Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og medieansvarsloven (Friere økonomiske rammer for DR og TV 2, networking m.v.)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 5. juli 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Dette gælder dog ikke programmer, som spredes i medfør af § 7, stk. 3, eller § 18, stk. 4.«

2. I § 4 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

     »Stk. 3. Såfremt fordelingen af programmer i anlægget sker i programpakker, skal samtlige pakker indeholde de programmer, der er omfattet af stk. 1 og 2.«

3. § 7, stk. 1, sidste pkt., affattes således:

»Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om Danmarks Radios public service-forpligtelser.«

4. § 7, stk. 3, affattes således:

     »Stk. 3. Danmarks Radio kan herudover udøve anden programvirksomhed i medfør af tilladelse efter kapitel 5 eller ved hjælp af det jordbaserede sendernet. Programvirksomhed udøvet ved hjælp af sendernettet kan finde sted uden tilladelse, men skal udøves efter bestemmelserne i kapitel 5 og regler udstedt i medfør heraf om programvirksomhedens indhold og om optagelse og opbevaring af udsendelserne på bånd.«

5. § 7, stk. 6, affattes således:

     »Stk. 6. Danmarks Radio kan udøve anden virksomhed, herunder teletjenestevirksomhed, i tilknytning til programvirksomheden eller med henblik på udnyttelse af institutionens tekniske udstyr, særlige sagkundskab m.v.«

6. I § 7 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

     »Stk. 7. Danmarks Radio kan oprette nye selskaber eller indskyde kapital i eksisterende selskaber med henblik på at udøve anden virksomhed, herunder programvirksomhed, eller med henblik på at indgå i samarbejde om medierelaterede aktiviteter med andre virksomheder.«

     Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

7. § 8 affattes således:

     »§ 8. Danmarks Radios virksomhed finansieres gennem Danmarks Radios andel af licensafgifterne samt gennem indtægter ved salg af programmer og andre ydelser, tilskud, udbytte, overskudsandele m.v.

     Stk. 2. Danmarks Radio kan optage lån på almindelige markedsvilkår til finansiering af institutionens investeringer, forudsat at den samlede lånoptagelse ikke overstiger 4 pct. af indtægterne ifølge seneste regnskab. Lånoptagelse herudover skal godkendes af kulturministeren.«

8. § 14 affattes således:

     »§ 14. Bestyrelsen fastsætter for hvert finansår budgettet for Danmarks Radios virksomhed. Budgettet tilsendes kulturministeren og Folketinget til orientering.

     Stk. 2. Institutionens regnskab revideres af Rigsrevisionen. Det af bestyrelsen udarbejdede regnskab for det enkelte finansår forelægges med revisionens bemærkninger kulturministeren til godkendelse og tilsendes derefter Folketinget til orientering.«

9. § 15 ophæves.

10. § 17 affattes således:

     »§ 17. Kulturministeren kan efter forhandling med finansministeren stille en statsgaranti til sikring af opfyldelsen af de pensionsforpligtelser, der påhviler Pensionskassen for Tjenestemænd i Danmarks Radio. Tilsvarende gælder Danmarks Radios forpligtelser til at yde ikkepensionssikret personale en løbende livsvarig understøttelse som supplement til den sociale pension.«

11. § 18, stk. 1, sidste pkt., affattes således:

»Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om TV 2's public service-forpligtelser.«

12. I § 18, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»TV 2 påser, at reglerne om reklamer efter kapitel 8 overholdes.«

13. § 18, stk. 4, affattes således:

     »Stk. 4. Den landsdækkende TV 2-virksomhed kan udøve anden programvirksomhed i medfør af tilladelse efter kapitel 5 eller ved hjælp af det jordbaserede sendernet. Programvirksomhed udøvet ved hjælp af sendernettet kan finde sted uden tilladelse, men skal udøves efter bestemmelserne i kapitel 5 og regler udstedt i medfør heraf om programvirksomhedens indhold og om optagelse og opbevaring af udsendelserne på bånd.«

14. I § 18 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

     »Stk. 5. TV 2 kan udøve anden virksomhed, herunder teletjenestevirksomhed, i tilknytning til programvirksomheden eller med henblik på udnyttelse af institutionens tekniske udstyr, særlige sagkundskab m.v.

