Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen


I medfør af § 2, stk. 7, og § 18, stk. 2, i lov nr. 508 af 30. juni 1993 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., fastsættes:

Formål, udbud og adgangskrav

§ 1. Formålet med merkonomuddannelsen er at give deltagerne et kvalificeret grundlag for at varetage funktioner i deres erhverv inden for kommercielle og administrative fagområder.

Stk. 2. Formålet med teknonomuddannelsen er at give deltagerne et kvalificeret grundlag for at varetage funktioner i deres erhverv inden for tekniske og administrative fagområder.

§ 2. Undervisningsministeriet godkender skoler til at udbyde uddannelserne. En godkendelse kan tilbagekaldes.

§ 3. Skolen skal gennemføre en eller flere uddannelseslinjer, jf. § 7. Kravet kan opfyldes i et på forhånd fastlagt samarbejde med en eller flere erhvervsskoler inden for rimelig geografisk afstand.

§ 4. Skolen yder interesserede oplysning og vejledning om uddannelsens mål og om de krav, som uddannelsen stiller til deltageren, samt om adgangskrav m.v.

§ 5. Deltageren kan vælge at gennemføre en samlet uddannelse eller at gennemføre et eller flere fag. Tilmelding og optagelse finder sted for hvert fag.

Stk. 2. Skolen kan bestemme, at optagelse i visse enkeltfag er betinget af, at deltageren har gennemført det indledende kursus i virksomhedsøkonomi, og at deltageren i øvrigt har faglige forudsætninger for at kunne gennemføre det pågældende fag.

Struktur og varighed

§ 6. Uddannelsen er en erhvervsrettet deltidsuddannelse, der kan tilrettelægges på heltid inden for en tidsramme af op til 1 års varighed.

§ 7. Hvert fag har et omfang svarende til en normeret arbejdstid for deltagerne på 12,5 pct. af et arbejdsår, medmindre andet er fastsat i reglerne om fagene, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. En samlet uddannelse består af en uddannelseslinje med 6 fag a 12,5 pct. af et arbejdsår, jf. dog stk. 1, der skal udgøre en afrundet faglig helhed, jf. bilag 1.

Stk. 3. I merkonomuddannelsen består en uddannelseslinje normalt af tre fællesfag og tre specialefag, jf. bilag 1.

Stk. 4. I teknonomuddannelsen består en uddannelseslinje af to fællesfag og fire specialefag, jf. bilag 1.

Stk. 5. Der er knyttet studiekredsarbejde, jf. §§ 9-11, til fagene, som anført i bilag 1.

Stk. 6. Skolen kan tilbyde suppleringsfag, jf. bilag 1, der ikke indgår i en uddannelseslinje.

Indhold, mål og tilrettelæggelse

§ 8. Skolen fastsætter fagplaner for undervisningen, hvis krav mindst svarer til kravene i ministeriets vejledende fagplaner, jf. bilag 1.

Stk. 2. Skolens fagplaner skal angive fagenes formål, mål og indhold.

Stk. 3. Ved fagplanernes udformning tages særligt hensyn til, at den uddannede skal have indsigt i og forståelse af beskæftigelsesområdets miljømæssige forhold.

§ 9. I studiekredsarbejdet udføres et selvstændigt arbejde af den enkelte deltager. På baggrund af studiekredsarbejdet udfærdiges en rapport.

Stk. 2. Formålet med studiekredsarbejdet er at sikre dybere indlæring af væsentlige dele af fagets stofområde samt at træne deltagerne i

 • 1) systematisk problemformulering og -behandling,
 • 2) indsamling og analyse af kildemateriale og
 • 3) systematisk skriftlig og mundtlig fremstilling.

§ 10. Studiekredsarbejdet udføres i grupper eller individuelt efter skolens bestemmelse. Studiekredsemner tildeles af læreren i samråd med deltagerne. Det skal fremgå, hvilken del af en grupperapport den enkelte er ansvarlig for.

Stk. 2. Skolen afgør, hvornår i undervisningsåret studiekredsarbejdet skal finde sted, og hvornår rapporten skal afleveres.

Stk. 3. Inden læreren træffer den endelige afgørelse af, om rapporten kan godkendes, skal den forelægges de øvrige deltagere i undervisningen.

Stk. 4. Efter forelæggelsen afgiver læreren sin begrundede bedømmelse af rapporten i formen »Godkendt/Ikke godkendt«. Afgørelsen »Ikke godkendt« træffes af skolens leder eller en anden efter bemyndigelse fra lederen.

§ 11. Skolen kan fritage for studiekredsarbejde, når deltageren har udført et arbejde, som efter skolens vurdering kan sidestilles med studiekredsarbejde i det pågældende fag.

§ 12. Undervisningen skal give indsigt i og forståelse af miljømæssige forhold, herunder håndtering af miljømæssige problemstillinger i forbindelse med materialeanvendelse.

