Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og konkursloven

(Ændringer som følge af dødsboskifteloven og dødsboskatteloven m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om afgift af affald og råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 13. juli 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 1, ændres »samtidig med indsendelse af den i § 16 nævnte angivelse« til: »den 15. i den måned, der følger efter afgiftsperioden«.

2. I § 19 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Dør indehaveren af en registreret virksomhed, og udstedes der proklama efter § 81 i lov om skifte af dødsboer, skal arvingerne eller bobestyreren senest 30 dage efter bekendtgørelse af proklama foretage angivelse efter § 16, stk. 1, for perioden fra afgiftsperiodens begyndelse og indtil dødsdagen.«

3. I § 20, stk. 2, ændres »§ 19« til: »§ 19, stk. 1,».

4. I § 33, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »§ 16, stk. 1 og 2,»: »§ 19, stk. 2,».

§ 2

I lov om skattemæssige afskrivninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. oktober 1996, foretages følgende ændring:

1. § 29 R, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Stk. 1, 1. pkt., finder ikke anvendelse i det omfang forskudsafskrivningerne overtages efter dødsboskattelovens § 39, stk. 1, nr. 1, eller § 45, stk. 1, nr. 1, eller en efterlevende ægtefælle indtræder i afdødes skattemæssige stilling efter dødsboskattelovens § 59, stk. 1, jf. dog § 59, stk. 2, nr. 1.«

§ 3

I lov nr. 197 af 18. maj 1982 om ændring af afskrivningsloven og forskellige andre skattelove. (Pristalsregulering af afskrivningsgrundlaget m.v.) foretages følgende ændring:

1. I § 14, stk. 3, ændres »§ 33, stk. 1, i kildeskatteloven« til: »§ 36, stk. 1, i dødsboskatteloven«.

§ 4

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 749 af 13. august 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 d, stk. 3, og § 4, stk. 2, indsættes efter »kildeskattelovens § 1«: »eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2,».

2. I § 4, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »fondsbeskatningsloven«: », jf. dog dødsboskattelovens § 36, stk. 3«.

3. § 4, stk. 6, 2. pkt., § 10, § 13 a, stk. 5, sidste pkt., og § 13 c ophæves.

4. I § 6, stk. 1, indsættes efter »kildeskattelovens §§ 1 og 2«: »eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2 og 3,».

5. § 7 a, stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»Overdrages eller udloddes aktierne med skattemæssig succession, jf. § 11 og dødsboskattelovens § 36, anvendes aktiernes værdi ved overdragelsen eller udlodningen i stedet for afståelsessummen ved beregningen af nedslaget.«

6. § 13 a, stk. 4, 4. pkt., affattes således:

»Reglerne i stk. 1 og 2 gælder ligeledes for aktionærer, der ved erhvervelse af aktier efter § 11 er indtrådt i overdragerens skattemæssige stilling.«

7. § 13 a, stk. 6, 1. pkt., affattes således:

»Ved efterfølgende afståelse af aktier kan den skattepligtige vælge for disse aktier at opgøre fortjenesten eller tabet på grundlag af afståelsessummen, henholdsvis handelsværdien, og besiddelsestiden på dette tidspunkt.«

§ 5

I lov om arbejdsmarkedsfonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 738 af 9. september 1995, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 988 af 22. november 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 13 indsættes som stk. 12:

»Stk. 12. Afgår en person omfattet af § 7, stk. 1 eller 3, ved døden, anses betalingen af indeholdte bidrag efter stk. 1 og betalingen af foreløbige bidrag efter § 12, som forfaldt før dødsfaldet, for endelige for afdøde for det indkomstår, hvori dødsfaldet har fundet sted. Bidrag efter § 11, stk. 4 og 8, jf. stk. 3, opkræves ikke for afdøde for det indkomstår, hvori dødsfaldet har fundet sted. Er der ikke sket betaling af foreløbige bidrag efter 1. pkt., finder reglerne om hæftelse m.v. i dødsboskattelovens § 88, stk. 1-3 og 5, tilsvarende anvendelse. For krav vedrørende skyldige bidrag for indkomstår, der ligger forud for det indkomstår, hvori dødsfaldet har fundet sted, finder reglerne om efterbetaling og hæftelse m.v. i dødsboskattelovens § 87, stk. 1-3 og 5, og § 88, stk. 1-3 og 5, tilsvarende anvendelse.«

§ 6

I lov om afgift af visse chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift), jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 30. juni 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Dør indehaveren af en registreret virksomhed, og udstedes der proklama efter § 81 i lov om skifte af dødsboer, skal arvingerne eller bobestyreren senest 30 dage efter bekendtgørelse af proklama foretage angivelse efter § 9, stk. 1, for perioden fra afgiftsperiodens begyndelse og indtil dødsdagen.«

2. I § 12, stk. 2, ændres »§ 11« til: »§ 11, stk. 1 eller 2,».

3. I § 17, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »§ 9, stk. 1 og stk. 2,»: »§ 11, stk. 3,».

§ 7

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 596 af 10. juli 1995, foretages følgende ændring:

1. §§ 14 og 14 A ophæves.

