Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo

 

I medfør af § 10, stk. 2 og 3, §§ 12-14, § 16 og § 18, stk. 2, i lov nr. 434 af 9. juni 2004 om drift af landbrugsjorder, som ændret ved lov nr. 536 af 24. juni 2005, og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Amtsrådet og kommunalbestyrelsen kan i henhold til en endelig og vedtaget offentliggjort indsatsplan pålægge ejere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten.

Stk. 2. Har amtsrådet eller kommunalbestyrelsen offentliggjort en endelig og vedtaget indsatsplan, har ejere af de i stk. 1 nævnte arealer pligt til at bekæmpe planten effektivt i overensstemmelse med indsatsplanen.

Stk. 3. Pligten til at bekæmpe planten i overensstemmelse med indsatsplanen gælder også for offentlige myndigheder.

§ 2. Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante inden for indsatsområdet dør. Bekæmpelsen skal endvidere udføres på en sådan måde, at den enkelte plante på intet tidspunkt i indsatsperioden reproducerer sig selv.

Stk. 2. Indsatsplanen, jf. § 1, skal indeholde angivelse af indsatsområdet og en eller flere frister, inden for hvilke bekæmpelse hvert år skal have fundet sted, samt vejledning i hvilke bekæmpelsesmetoder, der hensigtsmæssigt kan anvendes.

§ 3. Forslag til indsatsplan offentliggøres efter amtsrådets eller kommunalbestyrelsens vedtagelse. Ved offentliggørelsen skal der oplyses om fristen nævnt i stk. 2.

Stk. 2. Amtsrådet eller kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget til indsatsplan.

Stk. 3. Efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 kan amtsrådet eller kommunalbestyrelsen vedtage og offentliggøre indsatsplanen endeligt.

§ 4. Amtsrådet eller kommunalbestyrelsen foretager kontrol for at sikre overholdelse af indsatsplanen og påbud udstedt i medfør af § 5.

Stk. 2. Amtsrådet eller kommunalbestyrelsen har til enhver tid mod behørig legitimation adgang til arealer omfattet af en indsatsplan.

§ 5. Hvis indsatsplanens bestemmelser om bekæmpelse af kæmpebjørneklo ikke overholdes, kan amtsrådet eller kommunalbestyrelsen påbyde den pågældende ejer at foretage bekæmpelsen. Ejeren skal gives en frist på ikke under 14 dage til at foretage bekæmpelsen.

Stk. 2. Det skal fremgå af påbuddet, at amtsrådet eller kommunalbestyrelsen kan foretage bekæmpelsen, hvis påbuddet ikke efterkommes. Det skal endvidere fremgå, hvornår amtsrådet eller kommunalbestyrelsen vil foretage kontrol af, om påbuddet er efterkommet, idet det samtidig skal fremgå, at bekæmpelse ved amtsrådets eller kommunalbestyrelsens foranstaltning ved samme lejlighed kan iværksættes. Herudover skal det fremgå, at ejeren kan straffes, jf. § 8, hvis det konstateres, at påbuddet ikke er efterkommet.

Stk. 3. Når amtsrådet eller kommunalbestyrelsen foretager bekæmpelse, skal der tages størst muligt hensyn til landbrugsdriften i indsatsområdet som berøres af bekæmpelsen, herunder skal det sikres, at den valgte bekæmpelsesmetode ikke er til skade for økologiske bedrifter eller er i modstrid med anden regulering for arealet, samt at der ved valg af bekæmpelsesmetode tages størst muligt hensyn til det omgivende miljø.

§ 6. Indsatsplanens overensstemmelse med de i § 2 angivne indholdsmæssige krav samt amtsrådets og kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 5, stk. 1, kan påklages til Plantedirektoratet. Dansk Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet er klageberettiget ved deres hovedorganisationer.

Stk. 2. Klage indgives til amtsrådet eller kommunalbestyrelsen og videresendes med amtsrådets eller kommunalbestyrelsens bemærkninger til Plantedirektoratet. Ved fremsendelse skal kopi af indsatsplanen vedlægges.

Stk. 3. Klage skal indgives inden fire uger fra datoen for modtagelse af afgørelsen eller inden fire uger fra den i § 3, stk. 3, nævnte endelige vedtagelse af indsatsplanen.

Stk. 4. Plantedirektoratets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7. I Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bornholms Regionskommune varetages opgaver, der i denne bekendtgørelse er tillagt et amtsråd, af Københavns og Frederiksberg Kommunalbestyrelser og Bornholms Regionsråd, jf. § 17 i lov om drift af landbrugsjorder.

§ 8. Undladelse af at efterkomme et påbud meddelt i medfør af § 5, stk. 1, straffes med bøde.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. januar 2006. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 889 af 26. august 2004 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Stk. 2. Endelige indsatsplaner, som er blevet vedtaget og offentliggjort inden den 21. januar 2006, gennemføres dog efter reglerne i bekendtgørelse nr. 889 af 26. august 2004, og bevarer deres gyldighed i den resterende del af deres indsatsperiode.

Plantedirektoratet, den 13. januar 2006

Ole P. Kristensen

/Henrik Oftebro-Svendsen