Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om søfartsuddannelse

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Lovens område

§ 1. Loven omfatter uddannelse af:

 • 1) Navigatører.
 • 2) Enhedsmandskab.
 • 3) Skibskokke, cateringpersonale m.fl.
 • 4) Fiskere.

Uddannelsessteder

§ 2. Erhvervsministeren bemyndiges til at oprette skoler,

øvelsesskibe, skoleskibe og kurser til gennemførelse af de i § 1

nævnte uddannelser.

Stk. 2. Uddannelsen kan endvidere ske på andre skoler, øvelsesskibe, skoleskibe eller kurser, der godkendes af Søfartsstyrelsen.

Driften af skoler m.v.

§ 3. Søfartsstyrelsen forestår driften af de skoler, øvelsesskibe,

skoleskibe og kurser, der oprettes af erhvervsministeren, samt de

skoleskibe, som staten ejer eller lejer til brug for

søfartsuddannelsen.

Stk. 2. Til driften af skoler, øvelsesskibe, skoleskibe eller kurser godkendt i henhold til § 2, stk. 2, kan der ydes tilskud fra staten, såfremt der efter erhvervsministerens skøn er tilstrækkeligt behov for vedkommende undervisning.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen fastsætter regler om betaling for aflæggelse af eksamen for fritidssejlere og regler om betaling for eksamen.

Tilsyn med undervisning

§ 4. Søfartsstyrelsen fører tilsyn med undervisningen på de i § 2

nævnte skoler, øvelsesskibe, skoleskibe og kurser.

Søfartens uddannelsesråd

§ 5. Erhvervsministeren nedsætter et uddannelsesråd for

søfartsuddannelserne. Rådet består af en af ministeren udnævnt

formand samt et antal medlemmer, der omfatter repræsentanter for de

interesserede organisationer inden for søfart og fiskeri.

Erhvervsministeren udnævner medlemmerne af rådet efter indstilling af

de pågældende organisationer. Endvidere kan ministeren tilforordne

repræsentanter for Søfartsstyrelsen, skolernes forstandere, lærere

samt de studerende.

Stk. 2. Uddannelsesrådet afgiver udtalelse i spørgsmål, der af erhvervsministeren forelægges rådet vedrørende søfartsuddannelse. Udtalelse fra rådet skal indhentes i spørgsmål om væsentlige ændringer i søfartsuddannelsen. Rådet kan selv optage uddannelsesspørgsmål til behandling og afgive indstilling herom til ministeren.

Stk. 3. Erhvervsministeren fastsætter rådets forretningsorden.

Kapitel 2

Uddannelse af navigatører

§ 6. Forberedelse til eksaminer, der foreskrives aflagt af

navigatører i handels- og fiskeskibe, afholdes på navigations- og

skipperskoler, der indstiller de studerende til de nautiske

eksaminer.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen fastsætter under iagttagelse af bindende internationalt vedtagne bestemmelser regler om

 • 1) adgang til at blive optaget på navigations- og skipperskolerne,
 • 2) undervisningens tilrettelæggelse, indhold og omfang, herunder hvilke fag der skal undervises i som forberedelse til de enkelte eksaminer, og
 • 3) eksamensordninger.

§ 7. Søfartsstyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om forberedelse og indstilling til prøver og eksaminer for fritidssejlere.

§ 8. Søfartsstyrelsen nedsætter en eksamenskommission bestående af en formand og mindst 3 medlemmer, som alle skal have bestået skibsførereksamen og normalt have gjort tjeneste som navigatør i handelsflåden i mindst 2 år.

Stk. 2. Medlemmer af eksamenskommissionen må ikke være ansat ved eller være medlem af bestyrelsen af skoler eller kurser, der forbereder til de i § 6 omhandlede eksaminer.

Stk. 3. Eksamenskommissionen forestår udarbejdelsen af eksamensopgaver, afholdelse af eksaminer og udstedelse af eksamensbeviser.

