Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

(Forældelse, styrket indsats mod seksuelt misbrug af børn og unge samt IT-efterforskning)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 12. august 1997, som ændret senest ved lov nr. 228 af 4. april 2000 og lov nr. 230 af 4. april 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 93, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»For overtrædelse af denne lovs § 223, stk. 1, §§ 224 og 225, jf. § 223, stk. 1, samt § 289, 1. pkt., eller §§ 13, 15 eller 16 i skattekontrolloven er forældelsesfristen i intet tilfælde mindre end 10 år.«

2. I § 94 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. For overtrædelse af denne lovs §§ 210, 216-220, 222 og 223 regnes forældelsesfristen dog tidligst fra den dag, den forurettede fylder 18 år. Det samme gælder overtrædelse af denne lovs §§ 224 og 225, jf. §§ 216-220, 222 og 223.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

3. § 97, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. I forældelsesfristen medregnes ikke den tid, i hvilken

1) fuldbyrdelse er udsat ved betinget dom eller betinget benådning,

2) den pågældende udstår anden frihedsstraf eller er undergivet anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter, eller

3) iværksættelsen af fuldbyrdelsen hindres, fordi den pågældende unddrager sig fuldbyrdelsen.«

4. I § 97, stk. 6, 2. pkt., indsættes efter »afbrydelsen«: », jf. dog stk. 4, nr. 3«.

5. Efter § 229 indsættes:

»§ 230. Den, der optager utugtige fotografier, film eller lignende af en person under 18 år med forsæt til at sælge eller på anden måde at udbrede materialet, straffes med hæfte eller fængsel indtil 2 år, under formildende omstændigheder med bøde. § 226 finder tilsvarende anvendelse.«

6. § 235 affattes således:

»§ 235. Den, som erhvervsmæssigt sælger eller på anden måde udbreder utugtige fotografier, film eller lignende af børn, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år. På samme måde straffes den, som i en videre kreds udbreder sådanne fremstillinger.

    Stk. 2. Den, som besidder eller mod vederlag gør sig bekendt med fotografier, film eller lignende af børn, der

1) har samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje,

2) har kønslig omgang med dyr eller

3) anvender genstande på groft utugtig måde,

straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med hæfte eller fængsel indtil 6 måneder.«

§ 2

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 713 af 13. september 1999, som ændret ved lov nr. 231 af 4. april 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 781, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »§ 193, stk. 1,«: »§ 235,«.

§ 3

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

    Stk. 2. De i § 1 nævnte bestemmelser i straffelovens § 94, stk. 4, og § 97, stk. 4 og 6, gælder også for lovovertrædelser, der er begået, og retsfølger, der er pålagt, før lovens ikrafttræden. Bestemmelserne finder dog ikke anvendelse i tilfælde, hvor forældelse efter de hidtidige regler er indtrådt før lovens ikrafttræden.

§ 4

    Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

    Stk. 2. Lovens § 1 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Frank Jensen