Den fulde tekst

Lov om Banestyrelsen m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Trafikministeren opretter med virkning fra 1. januar 1997 en

Banestyrelse under Trafikministeriet med det formål at varetage

statens jernbaneinfrastruktur.

§ 2. Banestyrelsen varetager bl.a. følgende opgaver:

  • 1) Drift og vedligeholdelse af statens jernbaneinfrastruktur.
  • 2) Udbygning af statens jernbaneinfrastruktur.
  • 3) Styring af trafikken på jernbanenettet.
  • 4) Tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet til de enkelte jernbaneoperatører.
  • 5) Opkrævning af afgifter for jernbaneoperatørers benyttelse af jernbaneinfrastrukturen.

§ 3. Trafikministeren kan pålægge Banestyrelsen yderligere opgaver og fastsætte nærmere regler for Banestyrelsens organisation og virksomhed.

§ 4. Trafikministeren bemyndiges til at oprette et koordineringsorgan med deltagelse af repræsentanter for jernbaneoperatørerne og Banestyrelsen. Trafikministeren kan fastsætte nærmere regler for koordineringsorganets sammensætning og opgaver m.v.

§ 5. Trafikministeren kan fastsætte regler med henblik på anvendelse eller gennemførelse af EF-forordninger og EF-direktiver vedrørende forvaltningen af jernbaneinfrastrukturen, herunder dels tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af jernbaneinfrastrukturafgifter, dels udstedelse af licenser.

Stk. 2. Trafikministeren bemyndiges til at fastsætte en afgift for benyttelsen af statens jernbaneinfrastruktur.

§ 6. I lov om DSB, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 6. august 1996, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til § 53 indsættes efter »på«: »Banestyrelsen og«.

2. I § 53 indsættes efter »for«: »Banestyrelsen og«.

§ 7. I lov nr. 206 af 23. maj 1979 om indførelse af elektrisk drift på fjerntrafikstrækningerne ved DSB foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel ændres »DSB« til: »Banestyrelsen«.

2. I lovens tekst ændres »DSB« til: »Banestyrelsen«.

§ 8. I lov nr. 230 af 4. april 1995 om styrelsen af DSB m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, ændres »18« til: »19«.

2. I § 6, stk. 2, indsættes efter »Forbrugerrådet,»: »Banestyrelsen,».

§ 9. I lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik, jf. lovbekendtgørelse nr. 492 af 16. juni 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 1, indsættes efter »samarbejde med«: »Banestyrelsen og«.

§ 10. I lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 493 af 16. juni 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 2, indsættes efter »Hovedstadsområdets Trafikselskab«: », Banestyrelsen«.

§ 11. I lov nr. 477 af 24. juni 1992 om Ørestaden m.v., som ændret ved lov nr. 1091 af 21. december 1994 og lov nr. 1074 af 20. december 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 4, ændres »DSB's« til: »Banestyrelsens«.

§ 12. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Jan Trøjborg

Officielle noter

Ingen