Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Danmarks Riges fiskeriterritorium

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Statsministeren bemyndiges til at gennemføre udvidelse af Danmarks Riges fiskeriterritorium til en bredde af 200 sømil (1 sømil = 1852 meter), således at dette foruden de indre farvande kommer til at omfatte farvandsområder langs det danske riges kyster afgrænset af en linie (fiskerigrænsen), som forløber i den nævnte afstand fra de til enhver tid gældende basislinier. Udvidelsen kan ske for et farvandsområde ad gangen.

Stk. 2. Afgrænsning af fiskeriterritoriet i forhold til fremmede stater, hvis kyster ligger over for det danske riges kyster i en afstand, der er mindre en 400 sømil, eller som grænser op til Danmark, sker i mangel af særlig aftale herom efter den linie, der overalt ligger lige langt fra de nærmeste punkter på basislinierne ved de to staters kyster (midtlinien).

Stk. 3. Nærmere regler om afgrænsningen af fiskeriterritoriet ved Færøerne fastsættes ved kgl. anordning.

§ 2. Loven træder i kraft den 1. januar 1977.

Stk. 2. Efterhånden som fiskeriterritoriet udvides efter § 1, stk. 1, ophæves § 1, stk. 2 og 3, i lov nr. 195 af 26. maj 1965 om saltvandsfiskeri, og i lov nr. 413 af 13. juni 1973 for Grønland om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt ændres i § 1, stk. 1, »12 sømil« til: »200 sømil«.

Stk. 3. Lov nr. 207 af 12. juni 1964 om Danmarks fiskeriterritorium ophæves.

Givet på Amalienborg, den 17. december 1976.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

/Anker Jørgensen.

Officielle noter

Ingen