§ 8

I lov nr. 193 af 9. april 1986 om beskatning af fortjeneste ved førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder m.v., som ændret ved § 17 i lov nr. 421 af 25. juni 1993, foretages følgende ændring:

1. §§ 5 og 6 ophæves.

§ 9

I lov om indskud på etableringskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 921 af 2. december 1993, som ændret ved § 1 i lov nr. 914 af 8. december 1993, foretages følgende ændring:

1. § 11, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Stk. 1 finder ikke anvendelse, i det omfang indskuddet overtages af en efterlevende ægtefælle efter dødsboskattelovens § 43, stk. 4, eller § 80, stk. 2, eller en efterlevende ægtefælle indtræder i afdødes skattemæssige stilling efter dødsboskattelovens § 59, stk. 1, jf. dog § 59, stk. 2, nr. 3.«

§ 10

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 30. september 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 A, stk. 1, indsættes efter »kildeskattelovens § 1,»: »dødsboskattelovens § 1, stk. 2,».

2. I § 4, stk. 2, indsættes efter »kildeskattelovens §§ 1 eller 2,»: »eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2 eller 3,».

§ 11

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 7. august 1996, foretages følgende ændring:

1. § 21, stk. 1 , ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

§ 12

I lov om bindende forhåndsbesked om skattespørgsmål m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 292 af 5. maj 1993, som ændret ved § 7 i lov nr. 313 af 17. maj 1995, foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 4, ophæves.

§ 13

I lov om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 9. juli 1991, som ændret ved § 6 i lov nr. 378 af 18. maj 1994, foretages følgende ændring:

1. § 7, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Henstandsbeløbet forfalder ikke ved ejerskifte, hvis erhververen er den afgiftspligtiges ægtefælle, jf. tillige dødsboskattelovens § 51, stk. 2, og § 65, stk. 2.«

§ 14

I lov om afgift af gevinster ved lotterispil m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 27. juli 1993, foretages følgende ændring:

1. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 A. Afgiften omfattes ikke af et proklama udstedt efter § 81 i lov om skifte af dødsboer, jf. § 83, stk. 2, nr. 4.«

§ 15

I lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 2. december 1993, som ændret ved § 2 i lov nr. 1119 af 21. december 1994, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 10, ændres »kildeskattelovens § 33« til: »dødsboskattelovens § 36« og »kildeskattelovens §§ 33 A eller 33 D« til: »boafgiftslovens § 13 a eller kildeskattelovens § 33 D«.

§ 16

I lov om investeringsfonds, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. oktober 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2«.

2. § 2, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

3. I § 2, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »heller«.

4. I § 4, stk. 3, ændres 2 steder »stk. 3« til: »stk. 2«.

5. § 10, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Stk. 1 finder ikke anvendelse i det omfang henlæggelsen overtages efter dødsboskattelovens § 39, stk. 1, nr. 2, eller § 45, stk. 1, nr. 2, eller en efterlevende ægtefælle indtræder i afdødes skattemæssige stilling efter dødsboskattelovens § 59, stk. 1, jf. dog § 59, stk. 2, nr. 2.«

§ 17

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 519 af 22. juni 1995, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 988 af 22. november 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 5, ophæves.

2. I § 2, stk. 1, indsættes efter »udlandet,»: »jf. dødsboskattelovens § 1, stk. 3,».

3. § 3, stk. 1, nr. 3, ophæves.

4. § 11 affattes således:

»§ 11 . Afgår en her i landet skattepligtig person ved døden, ophører personens skattepligt efter denne lov. For beskatningen i forbindelse med dødsfaldet gælder dødsboskatteloven.«

5. §§ 13-20 E ophæves.

6. § 22, stk. 3, ophæves.

7. § 25 A, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6 . Er samlivet mellem ægtefællerne ophørt i løbet af indkomståret, gælder stk. 1-5 ikke. Er samlivet ophørt af anden grund end en ægtefælles død, medregnes den i stk. 1 nævnte indkomst fra virksomheden indtil samlivets ophør dog ved indkomstopgørelsen for den ægtefælle, der i overvejende grad har drevet virksomheden.«

8. I § 26 A, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»I det indkomstår, hvori en af ægtefællerne dør, foretages skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af ægtefællernes erhvervsvirksomhed, hos den, som skal medregne indkomst fra virksomheden til sin skattepligtige indkomst.«

9. §§ 28-33 B ophæves.

10. I § 33 D, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 26 A, stk. 2, 26 B eller 33 C, stk. 1,» til: »§ 33 C, stk. 1,».

11. § 33 D, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Passivposterne efter stk. 1 beregnes på grundlag af den skattepligtige fortjeneste, som ville være fremkommet, hvis gavegiveren havde solgt aktivet på tidspunktet for dets overdragelse.

