Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af ophavsretsloven og om ophævelse af lov om Den Kulturelle Fond og om visse bevillinger på ophavsretsområdet(Eksemplarfremstilling m.v. til fordel for handicappede, kabelviderespredning af radio- og fjernsynsudsendelser, uoverdrageligt vederlagskrav ved udlejning af videogrammer og fonogrammer m.v.)(* 1)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 395 af 14. juni 1995 om ophavsret, som ændret ved lov nr. 295 af 24. april 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 17, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Det er tilladt at gengive og sprede eksemplarer af udgivne værker, når gengivelsen og de spredte eksemplarer er særligt bestemt til brug for blinde, svagtseende, døve og talelidende samt personer i øvrigt, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst. Sker gengivelsen eller eksemplarspredningen i erhvervsøjemed, har ophavsmanden krav på vederlag.

     Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder ikke anvendelse på en gengivelse, som udelukkende består af lydoptagelser, samt ved spredning af eksemplarer, der sker ved udlejning til almenheden.

     Stk. 3. Erhververen af et eksemplar af værker, som af andre er fremstillet i overensstemmelse med stk. 1, må fremstille sådanne eksemplarer på grundlag af det erhvervede eksemplar, herunder sikkerhedseksemplarer, som er nødvendige for, at erhververen kan udnytte eksemplaret efter dets formål. De fremstillede eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde. Retten til at udnytte dem bortfalder, hvis det erhvervede eksemplar gøres tilgængeligt for almenheden. Dette gælder dog ikke ved udlån og udlejning af erhvervede eksemplarer, som foretages af statslige eller kommunale institutioner og andre sociale eller almennyttige institutioner.«

     Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og 5.

2. § 35 affattes således:

     »§ 35. Værker, som udsendes trådløst i radio eller fjernsyn, må samtidig og uændret videreudsendes over kabelanlæg og på samme måde videreudsendes til almenheden ved hjælp af radioanlæg, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder ikke for rettigheder, som indehaves af radio- og fjernsynsforetagender.

     Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 må værker, der indgår i en trådløs radio- eller fjernsynsudsendelse, som modtages ved hjælp af egen antenne, videreudsendes over kabelanlæg, som ikke omfatter mere end 2 tilslutninger.

     Stk. 3. Ejeren af et anlæg som nævnt i stk. 1 er ansvarlig for, at der træffes aftale om videreudsendelse af radio- og fjernsynsudsendelser over anlægget. Er et vederlag, som ejeren skal betale efter en aftale indgået i overensstemmelse med stk. 1 eller en kendelse fra Ophavsretslicensnævnet efter § 48, stk. 1, fastsat som et beløb pr. tilslutning, er brugeren af den enkelte tilslutning pligtig at betale ejeren et beløb, som svarer dertil.«

3. I § 47, stk. 1, 1. pkt., og § 47, stk. 2, ændres »§ 17, stk. 2,» til: »§ 17, stk. 1 og 4,».

4. I § 47, stk. 1, 1. pkt., udgår »§ 35,», og i § 47, stk. 2, udgår »§ 35«.

5. I § 47, stk. 3, udgår »§ 35 eller«.

6. § 47, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Kulturministeren fastsætter nærmere regler for nævnets virksomhed og kan herunder fastsætte bestemmelser om dækning af omkostningerne ved virksomheden.«

7. § 48, stk. 1, affattes således:

»Nægter en organisation, som er godkendt efter § 50, stk. 3, eller et radio- eller fjernsynsforetagende uden rimelig grund at give samtykke til, at værker og udsendelser, som udsendes trådløst, samtidig og uændret videreudsendes over kabelanlæg, eller tilbydes en sådan videreudsendelse på urimelige vilkår, kan Ophavsretslicensnævnet på begæring meddele den fornødne tilladelse og fastsætte nærmere vilkår herfor. Bestemmelsen i § 50, stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

8. I § 48, stk. 2, ændres »§ 17, stk. 3,» til: »§ 17, stk. 5,», og i § 48, stk. 3, ændres »§ 17, stk. 3« til: »§ 17, stk. 5«.

9. I § 49, stk. 1, ændres »§ 17, stk. 2,» til: »§ 17, stk. 1 og 4,».

10. I § 49, stk. 1, udgår »§ 35«.

11. I § 50, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 17, stk. 3,» til: »§ 17, stk. 5,».

12. I § 50, stk. 1, 1. pkt., ændres »og § 30« til: »§§ 30 og 35«.

13. I § 50 indsættes som stk. 3 og 4:

     »Stk. 3. Rettighedsorganisationer, som indgår aftaler om samtidig og uændret videreudsendelse af radio- eller fjernsynsudsendelser af den i § 35 nævnte karakter, skal godkendes af kulturministeren. Ministeren kan bestemme, at en godkendt organisation på nærmere angivne områder skal være en fællesorganisation, som omfatter flere grupper af rettighedshavere. Aftaler indgået i strid med 1. og 2. pkt. er ugyldige.

