Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med sædekorn og frø


I medfør af § 1, § 3, stk. 1, og § 4, stk. 2, i lov nr. 834 af 18. december 1991 om frø, kartofler og planter, tekstanmærkning nr. 59 ad § 24 på Finansloven for finansåret 1997 og efter bemyndigelse, fastsættes:

     § 1. Virksomheder, der er registreret efter bekendtgørelserne om sædekorn, markfrø og grønsagsfrø, skal betale gebyrer og afgifter som fastsat i bilaget til dækning af Plantedirektoratets udgifter i finansåret i forbindelse med behandling af anmeldelser samt undersøgelse og certificering eller godkendelse af anmeldte partier af sædekorn, markfrø og grønsagsfrø.

     Stk. 2. Tilbagekaldes anmeldelse af et parti til partikontrol, inden undersøgelsen er afsluttet, betales de udførte undersøgelser efter regning.

     Stk. 3. Gebyrer og afgifter tillægges merværdiafgift.

     § 2. Gebyrer og afgifter forfalder til betaling ved påkrav, og betaling skal ske senest 30 dage efter fakturaens dato.

     Stk. 2. Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, skal der betales rente af beløbet. Renten fastsættes til 1,3 pct. månedligt for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.

     Stk. 3. Gebyrer og afgifter af renter er tillagt udpantningsret.

     § 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1997.

     Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1021 af 15. december 1995 om betaling for kontrol m.m. med sædekorn og frø.

Plantedirektoratet, den 13. december 1996

Mogens Nagel Larsen

    / Henrik Wanscher

Bilag

 

                      Beregnede  Fastsatte 

                      takster   takster efter 

                            fradrag af 

                            tilbageførte 

                            CO2 afgifts- 

                            midler 

 I. Administration 

   A. Sædekorn 

   1. Pr. ha anmeldt til avlskontrol    7,10 kr.  3,00 kr. 

   2. Pr. parti certificeret       53,50 kr.  22,70 kr. 

   3. Efteranmeldelse til avlskontrol 

    a. Vintersæd 

      1) 16. januar til 15. februar  33,00 kr.  33,00 kr. 

      2) 16. til 28. februar      65,00 kr.  65,00 kr. 

      3) Efter den 28. februar     98,00 kr.  98,00 kr. 

    b. Vårsæd 

      1) 01. til 15. maj        33,00 kr.  33,00 kr. 

      2) 16. til 31. maj        65,00 kr.  65,00 kr. 

      3) Efter den 31. maj       98,00 kr.  98,00 kr. 

   4. Afmelding af anmeldelse til 

    avlskontrol             98,00 kr.  98,00 kr. 

   5. Afmelding af certificeret parti 

    eller delparti           98,00 kr.  98,00 kr. 

   6. Anmeldelse til kontroldyrkning af 

    parti til videre opformering 

    efter den af Plantedirektoratet 

    fastsatte frist          122,00 kr. 122,00 kr. 

   B. Markfrø 

   1. Pr. ha anmeldt til avlskontrol   43,40 kr.  18,40 kr. 

   2. Efteranmeldelse til avlskontrol  120,00 kr. 120,00 kr. 

 II. Markkontrol 

   A. Sædekorn 

    1. Besigtigelse ved Plante- 

      direktoratets kontrollør 

      a. Grundafgift pr. kontrakt   221,00 kr.    0 kr. 

      b. Arealafgift pr. ha 

       besigtiget          22,10 kr.    0 kr. 

    2. Plantedirektoratets stik- 

      prøvebesigtigelse. Arealafgift 

      pr. ha besigtiget ved 

      autoriseret kontrollør      4,30 kr.    0 kr. 

    3. Aftalt høstkontrol betales efter 

      regning 

   B. Markfrø 

    1. Besigtigelse ved Plantedirekto- 

      ratets kontrollør 

      a. Grundafgift pr. kontrakt   152,00 kr.    0 kr. 

      b. Arealafgift pr. ha 

       besigtiget          14,00 kr.    0 kr. 

    2. Plantedirektoratets 

      stikprøvebesigtigelse. 

      Arealafgift pr. ha besigtiget 

      ved autoriseret kontrollør    9,10 kr.    0 kr. 

    3. Aftalt høstkontrol betales 

      efter regning 

 III. Prøvetagning 

   1. Kl. 06 til 17 pr. time       214,00 kr.  91,00 kr. 

   2. Kl. 17 til 06 og lørdage efter 

    kl. 14 pr. time          269,00 kr. 114,00 kr. 

