Den fulde tekst

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og personskatteloven (Fradragsret for aktier modtaget som vederlag i henhold til ligningslovens § 27 E - ideaktier)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 749 af 13. august 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 a, stk. 4, indsættes efter »§§ 2«: », 2 e«.

2. Efter § 2 d indsættes:

» § 2 e. Fortjeneste og tab ved afståelse af aktier, som en person har modtaget som vederlag ved afhændelse af et forsknings- eller udviklingsarbejde, jf. ligningslovens § 27 E, stk. 1, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Fortjeneste og tab efter stk. 1 opgøres efter § 6.

Stk. 3. I tilfælde omfattet af stk. 1 finder §§ 2 og 4 ikke anvendelse. Stk. 1 finder ikke anvendelse i de i §§ 2 a og 3 nævnte tilfælde.«

3. I § 6, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 2 d«:», § 2 e«.

§ 2

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 954 af 5. november 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 1, 3. pkt., ændres »eller 2 c« til:», 2 c eller 2 e«.

2. I § 15 b, stk. 4, 10. pkt., ændres »eller § 2 c« til: », § 2 c eller § 2 e«.

§ 3

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 1. september 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 4 a, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 4« til: »§§ 2 e og 4«.

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Den har virkning for aktier afstået den 31. oktober 1996 eller senere.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch

Officielle noter

Ingen