Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udvidelse af den retlige beskyttelse af halvlederprodukters topografi til også at omfatte personer fra visse lande og territorier(* 1)

I medfør af § 4, stk. 2, i lov nr. 778 af 9. december 1987 om

beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) og § 1 i

Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 416 af 27. maj 1992 om

henlæggelse af visse beføjelser til Patentdirektoratet, fastsættes:

§ 1. Uanset betingelserne i lovens § 4, stk. 1, kan følgende fysiske og juridiske personer samt retlige enheder erhverve eneret i overensstemmelse med lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi):

  • 1) Fysiske personer, som er statsborgere hos et medlem af overenskomsten om oprettelse af WTO, eller som har bopæl på dettes område.
  • 2) Retlige enheder eller fysiske personer, der har et reelt og fungerende anlæg til frembringelse af topografier eller fremstilling af integrerede kredsløb på det område, som hører ind under et medlem af overenskomsten om oprettelse af WTO.
  • 3) Fysiske personer, der er statsborgere i, eller som har bopæl i et af de i bilag 1 nævnte lande eller territorier.
  • 4) Juridiske personer, som har en regulær industri- eller erhvervsvirksomhed på et af de i bilag 1 nævnte landes eller territoriers område.

§ 2. Enhver eneret erhvervet i henhold til § 1 gælder i det tidsrum, der er fastsat i lovens § 5, stk. 3.

§ 3. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 17. januar 1997.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1194 af 29. december 1995.

Stk. 3. Bekendtgørelsen har virkning fra den 1. januar 1996.

Patentdirektoratet, den 18. december 1996

Mogens Kring

/ Peter Mahrt

Bilag 1

Lande og territorier i henhold til § 1

Det oversøiske territorium Mayotte

Franske sydlige og antarktiske territorier

Wallis- og Fortunaøerne

Isle of Man

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets beslutning 90/510/EØF (EFT nr. L 285 af 17.10.1990 s. 29), Rådets beslutning 94/824/EF (EFT nr. L 349 af 31.12.1994 s. 201) samt Rådets beslutning 96/644 EF (EFT nr. L 293 af 16.11. 1996 s. 18).