Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove (Forenkling af virksomhedsordningen, afskaffelse af 25 pct.s tillægget m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 659 af 28. juli 1995, som ændret ved § 3 i lov nr. 488 af 12. juni 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 3, 6. pkt., ophæves.

2. § 2, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 4-6.

3. § 4 a, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Driftsomkostninger, som den skattepligtige har afholdt af private mider, kan bogføres på mellemregningskontoen.«

4. I § 4 a indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Beløb, der overføres til beskatning hos en medarbejdende ægtefælle, jf. § 12, kan hensættes på mellemregningskontoen med virkning fra indkomstårets begyndelse.«

5. I § 10, stk. 3, ophæves 3. og 4. pkt., og i stedet indsættes som nyt punktum:

»Virksomhedsskat, der ikke kan rummes i årets slutskat m.v., udbetales kontant.«

6. § 11 affattes således:

» § 11. Er saldoen på indskudskontoen negativ på det tidspunkt, hvor anvendelsen af virksomhedsordningen påbegyndes, eller for efterfølgende indkomstår ved indkomstårets begyndelse, eller er saldoen på indskudskontoen negativ ved indkomstårets udløb, beregnes rentekorrektion. Rentekorrektionen beregnes med et beløb, der svarer til afkastsatsen efter § 9 ganget med den talmæssigt største negative saldo på indskudskontoen på tidspunktet, hvor anvendelsen af virksomhedsordningen påbegyndes, eller, for efterfølgende indkomstår, ved indkomstårets begyndelse henholdsvis ved indkomstårets udløb. Beløbet kan dog højst udgøre afkastsatsen efter § 9 ganget med det talmæssigt største negative afkastgrundlag på tidspunktet, hvor anvendelsen af virksomhedsordningen påbegyndes, eller for efterfølgende indkomstår ved indkomstårets begyndelse henholdsvis ved indkomstårets udløb. Beløbet kan endvidere højst udgøre virksomhedens nettorenteudgifter forhøjet med kurstab og nedsat med kursgevinster, der er skattepligtige efter kursgevinstloven.

Stk. 2. Overføres værdier til den skattepligtige efter § 5, og foretages i samme indkomstår indskud efter § 3, stk. 1, beregnes rentekorrektion. Rentekorrektionen beregnes med et beløb, der svarer til kapitalafkastsatsen efter § 9 ganget med værdier overført efter § 5, stk. 1, nr. 5, og stk. 2. Beløbet kan dog højst udgøre afkastsatsen ganget med indskuddet efter § 3, stk. 1.

Stk. 3. Det samlede rentekorrektionsbeløb efter stk. 1 og 2 medregnes i den personlige indkomst og fradrages i kapitalindkomsten for det pågældende indkomstår.«

7. § 13 affattes således:

» § 13. Underskud i virksomhedsordningen modregnes i eventuelt opsparet overskud, der med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat medregnes ved opgørelsen af virksomhedsindkomsten. Indestående på konto for opsparet overskud reduceres med et beløb svarende til 66 pct. af underskuddet. Den hertil svarende virksomhedsskat fradrages i den skattepligtiges slutskat m.v. eller udbetales kontant efter reglen i § 10, stk. 3.

Stk. 2. Underskud, der ikke kan rummes i opsparet overskud, fradrages i positiv kapitalindkomst. Er den skattepligtige gift og samlevende med ægtefællen ved indkomstårets udløb, fradrages underskuddet med et beløb svarende til ægtefællernes samlede positive kapitalindkomst, uanset om den skattepligtiges kapitalindkomst herefter bliver negativ.

Stk. 3. Underskud, der ikke kan rummes i indkomst som nævnt i stk. 2, fradrages i den skattepligtiges personlige indkomst, uanset om denne herefter bliver negativ.

Stk. 4. Beløb, der modregnes i kapitalindkomst og personlig indkomst efter stk. 2 og 3, fradrages tillige i den skattepligtige indkomst. Dette gælder, uanset om den skattepligtige indkomst herefter bliver negativ.«

8. I § 15 a, stk. 2, indsættes som 3.-5. pkt.:

»Ved overførsel af den forholdsmæssige del af det opsparede overskud finder den i § 5 nævnte rækkefølge ikke anvendelse. Overføres et beløb til mellemregningskontoen efter stk. 1, kan der for samme indkomstår højst opspares et beløb svarende til virksomhedens skattepligtige overskud med fradrag af en forholdsmæssig del heraf. 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse.«.

