Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove, lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld og lov om kommunal indkomstskat (Ændringer som følge af afskaffelse af formueskatten m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 749 af 13. august 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 1, 1. pkt., ændres »aktier i tilfælde, hvor overdrageren hører til den i personskattelovens § 19 a, stk. 2-4, nævnte personkreds« til: »hovedaktionæraktier, jf. stk. 2-4«.

2. I § 11, stk. 1, 1., 3., 5. og 6. pkt., ændres »2-4« til: »5-7«.

3. I § 11 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Som hovedaktionæraktier anses aktier eller anparter, der ejes af skattepligtige, der ejer eller på noget tidspunkt inden for de seneste 5 år har ejet 25 pct. eller mere af aktiekapitalen, eller som råder eller i den ovennævnte periode har rådet over mere end 50 pct. af stemmeværdien. Hvis aktierne er erhvervet i forbindelse med omdannelsen af en personligt ejet virksomhed efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse, anses aktierne for hovedaktionæraktier, såfremt den skattepligtige på noget tidspunkt inden for de seneste 10 år har ejet aktier svarende til 25 pct. eller mere af aktiekapitalen ved omdannelsen eller rådet over mere end 50 pct. af stemmeværdien. Ved opgørelsen af aktiekapitalen i et selskab bortses fra selskabets beholdning af egne aktier.

Stk. 3. Ved afgørelsen af, om den skattepligtige, herunder den skattepligtiges dødsbo, ejer eller har ejet mindst 25 pct. af aktiekapitalen i et selskab eller råder eller har rådet over mere end 50 pct. af den samlede stemmeværdi, medregnes aktier, der samtidig tilhører eller har tilhørt den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med ægte slægtskabsforhold. Aktier tilhørende en tidligere ægtefælle til den i 1. pkt. nævnte personkreds og aktier, som en nuværende ægtefælle til den i 1. pkt. nævnte personkreds har afstået før ægteskabets indgåelse, medregnes dog ikke. Endvidere medregnes aktier, som tilhører eller har tilhørt selskaber, fonde m.v., hvorover den nævnte personkreds på grund af aktiebesiddelse, vedtægtsbestemmelse, aftale eller fælles ledelse har eller har haft en bestemmende indflydelse.

Stk. 4. Konvertible obligationer medregnes ikke ved afgørelsen af, om den skattepligtige efter stk. 2 og 3 ejer eller har ejet 25 pct. eller mere af aktiekapitalen eller råder eller har rådet over mere end 50 pct. af stemmeværdien af aktiekapitalen.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 5-7.

4. I § 11, stk. 3, som bliver stk. 6, ændres »Stk. 2« til: »Stk. 5«.

5. I § 13 a, stk. 1, ændres »personskattelovens § 19 a, stk. 2-4,» til: »§ 11, stk. 2-4,».

§ 2

I lov om en børnefamilieydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 1. oktober 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, udgår »og formueskat«.

2. § 14, stk. 2, ophæves.

§ 3

I lov om indskud på etableringskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 921 af 2. december 1993, som ændret ved § 1 i lov nr. 914 af 8. december 1993, ophæves § 14, stk. 2 .

§ 4

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 30. september 1996, affattes § 5, stk. 4 , således:

»Stk. 4 . Ved beregningen af fradraget efter stk. 3 opgøres værdien af foreningsformuen efter reglerne i selskabsskattelovens § 14, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3-7.«

§ 5

I lov om bindende forhåndsbesked om skattespørgsmål m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 292 af 5. maj 1993, som ændret ved § 7 i lov nr. 313 af 17. maj 1995, ændres i § 1, stk. 2, »formueskat, afgift og tillægsskat« til: »afgift«.

§ 6

I lov nr. 193 af 9. april 1986 om beskatning af fortjeneste ved førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder m.v., som ændret ved § 17 i lov nr. 421 af 25. juni 1993, ændres i § 3 »§ 19 a, stk. 2-4, i personskatteloven« til: »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2-4«.

§ 7

I lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 2. december 1993, som ændret ved § 2 i lov nr. 1119 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1 og 4, udgår »og formue«.

2. § 8, stk. 12, 3. pkt., ophæves.

§ 8

I lov om investeringsfonds, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. oktober 1996, ophæves § 16 .

§ 9

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 519 af 22. juni 1995, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 487 af 12. juni 1996, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om opkrævning af indkomstskat for personer m.v. (kildeskat)».

