Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Personbefordringsreglement (PR) Hovedafsnit 8. Bagage, hunde og smådyr (* 1)


8.0 Bagage, hunde og smådyr

8.1 IC bagage

8.1.1 Indledning

Nedennævnte bestemmelser gælder for forsendelse af IC bagage

8.1.2 Generelt

En passager kan - mod forevisning af gyldig billet eller kort, der dækker hele strækningen - sende sin bagage mellem InterCity/Lyntogets standsningssteder. Det er en forudsætning, at passageren rejser med det InterCity eller Lyntog, som bagagen sendes med. Bagagen befordres kun, hvis der plads i toget og kun i direkte InterCity- eller Lyntogsforbindelser.

8.1.3 Genstande der modtages til befordring

Som IC bagage modtages:

- genstande i kufferter, tasker og lignende emballage. På det indleverede må der ikke være bundet pakker eller andre genstande

- sammenklappede barnevogne

8.1.4 Genstande, der ikke modtages til befordring

Følgende genstande kan ikke modtages til befordring:

- letfordærvelige varer

- genstande, hvis befordring er forbeholdt postvæsnet (postloven)

- genstande, hvis befordring er forbudt efter den øvrige lovgivning

- farligt gods, der er omfattet af RID A (DSB tarif nr. 62)

- levende dyr

- værdigenstande som penge, smykker, værdipapirer og lignende

8.1.5 Grænser for vægt, størrelse og antal

Der kan maksimalt, pr person, sendes:

3 stk bagage (incl 1 sammenklappet barnevogn). Hvert stk bagage må max veje 25 kg.

Ingen af de indleverede stykker bagage må have større mål end 100 cm x 60 cm x 30 cm, maksimumlængden er 1 meter.

Disse mål gælder ikke for sammenklappede barnevogne.

8.1.6 Emballering

Bagage kan afvises af DSB, hvis

- bagagens tilstand eller beskaffenhed er mangelfuld

- emballeringen er utilstrækkelig

- bagagen viser åbenbare tegn på beskadigelse

Modtages den alligevel til befordring, kan DSB gøre en bemærkning om forholdet, på bagagebeviset. Dette skal dog ikke gøres for sammenklappede barnevogne, som sædvanligvis kun modtages til befordring uemballerede eller mangelfuldt emballeret. Modtager passageren bagagebeviset med en sådan bemærkning, betragtes bagagen som anerkendt.

8.1.7 Togbenyttelse

IC bagage kan kun befordres i direkte InterCity- og Lyntogsforbindelser, da omlæsning ikke kan finde sted.

8.1.8 Indlevering

Bagagen skal indskrives af det kontrollerende personale.

8.1.9 Pris

Prisen er 25,00 kr pr stk bagage uanset afstand.

Ved indleveringen udleveres en billet.

8.1.10 Udlevering

IC bagage udleveres af det kontrollerende personale mod kvittering. DSB har ikke pligt til at undersøge, om ihændehaveren af billetten er berettiget til at få bagagen udleveret.

Passageren kan nægte at modtage bagagen, hvis en undersøgelse af en påstået skade ikke er iværksat.

8.1.11 Forsinket/manglende afhentning

Afhentes bagagen ikke, opkræves oplagspenge for opbevaring for hvert døgn.

Oplagspenge udgør pr 100 kg pr døgn:

 

 Fra og med 1 døgn - til og med 8 døgn      3,50 kr 

 Fra og med 9 døgn - og følgende døgn       6,00 kr 

 Mindstebetaling pr sending udgør        12,00 kr 

Har bagagen stået uafhentet i en måned, kan DSB sende det til ejeren, der kan afkræves oplagspenge og andre omkostninger. Kendes ejeren ikke, kan DSB undersøge bagagen for at få konstateret identitet.

Kan ejeren ikke findes, eller betales omkostningerne ikke, kan DSB

lade bagagen realisere efter følgende regler:

1. DSB kan sælge bagagen ved offentlig auktion, der kan afholdes af DSB uden medvirken af en af justitsministeriet beskikket auktionsleder.