   3. Søn- og helligdage, Grundlovsdag 

    og juleaftensdag pr. time     322,00 kr. 137,00 kr. 

 Betalingen beregnes pr. påbegyndt halve time fra prøvetagerens 

  ankomst at regne og for mindst 2 1/2 time. 

 Afbestilles prøvetagningen med mindre end 2 timers varsel før aftalt 

  mødetid, betales for 21/2 times prøvetagning. 

 Eventuelle omkostninger ved indsendelse af prøver til 

  Plantedirektoratet betales efter regning af virksomheden. 

 IV. Partikontrol 

 A. Sædekorn (kr. pr. parti) 

 --------------------------------------------------------------------- 

                  Kategori 

    -------------------------------------------------------------- 

    Præ-basissæd    Certificeret  Certificeret  Certificeret 

      og       sædekorn    sædekorn    sædekorn 

    basissæd      1. genera-   2. genera- 

              tion      tion 

    -------------------------------------------------------------- 

    Bereg- Fast-   Bereg- Fast- Bereg- Fast-  Bereg- Fast- 

    nede  satte   nede  satte nede  satte  nede  satte 

    tak-  tak-   tak-  tak-  tak-  tak-  tak-  tak- 

    ster  ster   ster  ster  ster  ster  ster  ster 

        efter       efter     efter     efter 

        fradrag      fradrag    fradrag    fra- 

        af        af       af       drag 

 Art      til-       til-      til-      af 

        bage-       bage-     bage-     til- 

        førte       førte     førte     bage- 

        CO2        CO2      CO2      førte 

        afgifts      afgifts-    afgifts-    CO2 

        midler      midler     midler     af- 

                                gifts- 

                                midler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Byg   456  193    456   193   456   193  456   193 

 Havre  997  423    997   423   997   423  997   423 

 Hvede  456  193    456   193   456   193  456   193 

 Majs   -   -     -    -    -    -   -    - 

 Rug   456  193    456   193    -    -   -    - 

 Rug, 

 vita- 

 litet 1.058  449   1.058   449    -    -   -    - 

 Triti- 

 cale  456  193    456   193   456   193  456   193 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vandindhold (kr. pr. produceret parti)         10    6 

 (Undersøgelse foretages som stikprøve på 10 pct. af de producerede 

  partier) 

 For undersøgelser, der kræver unormalt meget arbejde, opkræves et 

  tillægsgebyr på 283 kr. pr. time ud over analysens normaltid. 

 B. Markfrø (kr. pr. parti) 

 --------------------------------------------------------------------- 

    -------------------------------------------------------------- 

    Præ-basisfrø    Certificeret  Certificeret  Handelsfrø 

      og       frø      frø 

    basisfrø      1. genera-   2. genera- 

              tion      tion 

    -------------------------------------------------------------- 

    Bereg- Fast-   Bereg- Fast- Bereg- Fast-  Bereg- Fast- 

    nede  satte   nede  satte nede  satte  nede  satte 

    tak-  tak-   tak-  tak-  tak-  tak-  tak-  tak- 

    ster  ster   ster  ster  ster  ster  ster  ster 

        efter       efter     efter     efter 

        fradrag      fradrag    fradrag    fra- 

        af        af       af       drag 

 Art      til-       til-      til-      af 

        bage-       bage-     bage-     til- 

        førte       førte     førte     bage- 

        CO2        CO2      CO2      førte 

        afgifts      afgifts-    afgifts-    CO2 

        midler      midler     midler     af- 

                                gifts- 

                                midler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bede- 

 roe, 

 ube- 

 handlet 

 frø   499   212    499   212   -    -   -   - 

 Bede- 

 roe, 

 teknisk 

 mono- 

 germt 

 frø   832   353    832   353   -    -   -   - 

 Bede- 

 roe, 

 teknisk 

 mono. 

 pill. 

 frø  1.077   457   1.077   457   -    -   -   - 

 Bede- 

 roe, 

 gene- 

 tisk 

 mono. 

 frø   721   306    721   306   -    -   -   - 

 Bede- 

 roe, 

 gene- 

 tisk 

 mono. 

 pill. 