Stk. 3. Passivposten udgør 30 pct. af den efter stk. 2 beregnede fortjeneste, der ikke ville være aktieindkomst. Passivposten af den efter stk. 2 beregnede fortjeneste, der ville være aktieindkomst, udgør 20 pct., hvis fortjenesten vedrører unoterede aktier, og 12,5 pct., hvis fortjenesten vedrører børsnoterede aktier.

Stk. 4. Skatteministeren fastsætter regler om tilvejebringelsen af oplysninger til brug for beregningen af passivposterne.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

12. I § 33 D, stk. 3, der bliver stk. 5, ændres »stk. 2« til: »stk. 2 og 3«.

13. I § 48 E, stk. 9, ændres »reglerne« til: »reglen«, »og § 8, stk. 3,» udgår, og »uudnyttede« ændres til: »uudnyttet«.

14. § 61, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Er den pågældende ikke skattepligtig ved begyndelsen af det efterfølgende år, sker opkrævningen efter reglerne i stk. 4. Overtager den efterlevende ægtefælle i umiddelbar forbindelse med dødsfaldet boet, jf. dødsboskattelovens § 58, sker opkrævningen hos den efterlevende ægtefælle af afdødes restskat m.v. før dødsfaldet efter reglerne i stk. 5 og 6.«

15. § 62 B ophæves.

16. § 64, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

17. I § 64 A, stk. 1, indsættes efter »kalenderåret 1989«: », jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 5. august 1994 om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat).«

18. I § 64 A, stk. 2, indsættes efter »kalenderåret 1990«: », jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 5. august 1994 om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat).«

19. § 67, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Har nogen, der er skattepligtig efter § 1, erhvervet udbytte, hvori der efter § 65 er indeholdt udbytteskat, modregnes udbytteskatten i slutskatten, jf. § 60, stk. 1, litra d. Er den indeholdte udbytteskat endelig betaling af skatten, jf. personskattelovens § 8 a, stk. 1, indgår beløbet ikke i slutskatten, og der foretages ikke modregning efter 1. pkt.

Stk. 2. Har nogen, der er skattepligtig efter § 1, stk. 2, i dødsboskatteloven, og som ikke er fritaget for beskatning efter § 6 i dødsboskatteloven, erhvervet udbytte, hvori der efter § 65 er indeholdt udbytteskat, modregnes udbytteskatten i dødsboskatten. I det omfang udbytteskatten ikke kan anvendes til modregning i dødsboskatten, udbetales den kontant. Er den indeholdte udbytteskat en endelig betaling af skatten, jf. personskattelovens § 8 a, stk. 1, indgår udbytteskatten ikke i slutskatten, og der foretages ikke modregning efter 1. pkt.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

20. I § 67, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 2 og stk. 3« til: »stk. 3 og 4«.

21. I § 67, stk. 6, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 7, 1. og 2. pkt., ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-4,» til: »§ 1, stk. 1,».

22. § 71 ophæves.

23. I § 75, nr. 2, indsættes efter »sagens afgørelse,»: »eller«.

24. § 75, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

25. § 75, nr. 4, der bliver nr. 3, affattes således:

  • »3) forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved beregning af passivposter efter § 33 D eller i forbindelse med en sådan beregning fortier oplysninger af betydning for denne.«

26. I § 89 A, stk. 6, udgår », så længe den efterlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo«.

27. I § 90 ændres »§ 98 og § 108« til: »§ 98«.

28. §§ 101-106, § 108 og §§ 111-113 ophæves.

§ 18

I konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 588 af 1. september 1986, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 385 af 22. maj 1996, foretages følgende ændring:

1. § 93, nr. 3, affattes således:

  • »3) Gæld, der pådrages boet under dets behandling, bortset fra krav på indkomstskat, som pålignes skyldneren.«

§ 19

I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 792 af 1. september 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 2, udgår »eller virksomhedsskattelovens § 13, stk. 4,» og »eller i virksomhedsindkomsten«.

2. I § 13, 1. pkt ., ændres »12« til: »12 a«.

3. Efter § 13 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 3 A

Insolvente dødsboer

»§ 13 A. Dødsboer, for hvilke skifteretten har truffet beslutning om insolvensbehandling, jf. lov om skifte af dødsboer § 69, stk. 1, er ikke skattepligtige af konkursindkomsten, medmindre der træffes beslutning om skattepligt efter kapitel 4.

§ 13 B. For dødsboer, der er under insolvensbehandling, omfatter konkursindkomsten boets indtægter og udgifter i perioden fra det tidspunkt, hvor skifteretten træffer beslutning om insolvensbehandling af boet, og indtil insolvensbehandlingens slutning.

Stk. 2. Endvidere omfatter konkursindkomsten afdødes og boets indtægter og udgifter fra begyndelsen af det indkomstår, hvori afdøde er afgået ved døden, og indtil det tidspunkt, hvor skifteretten træffer beslutning om insolvensbehandling af boet. Skat af afdødes A-indkomst eller indkomst fra driften eller deltagelse i driften af en ægtefælles virksomhed i det indkomstår, hvori afdøde er afgået ved døden, er endelig, idet den skat, der er indeholdt heraf, modregnes i skatten efter denne lov.