2. DSB kan overgive bagagen til et offentlig auktionsfirma.

3. DSB kan destruere bagagen, hvis anden mulighed ikke skønnes at foreligge.

Der gælder ingen begrænsninger for ansatte ved DSB eller disses husstande for deltagelse i ovennævnte auktioner.

8.1.12 Passagerens ansvar

Er genstande befordret i strid med bestemmelserne i afsnit 8.1.3 og 8.1.4, skal passageren betale:

- forskellen mellem taksten for befordring af indskrevet bagage og taksten for befordring som gods.

- eventuel erstatning for opstået skade og

- fragttillæg for genstande, som er udelukket fra befordring som bagage.

Fragttilægget er pr kilogram:

- 6,00 kr, mindst 12,00 kr, hvis disse genstande omfatter stoffer, der er udelukket for befordring som gods.

- 4,00 kr, mindst 8,00 kr, i alle andre tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne.

8.1.13 DSB's ansvar

Følgende er et citat fra Lov om DSB:

DSB's ansvar for indskrevet bagage.

§ 14. Medmindre andet følger af stk 2-4, er DSB ansvarlig for forsinket levering og for skade, der opstår ved helt eller delvist tab af indskrevet bagage eller ved beskadigelse af denne i tidsrummet fra dens modtagelse til befordring og indtil udleveringen efter samme regler, som gælder for gods efter kapitel 5.

Stk 2. Passageren kan betragte et manglende stykke bagage som tabt, hvis udlevering ikke har kunnet finde sted inden 14 dage efter bagagens normale ankomsttid.

Stk 3. Ved forsinket levering skal DSB, når passageren ikke beviser, at der derved er opstået noget tab, betale erstatning, der fastsættes i befordringsreglementet.

Stk 4. Beviser passageren, at der ved forsinkelsen er lidt et tab, betales erstatning for dette tab. Erstatningen kan dog ikke overstige det firdobbelte af den i stk 3 nævnte erstatning, der fastsættes i befordringsreglementet.

Stk 5. Den højeste erstatning, der kan forlanges udbetalt for et bortkommet eller beskadiget stykke bagage fastsættes i befordringsreglementet, jf § 37.

Stk 6. Ved forsinket levering af biler, motorcykler med sidevogn, påhængsvogne og campingvogne, der befordres som indskrevet bagage, skal DSB kun yde erstatning, hvis tab påvises, og ikke udover fragtbeløbet.

Ad § 14 stk 3:

Den nævnte erstatning er fastsat til 1,00 kr pr kg bruttovægt af den for sent udleverede bagage for hver påbegyndte 24 timer regnet fra bagagens normale ankomsttid, dog højst for 14 dage.

Ad § 14 stk 5:

Den højeste erstatning er fastsat til 6000 kr.

8.2. Håndbagage

8.2.1 Almindelige bestemmelser

Passagerer kan uden betaling i passagervogne og om bord på færger medbringe genstande, som let kan bæres af passageren.

Håndbagage - hvorved forstås kolli, hvis mål ikke overskrider 100 x 60 x 30 cm - må kun anbringes over eller under passagerens egen plads eller på de i visse vogne/på visse færger dertil bestemte pladser.

Endvidere kan medtages sammenklappede mini-cykler i emballage (emballagen skal omslutte cyklen fuldstændig, så passagererne ikke tilsmudses), sammenklappede cykelanhængere (hjulene skal være afmonterede), såfremt det samlede rummål (maks 180000 (cm3) ) for håndbagage ikke overskrides, sammenklappede kørestole samt ski, små slæder, kælke og styrestænger, når disse genstande kan anbringes, så de ikke generer.

8.2.2 Barnevogne

Som håndbagage (jf ovenfor) kan medbringes sammenklappede barnevogne (stativet til barnevognen skal være sammenklappet).

Herudover kan barnevogne i ikke sammenklappet stand medtages i tog (dog ikke InterCity tog og internationale tog), hvis pladsforholdene tillader det. Det er det kontrollerende personale, der træffer afgørelse herom.

