Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove m.v. (Lempelse af raffinaderiers betaling af afgift, lempelse for vækstlys m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 24. september 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Fritaget for afgift er raffinaderiers forbrug af afgiftspligtige varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, i forbindelse med fremstillingprocessen af disse varer. Dette gælder dog ikke forbrug af mineralolieprodukter og gas, der anvendes som motorbrændstof.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

2. I § 9, stk. 2, 4. pkt., udgår »eller olie forbrugt i olieraffinaderier«.

3. I § 9, stk. 2, 5. pkt., udgår »fratrukket ikke tilbagebetalt afgift af fuelolie efter lov om afgift af svovl«.

4. § 9, stk. 2, 6. pkt., ophæves.

5. I § 9, stk. 4, nr. 4, ændres »§ 9« til: »§ 10«.

6. I § 9, stk. 5, indsættes som 5. pkt.:

»Disse bestemmelser finder tilsvarende anvendelse for afgiftspligtige varer omfattet af § 7, stk. 3.«

7. I § 9 indsættes efter stk. 9 som nye stykker:

»Stk. 10. For de anvendelser, der er omfattet af nr. 1 i bilaget til loven, ydes uanset stk. 2 en tilbagebetaling på 75 pct. af afgiften af en del af forbruget af elektricitet til vækstlys efter betingelserne i stk. 11-16.

Stk. 11. Den forhøjede tilbagebetaling efter stk. 10 gives for højst 650 Wh/m2 pr. døgn belyst væksthusareal med lysplanter, der blomstrer ved en daglig belysning på under 14 timer (kortdagsplanter) og for andre lysplanter 900 Wh/m2 pr. døgn. I den forhøjede tilbagebetaling fratrækkes det antal timer, hvor den faktiske solbelysning udgør mindst 75 W/m2, gange 50W/m2.

Stk. 12. For skyggeplanter gives den forhøjede tilbagebetaling for højst 260 Wh/m2 pr. døgn for planter, der blomstrer ved en daglig belysning på under 14 timer (kortdagsplanter) og for højst 360 Wh/m2 pr. døgn for andre skyggeplanter. I den forhøjede tilbagebetaling fratrækkes det antal timer, hvor den faktiske solbelysning udgør mindst 30W/m2, gange 20W/m2.

Stk. 13. For andre planter end nævnt i stk. 11 og 12 gives den forhøjede tilbagebetaling for højst 390 Wh/m2 for planter, der blomstrer ved en daglig belysning på under 14 timer (kortdagsplanter) og for højst 540 Wh/m2 pr. døgn for andre ikkekortdagsplanter. I den forhøjede tilbagebetaling fratrækkes det antal timer, hvor den faktiske solbelysning udgør mindst 45 W/m2, gange 30 W/m2.

Stk. 14. Den forhøjede tilbagebetaling kan overføres mellem væksthuse inden for samme virksomhed beliggende på samme geografiske område, men tilbagebetalingen kan ikke overføres til andre måneder.

Stk. 15. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for opgørelsen af elektricitet til vækstlys, regler om installation af målere, regler for opgørelsen af den faktiske solbelysning, og for hvilke planter der er omfattet af reglerne i § 9, stk. 11-13.

Stk. 16. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter regler for virksomhedernes regnskab over, hvilke planter der dyrkes, størrelsen af det pågældende areal, samt hvilken periode de dyrkes i, m.v.«

Stk. 10-12 bliver herefter stk. 17-19.

8. § 15, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

9. I bilaget til loven indsættes i nr. 1 efter »gartnerier«: »og vækstlys i disse«.

10. I bilaget til loven indsættes i nr. 13, 1. pkt., efter »brænding af kalk, kridt, kridtsten, marmor og andre calciumcarbonatprodukter,»: »flint,».

§ 2

I lov nr. 417 af 14. juni 1995 om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og lov om fremskyndet betaling af visse afgifter. (Ændring af reglerne for tilbagebetaling) foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Tilbagebetalingen efter § 9, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, ydes dog med følgende procentdel i perioden fra lovens ikrafttræden til 31. december 1999:

95 pct. i perioden fra lovens ikrafttræden til 31. december 1996.

90 pct. i perioden fra 1. januar 1997 til 31. december 1997.

85 pct. i perioden fra 1. januar 1998 til 31. december 1998.

80 pct. i perioden fra 1. januar 1999 til 31. december 1999.

Overgangsordningen finder ikke anvendelse på elektricitet, der anvendes til vækstlys i gartnerier.«

§ 3

I lov nr. 421 af 14. juni 1995 om afgift af svovl, som ændret ved § 7 i lov nr. 1101 af 20. december 1995 og § 8 i lov nr. 1102 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Virksomheder, der opfylder betingelserne for bundfradrag efter § 33, stk. 3, kan registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

2. § 8, stk. 2, nr. 2, affattes således:

  • »2) varer med et afgiftspligtigt svovlindhold til brug om bord på skibe i udenrigsfart og fiskerfartøjer på 5 BRT og derover, dog bortset fra lystfartøjer.«

3. I § 9 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Afgiften godtgøres af varer med et afgiftspligtigt svovlindhold, der anvendes til færgedrift og til erhvervsmæssig sejlads med andre fartøjer end de i § 8, stk. 2, nr. 2, nævnte, bortset fra lystfartøjer. Varerne kan i særlige tilfælde leveres uden afgift fra en registreret oplagshaver.«

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 6-9.