2. I § 1, stk. 1, § 2, stk. 1, § 4, stk. 2, § 40, § 73, stk. 1, og §

73 C ændres »indkomst- og formueskat« til: »indkomstskat«.

3. § 2, stk. 8, § 22, stk. 4, § 25 A, stk. 1, 2. pkt., § 50, stk. 1, 3. pkt., § 97, § 98, stk. 3, § 109 og § 110 ophæves.

4. I § 4, stk. 1 og 2, § 5 C, stk. 2, § 21, § 25 A, stk. 1, 3. pkt., og § 90 udgår »og formue«.

5. I § 5, stk. 2, ændres »formuen og dennes afkast« til: »formueafkastet«.

6. I § 5, stk. 5, ændres »Beløb,» til: »Renter af beløb,» og »samt renter heraf«, og »formue og« udgår.

7. I § 6 ændres »Indkomst- og formueskattepligten« til: »Indkomstskattepligten«.

8. I afsnit III affattes overskriften således:

»Den skattepligtige indkomst«.

9. § 24 A, 2. pkt., ophæves.

10. I § 24 A ændres »kapitalindkomst- eller formueskattepligtigt« til: »kapitalindkomstskattepligtigt«.

11. § 34 ophæves.

12. I afsnit V affattes overskriften således:

»Opkrævning af indkomstskat m.v.«

13. I § 41, stk. 1, udgår »formueskat,».

14. I § 43, stk. 2, litra i, 4. pkt., ændres »personskattelovens § 19 a, stk. 3« til: »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 3«.

15. I § 50, stk. 1, og § 51 udgår »eller formue«.

16. I § 52 ændres tre steder »indkomst- og formueforhold« til: »indkomstforhold«.

17. I § 53, stk. 1 og 2, udgår »eller hans formueforhold ved indkomstårets udgang«.

18. I § 53, stk. 1 og 2, ændres »indkomst- og formueforhold« til: »indkomstforhold«.

19. I § 56, stk. 4, 3. pkt., ændres »personskattelovens § 19 a, stk. 2-4« til: »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2-4«.

20. I § 62 A, stk. 5, 1. pkt., ændres »indkomster, fradrag, formue eller gæld« til: »indkomster eller fradrag«.

21. I § 62 B, stk. 1, ændres »Indkomst- og formueskatten« til: »Indkomstskatten«.

22. § 77 affattes således:

» § 77. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar for overtrædelse af § 74, § 74 A og § 76 efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

23. I § 89 A, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Personer, som før 1. januar 1997 har fået henstand med den del af formueskatten, der vedrører ejerboligen, har fortsat henstand efter reglerne i stk. 2-7.«

24. I § 100 udgår »og af formuen«.

§ 10

I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 792 af 1. september 1996, ophæves § 16 .

§ 11

I lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 29. september 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 3, ændres »;» til: ».«, og nr. 4 ophæves.

2. I § 12, stk. 1, udgår », samt skattepligtig formue«.

§ 12

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 4. juli 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, 6. pkt., ændres »personskattelovens § 19 a, stk. 2-4« til: »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2-4«.

2. I § 6 B, stk. 3, 3. pkt., ændres »personskattelovens § 19 a, stk. 3« til: »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 3«.

§ 13

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 15. november 1995, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 488 af 12. juni 1996, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)». 2. I § 1 ændres to steder »indkomst- og formueskat« til: »indkomstskat«.

3. § 4 B ophæves.

4. I § 5, stk. 2 og stk. 6, 1. pkt., samt § 5 B, udgår »og formue«.

5. I § 5, stk. 5, 2. pkt., og § 29, stk. 3, ændres »indkomst- og formueopgørelsen« til: »indkomstopgørelsen«.

6. I § 14 D, stk. 3, ændres »indkomst- og formueskat« til: »indkomstskat«.

7. § 14 I og § 15 L ophæves.

8. I § 16 B, stk. 1, sidste pkt., ændres »personskattelovens § 19 a, stk. 2-4« til: »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2-4«.

9. I § 18, stk. 1, ændres »Lån,» til: »Renter af lån,», og »i den skattepligtige formue« ændres til: »ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst«.

10. § 18, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

11. I § 18, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres »Bestemmelserne« til: »Bestemmelsen«.

12. §§ 18 A-C, 19, 20, 21, 21 A og § 27 E, stk. 2, 4. pkt., ophæves.

§ 14

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 22. august 1996, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)». 2. I § 16, stk. 1, udgår »og formueskat«.

3. I kapitel 2 affattes overskriften således:

»Den skattepligtige indkomst«.

4. I § 18, stk. 5, 2. pkt., udgår »og formueskat«.

5. I § 19 D, stk. 1, 2. pkt., ændres »personskattelovens § 19 a, stk. 3« til: »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 3«.