Lærerkvalifikationer

§ 13. Skolen påser, at lærerne har de fornødne faglige og pædagogiske kvalifikationer for at varetage undervisningen, herunder relevant og aktuel erhvervserfaring.

Eksamen og bedømmelse

§ 14. Der afholdes prøve i hvert fag, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Hvis faget indeholder studiekredsarbejde, er deltagelse i prøven betinget af, at studiekredsrapporten er godkendt, jf. dog §§ 11 og 18.

Stk. 3. I faget Virksomhedsstyring afholdes ikke prøve. I stedet for udarbejdes en hovedopgave.

§ 15. Skolen kan fritage for prøve, hvis ansøgeren kan dokumentere tilsvarende viden og færdighed inden for faget.

§ 16. Prøverne er skriftlige eller mundtlige og afholdes normalt to gange årligt.

Stk. 2. For så vidt angår prøvernes form, afvikling og tilladte hjælpemidler, gælder reglerne i bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 17. Opgaver til de skriftlige prøver stilles af Undervisningsministeriet eller af skolerne, jf. bilag 3 til denne bekendtgørelse. Ministeriet fastsætter tidspunktet for afholdelse af de skriftlige prøver i fag, hvor opgaverne stilles af ministeriet.

Stk. 2. Skolen fastsætter tidspunktet for mundtlige prøver.

Selvstuderende

§ 18. I fag, som indeholder studiekredsarbejde, har selvstuderende adgang til eksamen, når de inden en af skolen fastsat frist afleverer et udført arbejde, som efter skolens vurdering kan sidestilles med studiekredsarbejde i det pågældende fag.

Rådgivning

§ 19. Undervisningsministeriet sammensætter et rådgivende forum, der med ministeriet drøfter spørgsmål i almindelighed om uddannelsernes udvikling på baggrund af nye eller ændrede kompetencebehov på arbejdsmarkedet og i erhvervslivet. Det rådgivende forum rådgiver ministeriet om uddannelsernes overordnede formål, mål og strukturelle rammer.

Stk. 2. Ministeriet nedsætter midlertidige arbejdsgrupper, der behandler særlige faglige eller pædagogiske spørgsmål med henblik på konkret faglig eller pædagogisk fornyelse af uddannelserne.

Andre regler

§ 20. Undervisningsministeriet kan fravige bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold eller som led i tidsbegrænsede forsøg.

§ 21. Hvis ikke andet følger af denne bekendtgørelse, gælder reglerne i bekendtgørelse om åben uddannelse.

Klager

§ 22. Klager over skolens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan for så vidt angår retlige spørgsmål indbringes for Undervisningsministeriet af den, som afgørelsen vedrører.

Stk. 2. Klagen indgives til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og klageren fastholder klagen, videresender skolen klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse. Skolen skal give ministeriet de nødvendige oplysninger til behandling af sagen.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. januar 1997.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 729 af 24. august 1992 om bekendtgørelse om merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen ophæves.

Stk. 3. Personer, der har påbegyndt uddannelsen i henhold til de regler, der er nævnt i stk. 2, den 11. januar 1997 eller tidligere, kan afslutte uddannelsen efter de hidtidige regler indtil udgangen af skoleåret 1996/97.

Undervisningsministeriet, den 18. december 1996

Ole Vig Jensen

/ Jette Petersen

December 1996

Bilag 1

Uddannelsernes linjer og fag.

Studiekredsarbejde og suppleringsfag.

 

 MERKONOM 

                   UDDANNELSESLINJER 

          -------------------------------------------------- 

          DATO Studie- Butiks Drifts- Eksport Finan- Ind- 

          FOR  kreds  ledelse ledelse     siering køb 

          VEJ- 

          LEDENDE 

          FAGPLAN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag - Fællesfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ledelse og 

 samarbejde    01/12-1992    *    *    *   *    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds- 

 organisation   01/09-1992    *    *    *   *    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds- 

 økonomi      13/02-1991    *    *    *   *    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag - 

 Specialefag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejdsret I   19/02-1982        * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English I     15/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English II    15/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English III    15/05-1990 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Butiksdrift(* 1) 29/05-1987 S  * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Detailhandels- 

 ledelse      15/11-1995 S  * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportjura    05/04-1990            * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg på 

 konsumentmarkeder 03/05-1988 S          (* 2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg på 

 producentmarkeder 03/05-1988 S          (* 2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksternt regn- 

 skabsvæsen    01/12-1992 S             (*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansiel plan- 

 lægning og 

 investering    08/02-1989 S             (*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansiering   08/02-1989 S             (*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial I   23/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial II   23/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial III  23/05-1990 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT i virksomheden 27/11-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT-systeman- 

 skaffelse     27/11-1995 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT-systemud- 