Passageren skal selv sørge for ind- og udlæsning.

Ved barnevogne forstås selve barnevognen med tilhørende madras, dyne, hovedpude samt evt tæpper og forlæder. Andre effekter må ikke medtages i barnevognen, men må henvises til befordring som indskrevet bagage eller anden befordring.

8.2.3 Undtagelser

I passagervogne og færger må ikke medbringes:

 • a) stoffer og genstande, der efter RID-A (DSB-tarif nr 62) er udelukket fra eller kun på visse betingelser modtages til befordring
 • b) genstande, som kan være til ulempe eller ubehag for passagererne eller forvolde skade.

8.2.4 Ansvarsbestemmelser

Passageren bærer selv ansvaret for sin håndbagage, og han er ansvarlig for enhver skade, som forvoldes heraf, medmindre der foreligger fejl fra jernbanens side.

Jernbanepersonalet har ret til i passagerens overværelse at overbevise sig om beskaffenheden af den medførte håndbagage, hvis vægtige grunde lader formode, at bestemmelserne i punkt 8.3.1 a) overtrædes.

Viser det sig ved ovennævnte undersøgelse, at bestemmelserne er overtrådt, har passageren pligt til foruden erstatning for eventuel derved opstået skade at betale DSB en bod på 6,- kr pr kg af håndbagagens vægt. Dog mindst 12,- kr.

Modtages der begrundet klage over håndbagage fra andre passagerer, kan det kontrollerende personale forlange, at de pågældende genstande skal fjernes fra passagervognene.

8.3 Hunde og andre smådyr

8.3.1 Indledning

Passagerer kan uden betaling, på 1. og 2. klasse i tog og på færger, medbringe smådyr i tasker, bure, kasser, kurve eller anden velegnet emballage, hvis mål ikke overstiger målene for håndbagage (100 x 60 x 30 cm).

Dyrene skal under hele rejsen blive i emballagen, der skal anbringes som anden håndbagage, d.v.s.

- under eller over passagerens egen plads, på skødet eller

- på visse vogne/færger på bestemte pladser til håndbagage

8.3.2 Hunde

I tog og på færger, må hunde, der ikke opfylder ovennævnte betingelser, medbringes mod takstmæssig betaling. Der må højst medbringes een hund til takstmæssig betaling pr. passager.

Hvis der medbringes mere end en hund til takstmæssig betaling pr passager, gælder bestemmelserne i afsnit 8.3.4 Togbenyttelse.

8.3.3 Større dyr

I tog og på færger må andre dyr end nævnt ovenfor ikke medbringes.

8.3.4 Togbenyttelse

Passagerer, der medfører dyr, kan tage plads i siddevognenes 2. klasse kupeer/vognafdelinger, hvor dette er tilladt, jf. evt. piktogrammer. Der må ikke medtages dyr på 1. klasse, i Lyn- og InterCity togenes Salon og Hvileafdeling eller i InterCity togenes afdeling med Familiepladser.

I Regionaltog kan blinde med førerhunde dog benytte 1. klasse i alle vognafdelinger uanset beskiltning.

Der skal købes pladsbillet til hunde på de strækninger, hvor der er pladsbilletkrav.

Der ikke kan købes pladsbillet til smådyr efter bestemmelserne i

8.3.1.

Hvis der medbringes mere end een hund pr. passager, skal der haves rådighed over hele kupeen/vognafdelingen. Der betales voksenpris for de antal pladser, der er i kupeen/vognafdelingen, samt takstmæssig betaling for hver hund der medtages.

Hundene skal under hele rejsen opholde sig i kupeen/vognafdelingen.

I ligge- og sovevogne må dyr kun medtages, når den eller de passagerer, der medfører dem, har fuld rådighed over hele kupeen. D.v.s.

- at der enten skal deltage lige så mange personer med gyldig billet/kort, som der er plads til i kupeen, eller

- at der skal betales for lige så mange, som der er plads til i kupeen, hvorved eventuelle fiktive personer skal beregnes som voksne.