     Stk. 4. Erhvervsmæssig virksomhed, hvorved en repræsentant for indehaveren af ophavsretten eller en kontraktmæssig indehaver af denne ret indgår aftaler om offentlig fremførelse af et musikværk, der er beskyttet efter denne lov, skal godkendes af kulturministeren. Ministeren kan fastsætte nærmere vilkår for godkendelsen. Aftaler indgået i strid med 1. og 2. pkt. er ugyldige.«

14. I § 51, stk. 1, ændres »§ 17, stk. 3,» til: »§ 17, stk. 5,».

15. I § 51, stk. 1, ændres »og § 30« til: »§§ 30 og 35«.

16. I § 51 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

     »Stk. 3. Vederlagskrav, som de i henhold til § 50, stk. 3, godkendte organisationer ønsker at fremsætte i forbindelse med værksudnyttelse efter § 35, skal fremsættes samtidig over for brugerne.«

     Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

17. I § 52, stk. 1, ændres »§ 17, stk. 3,» til: »§ 17, stk. 5,».

18. I § 52 indsættes som stk. 7 :

     »Stk. 7. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om dækning af omkostningerne ved forligsmandens virksomhed.«

19. Efter § 58 indsættes:

»Bestemmelser om uoverdrageligt vederlagskrav ved udlejning af billed- og lydoptagelser

     § 58 a. Har en ophavsmand til en producent af billed- eller

lydoptagelser overdraget sin ret til gennem udlejning af sådanne

optagelser at gøre et værk tilgængeligt for almenheden, har

ophavsmanden ret til et rimeligt vederlag fra producenten for

udlejningen. Retten til vederlag kan kun udøves gennem

organisationer, der repræsenterer de enkelte grupper af

rettighedshavere. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. kan ikke fraviges

ved aftale.«

20. I § 65, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 17, stk. 3,» til: »§ 17, stk. 1-3 og 5,».

21. I § 65, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »49-57«: », § 58 a«.

22. I § 66, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 17, stk. 3,» til: »§ 17, stk. 1-3 og 5,».

23. I § 66, stk. 2, 1. pkt., udgår »§ 35, stk. 1,».

24. I § 66 indsættes som stk. 3:

     »Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 må lydoptagelser, som udsendes trådløst i radio eller fjernsyn, videreudsendes over kabelanlæg og videreudsendes til almenheden ved hjælp af radioanlæg, når dette sker uden ændringer og samtidig med, at udsendelsen finder sted.«

25. I § 67, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 17, stk. 3,» til: »§ 17, stk. 1, 3 og 5,».

26. I § 67, stk. 2, 1. pkt., udgår »§ 35, stk. 1,».

27. I § 67 indsættes som stk. 3:

     »Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 må billedoptagelser, som udsendes trådløst i fjernsyn, videreudsendes over kabelanlæg og videreudsendes til almenheden ved hjælp af radioanlæg, når dette sker uden ændringer og samtidig med, at udsendelsen finder sted.«

28. I § 69, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »§ 15,»: »§ 17, stk. 1-3,».

29. I § 70, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 17, stk. 3,» til: »§ 17, stk. 1, 3 og 5,».

§ 2

     Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1997. § 1, nr. 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 23, 24, 26 og 27, dog først den 1. januar 1998. § 50, stk. 4, i lov om ophavsret, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 13, træder i kraft den 1. januar 1997.

     Stk. 2. Den 1. januar 1997 ophæves lov nr. 409 af 13. juni 1990 om Den Kulturelle Fond og om visse bevillinger på ophavsretsområdet.

     Stk. 3. Nægter organisationer, der repræsenterer de i lov om ophavsret §§ 1, 65, 70 og 71 nævnte rettighedshavere, uden rimelig grund at give samtykke til, at værker, fremførelser og frembringelser, som indgår i udsendelser i radio eller fjernsyn af den i lov om ophavsret § 35, stk. 5, nævnte karakter, samtidig og uændret videreudsendes over kabelanlæg, eller tilbydes en sådan videreudsendelse på urimelige vilkår, kan det i lov om ophavsret § 48, stk. 1, omtalte nævn (Ophavsretslicensnævnet) på begæring for året 1997 meddele den fornødne tilladelse og fastsætte de nærmere vilkår herfor. Bestemmelsen i lov om ophavsret § 50, stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

     Stk. 4. Bestemmelserne i § 1, nr. 19 og 21, finder anvendelse på aftaler indgået efter den 19. november 1992. For aftaler indgået før den 1. juli 1994 finder bestemmelserne i § 1, nr. 19 og 21, dog kun anvendelse, såfremt ophavsmænd eller udøvende kunstnere eller repræsentanter for disse inden den 1. januar 1997 over for producenten har fremsat krav herom.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Jytte Hilden

Officielle noter

(* 1) Loven indeholder bestemmelser, der supplerende gennemfører Rådets direktiv 92/100/EØF, EF-Tidende 1992 L 346, s. 61, og 93/83/EØF, EF-Tidende 1993 L 248, s. 15.