 vikling      27/11-1995 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb I     18/02-1991        *           * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb II     03/04-1991                   * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb III    03/04-1991 S                  * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Informatik(* 1)  13/03-1989 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Innovation((*)  15/09-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Internationali- 

 sering      15/05-1990            * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Internt 

 regnskabsvæsen  01/12-1992 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Logistik     06/04-1995 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsanalyse  15/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsføring I  29/05-1987    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsføring II 30/12-1987 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsføring III 30/12-1987 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsplanlæg- 

 ning       15/05-1990 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljøstyring   15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljøøkonomi   15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljøregnskab   15/07-1995 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljørevision   15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nationaløkonomi  06/04-1995               * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Organisation og 

 strategi     01/12-1992 S      * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personaleadmini- 

 stration     12/03-1990 S  * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personaleud- 

 vikling a)    15/11-1995 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produktudvikling 

 i turistvirksom- 

 hed(* 1)     14/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Revisionsteknik  15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret I    15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret II   15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Systemanskaf- 

 felse(* 1)    13/03-1989 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Systemudvik- 

 ling(* 1)     13/03-1989 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transportjura   05/04-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transport     15/03-1994 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turisme I     12/01-1996 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turisme II    12/01-1996 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turistvirksom- 

 hed(* 1)     14/05-1990 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts- 

 deutsch I     23/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts- 

 deutsch II    23/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts- 

 deutsch III    23/05-1990 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indledning til 

 Virksomheds- 

 økonomi      01/12-1992 Kursus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 MERKONOM 

                   UDDANNELSESLINJER 

 --------------------------------------------------------------------- 

          DATO Infor- Markeds- Organi- Personale- Regn- 

          FOR  matik føring  sation admini-  skabs- 

          VEJ-             stration  væsen 

          LEDENDE 

          FAGPLAN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag - Fællesfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ledelse og samar- 

 bejde       01/12-1992 *   *    *    *    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds- 

 organisation   01/09-1992 *   *    *    *    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds- 

 økonomi      13/02-1991 *   *    *    *    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag - Specialefag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejdsret I   19/02-1982             * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English I     15/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English II    15/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English III    15/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Butiksdrift(* 1) 29/05-1987 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Detailhandels- 

 ledelse      15/11-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportjura    05/04-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg på 

 konsumentmarkeder 03/05-1988 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg på 

 producentmarkeder 03/05-1988 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksternt regn- 

 skabsvæsen    01/12-1992                 (*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansiel plan- 

 lægning og in- 

 vestering     08/02-1989 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansiering   08/02-1989 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial I   23/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial II   23/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial III  23/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT i virksomheden 27/11-1995 *       *         * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT-systemanskaf- 

 felse       27/11-1995 * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT-systemud- 

 vikling      27/11-1995 * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb I     18/02-1991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb II     03/04-1991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb III    03/04-1991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Informatik(* 1)  13/03-1989 *       *         * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Innovation((*)  15/09-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Internationali- 

 sering      15/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Internt regn- 

 skabsvæsen    01/12-1992                 (*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Logistik     06/04-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsanalyse  15/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsføring I  29/05-1987     * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsføring II 30/12-1987    (*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsføring III 30/12-1987    (*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsplan- 

 lægning      15/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljøstyring   15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljøøkonomi   15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljøregnskab   15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljørevision   15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nationaløkonomi  06/04-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Organisation og 

 strategi     01/12-1992         * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personaleadmini- 

 stration     12/03-1990         *    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personaleud- 

 vikling a)    15/11-1995             * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produktudvikling 

 i turistvirksom- 

 hed(* 1)     14/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Revisionsteknik  15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret I    15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret II   15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Systemanskaf- 

 felse(* 1)    13/03-1989 * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Systemudvik- 

 ling(* 1)     13/03-1989 * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transportjura   05/04-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transport     15/03-1994 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turisme I     12/01-1996 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turisme II    12/01-1996 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turistvirksom- 

 hed(* 1)     14/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts- 

 deutsch I     23/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts- 

 deutsch II    23/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts- 

 deutsch III    23/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indledning til 

 Virksomheds- 

 økonomi      01/12-1992 Kursus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 MERKONOM 

                   UDDANNELSESLINJER 

 --------------------------------------------------------------------- 

          DATO Trans- Turisme Revi- Interna- Miljø- Innova- 

          FOR  port      sion tional  ledel- tion 

          VEJ-            Marke-  se 

          LEDENDE          ting (*)) 

          FAGPLAN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag - Fællesfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ledelse og 

 samarbejde    01/12-1992 *   *               * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds- 

 organisation   01/09-1992 *   *   *         *  * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds- 