     Stk. 6. TV 2 kan oprette nye selskaber eller indskyde kapital i eksisterende selskaber med henblik på at udøve anden virksomhed, herunder programvirksomhed, eller med henblik på at indgå i samarbejde om medierelaterede aktiviteter med andre virksomheder.«

     Stk. 5 bliver herefter stk. 7.

15. § 19, stk. 1, 1. og 2. pkt., affattes således:

»TV 2 ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, som beskikkes af kulturministeren (den centrale bestyrelse). 8 af medlemmerne udpeges af kulturministeren og skal tilsammen repræsentere mediemæssig, kulturel, ledelsesmæssig og erhvervsmæssig indsigt.«

16. § 21, stk. 5, affattes således:

     »Stk. 5. For hver enkelt af de regionale virksomheder nedsættes for en 4-årig periode en bestyrelse på 5-7 medlemmer (den regionale bestyrelse). De fastansatte medarbejdere vælger 1 medlem, mens de øvrige medlemmer vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Medlemmer af Folketinget, kommunalbestyrelser og amtsråd kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. Umiddelbart genvalg kan kun finde sted en gang.«

17. § 23 ophæves.

18. § 24 affattes således:

     »§ 24. Den centrale bestyrelse fastsætter for hvert finansår budgettet for den landsdækkende virksomhed, herunder tildeling af midler til hver enkelt af TV 2's regionale virksomheder.

     Stk. 2. Regnskabet for den landsdækkende virksomhed udarbejdes af bestyrelsen og revideres af Rigsrevisionen. Regnskabet for det enkelte finansår forelægges med revisionens bemærkninger kulturministeren til godkendelse og tilsendes derefter Folketinget til orientering.

     Stk. 3. Beretninger og reviderede regnskaber for de regionale virksomheder, jf. § 25, stk. 2, indsendes årligt til den centrale bestyrelse.

     Stk. 4. Bestyrelsen afgiver årligt til kulturministeren beretning over den samlede TV 2-virksomhed. Beretningen tilsendes Folketinget til orientering.«

19. § 25 affattes således:

     »§ 25. Bestyrelsen for en regional virksomhed fastsætter årligt budgettet for virksomheden.

     Stk. 2. Regnskabet for den regionale virksomhed udarbejdes af bestyrelsen og revideres af Rigsrevisionen. For så vidt angår TV Syd, revideres regnskabet dog af en statsautoriseret revisor. Regnskabet for det enkelte finansår forelægges med revisionens bemærkninger kulturministeren til godkendelse.«

20. § 28 affattes således :

     »§ 28. Den landsdækkende TV 2-virksomheds afgørelser i sager, der vedrører institutionens virksomhed, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 3.

     Stk. 2. De regionale virksomheders afgørelser i sager, der vedrører disse institutioners virksomhed, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 3.

     Stk. 3. I sager om god presseskik og om genmæle kan afgørelser truffet af den TV 2-virksomhed, der er ansvarlig for programmet, indbringes for Pressenævnet efter reglerne i medieansvarslovens kapitel 5-7.«

21. § 29 ophæves.

22. § 30 affattes således:

     »§ 30. TV 2's samlede virksomhed finansieres gennem TV 2's andel af licensafgifterne og gennem indtægter ved reklamering i TV 2 samt gennem indtægter ved salg af programmer og andre ydelser, tilskud, udbytte, overskudsandele m.v.

     Stk. 2. Den landsdækkende virksomhed kan optage lån på almindelige markedsvilkår til finansiering af virksomhedens investeringer, forudsat at den samlede lånoptagelse ikke overstiger 4 pct. af indtægterne ifølge seneste regnskab. Lånoptagelse herudover skal godkendes af kulturministeren.«

23. §§ 31-33 ophæves.