6. § 21 A, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

7. § 22 ophæves.

8. I § 39, stk. 4, ændres »indkomst- og formueskat« til: »indkomstskat«.

9. I § 50, stk. 1, nr. 2, ændres »stk. 4,» til: »stk. 3,», og § 50, stk. 6, ophæves.

10. I § 51 udgår »at det indestående beløb ikke skal medregnes i den skattepligtige formue, og«.

11. I afsnit II A affattes overskriften således:

»Indkomstskattepligtige forsikringsordninger m.v.« 12. § 53 A, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 2-6.

13. I § 53 A, stk. 7, som bliver stk. 6, ændres »Stk. 6« til: »Stk. 5«.

14. I § 55 ændres »§ 53 A, stk. 3,» til: »§ 53 A, stk. 2,».

§ 15

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 1. september 1996, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)». 2. § 18 med tilhørende overskrift ophæves.

3. § 19, stk. 2-8, ophæves.

4. § 19 a ophæves.

§ 16

I lov om en realrenteafgift af visse pensionskapitaler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 4. september 1995, som ændret ved § 6 i lov nr. 399 af 22. maj 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 5 A ændres tre steder »§ 53 A, stk. 1-4« til: »§ 53 A, stk. 1-3«.

§ 17

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 922 af 21. oktober 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, litra f, ændres »personskattelovens § 19 a, stk. 3« til: »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 3«.

2. § 14, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Formuen udgør foreningens aktiver med fradrag af foreningens passiver. Ved opgørelsen af formuen bortses der fra goodwill og lignende immaterielle rettigheder og suspensivt betingede rettigheder samt brugsrettigheder eller krav på periodiske ydelser af offentlig eller privat karakter, der er tillagt foreningen, og som ikke kan overdrages. Ved opgørelsen af formuen bortses der ligeledes fra den del af indkomstårets overskud, der som dividende eller efterbetaling udloddes for det pågældende indkomstår. Endvidere bortses der fra andele i andre andelsforeninger omfattet af § 1, stk. 1, nr. 3.

Stk. 3. Ved opgørelsen af formuen medregnes foreningens aktiver og passiver til handelsværdien på opgørelsesdagen, jf. dog stk. 4-7.

Stk. 4. Varer, der omfattes af lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v., samt husdyrbesætninger, der omfattes af lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger, medregnes til værdien opgjort efter reglerne i disse love.

Stk. 5. Fast ejendom medregnes til den ved indkomstårets udgang fastsatte ejendomsværdi med fradrag af byrder, som der ikke er taget hensyn til ved vurderingen, jf. dog 2. pkt. Ejendomme, som omfatter mindst 25 ha skov, medregnes til den i 1. pkt. opgjorte værdi med et nedslag i ejendomsværdien på 40 pct. af den af vurderingsmyndighederne til skov henførte del af ejendomsværdien.

Stk. 6. Skibe, der omfattes af bestemmelserne i afsnit III i afskrivningsloven, medregnes ved opgørelsen af formuen til den i lovens § 13, jf. § 2, stk. 9, omhandlede saldoværdi ved indkomstårets udgang. Maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der omfattes af bestemmelserne i afsnit I i nævnte lov, medregnes til den i lovens § 2, stk. 9, nævnte saldoværdi ved indkomstårets udgang. Negativ saldo kan ikke fradrages ved opgørelsen af formuen.

Stk. 7. Aktier, der ikke er frit omsættelige, samt aktier i selskaber, i hvilke mindst 2/3 af samtlige aktier ejes af en enkelt forening, medregnes ved opgørelsen af formuen med mindst 80 pct. af handelsværdien.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 8.

3. I § 33 A, stk. 2, 1. pkt., ændres »personskattelovens § 19 a, stk. 2-4« til: »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2-4«.

4. I § 35 E, stk. 1, ændres »lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten og efter lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v.« til: »ligningsloven og efter aktieavancebeskatningsloven«.

5. I § 35 H, stk. 1, ændres »lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten og efter lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v.« til: »ligningsloven og efter aktieavancebeskatningsloven«.

§ 18

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 8. februar 1996, som senest ændret ved § 9 i lov nr. 399 af 22. maj 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 1. pkt., udgår »og formue«.