 økonomi      13/02-1991 *   *   *         *  * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag - Specialefag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejdsret I   19/02-1982 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English I     15/05-1990          (*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English II    15/05-1990          (*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English III    15/05-1990          (*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Butiksdrift(* 1) 29/05-1987 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Detailhandels- 

 ledelse      15/11-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportjura    05/04-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg på 

 konsumentmarkeder 03/05-1988 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg på 

 producentmarkeder 03/05-1988 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksternt regn- 

 skabsvæsen    01/12-1992      (*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansiel plan- 

 lægning og in- 

 vestering     08/02-1989 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansiering   08/02-1989 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial I   23/05-1990          (*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial II   23/05-1990          (*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial III  23/05-1990          (*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT i virksomheden 27/11-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT-systemanskaf- 

 felse       27/11-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT-systemud- 

 vikling      27/11-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb I     18/02-1991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb II     03/04-1991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb III    03/04-1991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Informatik(* 1)  13/03-1989 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Innovation((*)  15/09-1995                   * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Internationali- 

 sering      15/05-1990          * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Internt regn- 

 skabsvæsen    01/12-1992      (*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Logistik     06/04-1995 * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsanalyse  15/05-1990          * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsføring I  29/05-1987    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsføring II 30/12-1987 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsføring III 30/12-1987 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsplanlæg- 

 ning       15/05-1990          * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljøstyring   15/07-1995               * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljøøkonomi   15/07-1995               * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljøregnskab   15/07-1995               * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljørevision   15/07-1995               * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nationaløkonomi  06/04-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Organisation og 

 strategi     01/12-1992                   * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personaleadmini- 

 stration     12/03-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personaleud- 

 vikling a)    15/11-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produktudvikling 

 i turistvirk- 

 somhed(* 1)    14/05-1990    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Revisionsteknik  15/07-1995       * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret I    15/07-1995       * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret II   15/07-1995       * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Systemanskaf- 

 felse(* 1)    13/03-1989 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Systemudvik- 

 ling(* 1)     13/03-1989 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transportjura   05/04-1990 * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transport     15/03-1994 * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turisme I     12/01-1996    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turisme II    12/01-1996    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turistvirksom- 

 hed(* 1)     14/05-1990    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts- 

 deutsch I     23/05-1990          (*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts- 

 deutsch II    23/05-1990          (*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts- 

 deutsch III    23/05-1990          (*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indledning til 

 Virksomheds- 

 økonomi      01/12-1992 Kursus 

 --------------------------------------------------------------------- 

(* 1) Anvendes sidste gang i skoleåret 1995/96.

(* 2) Der læses et af fagene Eksportsalg på konsumentmarkeder eller Eksportsalg på producentmarkeder.

 • *) I International marketing vælges et sprog - engelsk, fransk eller tysk - på niveau I, II og III.

(* I nedennævnte uddannelseslinjer gælder der særlige regler for studiekredsarbejdet i følgende fag:

I uddannelseslinjen Finansiering udføres der kun studiekredsarbejde i et af fagene Finansiel planlægning og investering og Finansiering,

i uddannelseslinjen Markedsføring udføres der kun studiekredsarbejde i et af fagene Markedsføring II og Markedsføring III, og

i uddannelseslinjen Regnskabsvæsen udføres der kun studiekredsarbejde i et af fagene Eksternt regnskabsvæsen og Internt regnskabsvæsen.

Disse regler gælder, selv om de nævnte fagpar ikke læses som led i en uddannelseslinje.

 • (*)) Deltagere på uddannelseslinjen International marketing skal højst udføre to studiekredsarbejder, uanset hvornår de er begyndt på uddannelseslinjen.
 • ((*) Faget har et omfang på 25 pct. af et arbejdsår.
 • a) For skoleåret 1995/96 anvendes dog fagplan af 05/04 1990.

MERKONOM

Suppleringsfag

 

            Dato for vejledende fagplan 

 Arbejdsret II         25/04-1983 

 Erhvervsjura I        01/03-1994 

 Erhvervsjura II        01/03-1994 

 Etablering af egen virksomhed 15/04-1987 

 Insolvensret         02/10-1995 

 Konkurs, akkord og andre 

 former for 

 kreditorforfølgning*)     15/10-1985 

 Landbrugets indkøb og 

 afsætning            10-1977 

 Markedsføring af 

 serviceydelser        07/12-1983 

 Markedsføring af transport  16/10-1984 

 Organisatorisk-administrativ 

 kvalitetsstyring       01/12-1992 

 Personligt salg        25/04-1983 

 Produktansvar         04/03-1985 

 Projektstyring          02-1978 

 Reklame            04/09-1987 

 Statistik I           04-1975 

 Statistik II           02-1976 

 Virksomhedens forsikringer    02-1978 

 Virksomhedsstyring        02-1980 

Suppleringsfag indgår ikke i den samlede merkonomuddannelse.

Omfang

Følgende suppleringsfag har et omfang svarende til en normeret arbejdstid på 6,25 pct. af et arbejdsår:

Arbejdsret II.