24. § 37, stk. 2, affattes således:

     »Stk. 2. Reklamer kan indgå i programvirksomheden ved hjælp af satellit efter reglerne i kapitel 8. Tilladelsens indehaver skal påse, at reglerne om reklame overholdes. Reklamer kan dog ikke indgå i Danmarks Radios programvirksomhed ved hjælp af satellit eller det jordbaserede sendernet. Reklamer kan ikke indgå i programvirksomhed ved hjælp af fællesantenneanlæg i områder, der går ud over et lokalt område.«

25. I § 42 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

     »Stk. 3. Nævnet træffer endvidere den endelige administrative afgørelse i sager om Danmarks Radios og TV 2's programvirksomhed udøvet ved hjælp af de jordbaserede sendernet i henhold til § 7, stk. 3, og § 18, stk. 4. Nævnet kan i denne forbindelse påtale overtrædelser af loven og bestemmelser fastsat efter loven. Nævnet kan endvidere kræve programvirksomheden indstillet midlertidigt eller endeligt, hvis en overtrædelse er grov eller overtrædelser er ofte gentagne.«

     Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

26. I § 44 indsættes som stk. 4-7:

     »Stk. 4. Såfremt selskabet, foreningen el. lign. foruden at opfylde betingelserne i stk. 1-3 repræsenterer alsidige erhvervs- og kulturinteresser i det lokale område, skal en ansøgning om tilladelse til spredning af billedprogrammer ved hjælp af radioanlæg imødekommes, hvis der findes en ubenyttet sendemulighed (frekvens) i området. Tilladelsen omfatter hele sendetiden på den pågældende frekvens, jf. dog § 50 a, stk. 1, nr. 3.

     Stk. 5. Kulturministeren fastsætter regler om anvendelsen af sendemulighederne for lokal fjernsynsvirksomhed i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Amt. Der kan i den forbindelse fastsættes regler, der fraviger § 45.

     Stk. 6. Tilladelse efter stk. 1 kan begrænses til den sendetid, der er nævnt i § 50 a, stk. 1, nr. 3.

     Stk. 7. Indehavere af tilladelse til programvirksomhed efter stk. 1 kan med godkendelse af det lokale radio- og fjernsynsnævn overgå til de vilkår, der gælder for tilladelseshavere efter stk. 4 eller stk. 6 for resten af den periode, hvori tilladelsen er gældende.«

27. I § 45 indsættes som 2. pkt.:

»Tilladelsen kan begrænses til den sendetid, der er nævnt i § 50 a, stk. 1, nr. 3.«

28. I § 46, stk. 2, ændres »§§ 50, 51, stk. 1-2« til: »§§ 50, stk. 1-3, 51, stk. 1 og 3«.

29. I § 49, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Tilladelse udstedes for en bestemt periode, der maksimalt kan være 5 år for radio og 7 år for fjernsyn. Tilladelser i henhold til § 44, stk. 4, udstedes dog for en periode af 7 år.«

30. I § 50 indsættes som stk. 4-6:

     »Stk. 4. For lokal fjernsynsvirksomhed, der udøves i henhold til tilladelser udstedt efter § 44, stk. 4, gælder bestemmelserne i stk. 2 og 3 ikke.

     Stk. 5. For lokal radiovirksomhed gælder bestemmelserne i stk. 2 og 3 ikke nyheds- og aktualitetsudsendelser samt udsendelser i tidsrummet mellem kl. 23 og kl. 6.

     Stk. 6. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om den del af programvirksomheden, der er omfattet af stk. 4 og 5.«

31. Efter § 50 indsættes:

     »§ 50 a. Tv-stationer, der har tilladelse efter § 44, stk. 4, skal

 • 1) daglig sende mindst 1 time lokalt producerede nyheds- og aktualitetsprogrammer eller andre programmer med udgangspunkt i lokalsamfundet,
 • 2) sørge for, at en væsentlig del af programmerne derudover er dansksprogede eller produceret for et dansk publikum, og
 • 3) afsætte sendetid til selskaber m.v., hvis tilladelse er omfattet af § 44, stk. 6, og kommuner, hvis tilladelse er omfattet af § 45.

     Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte programmer.