2. § 1, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»De arter af formue, der omfattes af § 8 B, § 8 F, § 8 H, § 8 P, § 8 Q, § 10, § 10 A eller § 10 B, tillige med oplysning om formueværdien af fast ejendom beliggende i udlandet skal selvangives, medmindre oplysningen er omfattet af en af de nævnte indberetningspligter.«

3. § 1, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Skatteministeren kan på samme måde bestemme, at grupper af skattepligtige fysiske personer, der ikke er bogførings- eller regnskabspligtige, skal oplyse om formuen ved indkomstårets begyndelse, hovedposter i årets privatforbrug og formuen ved indkomstårets udløb.«

4. I § 2, stk. 1, nr. 1, udgår »eller de ved indkomstårets udløb ejede skattepligtig formue«.

5. I § 3, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Efter samme regler som nævnt i 1. pkt. kan skatteministeren bestemme, at grupper af skattepligtige fysiske personer, der ikke er bogførings- eller regnskabspligtige, årligt skal udarbejde en kapitalforklaring.«

6. I § 3, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Skattepligtige, der efter stk. 1, 3. pkt., er pålagt at udarbejde en kapitalforklaring, skal inden selvangivelsesfristens udløb indgive kapitalforklaringen for det seneste regnskabsår til den kommunale skattemyndighed.«

7. I § 3 A, stk. 1, sidste pkt., ændres »personskattelovens § 19 a, stk. 2-4« til: »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2, sidste pkt., og stk. 3 og 4.«

8. I § 4, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

2. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis en skattepligtig vælger at benytte kapitalafkastordningen efter virksomhedsskattelovens afsnit II eller deltager i et anpartsprojekt som nævnt i personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, 12 eller 13.'

9. I § 5, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »kan«: »fastsætte regler for klage over afgørelser efter 1. pkt., og«.

10. I § 5, stk. 3, og § 8 S, stk. 1 og 2, udgår »og formue«.

11. Efter § 6 A indsættes:

» § 6 B. Skatteministeren kan bestemme, at en skattepligtig fysisk person, der ikke er bogførings- eller regnskabspligtig, inden for en rimelig frist skal oplyse om formuen ved indkomstårets begyndelse, hovedposter i årets privatforbrug og formuen ved indkomstårets udløb. Efterkommes et påbud efter 1. pkt. ikke, finder § 5, stk. 2 og 3, anvendelse.«

12. I § 8 B, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 53 A, stk. 1-3,» til: »§ 53 A, stk. 1 og 2,».

13. I § 9, stk. 1, indsættes efter »§ 6 A, stk. 2,»: »§ 6 B,».

14. § 10 affattes således:

» § 10. Den, der som led i sin virksomhed modtager aktier i depot til forvaltning, skal hvert år foretage indberetning til de statslige told- og skattemyndigheder om kursværdien af således deponerede børsnoterede aktier ved udløbet af det forudgående kalenderår, hvis deponeringen er foretaget for en person.

Stk. 2. Den, for hvem deponeringen er foretaget, skal oplyse det kontoførende institut om sin identitet, herunder om sit personnummer (CPR-nummer).

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for indberetningen, herunder lempe indberetningspligten.

Stk. 4. Den indberetningspligtige skal inden den 1. februar i indberetningsåret underrette depositaren om de til de statslige told- og skattemyndigheder indberettede oplysninger.«

15. I § 10 F, stk. 1, ændres »indkomst- og formueskat« til: »indkomstskat«.

16. § 13 A, stk. 3, ophæves.

17. I § 14, stk. 2, indsættes efter »§ 6 A,»: »§ 6 B,».

18. I § 16, stk. 1, udgår »eller formue«.

19. § 16, stk. 4, ophæves.

20. § 18 affattes således:

» § 18. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar for overtrædelse af § 11 A, stk. 1, 6 eller 8, § 11 B, stk. 1 eller 6, § 11 C, stk. 1 eller 5, eller § 11 D, jf. § 13 A, samt for overtrædelse af § 13 og § 16 efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

21. I § 21 udgår »eller formue«, og »indkomst- og formueskat« ændres til: »indkomstskat«.

§ 19

I lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v. (skattestyrelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 14. juni 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, § 12, stk. 1, § 16, stk. 1, § 22, stk. 1, § 23, stk. 1, og § 24 udgår »og formue«.

2. § 17, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

3. I § 24 ændres »indkomst- og formueskat« og »indkomst- eller formueskat« til: »indkomstskat«.

4. I § 24 udgår »eller formue«.

§ 20

I lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomst- og formueskat til staten, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 539 af 17. december 1971 og senest ved § 8 i lov nr. 427 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om indkomstskat til staten«.

2. I § 1 ændres »Indkomst- og Formueskat« til: »Indkomstskat«.

3. §§ 12-14 ophæves.