Konkurs, akkord og andre former for kreditorforfølgning.

Produktansvar.

Projektstyring.

Statistik I.

Statistik II.

Virksomhedens forsikringer.

Suppleringsfaget Virksomhedsstyring har et omfang svarende til en normeret arbejdstid på 25 pct. af et arbejdsår.

Suppleringsfaget Insolvensret har et omfang svarende til en normeret arbejdstid på 7,5 pct. af et arbejdsår.

De øvrige suppleringsfag har et omfang svarende til en normeret arbejdstid på 12,5 pct. af et arbejdsår.

 • *) Anvendes sidste gang i skoleåret 1995/96.
   
  
   TEKNONOM 
  
                     UDDANNELSESLINJER 
  
             ------------------------------------------------ 
  
             DATO Studie- Drifts- Hånd- Kvalitets- Ledelses- 
  
             FOR kreds  teknisk værks- styrings- teknisk 
  
             VEJ-     linje  linje linje   linje 
  
             LED- 
  
             ENDE 
  
             FAG- 
  
             PLAN 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Virksomhedsor- 
  
    ganisation    01/09-1992    *    *    *    * 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Virksomheds- 
  
    økonomi     13/02-1991    *    *    *    * 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   S Arbejdspsyko- 
  
   P logi I      01/09-1992    *    *         * 
  
   E ------------------------------------------------------------------- 
  
   C Industriel EDB  13/03-1989 S 
  
   I ------------------------------------------------------------------- 
  
   A Informations- 
  
   L teknologi    13/03-1989    *        *    * 
  
   E ------------------------------------------------------------------- 
  
   F Kvalitets- 
  
   A styring I    02/06-1986 S  (*)        * 
  
   G ------------------------------------------------------------------- 
  
    Produktions- 
  
   I teknik      01/09-1992 S  *        * 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Produktions- 
  
    styring I    15/02-1994   (*) 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Markedsføring af 
  
    serviceydelser  02/05-1986 S      * 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Miljøstyring   15/10-1995 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Miljøteknologi  15/10-1995 S 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Miljørappor- 
  
    tering      15/10-1995 S 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Miljøledelses- 
  
    systemer     15/10-1995 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   S Arbejdspsyko- 
  
   P logi II     01/09-1992 S               * 
  
   E ------------------------------------------------------------------- 
  
   C Arbejdsret I    03-1982                 * 
  
   I ------------------------------------------------------------------- 
  
   A EDB-understøttet 
  
   L konstruktion I 
  
   E (CAD I)     13/03-1989 S 
  
   F ------------------------------------------------------------------- 
  
   A EDB-understøttet 
  
   G konstruktion II 
  
    (CAD II)     13/03-1989 S 
  
   I ------------------------------------------------------------------- 
  
   I EDB-understøttet 
  
    produktion I 
  
    (CAM I)     13/03-1989 S 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    EDB-understøttet 
  
    produktion II 
  
    (CAM II)     13/03-1989 S 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Erhvervsret   05/06-1987        * 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Kvalitets- 
  
    styring II    02/06-1986 S 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Arbejdsstudie- 
  
    teknik      15/02-1994 S 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Produktions-, 
  
    lager- og en- 
  
    treprisestyring 02/05-1986        * 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Produktions- 
  
    styring II    15/02-1994 S 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
    Etablering af 
  
    egen virksomhed 15/04-1987 ----------- suppleringsfag ----------- 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Indledning til 
  
    Virksomheds- 
  
    økonomi     01/12-1992 Kursus 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
   TEKNONOM 
  
                     UDDANNELSESLINJER 
  
             ------------------------------------------------ 
  
             DATO              Produktions- 
  
             FOR               teknisk 
  
             VEJ-              edb-linje 
  
             LED-  Miljø- Produk- Produk-  ---------------- 
  
             ENDE  ledel- tions- tions-   CAD CAD/- CAM 
  
             FAG-  ses-  teknisk styrings-    CAM 
  
             PLAN  linje linje  linje 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Virksomhedsor- 
  
    ganisation    01/09-1992 *   *    *    *  *   * 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Virksomheds- 
  
    økonomi     13/02-1991 *   *    *    *  *   * 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   S Arbejdspsyko- 
  
   P logi I      01/09-1992     * 
  
   E ------------------------------------------------------------------- 
  
   C Industriel EDB  13/03-1989             *  *   * 
  
   I ------------------------------------------------------------------- 
  
   A Informations- 
  
   L teknologi    13/03-1989     *    *    *  *   * 
  
   E ------------------------------------------------------------------- 
  
   F Kvalitets- 
  
   A styring I    02/06-1986 
  
   G ------------------------------------------------------------------- 
  
    Produktions- 
  
   I teknik      01/09-1992     *    * 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Produktions- 
  
    styring I    15/02-1994         * 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Markedsføring af 
  
    serviceydelser  02/05-1986 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Miljøstyring   15/10-1995 * 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Miljøteknologi  15/10-1995 (* 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Miljørappor- 
  
    tering      15/10-1995 (* 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Miljøledelses- 
  
    systemer     15/10-1995 * 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   S Arbejdspsyko- 
  