     Stk. 3. For hvert program, der udsendes som led i programvirksomhed i henhold til § 50, stk. 4 og 5, skal de deltagende tilladelseshavere sørge for, at der er en tilladelseshaver, som er ansvarlig for overholdelse af bestemmelserne i radio- og fjernsynsloven. Denne tilladelseshaver skal angives ved afslutningen af hvert program. En eventuel sanktion i henhold til § 55 vil blive pålagt denne tilladelseshaver.«

32. I § 51 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

     »Stk. 2. Reklamer kan ikke indgå i programvirksomheden efter § 44, stk. 6.«

     Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

33. § 55, stk. 2, affattes således:

     »Stk. 2. En tilladelse kan inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren

 • 1) ikke længere opfylder betingelserne i § 44,
 • 2) overtræder § 50,
 • 3) overtræder § 50 a, stk. 1, nr. 3, eller stk. 3,
 • 4) tilsidesætter pålæg meddelt efter § 51, stk. 4,
 • 5) overtræder § 52 eller § 53 eller
 • 6) tilsidesætter § 54 eller pålæg, der er meddelt efter denne bestemmelse.«

34. I § 56, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »radio- og fjernsynsnævn«: », jf. dog stk. 3«.

35. § 56, stk. 2, affattes således:

     »Stk. 2. Kommunalbestyrelserne i nabokommuner med tilsammen indtil 200.000 indbyggere kan nedsætte et fælles nævn. Udvalget vedrørende Lokal Radio og TV kan, hvis forholdene taler derfor, godkende, at kommunalbestyrelserne i nabokommuner med tilsammen flere end 200.000 indbyggere nedsætter et fælles nævn. Har et fælles nævn omfattende nabokommuner med tilsammen flere end 200.000 indbyggere været nedsat i den foregående funktionsperiode, kan nedsættelsen af et nyt nævn omfattende de samme kommuner dog ske uden udvalgets godkendelse.«

36. Efter § 56, stk. 2, indsættes som nyt stykke:

     »Stk. 3. Der nedsættes et fælles nævn for fjernsynsvirksomhed, som omfatter Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt kommunerne i Københavns Amt.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

37. § 56, stk. 5, der bliver stk. 6, affattes således:

     »Stk. 6. Nævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Valg til nævnet finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg, dog senest den 1. april i det efterfølgende år. Nævnet fungerer indtil udgangen af den måned, i hvilken nyt valg til dette har fundet sted. Kommunalbestyrelsen kan alene afkorte et bestående nævns funktionsperiode med henblik på nedsættelsen af et fælles nævn og under forudsætning af, at et flertal af det pågældende nævns medlemmer vedtager dette. Et fælles nævns funktionsperiode kan alene afkortes med henblik på nedsættelse af et større fælles nævn.«

38. I § 57, stk. 3, ændres »§ 59, stk. 3« til: »§ 59, stk. 3 og 4«.

39. I § 59 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

     »Stk. 4. Udvalget træffer afgørelse i sager om programmer, der udsendes samtidig af flere tilladelseshavere eller udsendes i medfør af et fast samarbejdsforhold med andre radio- og fjernsynsforetagender om programvirksomheden, jf. § 50, stk. 4 og 5.

     Stk. 5. Udvalget fordeler tilskud til ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer, jf. § 60 b.«

Stk. 4-8 bliver herefter stk. 6-10.

40. I § 59, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres »flere end 5 kommuner« til: »kommuner med tilsammen flere end 200.000 indbyggere«.

41. I § 59, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »Generaldirektoratet for P & T« til: »Telestyrelsen«.

42. I § 59, stk. 7, der bliver stk. 9, ændres »stk. 2-6« til: »stk. 2-8«.

43. Efter § 60 indsættes i kapitel 6:

     »§ 60 a. Tv-stationer, der har tilladelse til spredning af billedprogrammer efter § 44, stk. 4, skal til statskassen indbetale en årlig afgift. Afgiftens størrelse fastsættes årligt på finansloven.

     Stk. 2. Manglende indbetaling af afgiften medfører bortfald af tilladelsen.

     Stk. 3. Kulturministeren fastsætter regler om afgiftens indbetaling.

     § 60 b. Udvalget vedrørende Lokal Radio og TV kan efter indstilling fra de lokale radio- og fjernsynsnævn yde tilskud til ikkekommercielle lokale radio- og tv-stationer. Kulturministeren fastsætter regler om fordelingen af tilskud m.v.«

44. Overskriften til kapitel 7 affattes således:

»Radio- og fjernsynslicens«.