Stk. 3. Ved skifte af uskiftet bo i den efterlevende ægtefælles levende live træder datoen for imødekommelse af skiftebegæringen (imødekommelsesdagen) i stedet for skifterettens beslutning om insolvensbehandling af boet. Den efterlevende ægtefælles indkomst i perioden fra begyndelsen af det indkomstår, hvori imødekommelsesdagen ligger, og frem til imødekommelsesdagen medregnes ikke i boets konkursindkomst. Uudnyttet underskud hos den efterlevende ægtefælle ved udgangen af det indkomstår, hvori imødekommelsesdagen ligger, som efter lovgivningens almindelige regler ville kunne fremføres til fradrag i de følgende år, kan alene fradrages i boets konkursindkomst. Dette gælder, hvad enten underskuddet hidrører fra det indkomstår, hvori imødekommelsesdagen ligger, eller fra tidligere indkomstår.

§ 13 C. Kildeskattelovens § 25 A, stk. 7, gælder fra indkomstårets begyndelse indtil det tidspunkt, hvor skifteretten træffer beslutning om insolvensbehandling.

Stk. 2. Afdødes ægtefælle beskattes af løn, understøttelse og andre ydelser, der udbetales den pågældende af boet, uanset boet er indtrådt i en eventuel lønaftale mellem ægtefællerne.

§ 13 D. Er der truffet bestemmelse om, at konkursindkomsten er skattepligtig, skal der indgives særskilte selvangivelser for det indkomstår, hvori skifteretten træffer beslutning om insolvensbehandling af boet, for hvert af de følgende indkomstår under insolvensbehandlingen samt for perioden fra begyndelsen af det sidste indkomstår under insolvensbehandlingen og indtil insolvensbehandlingens slutning. Selvangivelserne skal indgives inden udløbet af den frist, der gælder for indgivelse af selvangivelse for det indkomstår, hvori insolvensbehandlingen sluttes.

Stk. 2. I boer, for hvilke skifteretten har truffet beslutning om insolvensbehandling, påhviler pligten til at indgive selvangivelser, jf. stk. 1, bobestyreren.

Stk. 3. Skatten af konkursindkomsten betales efter de regler, der gælder for indkomstskatten i det indkomstår, hvori insolvensbehandlingen sluttes. 1/3 af skatten afregnes til den primærkommune, der er berettiget til kommunal indkomstskat for det pågældende år, mens resten tilfalder staten. Ved eventuel nedsættelse eller ved eventuel uerholdelighed af skatten fordeles tabet mellem staten og kommunen i samme forhold.

§ 13 E. Med de undtagelser, der følger af §§ 13 A-13 D, er konkursindkomsten og skatten af denne i boer, for hvilke skifteretten har truffet beslutning om insolvensbehandling, omfattet af lovgivningens regler for skattepligtig indkomst og skat af skattepligtig indkomst, herunder også reglerne om indkomstopgørelse.

Stk. 2. I konkursindkomsten medtages 70 pct. af hvert indkomstårs positive eller negative aktieindkomst. Udbytteskat af udbytter, der indgår i konkursindkomsten, kan ikke udbetales, men alene modregnes i eventuel skat af konkursindkomsten.

Stk. 3. Afdødes ægtefælles betaling af leje til boet indtægtsføres ikke hos boet og kan ikke fradrages hos ægtefællen.

Stk. 4. Beløb, som nævnt i § 13 C, stk. 2, fradrages i konkursindkomsten. Det gælder dog ikke lejeværdi af fast ejendom.

Stk. 5. Skatten udgør 45 pct. af konkursindkomsten. Ved skattens beregning foretages et fradrag i konkursindkomsten på 45.000 kr.

§ 13 F. Træffer skifteretten beslutning om insolvensbehandling af boet, kan underskud fra tidligere indkomstår, som efter personskattelovens § 13, stk. 1 og 2, kan fratrækkes i afdødes indkomst i det indkomstår, hvori afdøde er afgået ved døden, alene fratrækkes i konkursindkomsten.

Stk. 2. Inden for perioden fra begyndelsen af det indkomstår, hvori skifteretten træffer beslutning om insolvensbehandling af boet, og indtil konkursens slutning kan underskud ved opgørelsen af konkursindkomsten i de enkelte indkomstår fremføres eller tilbageføres til fradrag i konkursindkomsten i de øvrige indkomstår.

Stk. 3. Underskud fra ejerens virksomhed for året før det indkomstår, hvori skifteretten træffer beslutning om insolvensbehandling af boet, eller for tidligere indkomstår, som blev fradraget hos afdødes ægtefælle i det pågældende år, kan ikke fremføres til fradrag i det indkomstår, hvori skifteretten træffer beslutning om insolvensbehandling, eller senere indkomstår hos ægtefællen. Sådanne underskud kan fradrages i konkursindkomsten efter reglerne i stk. 1.