4. § 29, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

5. I § 32, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Bundfradrag efter stk. 1 kan ikke overføres til andre afgiftsperioder.«

6. I § 32, stk. 5, indsættes efter 7. pkt. som nye punktummer:

»Uudnyttet bundfradrag kan overføres til andre afgiftsperioder inden for kalenderåret. For hver afgiftsperiode foretager virksomheden en acontoopgørelse af udledning af svovl, bundfradrag samt eventuelle uudnyttede bundfradrag overført fra andre afgiftsperioder. Ved kalenderårets udløb foretages en endelig opgørelse af den samlede svovludledning fratrukket de akkumulerede bundfradrag.«

7. I § 33 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. For varer omfattet af § 1, nr. 2, med et afgiftspligtigt svovlindhold ydes i perioden fra lovens ikrafttræden til 31. december 2005 et særligt bundfradrag på 0,55 vægtpct. af varens vægt eksklusive vand for virksomheder registreret efter § 3 til formål nævnt i bilag til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter bortset fra formål nævnt i bilagets nr. 1 og 28, og hvor virksomheden har indgået aftale efter lov om statstilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug. Det særlige bundfradrag for varer omfattet af § 1, nr. 2, med et afgiftspligtigt svovlindhold kan overføres til andre ovn- eller kedelanlæg inden for samme geografiske område, men kan ikke overføres til andre brændsler uanset stk. 4 og 5.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

8. § 33, stk. 3, som bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For virksomheder, der opgør afgiften efter § 6, stk. 1 og 2, skal det særlige bundfradrag efter stk. 1 og 2 opgøres for hvert brændsel og for hvert ovn- eller kedelanlæg og fratrækkes den afgiftspligtige svovlmængde efter almindeligt bundfradrag, efter godtgørelse og efter fordeling af uudnyttet godtgørelse. Hvis det særlige bundfradrag efter stk. 1 og 2 i en afgiftsperiode for hvert enkelt brændsel i hvert enkelt ovn- eller kedelanlæg overstiger den afgiftspligtige svovlmængde efter almindeligt bundfradrag, efter godtgørelse og efter fordeling af uudnyttet godtgørelse, kan der ske overførsel af det uudnyttede særlige bundfradrag efter stk. 1 og 2 til andre brændsler omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5-7, der benyttes samtidig i samme ovn- eller kedelanlæg. De særlige bundfradrag efter stk. 1-3 kan ikke overføres til andre brændsler eller andre afgiftsperioder.«

9. § 33, stk. 4, som bliver stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. For virksomheder, der opgør afgiften efter § 6, stk. 3, skal det særlige bundfradrag efter stk. 1 og 2 henregnes til hvert brændsel for hvert ovn- eller kedelanlæg og fratrækkes den afgiftspligtige svovlmængde efter almindeligt bundfradrag og efter fordeling af uudnyttet almindeligt bundfradrag. Hvis det særlige bundfradrag efter stk. 1 og 2 overstiger den afgiftspligtige svovlmængde efter almindeligt bundfradrag og efter fordeling af uudnyttet almindeligt bundfradrag, kan der ske overførsel af det uudnyttede særlige bundfradrag efter stk. 1 og 2 til andre brændsler i samme ovn- eller kedelanlæg og til samme brændsel i andre ovn- eller kedelanlæg på samme geografiske sted, såfremt ovn- eller kedelanlæggene opfylder betingelserne for at kunne opnå særligt bundfradrag efter stk. 1 og 2. Det særlige bundfradrag efter stk. 1 og 2 kan ikke overføres til andre brændsler i andre ovn- eller kedelanlæg. De særlige bundfradrag efter stk. 1-3 kan overføres til andre afgiftsperioder inden for kalenderåret. For hver afgiftsperiode foretager virksomheden en acontoopgørelse af udledning af svovl, bundfradrag samt eventuelle uudnyttede særlige bundfradrag overført fra andre afgiftsperioder. Ved kalenderårets udløb foretages en endelig opgørelse af den samlede svovludledning fratrukket de akkumulerede særlige bundfradrag.«

§ 4

I lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 850 af 13. november 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »stk. 2«: »og den del af energiforbruget, som er omfattet af § 9, stk. 10«.

2. I § 1 a, stk. 1, 3. pkt., udgår »eller olie forbrugt i olieraffinaderier«.

3. § 1 a, stk. 2, ophæves.

4. § 7, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 5

I lov nr. 405 af 14. juni 1995 om ændring af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med stort energiforbrug. (Aftaler om energieffektivisering) foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»Bestemmelsen gælder ikke for vækstlys i gartnerier.«

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1997. Dog fastsætter skatteministeren ikrafttrædelsestidspunktet for § 1, nr. 3, 4, 6, 7, 9 og 10, § 2, § 3, nr. 5-9, § 4, nr. 1-3, og § 5. Ministeren kan bestemme, at § 1, nr. 7 og 9, § 2, § 4, nr. 1, og § 5 skal have virkning fra den 1. oktober 1996.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på afgiftspligtige varer, der efter lovens ikrafttræden udleveres eller forbruges i registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

Stk. 3. For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden lovens ikrafttræden og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes afgiften af så stor en del af leverancen, som tidsrummet fra lovens ikrafttræden til afregningsperiodens slutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Med de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse kan der foretages afrunding ved opgørelsen af den brøkdel af leverancerne, hvoraf der skal betales afgift.

Stk. 4. Afgift efter lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og afgift efter lov om afgift af svovl opkrævet af raffinaderiers forbrug af afgiftspligtige varer nævnt under § 1, nr. 1-4 og 8-12, i lov om afgift af svovl, fremstillet af virksomheden i 1996, betales tilbage, bortset fra kuldioxidafgift af mineralolieprodukter og gas, der ikke er ydet delvis tilbagebetaling for.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch

Redaktionel note
  • 24/09/1997
  • (* 1) Loven er sat i kraft den 1. oktober 1997 jf. BEK nr 755 af