Loven træder i kraft den 1. januar 1997.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Yvonne Herløv Andersen