Stk. 4. Ved opgørelsen af virksomhedens underskud hos afdødes ægtefælle nedsættes ægtefællens indtægter, der ikke vedrører virksomheden, med ægtefællens udgifter, der ikke vedrører virksomheden.

Stk. 5. Underskud i afdødes ægtefælles indkomst kan ikke fradrages i konkursindkomsten ud over, hvad der følger af stk. 1 og 3.

§ 13 G. I det indkomstår, hvori skifteretten træffer beslutning om insolvensbehandling af boet, og senere indkomstår kan resterende negativ skat fra negativ aktieindkomst ikke modregnes i slutskat hos den skattepligtige eller dennes ægtefælle.

Stk. 2. Resterende negativ skat hos afdøde fra tidligere indkomstår, som efter personskattelovens § 8 a kan fratrækkes i slutskatten for det indkomstår, hvori skifteretten træffer beslutning om insolvensbehandling af boet, kan fratrækkes i skatten af konkursindkomsten.

Stk. 3. Negativ aktieindkomst, der medtages med 70 pct. i konkursindkomsten, jf. § 13 E, stk. 2, kan ikke fradrages i afdødes ægtefælles indkomst i indkomstår, hvor afdødes bo er under insolvensbehandling, eller senere indkomstår.

§ 13 H. Sluttes et dødsbo, for hvilket skifteretten har truffet beslutning om insolvensbehandling, efter konkurslovens § 144, bortfalder skattefriheden efter § 13 A og de særlige beskatningsregler i §§ 13 B-13 G. Reglen i dødsboskattelovens § 52, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.«

4. § 19 affattes således:

»§ 19. I sager om overtrædelse af denne lov, der behandles administrativt, jf. § 20, finder retsplejelovens § 752, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

§ 20

I lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 29. september 1993, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 3, og § 7, stk. 1, indsættes efter »kildeskattelovens §§ 1 eller 2,»: »dødsboskattelovens § 1, stk. 2 eller 3,».

§ 21

I lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 792 af 29. september 1993, som ændret senest ved § 11 i lov nr. 313 af 17. maj 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, indsættes efter »kildeskattelovens § 1,»: »dødsboskattelovens § 1, stk. 2,» og efter »kildeskatteloven,»: »dødsboskatteloven,».

2. I § 3, stk. 3, indsættes efter »kildeskatteloven,»: »dødsboskatteloven,» og efter »kildeskattelovens § 3«: », dødsboskattelovens § 1, stk. 5,».

3. I § 21, stk. 6, indsættes efter »kildeskattelovens §§ 1 eller 2«: »eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2 eller 3,».

§ 22

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 4. juli 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, affattes således:

»Personer, der er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra d, samt dødsboer, der er skattepligtige efter dødsboskattelovens § 1, stk. 2, eller § 1, stk. 3, for så vidt angår indkomst som nævnt i kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra d, skal medregne gevinst og tab på fordringer, som omfattes af § 1, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis de udøver næring ved køb og salg af fordringer eller driver næringsvirksomhed ved finansiering.«

2. I § 5, stk. 8, 3. pkt., ændres »udlægstidspunktet« til: »udlodningstidspunktet«.

3. I § 6, stk. 1, indsættes 3 steder efter »kildeskattelovens §§ 1 og 2«: »eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2 og 3,».

4. § 8 B, stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»Reglerne i stk. 1 gælder ligeledes for skattepligtige, der er indtrådt i overdragerens skattemæssige stilling efter kildeskattelovens § 33 C.«

5. I § 8 F, stk. 4, og § 8 G, stk. 1, indsættes efter »kildeskattelovens §§ 1 og 2«: »eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2 og 3,».

6. I § 10, stk. 3, 4. pkt., ændres »udlagt« til: »udloddet«.

§ 23

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 15. november 1995, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 488 af 12. juni 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 4 A, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. En erhverver, der efter reglerne i kildeskattelovens § 33 C indtræder i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til ejendommen, kan ved senere salg på samme måde fradrage frigørelsesafgift, som er pålagt, mens ejendommen var i overdragerens besiddelse. Ved beregningen efter kildeskattelovens § 33 D af passivposten vedrørende ejendommen skal der tages hensyn til dette fradrag.«

2. § 4 A, stk. 3 , ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

3. I § 4 A, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »Stk. 1, 2 og 3« til: »Stk. 1 og 2«.

4. I § 5, stk. 1, ændres »stk. 2, 5, 6, 7 og 8« til: »stk. 2, 5, 6 og 7«.

5. § 5, stk. 8, ophæves.

Stk. 9 bliver herefter stk. 8.

6. I § 5 G, 1. pkt., § 16 C, stk. 4, § 16 H, stk. 1, og § 33 G, stk. 1, indsættes efter »kildeskattelovens § 1«: »eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2,».

7. § 15 E, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Endvidere beregnes for ejendommen en lejeværdi, hvor de i stk. 1 nævnte 2,0 pct. henholdsvis 2,5 pct. nedsættes til 1,0 pct. Denne lejeværdi anvendes, hvis den skattepligtige eller den med denne samlevende ægtefælle inden udgangen af indkomståret er fyldt 67 år.«

8. § 15 F, stk. 2, ophæves.

9. I § 16 A, stk. 5, ændres »omfattet af« til:», der er skattepligtige efter«, og efter »kildeskattelovens § 1« indsættes: »eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2«.

10. I § 27 E, stk. 2, ændres »stk. 3-5« til: »stk. 3 og 4«.

11. § 27 E, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

12. § 32 D, nr. 4, ophæves.

13. I § 33 A indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på dødsboer omfattet af dødsboskattelovens § 1, stk. 2.«

14. I § 33 C indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for dødsboer omfattet af dødsboskattelovens § 1, stk. 2.«

§ 24

I lov nr. 237 af 8. april 1992 om ændring af ligningsloven. (Straksafskrivning med visse tilskudsbeløb på erhvervede formuegoder) foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, indsættes efter »fortsat anvendelse«: », jf. dog stk. 5 og 6«.

2. I § 2, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »finder ligeledes anvendelse«: », jf. dog stk. 5 og 6«.

3. I § 2 indsættes som stk. 5 og 6:

»Stk. 5 . Omfattes dødsboet efter en tilskudsmodtager, der er død i tidsrummet fra og med den 1. januar 1997 og indtil udløbet af afdødes indkomstår 2001, af dødsboskattelovens afsnit II, og er dødsboet ikke fritaget for beskatning efter dødsboskattelovens § 6, skal tilskudsbeløb, som i henhold til § 27 B, stk. 2, i de hidtil gældende regler i ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 5. november 1991, ikke var medregnet til afdødes skattepligtige indkomst ved udgangen af indkomståret forud for dødsåret, medregnes i dødsboets skattepligtige indkomst. Er dødsboet fritaget for beskatning efter dødsboskattelovens § 6, skal tilskudsbeløb, som i henhold til § 27 B, stk. 2, i de i 1. pkt. nævnte hidtil gældende regler ikke var medregnet til afdødes skattepligtige indkomst ved udgangen af indkomståret forud for dødsåret, medregnes i afdødes skattepligtige indkomst efter dødsboskattelovens § 8.

Stk. 6. Overtages dødsboet efter en tilskudsmodtager, der er død i tidsrummet fra og med den 1. januar 1997 og indtil udløbet af afdødes indkomstår 2001, af dennes efterlevende ægtefælle efter dødsboskattelovens § 58, stk. 1 eller stk. 2, 1. pkt., indtræder den efterlevende ægtefælle i tilskudsmodtagerens stilling ved anvendelsen af § 27 B, stk. 1-5, i de hidtil gældende regler i ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 5. november 1991. Hvis tilskudsmodtagerens virksomhed udloddes til andre end den efterlevende ægtefælle, skal tilskudsbeløb, som i henhold til § 27 B, stk. 2, i de i 1. pkt. nævnte hidtil gældende regler ikke var medregnet til afdødes skattepligtige indkomst ved udgangen af indkomståret forud for dødsåret, dog fuldt ud medregnes til afdødes skattepligtige indkomst i dødsåret.«

§ 25

I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 13. juli 1994, som senest ændret ved lov nr. 423 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 b indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:

»Stk. 10. Dør indehaveren af en registreret virksomhed, skal der ikke foretages en endelig opgørelse og indbetaling af afgift efter stk. 1. Virksomhedens foreløbige angivelser og indbetalinger af afgift efter § 6 a, stk. 1, der vedrører perioden fra afslutningen af virksomhedens seneste indkomstår og indtil dødsfaldet, er endelige. Arvingerne eller bobestyreren kan dog vælge at foretage en endelig opgørelse og angive virksomhedens afgiftsgrundlag og afgift for denne periode, når virksomhedens foreløbige afgiftsindbetaling efter § 6 a overstiger den endelige afgift. Tilbagebetaling af afgift sker efter reglerne i stk. 5-9.«

Stk. 10 bliver herefter stk. 11.

2. I § 10 ophæves nr. 2, og efter stk. 1 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Dør indehaveren af en registreret virksomhed, og udstedes der proklama efter § 81 i lov om skifte af dødsboer, skal arvingerne eller bobestyreren senest 30 dage efter bekendtgørelse af proklama foretage angivelse efter § 6, stk. 2, eller § 6 a, stk. 2, for perioden fra afgiftsperiodens begyndelse og indtil dødsdagen. Afgiften for det forudgående kvartal skal, når angivelsesfristen for dette kvartal endnu ikke er udløbet og afgiften ikke forinden er angivet, angives samtidig med angivelsen efter 1. pkt.

Stk. 3. Dør indehaveren af en registreret virksomhed, og udstedes der proklama efter § 81 i lov om skifte af dødsboer, omfattes indbetaling af afgift efter § 6 b for et tidligere afsluttet indkomstår, for hvilket angivelsesfristen efter § 6 b, stk. 2, ikke er udløbet, og angivelse ikke er sket ved dødsfaldet, ikke af proklamaet, jf. § 83, stk. 2, nr. 4, i lov om skifte af dødsboer.«

3. I § 18, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »§ 6 b, stk. 2 eller 3,»: »§ 10, stk. 2,».

§ 26

I lov om visse miljøafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 620 af 30. juni 1994, som ændret ved § 44 i lov nr. 416 af 14. juni 1995, foretages følgende ændring:

1. § 19, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

§ 27

I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 56 af 6. februar 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 62 indsættes som stk. 13:

»Stk. 13. Dør indehaveren af en registreret virksomhed, og udstedes der proklama efter § 81 i lov om skifte af dødsboer, skal arvingerne eller bobestyreren senest 30 dage efter bekendtgørelse af proklama foretage angivelse efter § 57, stk. 1, eller § 68, stk. 1, for perioden fra afgiftsperiodens begyndelse og indtil dødsdagen. Afgiften for en tidligere afgiftsperiode skal, når angivelsesfristen for denne periode endnu ikke er udløbet og afgiften ikke forinden er angivet, angives samtidig med angivelsen efter 1. pkt.«

2. I § 81, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »§ 57, stk. 1, 1. pkt.,»: »§ 62, stk. 13,».

§ 28

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 1. september 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 b, stk. 2, udgår »og 15«.

2. § 5, nr. 4, ophæves.

Nr. 5 og 6 bliver herefter nr. 4 og 5.

3. § 6 a, stk. 5, ophæves.

4. § 8 ophæves.

5. § 8 a, stk. 7, ophæves.

Stk. 8 bliver herefter stk. 7.

6. I § 9 ændres »§§ 6-8 og 8 a, stk. 2,» til: »§§ 6, 6 a, 7 og 8 a, stk. 2,», og »§§ 6 a, 7, 8 og 8 a, stk. 2« ændres til: »§§ 6 a, 7 og 8 a, stk. 2«.

7. I § 10 ophæves stk. 6-9.

Stk. 10 bliver herefter stk. 6.

8. I § 13, stk. 1, 1. og 3. pkt., og stk. 2, 2. pkt., ændres »§§ 6 a, 7, 8 og 8 a, stk. 2« til: »§§ 6 a, 7 og 8 a, stk. 2«.

9. I § 13, stk. 3, 2. pkt., og stk. 4, 1. og 5. pkt., ændres »§§ 6 a, 7 og 8« til: »§§ 6 a og 7«.

10. §§ 15-17 ophæves.

11. I § 19, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 6, 6 a, 7 og 8« til: »§§ 6, 6 a og 7«.

12. I § 25 a ændres »§§ 6 a, 7 og 8« til: »§§ 6 a og 7«.

13. § 27, stk. 2, ophæves.

§ 29

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 8. februar 1996, som ændret senest ved § 9 i lov nr. 399 af 22. maj 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 2, udgår »og dødsboer«, og som nr. 8 indsættes:

  • »8) Dødsboer, der efter § 6 i dødsboskatteloven er fritaget for at betale indkomstskat.«

2. § 4, stk. 1, sidste pkt., ophæves.

3. I § 4, stk. 2, udgår efter »personer«: »bortset fra dødsboer«.

4. Efter § 6 A indsættes:

»§ 6 C. Skifteretten, bobestyreren, privat skiftende arvinger eller en efterlevende ægtefælle skal efter anmodning give skattemyndighederne enhver oplysning af betydning for undersøgelsen af, om afdøde har været skatteansat korrekt, og om den skifteretlige behandling af afdødes bo, jf. om frister § 87, stk. 3, i dødsboskatteloven.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at skifteretterne i et af ministeren angivet omfang skal foretage indberetning om dødsboer til skattemyndighederne.«

5. I § 8 P, stk. 2, nr. 4, ændres »§ 5, stk. 9« til: »§ 5, stk. 8«.

6. I § 21 ændres i 1. pkt. »borgerlig straffelovs« til: »straffelovens«, og i 2. pkt. ændres »§ 43, stk. 5, 6 og 7, i lov om indkomst- og formueskat til staten« til: »§ 86, stk. 4 og 6, § 87, stk. 5, og § 88 i dødsboskatteloven«.

§ 30

I lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v. (skattestyrelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 14. juni 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 2, nr. 2, affattes således:

  • »2) Efterprøvelse af passivposter efter boafgiftslovens § 13 a, der ikke vedrører værdiansættelsen efter boafgiftslovens § 12.«

2. § 21, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

3. § 23, stk. 1, nr. 2, affattes således:

  • »2) Efterprøvelse af passivposter efter boafgiftslovens § 13 a, der ikke vedrører værdiansættelsen efter boafgiftslovens § 12.«

4. § 23, stk. 5, 2. pkt., ophæves.