I begge tilfælde skal der betales lige så mange ligge- og sovepladsbilletter, som der er pladser i kupeen.

8.3.5 Ordensbestemmelser

Hunde, der ikke medbringes i emballage, skal føres i snor. De må ikke anbringes på sæderne. DSB kan forlange, at de forsynes med mundkurv.

Dyr - herunder hunde - må ikke ved lugt, støj eller på anden måde genere andre passagerer. Den person, der medbringer dyr, skal selv passe på dem.

8.3.6 Kontrolbestemmelser

Såfremt ovennævnte bestemmelser efter det kontrollerende personales afgørelse overtrædes, kan passageren udelukkes fra befordring/viderebefordring.

8.3.7 Efterbetaling

Overtrædes bestemmelserne i afsnit 8.3.1, skal der efteropkræves betaling efter bestemmelserne i hovedafsnit 2.10.

8.4 Medtagelse af cykler

8.4.0 Indledning

Det er tilladt at medtage cykler i:

- samtlige S-tog (inkl tog Hillerød - Helsingør)

- privatbanetog

- Regionaltog (Re) Sjælland / Lolland / Falster (med visse undtagelser, som anført i DSB Køreplan)

- Regionaltog (Re) Fyn / Jylland (med visse undtagelser, som anført i DSB Køreplan)

- Interregionaltog (IR)

- DSB Rederis indenlandske færger (undtagen Halsskov-Knudshoved)

På afgange, hvor busser erstatter tog, kan cykler (såfremt der er plads) medtages i busserne, når dette er anført i DSBs køreplan. Bemærk at bussernes kapacitet er mindre end togenes.

Det er en forudsætning, at pladsforholdene, efter togpersonalets skøn, tillader medtagelse af cykler, samt at passagererne selv sørger for ind- og udlæsning. Hver passager må medtage en cykel.

Cykelmedtagning sker på passagerenes eget ansvar.

Der kan under ingen omstændigheder medtages cykler i IC-3 materiel.

8.4.1 Almindelige bestemmelser

For befordringen i DSBs tog gælder bestemmelserne dels om medtagelse af håndbagage i hovedafsnit 8.2, dels om almindelige enkelt- og dobbeltbilletter i hovedafsnit 2 (for enkeltbilletter)/10-turs klippekort i hovedafsnit 3.5 (for cykelrabatkort) samt i afsnit 6a. 1+2 i det omfang, de efter deres natur kan komme til anvendelse og ikke er i strid med nedenstående bestemmelser.

Cyklernes placering

I S-tog skal cyklerne placeres i mellemgangen ved de indgange, hvor der er opsat cykelsymbol. Der må højst placeres 2 cykler i hver mellemgang. Under rejsen skal passageren opholde sig ved cyklen.

I andre tog placeres cyklerne i togenes godsrum/flexareal.

Udelukkelse fra befordring

Der kan kun medtages almindelige 2-hjulede cykler. Varecykler og cykelanhængere er ikke omfattet af ordningen. Tandemcykler kan dog medtages i Regionaltog og Interregionaltog, hvis pladsforholdene tillader det.

8.4.2 Stationsforbindelser

DSB stationer samt privatbanestationer.

8.4.3 Rejseruter

Der gælder bestemmelserne i afsnit 8.4.1.

8.4.4 Vognklasser

Bestemmelserne gælder kun 2. klasse.

8.4.5 Togbenyttelse

Der gælder bestemmelserne i afsnit 8.4.0.

8.4.6 Pris og kombinationsmuligheder

Foruden nedennævnte priser sælges et cykelrabatkort med 10 klip til 110 kr.

