Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om DSB Busser A/S

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 232 af 4. april 1995 om DSB Busser A/S foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, udgår »med DSB som ejer og«.

2. I § 1, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Trafikministeren bemyndiges til at godkende ændring af selskabets navn.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Jan Trøjborg

Officielle noter

Ingen