Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om indgåelse af aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Kongeriget Sveriges regering om ophævelse af grænsegængerreglen

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Aftale af 28. juni 1996 mellem Kongeriget Danmarks regering og Kongeriget Sveriges regering om ophævelse af grænsegængerreglen kan tiltrædes på Danmarks vegne. Aftalen er optaget som bilag til denne lov.

Stk. 2. Aftalen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter aftalens bestemmelser.

§ 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch

Bilag

AFTALE

MELLEM

KONGERIGET DANMARKS REGERING

OG

KONGERIGET SVERIGES REGERING

OM OPHÆVELSE AF GRÆNSEGÆNGERREGLEN

Bestemmelserne i stykke 2 og 3 i punkt VII henholdsvis punkt VIII i Protokollen til den Nordiske Dobbeltbeskatningsoverenskomst fra 1989 skal ophøre med at være gældende den 1. januar 1997.

De ophævede bestemmelser skal dog fortsat finde anvendelse på personer, der den 1. januar 1997 og for tid derefter stadig opfylder vilkårene i de ophævede bestemmelser. Tiden til og med den 30. juni 1997 skal tages i betragtning ved beregning af 6-måneders-reglen i stykke 4 i punkt VII henholdsvis punkt VIII i Protokollen til ovennævnte overenskomst.

I denne forbindelse skal der ses bort fra kortere afbrud såsom ferie, forældreorlov o.s.v. De nærmere bestemmelser for anvendelsen heraf skal aftales gennem gensidig overenskomst mellem de kontraherende stater.

Til bekræftelse heraf har de behørigt dertil befuldmægtigede undertegnet denne aftale.

Udfærdiget i Stockholm den 28. juni 1996 i et eksemplar på dansk og svensk.

For Kongeriget

Danmarks regering

Carsten Koch

For Kongeriget

Sveriges regering

Thomas Ostros