Kombinationsmuligheder:

Oversigtsskema

Antal prisenhed a 12,00 kr/klip på rabatkortet

 

        ------------------------------------------------------- 

        S-tog RE/IR-øst Prb-tog- DSB Færge RE/IR-vest Prb-tog 

        2)       øst*)             vest 

 --------------------------------------------------------------------- 

 S-tog 2)    1    2    3     4     5     6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 RE/IR-øst   2    2    3     4     5     6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pbr-tog øst*) 3    3    2 1)   4     6     6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 DSB-færge   4    4    4     2     4     4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 RE-vest+IR   5    5    6     4     2     3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Prb-tog vest  6    6    6     4     3     2 1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

           +) - Nærumbanen 

           1) via DSB 3 enheder 

           2) og Hillerød-Helsingør samt Nærumbanen 

For kombinationer, hvor tandemcykler kan medtages betales dobbelt takst.

Pladsbillet til cykel i IR-tog = 20 kr (cykelrabatkort kan ikke benyttes som betaling)

For tandemcykler i Re og IR-tog betales dobbelt cykeltakst.

Der kræves 2 pladsbilletter til tandemer i IR-tog.

8.4.7 Børn

Der betales samme pris, som voksne betaler.

8.4.8 Hunde

Ikke aktuelt.

8.4.9 Gyldighedstid

Cykler kan medtages alle dage. Der må dog ikke foretages påstigning / omstigning på S-tog og Nærumbanen på hverdage i følgende tidsrum: mandage-fredage mellem kl 6.30 og kl 8.30 og mellem kl 15.30 og kl 17.30.

Der er ingen begrænsninger Grundlovsdag, 24.12. og 31.12.

På strækningen Hillerød-Helsingør kan cykler medtages på alle dage og alle tidsrum.

Cykelbilletten/klip på cykelrabatkortet er gyldig til een uafbrudt enkeltrejse.

Der må foretages skift undervejs, hvis det indgår som en naturlig del af rejsestrækningen.

Specielt for S-tog og strækningen Hillerød-Helsingør og Nærumbanen

En billet til 12 kr/1 klip på rabatkortet er kun gyldig i S-tog og på strækningen Hillerød- Helsingør. På disse strækninger giver cykelbilletten / rabatkortet ret til ubegrænset kørsel i 1 1/2 time. Sidste påstigning/omstigning skal ske inden for billettens gyldighedstid.

Billetten er først gyldig, når den er stemplet i en tidsstemplingsmaskine.

Bemærk:

Billetautomaterne i H-omr kan kun udstede 12 kr. billetter, hvorfor flere af disse billetter med samtidig afstempling betragtes som en billet med tilsvarende værdi. (Det svarer i realiteten til samtidige afstemplinger på rabatkortet).

8.4.10 Billetsalg

Cykelbilletter og cykelrabatkort sælges på DSB stationer samt på privatbanestationer.

Salg i tog på strækninger med stikprøvevis billetkontrol

Medtager en passager en cykel på en strækning med stikprøvevis billetkontrol uden at have gyldig billet til cyklen, skal der betales for en billet, hvis pris udgør det dobbelte af den ordinære betaling for en enkeltbillet i pågældende stationsforbindelse, dog mindst 500 kr. Billet udstedes som anført (for passagerer) i afsnit 2.10.2 hhv. 6 a.1.10.

8.4.11 Tilkøb

Ikke aktuelt.

8.4.12 Ombytning/Ændring

Ombytning af købte billetter kan kun ske på salgsstedet og kun umiddelbart efter købet.

8.4.13 Billetkontrol

Der gælder bestemmelserne i afsnit 2 og afsnit 3.3.

8.4.14 Pladsreservering

Der er mulighed for at reservere plads til cykler i IR-tog undtagen ved lokale rejser på Sjælland.

8.4.15 Tilbagebetaling

Ubenyttede billetter kan tilbagebetales umiddelbart efter købet (pladsmangel el. lign).

For cykelrabatkort gælder bestemmelserne i hovedafsnit 11.

8.4.16 Rejseafbrydelse

Der må ikke foretages rejseafbrydelse, men togskifte er tilladt.

Redaktionel note
 • (* 1) Personbefordringsreglementet er på grund af dets størrelse opdelt i flere dokumenter i Retsinformation. Hele reglementet findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "Forskriftens titel" skrives 'personbefordringsreglement*'