45. § 61 affattes således:

     »§ 61. Størrelsen af afgifterne for opstillede radio- og fjernsynsmodtagere fastsættes for et eller flere år ad gangen af kulturministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Afgifterne opkræves af Danmarks Radio og fordeles efter ministerens nærmere bestemmelse til Danmarks Radio, TV 2 og eventuelle andre medierelaterede formål.

     Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om afgiftspligtens indtræden og ophør, om betalingsfrister og opkrævning samt om rykkergebyrer m.v. Der påløber renter af for sent betalt licens og andre skyldige beløb. Renterne beregnes fra forfaldsdagen. Rentens størrelse beregnes i overensstemmelse med lov om renter. Efter forhandling med socialministeren og bestyrelserne for Danmarks Radio og TV 2 kan kulturministeren fastsætte regler om nedsættelse eller bortfald af afgifterne. Der kan stilles midler til rådighed af statskassen til dækning af det indkomsttab, sådanne regler medfører. Kulturministeren kan fastsætte regler om henstand og eftergivelse af restancer.

     Stk. 3. Det i stk. 2 nævnte rykkergebyr kan højst udgøre 200 kr.«

46. I § 62 indsættes som stk. 2:

     »Stk. 2. Kulturministeren fastsætter regler om kontrolafgift for overtrædelse af stk. 1, 1. pkt. Størrelsen af kontrolafgiften svarer til det unddragne licensbeløb, dog minimum 500 kr.«

47. § 63, stk. 1, affattes således:

»Ubetalte afgifter og gebyrer efter §§ 61 og 62, stk. 2, kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken). Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.«

48. I § 63 indsættes som stk. 4-8:

     »Stk. 4. Hypotekbankens afgørelser vedrørende lønindeholdelse og modregning i overskydende skat kan indbringes for finansministeren.

     Stk. 5. Fogedretten træffer efter begæring afgørelse om indsigelser vedrørende kontrolafgift, jf. § 62, stk. 2, som skyldneren fremsætter over for Hypotekbanken om dels kravets berettigelse, dels berettigelsen af et meddelt pålæg om lønindeholdelse og om en gennemført modregning. Begæringen fremsættes over for Hypotekbanken, som indbringer indsigelsen for fogedretten. Afgørelsen træffes efter reglerne i retsplejelovens §§ 499-503.

     Stk. 6. Afgørelse efter stk. 5 træffes af fogedretten i den retskreds, hvor skyldnerens bopæl er beliggende.

     Stk. 7. Fristen for begæring om indbringelse af indsigelser efter stk. 5 er 4 uger, fra skyldneren har modtaget meddelelse om lønindeholdelse eller modregning.

     Stk. 8. Overskrides den i stk. 7 nævnte frist, afviser fogedretten sagen. Procesbevillingsnævnet kan dog undtagelsesvis indtil 1 år efter meddelelsen om lønindeholdelse eller modregning tillade, at en indsigelse behandles. Begæring herom skal i så fald indleveres til fogedretten inden 4 uger efter tilladelsens meddelelse. Fogedrettens afgørelse om indsigelser kan kæres til landsretten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 53.«

49. § 65, stk. 1, nr. 2, 1. pkt., affattes således:

»Der må ikke reklameres for lægemidler, tobak eller drikkevarer med et alkoholindhold på 2,8 pct. vol. eller derover.«

50. § 65, stk. 1, nr. 3, affattes således:

 • »3) Reklamer må højst udgøre 15 pct. af den daglige sendetid.«

51. § 66, stk. 1, nr. 2, 1. pkt., affattes således:

»Der må ikke reklameres for lægemidler, tobak eller drikkevarer med et alkoholindhold på 2,8 pct. vol. eller derover.«

52. § 66, stk. 1, nr. 3, affattes således:

 • »3) Reklamer må højst udgøre 15 pct. af den enkelte tilladelseshavers daglige sendetid.«

53. § 67, nr. 2, 1. pkt., affattes således:

»Der må ikke reklameres for tobak eller drikkevarer med et alkoholindhold på 2,8 pct. vol. eller derover.«

54. § 67, nr. 3, affattes således:

 • »3) Reklamer må højst udgøre 15 pct. af den enkelte tilladelseshavers daglige sendetid.«

55. § 68, stk. 1, nr. 2, 1. pkt., affattes således:

»Der må ikke reklameres for lægemidler, tobak eller drikkevarer med et alkoholindhold på 2,8 pct. vol. eller derover.«

56. § 68, stk. 1, nr. 3, affattes således:

 • »3) Reklamer må højst udgøre 15 pct. af den enkelte tilladelseshavers daglige sendetid.«

57. § 69, nr. 2, 1. pkt., affattes således:

»Der må ikke reklameres for tobak eller drikkevarer med et alkoholindhold på 2,8 pct. vol. eller derover.«

58. § 69, nr. 3, affattes således:

 • »3) Reklamer må højst udgøre 15 pct. af den enkelte tilladelseshavers daglige sendetid.«

59. I § 72, stk. 1 , indsættes efter nr. 2:

 • »3) Nævnet kan afgive udtalelser i sager om overtrædelse af § 64 samt i sager om overtrædelse af bestemmelser fastsat efter § 73, stk. 8, om tilskyndelse til køb eller leje af produkter eller tjenesteydelser.«

Nr. 3 bliver herefter nr. 4.

60. § 73, stk. 4, affattes således:

     »Stk. 4. Der må ikke udsendes programmer, hvortil der er ydet tilskud af fysiske eller juridiske personer, hvis hovedvirksomhed er at producere eller sælge drikkevarer med et alkoholindhold på 2,8 pct. vol. eller derover, tobaksprodukter eller varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med rygning, og lægemidler.«

61. § 76, stk. 1, nr. 5, ophæves, og i stedet indsættes:

 • »5) i gentagne eller grovere tilfælde overtræder § 62, stk. 1, 1. pkt., eller forskrifter udstedt med hjemmel i denne bestemmelse,
 • 6) overtræder § 62, stk. 1, 2. pkt., eller«.

Nr. 6 bliver herefter nr. 7.

62. I § 76, stk. 2, ændres »§ 51, stk. 3« til: »§ 51, stk. 4«.

§ 2

I medieansvarsloven, lov nr. 348 af 6. juni 1991, som ændret ved § 79 i lov nr. 1065 af 23. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 27, stk. 3, ophæves.

2. § 32, stk. 1, affattes således:

»Danmarks Radio, TV 2, TV 2's regionale virksomheder og foretagender, der har tilladelse til radio- eller fjernsynsvirksomhed, hæfter umiddelbart for erstatninger og sagsomkostninger, der idømmes efter § 31.«

§ 3

     Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1997. Dog fastsættes tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 12 og 23, af kulturministeren.

     Stk. 2. Kulturministeren kan forlænge beskikkelsesperioden for Danmarks Radios bestyrelse, der nedsattes den 1. oktober 1995, indtil den 31. december 1999.

     Stk. 3. Kulturministeren kan forlænge beskikkelsesperioden for TV 2's bestyrelse, der nedsattes den 1. september 1994, indtil den 31. december 1998.

     Stk. 4. Kulturministeren kan forlænge eller afkorte beskikkelsesperioderne for bestyrelserne for de regionale TV 2-virksomheder, således at disse alle udløber den 31. december 1998 eller den 31. december år 2002. Kulturministeren kan i forbindelse med forlængelse af en bestyrelses beskikkelsesperiode beslutte, at de fastansatte medarbejdere skal vælge et medlem ud over de af repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer. Kulturministeren kan endvidere fravige bestemmelsen i § 21, stk. 5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed om, at bestyrelsen højst kan bestå af 7 medlemmer.

     Stk. 5. Afgiften efter § 60 a som indsat ved § 1, nr. 43, fastsættes, for så vidt angår 1997, til 5 kr. pr. indbygger i tilladelsesområdet.

     Stk. 6. Inden for de nuværende tilladelsers gyldighedsperiode kan de lokale nævn ikke udstede nye tilladelser til lokal fjernsynsvirksomhed, som er af længere varighed end den tilladelse på den pågældende frekvens, som udløber sidst.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Jytte Hilden

Officielle noter

Ingen