9. § 16, 2. pkt., ophæves.

10. § 16 a, stk. 3, 3. pkt., ophæves.

11. I § 22 a, stk. 1, ændres »stk. 4 og stk. 7« til: »og stk. 6«.

12. I § 22 b, stk. 5, ophæves 2. og 3. pkt., og i stedet indsættes som nyt punktum:

»Konjunkturudligningsskat, der ikke kan rummes i årets slutskat m.v., udbetales kontant.«

13. I § 22 b, stk. 7, ophæves 5. og 6. pkt., og i stedet indsættes:

»Såfremt den skattepligtige ophører med at være skattepligtig her i landet efter kildeskattelovens § 1 eller den skattepligtige bliver hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsaftale, skal henlæggelserne medregnes til den personlige indkomst for det indkomstår, hvor skattepligten ophører. Dette gælder dog ikke, i det omfang den skattepligtige fortsat er skattepligtig efter kildeskattelovens §§ 1 eller 2 med hensyn til virksomhed med fast driftssted her i landet. Ophører skattepligten efter kildeskattelovens § 2 med hensyn til virksomhedsdriften, anvendes bestemmelsen i 5. pkt.«

§ 2

I lov om arbejdsmarkedsfonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 738 af 9. september 1995, som ændret ved lov nr. 966 af 15. november 1996 og § 1 i lov nr. 988 af 22. november 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 2, ophæves 3. pkt., og 4. pkt., der bliver 3. pkt., affattes således:

»Stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

§ 3

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 519 af 22. juni 1995, som ændret bl. a. ved § 3 i lov nr. 1104 af 20. december 1995 og som senest ændret ved § 3 i lov nr. 487 af 12. juni 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 29, stk. 1, ophæves 4. og 5. pkt., og 6. pkt., der bliver 4. pkt., affattes således:

»Afdødes negative skat af aktieindkomst kan overføres til den længstlevende ægtefælle efter personskattelovens § 8 a, stk. 5.«

2. I § 31, stk. 1, 1. pkt., udgår »og virksomhedsskatteloven«.

3. I § 31, stk. 1, ophæves 3. og 4. pkt., og 5. pkt., der bliver 3. pkt., affattes således:

»Afdødes negative skat af aktieindkomst kan fradrages i boets skatter efter personskattelovens § 8 a, stk. 5.«

4. § 31, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

5. I § 32, stk. 2, 1. pkt., udgår »og virksomhedsskattelovens«.

6. I § 32, stk. 2, 5. pkt., ændres »§ 31, stk. 1, 3.-5. pkt.,» til: »§ 31, stk. 1, 3. pkt.,».

7. I § 32, stk. 3, 4. pkt., ændres »§ 31, stk. 1, 3.-5. pkt.,» til: »§ 31, stk. 1, 3. pkt.,».

8. § 60, stk. 1, litra f, affattes således:

  • »f) Beløb efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 3, 2. pkt., § 13, stk. 1, 3. pkt., og § 22 b, stk. 5.«

§ 4

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 1. september 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, nr. 8, affattes således:

  • »8) rentekorrektion efter virksomhedsskattelovens § 11, stk. 3,».

2. I § 13, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»Modregning sker, før ægtefællens egne uudnyttede underskud fra tidligere indkomstår fremføres efter 4.-6. pkt.«

3. I § 13, stk. 2, indsættes efter 4. pkt., der bliver 5. pkt.:

»Hvis ægtefællen ligeledes har uudnyttet underskud vedrørende tidligere indkomstår, modregnes det ældste af underskuddene først, uanset hvilken ægtefælle underskuddet vedrører.«

4. I § 13, stk. 4, indsættes efter 3. pkt.:

»Modregning sker, før ægtefællens egne uudnyttede underskud fra tidligere indkomstår fremføres efter 5.-8. pkt.«

5. I § 13, stk. 4, indsættes efter 6. pkt., der bliver 7. pkt.:

»Hvis ægtefællen ligeledes har uudnyttet underskud vedrørende tidligere indkomstår, modregnes det ældste af underskuddene først, uanset hvilken ægtefælle underskuddet vedrører.«

