Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunale valg(Ændringer vedrørende valglister og brevstemmeafgivning)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 140 af 8. marts 1989 om kommunale valg, som ændret ved lov

nr. 208 af 29. marts 1995 og § 21 i lov nr. 386 af 22. maj 1996,

foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 3, ændres »fredagen 11« til: »tirsdagen 7«.

2. I § 60, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., indsættes efter »Daghjem«: »og dagcentre«.

3. I § 60, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., indsættes efter »daghjem«: »eller dagcenter«.

4. I § 60, stk. 1, indsættes som nr. 4:

  • »4) Almene ældreboliger, der er omfattet af lov om almene boliger m.v., og ældreboliger, der er omfattet af den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at brevstemmeafgivning i ældreboliger i stedet skal ske efter reglerne i stk. 3 om brevstemmeafgivning i hjemmet.«

5. I § 61, stk. 2, ændres »§ 60, stk. 1, nr. 2-3« til: »§ 60, stk. 1, nr. 2-4«.

6. I § 66 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Indenrigsministeren kan bestemme, at følgebreve og yderkuverter, der er tilvejebragt af kommunalbestyrelsen, skal sidestilles med følgebreve og yderkuverter tilvejebragt af indenrigsministeren.«

7. I § 70 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Hvis det på grundlag af oplysningerne om afsenderen på yderkuverten ikke kan afgøres, i hvilket afstemningsområde afsenderen er optaget på valglisten, bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilket afstemningsområde den pågældende brevstemme skal henregnes til i henseende til valgstyrernes kontrol af, om brevstemmen kan komme i betragtning, jf. § 71.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 1997.

Givet på Christiansborg Slot, den 13. januar 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/ Birte Weiss