Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kontrol med varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af forbrug af varme (* 1)


I medfør af § 10, stk. 1 og 3, §§ 11, 12, 13, 14 og 16, stk. 4 i lov om erhversfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 25. april 1996, samt efter aftale med Boligministeren, fastsættes:

Kapitel 1

Afgrænsning

§ 1. Varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for måling af forbrug af varme baseret på udgiftsfordeling, skal i den udstrækning de er omfattet af Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme, opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat i nærværende bekendtgørelse og i de måletekniske forskrifter, hvortil bekendtgørelsen henviser.

§ 2. Målere, der er omfattet af § 1, skal opfylde DS/EN 834 eller DS/EN 835 eller enhver anden teknisk standard eller forskrift, der opfylder samme krav til sikkerhed og brugbarhed som DS/EN 834 eller 835.

Stk. 2. Dokumentation for opfyldelse af de i stk. 1 nævnte krav skal foreligge i form af en typegodkendelse samt en autoriseret målerleverandørs overensstemmelseserklæring.

§ 3. Bekendtgørelsen angår:

  • 1) Producenter, importører og forhandlere af måleudstyr omfattet af § 1 (i det følgende benævnt målerleverandører).
  • 2) Leverandører af varme til forbrugere, som betaler omkostningerne ud fra måling af varmeforbrug ved hjælp af varmefordelingsmålere (i det følgende benævnt varmeleverandøre) og
  • 3) Aftagere af varme (i det følgende benævnt varmeforbruger)

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. Ved typegodkendelse forstås i denne bekendtgørelse den beslutning, som medfører anerkendelse af, at konstruktionen af et måleinstrument opfylder forskriftsmæssige krav.

Stk. 2. Ved typeprøvning forstås i denne bekendtgørelse den undersøgelse af konstruktionen af et måleinstrument, som udføres med henblik på typegodkendelse af instrumentet. Undersøgelsen kan omfatte prøvning af et eller flere eksemplarer af konstruktionen og vurdering af den tilhørende dokumentation.

Stk. 3. Akkrediteret prøvning i denne bekendtgørelse er

- teknisk prøvning udført af et af Dansk Akkreditering DANAK) akkrediteret prøvningslaboratorium i henhold til laboratoriets akkreditering

eller

- teknisk prøvning foretaget af udenland-ske laboratorier, der opfylder kravene i EN45001 eller ISO/IEC guide 25, og som er akkrediteret i henhold til bestemmelserne i EN45002 eller ISO/IEC guide 58 af et organ, der opfylder betingelserne i EN45003 eller ISO/IEC guide 58.

Stk. 4. Ved en bemyndiget målerleverandør forstås i denn bekendtgørelse en målerleverandør, som af Erhvervsfremme Styrelsen er bemyndiget til at udstede overensstemmelseserklæringer.

Stk. 5. Ved en målerleverandørs overensstemmelseserklæring forstås i denne bekendtgørelse, at målerleverandøren erklærer, at udstyret er i overensstemmelse med typegodkendelsen, at det opfylder forskriftsmæssige krav specielt angående målenøjagtighed, samt at det er mærket og plomberet korrekt.

Kapitel 3

Varmeleverandører

§ 5. Varmefordelingsmålere, der benyttes til de i § 1 anførte formål, og som har været i brug før 1. august 1998, kan fortsat anvendes uanset, at de ikke er typegodkendte og overensstemmelseserklærede.

Stk. 2. Nedtages sådant måleudstyr, må det ikke genanvendes til brug for måling af varmeforbrug efter § 1, før den bemyndigede målerleverandør har udstedt en erklæring om, at varmefordelingsmåleren overholder kravene til nye varmefordelingmålere.

Stk. 3. I forbindelse med genopsætning jf. stk. 2, kan styrelsen i nærmere bestemt omfang give dispensation fra overholdelse af kravene til nye varmefordelingsmålere.

Stk. 4. Hvor der i eksisterende varmesystemer er behov for erstatning eller supplerende opsætning af målere af en ikke godkendt type, kan Erhvervsfremme Styrelsen i nærmere bestemt omfang give dispensation for overholdelse af kravene til nye varmefordelingsmålere.

§ 6. Måleudstyr, der anvendes i henhold til § 1, som er nedtaget eller som er repareret eller på anden måde har været udsat for indgreb, der kan påvirke måleudstyrets nøjagtighed, skal have en ny overensstemmelseserklæring fra den bemyndigede målerleverandør, før det påny anvendes.

Stk. 2. Udskiftning af væskeampuller og batteri foretaget af varmeleverandøren kræver ikke ny overensstemmelseserklæring. Efter udskiftningen skal måleren replomberes.

§ 7. Varmeleverandøren skal etablere et kontrolsystem, der sikrer, at der anvendes korrekt måleskala og væskeampuller til beregning af varmeforbrug i overensstemmelse med den relevante standard for måleren, samt at målerleverandørens forskrifter for vedligeholdelse overholdes.

Stk. 2. Kontrolsystemet skal foreligge fuldt dokumenteret i en kontrolmanual.

Stk. 3. Varmeleverandøren er forpligtet til at bekendtgøre kontrolsystemets indhold over for de tilsluttede varmeforbrugere, ligesom varmeforbrugerne skal orienteres, hvis der foretages ændringer af kontrolsystemet.

Kapitel 4

Varmeforbrugere

§ 8. Forbrugere af varme må ikke fjerne eller foretage indgreb i måleudstyret eller på anden måde påvirke måleudstyrets korrekte funktion.

Kapitel 5

Klageadgang

§ 9. Tvister mellem varmeforbruger og varmeleverandør om kontrolsystemets effektivitet, jf § 7 kan indbringes for Erhvervsfremme Styrelsen.

Stk. 2. Til brug for klagens behandling er varmeleverandøren forpligtet til efter anmodning at give styrelsen alle nødvendige oplysninger om kontrolsystemet og dets praktiske anvendelse.

Stk. 3. Kræver en klagebehandling i henhold til stk. 1 indhentning af ekspertudtalelser, vil omkostningerne hertil blive pålagt varmeleverandøren.

Stk. 4. Viser klagebehandlingen, at varmeleverandørens kontrolsystem ikke opfylder kravene i § 7, stk. 1 og 2, kan Erhvervsfremme Styrelsen pålægge varmeleverandøren at bringe forholdene i orden inden for en given tidsfrist.

Kapitel 6

Typegodkendelse, verifikation og tilsyn

§ 10. Typegodkendelse søges hos og meddeles af Erhvervsfremme Styrelsen. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at instrumentet overholder lovmæssige krav i form af rapport over akkrediteret prøvning eller i form af rapport over prøvninger udført af kompetente myndigheder i andre EU/EØS-lande.

Stk. 2. Hvor der ikke findes akkrediterede laboratorier med fornøden akkreditering til de prøvninger, der kræves for et givet måleudstyr, kan Erhvervsfremme Styrelsen godkende andre egnede laboratorier.

Stk. 3. Målerleverandører, der har et kvalitetsstyringsystem, der opfylder DS/ISO 9002, hvilket er eftervist gennem certificering af et organ, der har fornøden akkreditering fra DANAK, kan af Erhvervsfremme Styrelsen bemyndiges til at udstede overensstemmelseserklæringer.

Stk. 4. Målere skal af målerleverandøren i forbindelse med overensstemmelseserklæringen mærkes med verifikationsmærke og årsmærke som anført i bilag 1.

Stk. 5. Erhvervsfremme Styrelsen eller heraf bemyndigede fører tilsyn med kontrolsystemets funktion og virkning.

Stk. 6. Erhvervsfremme Styrelsen fastsætter bestemmelser om gebyr for typegodkendelser. Det skal herved lægges til grund, at de med arbejdet forbundne omkostninger fuldt ud dækkes af gebyrerne.

Kapitel 7

Anke, straf mv.

§ 11. Erhvervsfremme Styrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 12. Erhvervsfremme Styrelsen kan kræve meddelt alle sådanne oplysninger, som skønnes nødvendige for udøvelse af opgaver i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Såvel varmeleverandører som varmeforbrugere skal uden retskendelse give Erhvervsfremme Styrelsen eller bemyndigede med behørig legitimation fri afgang til steder og lokaliteter i det omfang, det er nødvendigt for tilsynets gennemførelse.

§ 13. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en sagsafgørelse afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for sagen.

Stk. 2. Overtrædelse af § 5, stk. 2, 3 og 4, § 6, § 7, § 8 samt § 9 stk. 4, straffes med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttrædelse mv.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. februar 1997.

Stk. 2. Dog træder § 2, § 5, og § 6 først i kraft 1. august 1998 og § 7 først den 1. januar 1999.

§ 15. Bekendtgørelsen gælder ikke på Færøerne og i Grønland.

Erhvervsfremme Styrelsen, den 28. januar 1997

Lars Kolte

/ Claudi Johansen

Bilag 1

1. Verifikationsmærke

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

- hvor XXX angiver kendingsnummeret for det bemyndigede laboratorium, der har foretaget verifikationen.

2. Årmærke

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

- Hvor ZZ angiver de 2 sidste cifre i verifikationsåret.

Officielle noter

(* 1) Nærværende bekendtgørelse er som udkast notificeret i henhold til Rådsdirektiv 83/189/EØF.

Ingen