6. § 13 a, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

7. I § 13 a, stk. 1, 5. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »1-3. pkt.« til: »1. og 2. pkt.«

8. I § 13 a, stk. 2, udgår »og efter virksomhedsskattelovens § 13, stk. 7,».

§ 5

I lov nr. 217 af 10. april 1991 om ændring af forskellige skattelove. (Skatteomlægninger) foretages følgende ændring:

1. § 15, stk. 1, 3. og 4. pkt., affattes således:

»Ved modregning af underskud i virksomhedens opsparede overskud efter virksomhedsskattelovens § 13, stk. 1, medregnes overskud opsparet før indkomståret 1991 først. Indestående på konto for opsparet overskud reduceres med et beløb svarende til halvdelen af underskuddet.«

§ 6

I lov nr. 344 af 14. maj 1992 om ændring af forskellige skattelove. (Nedsættelse af virksomhedsskatteprocenten m.v.), som ændret ved § 3 i lov nr. 1030 af 19. december 1992, foretages følgende ændring:

1. § 5, stk. 1, 4. og 5. pkt., affattes således:

»Ved modregning af underskud i virksomhedens opsparede overskud efter virksomhedsskattelovens § 13, stk. 1, medregnes overskud opsparet for indkomståret 1991 forud for overskud opsparet for indkomståret 1992 eller senere. Indestående på konto for opsparet overskud reduceres med et beløb svarende til 62 pct. af underskuddet.«

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 1997, jf. dog stk. 3. Skattepligtige, hvis indkomstår 1997 er påbegyndt den 7. november 1996, kan vælge først fra og med indkomståret 1998 at anvende bestemmelserne i § 10, stk. 3, § 11 og § 13 i virksomhedsskatteloven som ændret henholdsvis affattet ved denne lovs § 1, nr. 5-7, § 10, stk. 2, i lov om arbejdsmarkedsfonde som ændret ved denne lovs § 2, § 29, stk. 1, § 31, stk. 1 og 2, § 32, stk. 2 og 3, og § 60, stk. 1, litra f, i kildeskatteloven som ændret henholdsvis affattet ved denne lovs § 3, § 13, stk. 2, og § 13 a, stk. 1 og 2, i personskatteloven som ændret ved denne lovs § 4, nr. 2, 3, 6, 7 og 8, § 15, stk. 1, 3. og 4. pkt., i lov nr. 217 af 10. april 1991 om ændring af forskellige skattelove. (Skatteomlægninger) som affattet ved denne lovs § 5 og § 5, stk. 1, 4. og 5. pkt., i lov nr. 344 af 14. maj 1992 om ændring af forskellige skattelove. (Nedsættelse af virksomhedsskatteprocenten m.v.) som affattet ved denne lovs § 6.

Stk. 3. § 16 og § 16 a, stk. 3, i virksomhedsskatteloven som ændret ved denne lovs § 1, nr. 9 og 10, har virkning for omdannelser, der foretages med åbningsstatus den første dag i indkomståret 1997 eller senere.

Stk. 4. Uudnyttet underskud fra virksomheden for indkomstår forud for indkomståret 1997 henholdsvis indkomståret 1998, jf. § 13, stk. 4, i virksomhedsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 659 af 28. juli 1995 som ændret ved § 3 i lov nr. 488 af 12. juni 1996, fremføres til modregning i den skattepligtige og den personlige indkomst for indkomståret 1997 henholdsvis indkomståret 1998 efter reglerne i personskattelovens § 13.

Stk. 5. Virksomhedsskat, der ved udløbet af indkomståret 1996 henholdsvis 1997 skal fremføres til modregning i slutskatten, jf. § 10, stk. 3, i virksomhedsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 659 af 28. juli 1995 som ændret ved § 3 i lov nr. 488 af 12. juni 1996, kan udbetales som overskydende skat for indkomståret 1997 henholdsvis indkomståret 1998.

Stk. 6. Konjunkturudligningsskat, der ved udløbet af indkomståret 1996 skal fremføres til modregning i slutskatten, jf. § 22 b, stk. 5, i virksomhedsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 659 af 28. juli 1995, kan udbetales som overskydende skat for indkomståret 1997.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch