Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om afgift af affald og råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 13. juli 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 6, nr. 4, ophæves.

Nr. 5 bliver herefter nr. 4.

2. I § 9 indsættes som stk. 2-4 :

     »Stk 2. Der betales endvidere afgift af kalk, der tilføres forbrændingsanlæg til røggasrensning ved affaldsforbrænding.

     Stk. 3. Fritaget for afgift er:

 • 1) Halm, der tilføres et forbrændingsanlæg i læs, der udelukkende indeholder halm.
 • 2) Ren træflis og andet rent træaffald fra træforarbejdningsvirksomheder, der tilføres et forbrændingsanlæg i læs, der udelukkende indeholder træflis og andet træaffald.
 • 3) Rent jordfyld og ren jord, der tilføres et deponeringsanlæg som hele selvstændige læs, og som anvendes til daglig afdækning eller slutafdækning.
 • 4) Kompost, der opfylder kravene til anvendelse uden særskilt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, til slutafdækning på lossepladser.
 • 5) Affald, som fjernes fra afsluttede affaldsdeponeringsanlæg (lossepladser, fyldpladser eller specialdepoter), der ikke er omfattet af § 11, stk. 6.
 • 6) Farligt affald, herunder klinisk risikoaffald, der tilføres et forbrændingsanlæg i læs, der udelukkende indeholder farligt affald.

     Stk. 4. Ved efterfølgende miljøgodkendelse og registrering af et affaldsdeponeringsanlæg svares der afgift af affaldet. De amtslige miljømyndigheder opgør vægten af affaldet.«

3. § 10, stk. 1 , affattes således:

»Afgiften udgør 335 kr. pr. t affald, der afleveres til deponering. Afgiften udgør 210 kr. pr. t affald, der afleveres til forbrænding til elproduktion eller til samproduktion af elektricitet og varme, forudsat at elektricitetsproduktionen udgør mindst 10 pct. af anlæggets samlede energiproduktion i en afgiftsperiode. For affald, der afleveres til anden forbrænding, udgør afgiften 260 kr. pr. t. Den afgiftspligtige vægt er affaldets bruttovægt, jf. dog stk. 2 og 3.«

4. I § 10 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

     »Stk. 2. For tørret spildevandsslam er den afgiftspligtige vægt 3 gange bruttovægten.

     Stk. 3. For slam fra rensningsanlæg, der brændes på et slamforbrændingsanlæg beliggende på eller i tilknytning til det pågældende rensningsanlæg, er den afgiftspligtige vægt 4 gange vægten af tørstofmængden. Tørstofvægten opgøres på baggrund af

 • 1) måling af slammængden efter stabilisering eller udrådning, men før afvanding af slammet, og
 • 2) tørstofindholdet i slammet samme sted i anlægget opgjort på baggrund af repræsentative stikprøver, der udtages og analyseres af et uafhængigt, godkendt laboratorium.«

     Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

5. I § 10, stk. 2, der bliver stk. 4, indsættes efter »ved hjælp af en vægt«: », jf. dog stk. 3«.

6. § 11, stk. 1, affattes således:

»Virksomheder og anlæg, der til deponering eller forbrænding modtager affald, der er omfattet af kommunalbestyrelsens anvisningspligt eller en kommunal indsamlingsordning, skal registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.«

7. I § 11 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

     »Stk. 2. Virksomheder og anlæg, der på egen grund deponerer eller forbrænder eget affald, som er omfattet af kommunalbestyrelsens anvisningspligt, skal registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.

     Stk. 3. Slamforbrændingsanlæg beliggende på eller i tilknytning til et rensningsanlæg skal registreres hos de statslige told og skattemyndigheder.

     Stk. 4. Virksomheder og anlæg, der medforbrænder affald med henblik på udnyttelse af materialer i affaldet i virksomhedens eller anlæggets produktion, er registreringspligtige. Der betales alene afgift af affald, der er omfattet af den kommunale anvisningspligt, og som tilføres produktionsanlægget sammen med øvrige råstoffer m.v.«

     Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 5 og 6.

8. § 11, stk. 3, der bliver stk. 6, affattes således:

     »Stk. 6. Fritaget for registrering er:

 • a) Anlæg til forbrænding af klinisk risikoaffald.
 • b) Specielle anlæg til destruktion af farligt affald.
 • c) Anlæg til deponering af olie-, kemikalie-, eller tungmetalforurenet jord og oprensningssedimenter.
 • d) Deponeringsanlæg til restprodukter fra kraftværker, der udelukkende er baseret på fossilt brændstof eller biomasse.«

9. Efter § 11, stk. 3, der bliver stk. 6, indsættes som stk. 7:

     »Stk. 7. Det er en betingelse for registreringsfritagelsen, at det pågældende anlæg ikke modtager andet anvisningspligtigt affald.«

10. I § 12 indsættes som stk. 2:

     »Stk. 2. Virksomheder, der er omfattet af registreringspligten i § 11, stk. 4, og som ønsker at udnytte materialer i det affald, der forbrændes, kan opnå afgiftsfritagelse for den del af affaldet, der udnyttes i virksomhedens produktion. Det er en betingelse for fritagelsen, at virksomheden kan godtgøre, hvor stor en del af disse emner der indgår i virksomhedens produkter.«

11. I § 14 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

     »Stk. 2. Af indvejningssedler og lignende skal fremgå, hvilken afgiftssats der er betalt, og den samlede størrelse af afgiften.«

     Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

12. I § 31 indsættes som nr. 7:

 • »7) Opgørelse af den i § 10, stk. 1, omhandlede samlede energiproduktion i en afgiftsperiode.«

13. I § 31 indsættes som stk. 2:

     »Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om opgørelse af den i § 10, stk. 3, omhandlede tørstofmængde.«

14. I § 33, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 10, stk. 2,» til: »§ 10, stk. 4,».

15. § 33, stk. 4, affattes således:

     »Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

16. Bilag 2 affattes således:

»Liste over indførte råstoffer, der er omfattet af råstofafgiften.1)

 

 25.05 Naturligt sand 

    -2505.10.00 Kvartssand ....................... 1 t = 0,6 (m3) 

    -2505.90.00 Andre naturlige sandtyper 

          (f.eks. søsand, bakkesand m.m.) .. 1 t = 0,6 (m3) 

 25.08 Lerarter 

    Bentonit 

    -2508.10.00 Bentonit ......................... 1 t = 0,6 (m3) 

     Andre lerarter (f.eks. teglværksler og 

    lignende lerarter) bortset fra kaolin, 

    bentonit, blegejord og valkejord (fullerjord), 

    ildfast ler: 

    -2508.40.00 Alle varer ....................... 1 t = 0,6 (m3) 

 25.09 Kridt 

    -2509.00.00 Alle varer ....................... 1 t = 0,7 (m3) 

 25.12 Fossilt kiselmel med en tilsyneladende 

    densitet på 1000 kg/(m3) eller derunder, 

    også brændt: 

    Ex. 2512.00.00 

    - moler (jordfugtigt) ........................ 1 t = 1,0 (m3) 

    - moler (tørret, knust) 1 t = 1,6 (m3) 

 25.16 Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre 

    monument- eller bygningssten 

    granit: 

    -2516.11.00 Rå eller groft tildannet ......... 1 t = 0,4 (m3) 

    -2516.12.10 Tildannet til blokke eller plader 

          tyndere end 25 cm ................ 1 t = 0,4 (m3) 

    -2516.12.90 Tildannet på anden vis ........... 1 t = 0,4 (m3) 

     sandsten: 

    -2516.21.00 Rå eller groft tildannet ......... 1 t = 0,4 (m3) 

    -2516.22.10 Tildannet til blokke eller plader 

          tyndere end 25 cm ................ 1 t = 0,4 (m3) 

    -2516.22.90 Tildannet på anden vis ........... 1 t = 0,4 (m3) 

 25.17 Tilslagsmaterialer m.v.: 

    -2517.10.10 Småsten, grus, singels og flint .. 1 t = 0,6 (m3) 

    -2517.10.80 Andre varer af lignende art 

          (f.eks. knust granit) bortset fra 

          knust dolomit og knust kalksten .. 1 t = 0,6 (m3) 

    -2517.30.00 Tjæremakadam ..................... 1 t = 0,6 (m3) 

    -2517.49.00 Granulater, splinter og pulver af 

          stenarter (bortset fra marmor) ... 1 t = 0,6 (m3) 

 25.21 Kalksten til kalk- cement- eller metalfremstilling: 

    -2521.00.00 Alle varer ....................... 1 t = 0,6 (m3) 

 25.22 Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk 

    -2522.10.00 Brændt kalk ...................... 1 t = 1,6 (m3) 

    -2522.20.00 Læsket kalk ...................... 1 t = 1,3 (m3) 

    -2522.30.00 Hydraulisk kalk .................. 1 t = 1,2 (m3) 

 25.23 Cement, også farvet eller i form af klinker: 

    -2523.10.00 Cementklinker .................... 1 t = 1,1 (m3) 

    -2523.21.00 Portland cement: Hvid eller 

          kunstigt farvet .................. 1 t = 1,1 (m3) 

    -2523.29.00 Portland cement, andre varer ..... 1 t = 1,1 (m3) 

    -2523.30.00 Aluminatcement ................... 1 t = 1,1 (m3) 

    -2523.90.10 Slaggecement ..................... 1 t = 1,1 (m3) 

    -2523.90.30 Puzzolancement ................... 1 t = 1,1 (m3) 

    -2523.90.90 Anden hydraulisk cement .......... 1 t = 1,1 (m3) 

 27.03 Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og 

    tørvestrøelse, også agglomereret: 

    -2703.00.00 Alle varer ....................... 1 t = 5,0 (m3) 

 68.01 Brosten, kantsten og fortovssten af naturlige 

    stenarter (undtagen skifer) 

    -6810.00.00 Alle varer ....................... 1 t = 0,4 (m)3 

 • 1) Positionsteksterne er stedvis forkortet af pladsmæssige grunde. I tvivlstilfælde henvises til toldtariffen.«

§ 2

     Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1997.

     Stk. 2. Lov nr. 493 af 30. juni 1993 om ændring af lov om affald og råstoffer. (Forhøjelse af affaldsafgiften) ophæves.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Carsten Koch