 frø   967   410    967   410   -    -   -   - 

 Foder- 

 marvkål 908   382    887   376   -    -   -   - 

 Heste- 

 bønne  617   262    606   257  606   257   -   - 

 Hunde- 

 græs  894   379    780   331   -    -   -   - 

 Hvene 1.639   695    929   394   -    -   -   - 

 Hør  1.528   648   1.528   648 1.528   648   -   - 

 Kløver 823   349    811   344   -    -   -   - 

 Knold- 

 rotte- 

 hale 1.542   654   1.033   438   -    -   -   - 

 Kommen 854   362    854   362   -    -   -   - 

 Kålroe 908   382    887   376   -    -   -   - 

 Lucerne 823   349    811   344   -    -   -   - 

 Lupin  617   262    448   190   -    -   -   - 

 Olie- 

 ræddike 781   331    764   324   -    -   -   - 

 Opiat- 

 valmue 871   331    781   331   -    -   -   - 

 Raj- 

 græs, 

 alm. 1.219   517   1.012   429   -    -   -   - 

 Raj- 

 græs 

 (ita- 

 liensk, 

 hybrid, 

 wes- 

 ter- 

 wol- 

 disk) 1.288   546   1.012   429   -    -   -   - 

 Rap- 

 græs 

 (alm., 

 eng-) 1.639  695    955   405   -    -    -   - 

 Raps, 

 dobbelt- 

 lav  1.825  774   1.825   774   -    -   -   - 

 Rybs   887  376    887   376   -    -   -   - 

 Sennep, 

 gul   783  332    783   332   -    -   -   - 

 Sennep, 

 sarepta- 887  376    887   376   -    -   -   - 

 Sennep, 

 sort   879  376    887   376   -    -  887  376 

 Snegle- 

 bælg, 

 humle-  823  349    811   344   -    -   -   - 

 Svin- 

 gel  1.219  517   1.012   429   -    -   -   - 

 Timothe 941  399    823   349   -    -   -   - 

 Vikke  813  345    377   160   -    -   -   - 

 Ært, 

 foder-  617  262    606   257  606   257   -   - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 For andre arter betales efter regning. 

 For undersøgelser, der kræver unormalt meget arbejde, opkræves et 

  tillægsgebyr på 283 kr. pr. time ud over analysens normaltid. 

 C. Grønsagsfrø (standardfrø) (kr. pr. parti) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Art           Almindeligt frø    Pilleret frø 

        ------------------------------------------------------- 

        Beregnede    Fastsatte   Beregnede  Fastsatte 

        takster     takster efter takster   takster 

                fradrag af         efter fra- 

                tilbage-          drag af 

                førte CO2         tilbage- 

                afgifts-          førte CO2 

                midler           afgifts- 

                             midler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Agurk      384       163       -      - 

 Aubergine    384       163       -      - 

 Bede      408       173      408     173 

 Bønne      421       179       -      - 

 Cikorie     384       163      359     152 

 Endivie     384       163      359     152 

 Fennikel    384       163      359     152 

 Græskar     384       163       -      - 

 Gulerod     457       194      384     163 

 Kål       403       171      330     140 

 Løg, kepa-   384       163      359     152 

 Melon      384       163       -      - 

 Peber, spansk  384       163       -      - 

 Persille    457       194      384     163 

 Porre      384       163      359     152 

 Radis      384       163       -      - 

 Ræddike     384       163       -      - 

 Salat      384       163      359     152 

 Selleri     457       194      384     163 

 Skorzoner    384       163       -      - 

 Spinat     384       163      359     152 

 Tomat      384       163      359     152 

 Vandmelon    384       163       -      - 

 Vårsalat    384       163      359     152 

 Ært, have-   421       179       -      - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 For andre arter betales efter regning. 

 For undersøgelser, der kræver unormalt meget arbejde, opkræves et 

  tillægsgebyr på 283 kr. pr. time ud over analysens normaltid. 

                    Beregnede   Fastsatte 

                    takster    takster efter 

                           fradrag af 

                           tilbageførte 

                           CO2 afgifts- 

                           midler 

 V. Kontrol af småpakninger (udportionering) 

   A. Markfrø og plænegræs 

    Betalingen beregnes på 

    grundlag af partier og 

    tons udportioneret: 

           partier  tons 

    167,00 kr. x(------- + ------ = kr. 

            3    8 

   B. Grønsagsfrø (standardfrø) 

    1. Pr. parti anmeldt til 

      godkendelse           87,00 kr.   37,00 kr. 

    2. Pr. udportioneret parti: 

      Storfrøede arter: 

      (Bønne, græskar, pralbønne, 

      valsk bønne og ært) 

      Mindre end 100 kg        47,00 kr.   20,00 kr. 

      Mellem 100 og 1.000 kg     69,00 kr.   29,00 kr. 

      Over 1.000 kg          90,00 kr.   38,00 kr. 

      Arter med mellemstore frø: 

      (Bladbede, agurk, radis, 

      ræddike, rødbede, skorzoner 

      og spinat) 

      Mindre end 10 kg        47,00 kr.   20,00 kr. 

      Mellem 10 og 100 kg       69,00 kr.   29,00 kr. 

      Over 100 kg           90,00 kr.   38,00 kr. 

      Småfrøede arter: 

      (Alle andre arter) 

      Mindre end 5 kg        47,00 kr.    20,00 kr. 

      Mellem 5 og 50 kg       69,00 kr.    29,00 kr. 

      Over 50 kg           90,00 kr.    38,00 kr. 

      Pilleret frø og båndfrø    90,00 kr.    38,00 kr. 

    3. Pr. kg udportioneret: 

      Storfrøede arter        0,22 kr.    0,09 kr. 

      Arter med mellemstore frø    0,46 kr.    0,20 kr. 

      Småfrøede arter         2,23 kr.    0,95 kr. 

 VI. Kontroldyrkning 

   Undersøgelse afsluttet i 1997 (pr. certificeret parti) 

   Sædekorn: 

   - udsædskategorier         707,00 kr.   300,00 kr. 

   - ikke til videre fremavl*     106,00 kr.    45,00 kr. 

   - sortsblandinger af byg 

    (blandingsforhold)*        71,00 kr.    30,00 kr. 

   - nøgen brand i byg        707,00 kr.   300,00 kr. 

   Markfrø: 

   - rodfrugter            707,00 kr.   300,00 kr. 

   - bælgsæd             521,00 kr.   221,00 kr. 

   - græsmarksplanter, olie- og 

    spindplanter           521,00 kr.   221,00 kr. 

   - græsmarksplanter (enkeltplanter) 729,00 kr.   309,00 kr. 

   - ikke til videre fremavl 

   - bælgsæd*             78,00 kr.    33,00 kr. 

   - græsmarksplanter, olie- og 

    spindplanter*          130,00 kr.    55,00 kr. 

   - rodfrugter*           177,00 kr.    75,00 kr. 

   - øvrige arter*          130,00 kr.    55,00 kr. 

 * Stikprøveundersøgelse 

   Grønsagsfrø: 

   - radis, spinat, buskbønne     505,00 kr.   214,00 kr. 

   - løg, gulerod, persillerod, 

    glaskålrabi, majroe, rødbede, 

    ært              1.137,00 kr.   482,00 kr. 

   - selleri, porre, kål, agurk, 

    græskar, stangbønne, salat, 

    tomat (friland)        1.643,00 kr.   697,00 kr. 

   - drivhuskulturer (spansk 

    peber, tomat, melon, 

    salatagurk)          2.525,00 kr.  1.071,00 kr. 

 VII. Mærkesedler, formularer, plomber, plastposer 

   A. Mærkesedler (pr. 100 stk.) 

     1. Til påsyning         69,00 kr.    69,00 kr. 

     2. Til påklæbning        32,00 kr.    32,00 kr. 

     3. Dæketiketter         22,00 kr.    22,00 kr. 

     4. Forseglingsetiketter 

      (formular 56)        120,00 kr.   120,00 kr. 

     5. Tillægsgebyrer: 

      a. Mærkesedler udfyldt af 

        Plantedirektoratet 

        (pr. 100 stk.)       29,00 kr.    29,00 kr. 

      b. Telefon/telexbestilling 

        (pr. parti)        76,00 kr.    76,00 kr. 

      c. Telefaxbestilling, hvor 

        rekvisitionen ikke er 

        færdigudfyldt (pr. parti) 76,00 kr.    76,00 kr. 

      d. Levering på bestillings- 

        dagen, inklusive 

        ekspresforsendelse 

        (pr. parti)        153,00 kr.   153,00 kr. 

      e. Ekspresforsendelse (pr. 

        forsendelse)        65,00 kr.    65,00 kr. 

 B. Formularer 

     1. Formular 100, 

      anmeldelsesskema (pr. sæt)   4,25 kr.    4,25 kr. 

     2. Formular 110, inspektions- 

      meddelelse (pr. sæt)      2,90 kr.    2,90 kr. 

 C. Plomber (pr. 100 stk.)        14,00 kr.    14,00 kr. 

 D. Plastposer til vandprøver 

   (pr. 100 stk.)            38,00 kr.    38,00 kr.