4. I § 42 udgår »eller Formue«.

§ 21

I lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 2. december 1993, som ændret ved § 7 i lov nr. 487 af 12. juni 1996, udgår i § 1, stk. 1, »og formue«.

§ 22

I lov nr. 893 af 21. december 1991 om godtgørelse vedrørende erhvervsvirksomheders udgifter til administration af skatter og afgifter, som ændret ved § 6 i lov nr. 1115 af 22. december 1993, ændres i § 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 4, 2. pkt., »indkomst- og formueskat« til: »indkomstskat«.

§ 23

I lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 4. september 1995, ændres i § 2, stk. 2, litra e, »personskattelovens § 19 a, stk. 2-4« til: »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2-4«.

§ 24

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 659 af 28. juli 1995, som ændret ved § 3 i lov nr. 488 af 12. juni 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Fast ejendom medregnes til den kontante anskaffelsessum eller den ved indkomstårets udgang fastsatte ejendomsværdi med fradrag af byrder, som der ikke er taget hensyn til ved vurderingen, med tillæg af eventuel ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning, forbedringer m.v. Skibe, der omfattes af bestemmelserne i afsnit III i afskrivningsloven, medregnes til den i lovens § 13, jf. § 2, stk. 5, omhandlede saldoværdi ved indkomstårets udgang. Maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der omfattes af bestemmelserne i afsnit I i nævnte lov, medregnes til den i lovens § 2, stk. 5, nævnte saldoværdi ved indkomstårets udgang. Maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der omfattes af bestemmelserne i nævnte lovs afsnit II, medregnes til den uafskrevne del af det i lovens § 8 nævnte afskrivningsberettigede beløb. Negativ saldo kan ikke fradrages. Andre løsøregenstande medregnes til handelsværdien. Dog medregnes varer, der omfattes af lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v., samt husdyrbesætninger, der omfattes af lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger, til værdien opgjort efter reglerne i disse love. Øvrige aktiver medregnes til anskaffelsessummen med fradrag af skattemæssige afskrivninger. I det omfang anskaffelsessummen omregnes til kontantværdi, anvendes denne. Driftsmidler, der hidtil udelukkende har været anvendt privat, og som skal anvendes fuldt ud erhvervsmæssigt, anses for indskudt til handelsværdien. Virksomhedens gæld fragår til kursværdien.«

2. I § 6, stk. 2, udgår »og formue«.

3. § 8, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Fast ejendom medregnes til den kontante anskaffelsessum. Er ejendommen anskaffet før 1. januar 1987, kan den skattepligtige i stedet vælge at anvende værdien ved 18. alm. vurdering med tillæg af eventuel ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning, forbedringer m.v. For så vidt angår øvrige aktiver finder bestemmelserne i § 3, stk. 4, 2.-9. pkt., tilsvarende anvendelse.Ved opgørelsen fragår virksomhedens gæld til kursværdien.«

4. I § 21, stk. 1, ændres »indkomst- og formueskat m.v.« til: »indkomstskat m.v.«

5. I § 22 a, stk. 5, 3. pkt., ændres »§ 8, stk. 2, 1.-5. pkt.« til: »§ 8, stk. 2, 1.-3. pkt.«

6. § 22 b, stk. 10, ophæves.

Stk. 11 bliver herefter stk. 10.

§ 25

I lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld, jf. lovbekendtgørelse nr. 246 af 29. marts 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, ændres »af den for samme indkomstår ansatte skattepligtige formue, der« til: »af den del af formuen, der ved indkomstårets udgang«.

2. I § 2, stk. 3, ændres »skattepligtige formue, som« til: »formue, der ved indkomstårets udgang«.

3. I § 2 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Låntagers formue efter stk. 2 og 3 består af

  • 1) indestående i pengeinstitutter m.v. og kursværdien af obligationer og pantebreve i depot,
  • 2) ejendomsværdi af danske ejendomme,
  • 3) kursværdien af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser,
  • 4) anden formue,
  • 5) gæld til realkreditinstitutter, reallånefonde, pengeinstituttter, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber, kontokortordninger, pantebreve i depot og studiegæld og
  • 6) anden gæld.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

4. I § 2, stk. 4 , der bliver stk. 5, ændres »stk. 2-3« til: »stk. 2-4«.

§ 26

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 803 af 6. oktober 1995, som ændret ved § 1 i lov nr. 1078 af 20. december 1995 og § 9 i lov nr. 487 af 12. juni 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1 og 2, § 2, stk. 4, § 9, stk. 1, og § 14 ændres »indkomst- og formueskat« til: »indkomstskat«.

§ 27

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 1997.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch