Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsskolers godkendelse af praktikvirksomheder


I medfør af § 46, stk. 3, og § 47, stk. 4, i lov om

erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 11. september

1996, fastsættes:

§ 1. En erhvervsskole kan godkende en virksomhed som praktiksted for den enkelte elev i henhold til erhvervsuddannelseslovens § 31, stk. 2, jf. § 46. Godkendelsen kan omfatte en eller flere, herunder alle, praktikperioder i uddannelsen.

Stk. 2. Det forudsættes, at skolens afgørelse efter stk. 1 træffes på grundlag af principper for godkendelse, som skolen har fastsat efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg.

Stk. 3. Skolen underretter det pågældende faglige udvalg om godkendelsen.

§ 2. Reglerne i § 1, stk. 2, § 2, og § 4, i bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser finder tilsvarende anvendelse for en skoles afgørelse efter § 1.

§ 3. Reglerne om behandling af anke over et fagligt udvalgs afgørelse i bekendtgørelse om ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder finder tilsvarende anvendelse for en skoles afgørelse efter § 1.

§ 4. Hvis skolen ved registrering af en uddannelsesaftale konstaterer, at virksomheden ikke er godkendt, skal skolen rette henvendelse til det faglige udvalg, jf. bekendtgørelse om optagelse, uddannelsesaftaler m.v. i erhvervsuddannelserne, eller træffe afgørelse i henhold til § 1.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. februar 1997.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 223 af 21. april 1993 om erhvervsskolers godkendelse af praktikvirksomheder.

Undervisningsministeriet, den 21. januar 1997

P.M.V.

Sten Grambye

/ Arne Andreasen