§ 9. Søfartsstyrelsen beskikker censorer.

Stk. 2. En lærer eller forstander må ikke være censor for eksaminander, der har fået undervisning ved den skole, hvor læreren eller forstanderen er ansat.

Uddannelse af enhedsmandskab

§ 10. Skoleuddannelsen for enhedsmandskab afholdes på søfartsskoler

eller skoleskibe, der er oprettet af erhvervsministeren eller

godkendt af Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen fastsætter regler om

 • 1) adgang til at blive optaget på søfartsskole eller skoleskib,
 • 2) betaling for ophold på søfartsskole og skoleskib,
 • 3) undervisningens indhold, tilrettelæggelse og varighed og
 • 4) vilkårene for, at uddannelsen kan anses for gennemført med tilfredsstillende resultat.

Uddannelse af skibskokke, cateringpersonale m.fl.

§ 11. Uddannelsen af skibskokke foregår ved et kursus, der er

godkendt af Søfartsstyrelsen. Uddannelsen afsluttes med en prøve.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen fastsætter regler om

 • 1) adgang til at blive optaget på det i stk. 1 nævnte kursus,
 • 2) undervisningens indhold, tilrettelæggelse og varighed og
 • 3) afholdelse af den i stk. 1 nævnte prøve.

Stk. 3. Der kan efter Søfartsstyrelsens bestemmelse afholdes sikkerhedskurser og andre foreskrevne kurser for cateringpersonale m.fl.

Uddannelse af fiskere

§ 12. Skoleuddannelsen for fiskere afholdes på skoler, der er

oprettet af erhvervsministeren eller godkendt af Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen fastsætter regler om

 • 1) adgang til at blive optaget på fiskeruddannelsen,
 • 2) betaling for skoleophold,
 • 3) undervisningens indhold, tilrettelæggelse og varighed og
 • 4) vilkårene for, at uddannelsen kan anses for gennemført med tilfredsstillende resultat.

Forsøgsundervisning og efteruddannelse

§ 13. Søfartsstyrelsen kan oprette forsøgsundervisning samt efter-

eller videreuddannelseskurser for søfartsområdet.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen skal sikre, at der oprettes sådanne specialkurser, som i henhold til bestemmelserne i lov om skibes besætning er obligatoriske for tjeneste i visse skibe.

Stk. 3. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om betaling for deltagelse i de i stk. 2 nævnte specialkurser.

Kapitel 3

Understøttelse af eleverne

§ 14. Erhvervsministeren fastsætter regler om understøttelse fra

staten til elever på skoler, skoleskibe og kurser, der omfattes af

loven.

Ulykkesforsikring

§ 15. Såfremt der under et togt med et skoleskib eller øvelsesskib,

der drives af Søfartsstyrelsen, overgår eleverne ulykkestilfælde, kan

der udredes erstatning fra staten efter reglerne i lov om forsikring

mod følger af arbejdsskade, uanset at de pågældende ikke omfattes af

loven. Det samme gælder med hensyn til ulykker, der indtræffer under

brandkurser, der etableres af Søfartsstyrelsen.

Uddannelse af lærere

§ 16. Søfartsstyrelsen fastsætter regler om de uddannelsesmæssige

krav, der må stilles til lærere ved de skoler og kurser, der omfattes

af denne lov. Søfartsstyrelsen kan oprette eller godkende særlige

kurser for læreruddannelse.

Bemyndigelses- og klagebestemmelser

§ 17. Henlægger erhvervsministeren sine beføjelser efter loven til

Søfartsstyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen,

herunder at klager ikke kan indbringes for højere administrativ

myndighed.

Ikrafttræden m.v.

§ 18. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lov om søfartsuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 236 af 23. april 1993, ophæves.

Stk. 3. De i medfør af lov om søfartsuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 236 af 23. april 1993, udstedte regler forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af denne lov.

§ 19. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 13. januar 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/ Jan Trøjborg

Officielle noter

Ingen