   P logi II     01/09-1992 
  
   E ------------------------------------------------------------------- 
  
   C Arbejdsret I    03-1982 
  
   I ------------------------------------------------------------------- 
  
   A EDB-understøttet 
  
   L konstruktion I 
  
   E (CAD I)     13/03-1989             *  * 
  
   F ------------------------------------------------------------------- 
  
   A EDB-understøttet 
  
   G konstruktion II 
  
    (CAD II)     13/03-1989             * 
  
   I ------------------------------------------------------------------- 
  
   I EDB-understøttet 
  
    produktion I 
  
    (CAM I)     13/03-1989                *   * 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    EDB-understøttet 
  
    produktion II 
  
    (CAM II)     13/03-1989                   * 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Erhvervsret   05/06-1987 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Kvalitets- 
  
    styring II    02/06-1986 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Arbejdsstudie- 
  
    teknik      15/02-1994     * 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Produktions-, 
  
    lager- og en- 
  
    treprisestyring 02/05-1986 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Produktions- 
  
    styring II    15/02-1994         * 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
    Etablering af 
  
    egen virksomhed 15/04-1987 ----------- suppleringsfag ----------- 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
    Indledning til 
  
    Virksomheds- 
  
    økonomi     01/12-1992 Kursus 
  
    ------------------------------------------------------------------- 
  
  
 • (*) I driftsteknisk linje er der valgfrihed mellem kvalitetsstyring I og produktionsstyring I.

(* I uddannelseslinjen Miljøledelse udføres der kun studiekredsarbejde i et af fagene Miljøteknologi og Miljørapportering.

Suppleringsfaget har et omfang svarende til en normeret arbejdstid på 12,5 pct. af et arbejdsår.

Deltagerne kan enten tage en på forhånd fastsat uddannelseslinje med linjebetegnelse eller frit vælge 4 specialefag, dog således at mindst 2 hører til specialefag II (uden linjebetegnelse).

December 1996

Bilag 2

Regler om prøvernes form, afvikling og tilladte hjælpemidler

1. Prøvernes form

I alle fag, bortset fra de under afsnit 2 nævnte, er prøverne skriftlige. I Sprog II og III er prøverne mundtlige. Skriftlige prøver varer 4 timer. De mundtlige prøver varer 20 minutter inklusive vurdering, og der er 30 minutters forberedelsestid. I virksomhedsstyring afholdes ingen prøve. I stedet udarbejdes en hovedopgave.

2. Afvikling af prøverne

Sprog I: Skriftlig prøve

På grundlag af en autentisk tekst på ca. 2.000 ord på det pågældende sprog med kulturelt, sociologisk og/eller kommercielt indhold besvares 3-4 kommenteringsspørgsmål fyldigt og selvstændigt på det pågældende sprog.

Sprog II: Mundtlig prøve

1. På grundlag af en række oplysninger på det pågældende sprog gennemføres en situativ dialog.

2. En ekstemporaltekst på 1.000-1.500 ord med erhvervsrelateret indhold refereres, kommenteres og diskuteres.

Eksaminationen foregår på det pågældende sprog.

Sprog III: Mundtlig prøve

1. Studiekredsrapporten præsenteres, kommenteres og diskuteres.

2. En ekstemporaltekst på 1000-2.000 ord med markedsføringsmæssigt indhold refereres, kommenteres og diskuteres.

Eksaminationen foregår på det pågældende sprog.

Innovation: Mundtlig prøve

Eksaminationen sker med udgangspunkt i projektrapporten, medens fagplanens øvrige emner inddrages, hvor det falder naturligt ind i samtalen. Der lægges vægt på, at eksaminanden kan præstere og fremlægge projektrapportens hovedresultater for lærer og censor og kan indgå i en kvalificeret dialog omkring problemstilling, resultater, beslutninger og overvejelser undervejs i projektforløbet.

Virksomhedsstyring (suppleringsfag):

Hovedopgave

Omfanget af arbejdet i forbindelse med hovedopgaven svarer til 30 pct. af det samlede arbejde i faget.

3. Tilladte hjælpemidler

Til samtlige skriftlige prøver må medbringes retskrivningsordbog (ordbog uden forklaringer), lommeregner, regnestok, skabeloner og symboloversigt.

Såfremt regnestok benyttes, skal det bemærkes i besvarelsen.

Herudover må der til skriftlige prøver eller forberedelse til mundtlige prøver medbringes hjælpemidler i overensstemmelse med efterfølgende oversigt.