5. § 30, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Dette gælder dog ikke i sager vedrørende efterprøvelse af passivposter efter boafgiftslovens § 13 a og i sager vedrørende vurdering af fast ejendom.«

6. § 31, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Uanset fristerne i stk. 3 og 4 skal sager, som Landsskatteretten har afvist, vedrørende efterprøvelse af passivposter efter boafgiftslovens § 13 a, der ikke vedrører værdiansættelsen efter boafgiftslovens § 12, beregning af passivposter efter kildeskattelovens § 33 D og værdiansættelse i gaveafgiftssager, indbringes for domstolene senest 1 år efter, at værdiansættelsen er foretaget eller passivposten er beregnet eller efterprøvet.«

§ 31

I lov nr. 490 af 12. juni 1996 om afgift af spildevand foretages følgende ændringer:

1. Efter § 16 indsættes:

»§ 16 a. Dør en spildevandsudleder, der er registreret efter § 4, stk. 2, eller indehaveren af et registreret spildevandsanlæg, og udstedes der proklama efter § 81 i lov om skifte af dødsboer, skal arvingerne eller bobestyreren senest 30 dage efter bekendtgørelse af proklama foretage angivelse efter § 14 for perioden fra afgiftsperiodens begyndelse og indtil dødsdagen.«

2. I § 21, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »§ 14«:», § 16 a«.

§ 32

I lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomst- og formueskat til staten (statsskatteloven), som ændret senest ved § 8 i lov nr. 427 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 43 ophæves.

2. I § 47 ændres »§§ 22, 26 og 43« til: »§§ 22 og 26«.

§ 33

I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 113 af 27. februar 1996, foretages følgende ændring:

1. § 33, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Told og merværdiafgift af varer, der i erhvervsmæssigt øjemed indføres til en varemodtager, hvis bo er under konkursbehandling eller tvangsakkordforhandling, skal betales ved fortoldningens afslutning. Det samme gælder, hvis varemodtageren ved eksekution er fundet ude af stand til for tiden at betale sin gæld, hvis varemodtageren har standset sine betalinger, er under frivillig akkord eller likvidation, eller hvis varemodtageren på tidspunktet for fortoldningens afslutning er afgået ved døden.«

§ 34

I lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 675 af 13. juli 1994, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 15 indsættes:

»§ 15 a. Dør indehaveren af en registreret virksomhed, og udstedes der proklama efter § 81 i lov om skifte af dødsboer, skal arvingerne eller bobestyreren senest 30 dage efter bekendtgørelse af proklama foretage angivelse efter § 13 for perioden fra afgiftsperiodens begyndelse og indtil dødsdagen.«

2. I § 20, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »§ 13,»: »§ 15 a,».

§ 35

I lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 4. september 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1, litra a, indsættes efter »kildeskattelovens § 1«: »eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2,».

§ 36

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 659 af 28. juli 1995, som ændret ved § 3 i lov nr. 488 af 12. juni 1996, foretages følgende ændring:

1. Kapitel 6 og § 22 b, stk. 7, 8. og 9. pkt., ophæves.

§ 37

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1997.

Stk. 2. For så vidt angår indkomstbeskatning m.v. i forbindelse med dødsfald, finder §§ 1-3, § 4, nr. 1-5, §§ 5-16, § 17, nr. 1-6, 8, 9, 14-16, 19, 21, 22, 27 og 28, §§ 18-21, § 22, nr. 1-3, 5 og 6, § 23, nr. 2, 3, 5, 6 og 8-14, §§ 24-27, § 28, nr. 3, 5, 7 og 10, § 29, nr. 2-4 og 6, § 30, § 31, § 32, nr. 1, og §§ 33-36, anvendelse på boer og mellemperioder vedrørende personer, som er afgået ved døden efter lovens ikrafttræden, på beskatningen af efterlevende ægtefæller og modtagere af udlodning og boudlæg efter personer, som er afgået ved døden efter lovens ikrafttræden, samt på skifte af uskiftet bo i den efterlevende ægtefælles levende live, når anmodning om skifte indgives efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Kildeskattelovens § 89 A, stk. 6, som ændret ved denne lovs § 17, nr. 26, finder anvendelse i tilfælde, hvor den ægtefælle, der har opnået henstand med betaling af formueskat efter reglerne i kildeskattelovens § 89 A, stk. 1-5, er afgået ved døden den 1. juli 1995 eller senere.

Stk. 4. Ved opgørelsen af underskud fra tidligere indkomstår, som kan fratrækkes i konkursindkomsten efter konkursskattelovens § 12, stk. 2, og § 13 F, stk. 1, som ændret ved § 19, nr. 1, henholdsvis indsat ved § 19, nr. 3, i denne lov, medregnes underskud, der i henhold til virksomhedsskattelovens § 13, stk. 4, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 659 af 28. juli 1995, som ændret ved § 3 i lov nr. 488 af 12. juni 1996, kunne fremføres til fradrag i virksomhedsoverskud i indkomståret 1997 samt indkomståret 1998, når skyldneren eller afdøde har anvendt virksomhedsskattelovens § 13, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 659 af 28. juli 1995, som ændret ved lov nr. 488 af 12. juni 1996, for indkomståret 1997.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch