Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om anlæg af fast forbindelse over Storebælt

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 380 af 10. juni 1987 om anlæg af fast forbindelse over Storebælt foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Ministeren for offentlige arbejder« til: »Trafikministeren« og »ministeren for offentlige arbejder« til: »trafikministeren«.

2. § 7 ophæves.

3. § 8, stk. 5, ophæves.

4. §§ 9-11 affattes således:

» § 9. For jernbanevirksomhedernes benyttelse af forbindelsen betaler Banestyrelsen en afgift til selskabet. Afgiften fastsættes af trafikministeren.

Stk. 2. Banestyrelsen træffer afgørelse om jernbanevirksomhedernes benyttelse af forbindelsen.

Stk. 3. Banestyrelsen forestår drift og vedligeholdelse af jernbanetunnelen under Østerrenden, af jernbaneanlægget over Vesterrenden og af de jernbanetekniske anlæg på forbindelsen og afholder udgifterne herved.

Stk. 4. Trafikministeren fastsætter afgifterne for jernbanevirksomhedernes benyttelse af jernbaneforbindelsen og afgør eventuelle tvivlsspørgsmål mellem selskabet og Banestyrelsen.

§ 10. Trafikministeren bemyndiges til at træffe afgørelse om, at selskabet vederlagsfrit kan overdrage ejendomsretten til lyslederkablet på jernbaneforbindelsen til Banestyrelsen, idet selskabet dog har en vederlagsfri brugsret til dette kabel til formål, der har tilknytning til forbindelsen og til dennes benyttelse.

§ 11. For benyttelsen af motorvejsforbindelsen opkræver selskabet afgifter.

Stk. 2. Trafikministeren fastsætter niveauet for afgifterne og principperne for regulering heraf samt efter indstilling fra selskabet afgifts- og rabatstrukturen.«

5. § 12, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 og 3 bliver stk. 1 og 2.

6. § 16 ophæves.

7. I § 17, stk. 1, 1. pkt., udgår »pristalsreguleret efter bestemmelsen i § 16«.

8. I § 17, stk. 1, 2. pkt., ændres »den pristalsregulerede anskaffelsessum« til: »anskaffelsessummen«.

9. I § 17, stk. 2, ændres »hver forbindelse« til: »forbindelsen«.

10. § 18 ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Jan Trøjborg

Officielle noter

Ingen