 

 MERKONOM 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag         Hjælpemidler, der medbringes Særlige blanketter, 

           af eksaminanden       der skal forefindes 

                          i eksamenslokalet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 FÆLLESFAG: 

 Ledelse og samarbejde Ingen             Ingen 

            Fra undervisningsåret 

            1996/97: Alle skriftlige 

            hjælpemidler. 

 Virksomhedsorgani- 

 sation         Ingen             Ingen 

 Virksomhedsøkonomi   Rentetabeller. Formelsamling Millimeterpapir 

 SPECIALEFAG: 

 Arbejdsret I      Ukommenterede love og/eller 

            ukommenterede lovsamlinger 

            samt følgende ukommenterede 

            aftaler: 

            Hovedaftale af 31. oktober 

            1973 mellem DA og LO med 

            ændringer pr. 1. marts 1987. 

            Norm for regler for 

            behandling af faglig strid 

            (vedtaget af fællesudvalget 

            af 17. august 1908). 

            Samarbejdsaftale af 9. juni 

            1986 indgået mellem DA og LO. Ingen 

 Business English    Se under Sprog I, II og III 

 I-II-III 

 Butiksdrift      Ingen             Ingen 

 Detailhandelsledelse  Ingen             Ingen 

 Eksportjura      Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Eksportsalg på konsu- Ingen             Ingen 

 mentmarkeder 

 Eksportsalg på     Ingen             Ingen 

 producentmarkeder 

 Eksternt regnskab-   Alle skriftlige hjælpemidler Råbalanceark 

 skabsvæsen                      (afslutningsark) 

 Finansiel planlægning Alle skriftlige hjælpemidler Millimeterpapir 

 og investering     incl. evt. brugervejledning 

            og programmer til lommeregner 

 Finansiering      Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

            incl. evt. brugervejledning 

            og programmer til lommeregner 

 Francais Commercial  Se under Sprog I, II og III 

 I-II-III 

 IT i virksomheden   Alle skriftlige hjælpemidler Såfremt de har 

                           været anvendt i 

                           undervisningen: 

                           Blanketindhold, 

                           dataliste, 

                           datasammenhænge, 

                           diagrammering, 

                           edb-udskrift 

                            eller print- 

                           layout, skærm- 

                           billede eller 

                           skærm-layout 

 IT-Systemanskaffelse  Alle skriftlige hjælpemidler Som til IT i 

                           virksomheden 

 IT-Systemudvikling   Alle skriftlige hjælpemidler Som til IT i 

                           virksomheden 

 Indkøb I        Incoterms (seneste udgave)  Ingen 

            og ukommenterede udgaver af 

            aftaleloven og købeloven 

 Indkøb II       Alle skriftlige hjælpemidler Millimeterpapir 

 Indkøb III       Alle skriftlige hjælpemidler Millimeterpapir 

 Informatik       Alle skriftlige hjælpemidler Såfremt de har 

                           været anvendt i 

                           undervisningen: 

                           Blanketindhold, 

                           dataliste, 

                           datasammenhænge, 

                           diagrammering, 

                           edb-udskrift 

                            eller print- 

                           layout, skærm- 

                           billede eller 

                           skærm-layout 

 Innovation       Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Internationalisering  Alle skriftlige hjælpemidler Linieret/kvad- 

                           reret A4-papir 

 Internt regnskabsvæsen Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

            incl. evt. brugervejledning 

            og programmer til lommeregner 

 Logistik        Ingen             Linieret/kvad- 

                           reret A4-papir 

 Markedsanalyse     Ingen             Linieret/kvad- 

                           reret A4-papir 

 Markedsføring I-II-III Ingen             Ingen 

 Markedsplanlægning   Alle skriftlige hjælpemidler Linieret/kvad- 

                           reret A4-papir 

 Miljøstyring      Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Miljøøkonomi      Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Miljøregnskab     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Miljørevision     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Nationaløkonomi    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Organisation og    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 strategi 

 Personaleadmini-    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 stration 

 Personaleudvikling   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Produktudvikling i   Ingen             Ingen 

 turistvirksomhed 

 Revisionsteknik    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Skatteret I      Alle skriftlige hjælpemidler Råbalanceark 

                           (afslutningsark) 

 Skatteret II      Alle skriftlige hjælpemidler Råbalanceark 

                           (afslutningsark) 

 Sprog I        Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Sprog II        Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Sprog III       Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Systemanskaffelse   Alle skriftlige hjælpemidler Som til Informa- 

                           tik 

 Systemudvikling    Alle skriftlige hjælpemidler Som til Informa- 

                           tik 

 Transport       Dansk/Engelsk ordbog     Linieret/kvad- 

            Engelsk/Dansk ordbog     reret A4-papir 

 Transportjura     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Turisme I       Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Turisme II       Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Turistvirksomhed    Ingen             Ingen 

 Wirtschaftsdeutsch   Se Sprog I-II-III 

 I-II-III 

 Suppleringsfag: 

 Arbejdsret II     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Erhvervsjura I-II   Ukommenterede love og/eller  Ingen 

            ukommenterede lovsamlinger 

 Etablering af egen   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 virksomhed 

 Insolvensret      Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Konkurs, akkord og   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 andre former for 

 kreditorforfølgning 

 Landbrugets indkøb   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 og afsætning 

 Markedsføring af    Ingen             Ingen 

 serviceydelser 

 Markedsføring af    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 transport 

 Organisatorisk-ad-   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 ministrativ kvali- 

 tetsstyring 

 Personligt salg    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Produktansvar     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Projektstyring     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Reklame        Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Statistik I      Alle skriftlige hjælpemidler Millimeterpapir, 

                           sandsynligheds- 

                           papir, A4, or- 

                           dinat efter 

                           Gauss' abscisse 

                           250 mm. 

 Statistik II      Alle skriftlige hjælpemidler Millimeterpapir 

 Virksomhedens     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 forsikringer 

 Virksomhedsstyring   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Hjælpemidlerne må ikke indeholde notater, medmindre det drejer sig 

  om fag, hvor alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. 

 Det er dog tilladt at foretage understregninger og 

  paragrafhenvisninger i ukommenterede love og/eller ukommenterede 

  lovsamlinger. 

 TEKNONOM 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag         Hjælpemidler, der medbringes Særlige blanketter, 

           af eksaminanden       der skal forefindes 

                          i eksamenslokalet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 FÆLLESFAG: 

 Virksomhedsorgani-   Ingen             Ingen 

 sation 

 Virksomhedsøkonomi   Rentetabeller. Formelsamling Millimeterpapir 

 SPECIALEFAG I: 

 Arbejdspsykologi I   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Industriel EDB     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Informationsteknologi Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Kvalitetsstyring I   Alle skriftlige hjælpemidler Alm. teknisk 

                           millimeterpapir 

                           (fx AGF 247), 

                           sandsynligheds- 

                           papir (fx AGF 

                           2110), ex-kort 

                           (fx ex-kontrol- 

                           kort, Teknisk 

                           Forlag) 

 Markedsføring af    Ingen             Ingen 

 serviceydelser 

 Miljøstyring      Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Miljøteknologi     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Produktionsteknik   Alle skriftlige hjælpemidler Kvadreret papir. 

                           Millimeterpapir 

 Produktionsstyring I  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 SPECIALEFAG II: 

 Arbejdspsykologi II  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Arbejdsret I      Ukommenterede love og/eller  Ingen 

            ukommenterede lovsamlinger 

            samt følgende ukommenterede 

            aftaler: 

            Hovedaftale af 31. oktober 

            1973 mellem DA og LO med 

            ændringer. 

            Norm for regler for 

            behandling af faglig strid 

            (vedtaget af fællesudvalget 

            af 17. august 1908). 

            Samarbejdsaftale af 9. juni 

            1986 indgået mellem DA og 

            LO med ændringer. 

 Arbejdsstudieteknik  Alle skriftlige hjælpemidler Kvadreret papir. 

                           Millimeterpapir 

 EDB-understøttet kon- Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 struktion I (CAD I) 

 EDB-understøttet kon- Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 struktion II (CAD II) 

 EDB-understøttet    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 produktion I (CAM I) 

 EDB-understøttet    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 produktion II (CAM II) 

 Erhvervsret      Ukommenterede love og/eller  Ingen 

            ukommenterede lovsamlinger 

 Kvalitetsstyring II  Alle skriftlige hjælpemidler Alm. teknisk 

                           millimeterpapir 

                           (fx AGF 247), 

                           sandsynligheds- 

                           papir (fx AGF 

                           2110), ex-kort 

                           (fx ex-kontrol- 

                           kort, Teknisk 

                           Forlag) 

 Miljørapportering   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Miljøledelsessystemer Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Produktions-, lager-  Alle skriftlige hjælpemidler Millimeterpapir 

 og entreprisestyring 

 Produktionsstyring II Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Suppleringsfag: 

 Etablering af egen   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 virksomhed 

Hjælpemidlerne må ikke indeholde notater, medmindre det drejer sig om fag, hvor alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Det er dog tilladt at foretage understregninger og paragrafhenvisninger i ukommenterede love og/eller ukommenterede lovsamlinger.

December 1996

Bilag 3

Fag, hvori der ved prøverne i november og december 1996 og april og maj 1997

stilles opgaver af skolerne:

Merkonomuddannelsen

Suppleringsfag

Landbrugets indkøb og afsætning

Markedsføring af serviceydelser

Markedsføring af transport

Organisatorisk-administrativ kvalitetsstyring

Personligt salg

Produktansvar

Reklame

Statistik I

Statistik II

Virksomhedens forsikringer

Virksomhedsstyring (Hovedopgave)