Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om Elsparefonden

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Elsparefonden har til formål at fremme besparelser i elforbruget i boliger og i offentlige institutioner i overensstemmelse med samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

Stk. 2. Af fondens midler kan der ydes tilskud til:

  • 1) Udvikling, markedsføring, anskaffelse og anvendelse af elbesparende apparater og udstyr.
  • 2) Installation af centralvarmeanlæg i elopvarmede bygninger i områder, der er udlagt til kollektiv varmeforsyning efter bestemmelserne i lov om varmeforsyning. Tilskud kan dog gives til varmebesparende foranstaltninger, hvis særlige fredningsmæssige eller bygningstekniske forhold gør det praktisk umuligt at installere centralvarmeanlæg i den pågældende elopvarmede bygning.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke boliger og institutioner der kan få tilskud. Miljø- og energiministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, hvilke aktiviteter der kan gives tilskud til, og om størrelsen og beregningen af tilskud.

Stk. 4. Til de i stk. 2 nævnte formål yder staten et beløb årligt til fonden på finansloven. Derudover kan fonden modtage midler fra anden side. Beløb, der ikke anvendes i et år, overføres til næste år.

§ 2. Elsparefonden ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 8 andre medlemmer, som udpeges af miljø- og energiministeren. Formanden og 2 af medlemmerne skal være uafhængige af de øvrige i bestyrelsen repræsenterede interesser. De 6 øvrige medlemmer skal repræsentere forsyningsvirksomheder, andre erhvervsvirksomheder, forbrugerne, kommuner og amtskommuner samt energi- og miljøorganisationer.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer beskikkes for 3 år. Hvis et medlem afgår inden udløbet af beskikkelsesperioden, foretages nybeskikkelse kun for den resterende del af perioden.

Stk. 3. Bestyrelsen etablerer et selvstændigt sekretariat. Miljø- og energiministeren kan træffe nærmere bestemmelse om fondens driftsfællesskab med Miljø- og Energiministeriet. Omkostningerne til fondens administration afholdes af fondens midler.

Stk. 4. Miljø- og energiministeren fastsætter forretningsorden for Elsparefondens bestyrelse.

Stk. 5. Bestyrelsen aflægger årligt regnskab og beretning for sin virksomhed til miljø- og energiministeren efter bestemmelser fastsat af ministeren.

§ 3. Bestyrelsen udarbejder en handlingsplan for Elsparefondens tilskudsgivning.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte tidsfrister for udarbejdelse af handlingsplaner og regler for udformningen af disse. Miljø- og energiministeren kan til brug ved udarbejdelsen af handlingsplanen bestemme, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund ved tilskudsgivningen. Miljø- og energiministeren kan efterfølgende fastsætte tilsvarende forudsætninger, hvis særlige forhold taler herfor.

Stk. 3. Afgørelse om ydelse af tilskud træffes af bestyrelsen. Tilskudsgivningen skal være i overensstemmelse med de i § 1, stk. 1, nævnte hensyn, handlingsplanen og de i medfør af stk. 2 fastsatte bestemmelser. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde yde tilskud til aktiviteter, som ikke indgår i en handlingsplan, hvis aktiviteten efter bestyrelsens vurdering har væsentlig betydning for fondens formål.

Stk. 4. Afgørelser om tilskud kan ikke indbringes for miljø- og energiministeren.

§ 4. Elsparefonden kan give tilsagn om tilskud til nedennævnte aktiviteter efter ansøgning eller afholdelse af udbud som nævnt i stk. 2:

  • 1) Installationsarbejder i bygninger i forbindelse med gennemførelsen af elbesparelsesaktiviteter.
  • 2) Udvikling af nye energieffektive apparater og udstyr.
  • 3) Initiativer til at fremme markedsføring og anskaffelse af energieffektive apparater og udstyr samt en energieffektiv anvendelse af apparater og udstyr. Herunder kan der udbetales tilskud til køb af nye energieffektive apparater og udstyr.
  • 4) Undersøgelser, forsøgs- og demonstrationsprojekter m.v. om mulighederne for at fremme elbesparelser.
  • 5) Andre tilsvarende aktiviteter efter miljø- og energiministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Elsparefonden udbyder udførelsen af de i stk. 1 nævnte aktiviteter og den i stk. 4 nævnte tjenesteydelse i konkurrence efter gældende regler for udbud af offentlige kontrakter. Tilsvarende gælder for den i stk. 4 nævnte virksomhed m.v. ved udbud af installationsarbejder.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelser for udbud, herunder om, hvilke aktiviteter der ikke skal udbydes.

Stk. 4. Elsparefonden kan indgå aftale med en virksomhed, en organisation m.v. om, at vedkommende i nærmere angivet omfang administrerer tilskud til de i stk. 1 nævnte aktiviteter, herunder at vedkommende udbyder de i stk. 1, nr. 1, nævnte installationsarbejder i samlede entrepriser. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om aftalens indhold.

§ 5. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om, at apparater, udstyr og installationer m.v., hvortil der ydes tilskud, samt dertil hørende bygninger eller anlæg skal opfylde nærmere angivne betingelser om energieffektivitet eller miljøpåvirkning eller om dokumentation af disse forhold.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, at tilskud til et installationsarbejde gøres betinget af, at arbejdet udbydes og udføres i en samlet entreprise som nævnt i § 4, stk. 4.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, at tilskud til at omstille elopvarmede bygninger til kollektiv varmeforsyning gøres betinget af, at pågældende forsyningsvirksomhed bidrager økonomisk til gennemførelse af omstillingen efter miljø- og energiministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 4. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvorvidt fonden kan give tilskud til aktiviteter, der også kan få tilskud efter anden lovgivning.

Stk. 5. Der kan kun ydes tilskud til installationsarbejder, der udføres af virksomheder, som er registreret efter momsloven, og som driver bygge- og anlægsvirksomhed.

Stk. 6. Den del af udgifterne til installationsarbejde i boliger, som svarer til tilskudsbeløbet, medregnes ikke ved beregningen af lejeforhøjelse og kan ikke afskrives på vedligeholdelseskontoen.

§ 6. Elsparefonden udbetaler efter ansøgning tilskuddet og betalingen for de i § 4, stk. 4, nævnte tjenesteydelser. Ansøgningen vedlægges fornøden dokumentation for gennemførelsen af aktiviteten og for afholdelsen af de hermed forbundne udgifter.

Stk. 2. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at den pågældende opgave ikke er påbegyndt, før der er givet tilsagn om tilskud, og at opgaven påbegyndes og afsluttes inden for en nærmere angivet frist.

Stk. 3. Elsparefonden kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder, hvis ansøgeren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen, eller hvis betingelserne for at yde tilsagn ikke længere er til stede. Hvis tilskuddet er udbetalt, kan det kræves tilbagebetalt.

Stk. 4. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling af tilskud og om frister efter stk. 2.

§ 7. Miljø- og energiministeren kan bemyndige Elsparefonden til i nærmere angivet omfang at fastsætte bestemmelser om forhold, som er omhandlet i §§ 4 og 5.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren eller den, som ministeren bemyndiger hertil, og Elsparefonden kan hos tilskudsansøgere og -modtagere, leverandører, installatører, den i § 4, stk. 4, nævnte virksomhed, organisation m.v. samt offentlige myndigheder indhente alle sådanne oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af de i loven nævnte opgaver.

§ 8. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den, der giver urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgning om tilsagn eller om udbetaling af tilskud, med bøde eller hæfte.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. I regler, der fastsættes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

§ 9. Loven træder i kraft den 1. januar 1997. Miljø- og energiministeren fastsætter dog tidspunktet for ikrafttræden af bestemmelserne i § 1, stk. 2, nr. 1, og § 4, stk. 1, nr. 2-5.

Stk. 2. Uanset det i § 2, stk. 2, anførte beskikkes 4 medlemmer af bestyrelsen i den første periode kun for 2 år.

§ 10. I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 15. november 1995, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 488 af 12. juni 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 F, stk. 1, nr. 8, ændres ».« til: »,».

2. I § 7 F, stk. 1, indsættes som nr. 9 og 10:

  • »9) tilskud til bygningsejere til installationsarbejder som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1, i lov om Elsparefonden,
  • 10) tilskud til forbrugere ved køb af nye energieffektive apparater og udstyr som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., i lov om Elsparefonden.«

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Svend Auken

Redaktionel note
  • Lovens § 1, stk. 2, nr. 1, og § 4, stk. 1, nr. 2-5, er trådt i kraft den 15. maj 1997 jf. bek nr 286 af 22/04/1997