Den fulde tekst

Lov om ændring af visse love inden for Justitsministeriets område

(Betalingsbestemmelser)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 16. november 1990, som ændret senest ved lov nr. 283 af 29. april 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 56, stk. 2. pkt., affattes således:

"Justitsministeren fastsætter endvidere bestemmelser om betingelserne for at få udstedt kørekort, herunder om køreprøven, samt om kørekortets udseende og indhold."

2. § 60, stk. 4, affattes således:

" Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om orienterende køreprøve, herunder om inddragelse af førerretten i medfør af stk. 3."

3. § 63, stk. 4, 2.pkt., affattes således:

"Justitsministeren kan fravige reglerne i stk. 1 og 2 for øvelseskørsel på vej."

4. § 66, stk. 4, affattes således:

" Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om kørelæreuddannelsen, om prøven, om meddelelse af godkendelsen og om kørelærerens virksomhed."

5. § 73, stk. 1, affattes således:

"Justitsministeren fastsætter bestemmelser om

 • 1) registrering,
 • 2) nummerplader,
 • 3) medbringelse af registreringspapirer under kørslen, og
 • 4) midlertidig eller lejlighedsvis kørsel med registreringspligtigt køretøj, der ikke er registreret."

6. § 73 a, stk. 1, affattes således:

"Justitsministeren kan fastsætte regler om køretøjsejeres adgang til at vælge en bestemt kombination af tal og bogstaver på køretøjets nummerplader (ønskenummerplader)."

7. § 75, stk. 3, affattes således:

" Stk. 3. Justitsministeren fastsætter bestemmelser om godkendelse efter stk. 1."

8. § 78, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

9. I § 107 indsættes som stk. 3:

" Stk. 3. Ved registrering m.v. af forsikringsbevis for et motordrevet køretøj betales 7 kr. af vedkommende forsikringsselskab."

10. § 121, stk. 5, affattes således:

" Stk. 5. Afgiften udgør 400 kr."

11. Efter § 124 indsættes som nyt kapitel:

"Kapitel 17 a

Betalingsbestemmelser

Køreprøver, kørekort m.v.

§ 124 a. For afholdelse af køreprøve betales 450 kr. Afholdes teoriprøve til erhvervsmæssig personbefordringsamtidig med teoriprøve til stor lastbil og bus, betales 450 kr. for hver af prøverne.

Stk. 2. For køreprøver til motorcykel med sidevogn og almindelig bil med stort påhængskøretøj betales 200 kr.

Stk. 3. For orienterende køreprøver betales 450 kr. For første orienterende køreprøve betales dog ikke, medmindre prøven aflægges i medfør af § 60, stk. 2 eller stk. 3.

§ 124 b. Udebliver en ansøger fra en berammet teoretisk eller praktisk køreprøve uden at have meddelt forfald senest kl. 12.00 tre hverdage før prøven, eller bestås en del af prøven ikke, skal der, før ny prøve berammes, ske fornyet betaling, medmindre forfaldet skyldes ansøgerens eller kørelærerens dokumenterede sygdom.

§ 124 c. I følgende tilfælde betales 200 kr.:

 • 1) for ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort,
 • 2) for udstedelse af duplikatkørekort i anledning af, at det oprindelige kørekort er bortkommet eller beskadiget,
 • 3) for udstedelse af duplikatkørekort i anledning af, at kørekortindehaveren ønsker ændringer anført i kørekortet,
 • 4) for fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse og
 • 5) for fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. For udstedelse af midlertidigt erstatningskørekort til kørsel i udlandet betales 150 kr.

Stk. 3. For fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 70 år, betales 30 kr.

Stk. 4. Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold, sker uden betaling for ansøgere, der ikke er fyldt 70 år.

Stk. 5. For fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset, betales 100 kr.

Stk. 6. For udstedelse af internationalt kørekort betales 25 kr.

§ 124 d. For udstedelse af knallertbevis betales 100 kr.

§ 124 e. For afholdelse af kørelærerprøve betales 250 kr. for hver kategori. Såfremt der aflægges prøve til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel, betales dog 400 kr.

Stk. 2. Betalingen omfatter både den skriftlige og den mundtlige prøve. Udebliver en ansøger fra en berammet prøve uden at have meddelt forfald senest kl. 12.00 dagen før, eller bestås en del af prøven ikke, skal der, før ny prøve afholdes, ske fornyet betaling. Dette gælder, både når den skriftlige prøve ikke bestås, og når den er bestået, samt når ansøgeren udebliver fra en af disse prøver.

Godkendelse af køretøjers indretning og udstyr

§ 124 f. For standardtypegodkendelse af biler betales 2.000 kr. For standardtypegodkendelse af andre køretøjer betales 1.500 kr., for knallerter og motorcykler dog henholdsvis 900 kr. og 1.000 kr.

Stk. 2. For typegodkendelse af biler med flere end 2 aksler betales 2.500 kr. For typegodkendelse af biler med 2 aksler, påhængsvogne med tilladt totalvægt over 3.500 kg og sættevogne betales 2.000 kr. For typegodkendelse af påhængsvogne med tilladt totalvægt indtil 3.500 kg betales 1.500 kr.

Stk. 3. For udstedelse af godkendelseserklæring for bil med flere end 2 aksler betales 500 kr. For udstedelse af godkendelseserklæring for bil med 2 aksler samt andet køretøj betales 400 kr., for påhængsvogn med tilladt totalvægt indtil 3.500 kg samt campingvogn dog 300 kr.

Stk. 4. For udstedelse af indtil 10 godkendelseserklæringer for ens køretøjer, hvorom ansøgning indgives samtidig, betales dog for biler med flere end aksler samlet 2.500 kr. For biler med 2 aksler, påhængsvogne med tilladt totalvægt over 3.500 kg og sættevogne betales samlet 2.000 kr. For påhængsvogne med tilladt totalvægt indtil 3.500 kg og campingvogne betales samlet 1.500 kr.

Stk. 5. For tillæg til standardtypegodkendelse eller typegodkendelse betales der ikke.

§ 124 g. Kontrolsyn af køretøjer, der er registreret uden syn på grundlag af typeattest, foretages uden betaling. For andre syn, herunder periodiske syn, syn i medfør af § 78, stk. 1, 1. pkt. syn af køretøjer til øvelseskørsel og frivillige syn, betales

 • 1) 500 kr. for biler, påhængsvogne og sættevogne hertil med en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, for motorredskaber, for personbiler til mere end 9 personer, føreren medregnet, samt for blokvogn,
 • 2) 350 kr. for traktorer og påhængsredskaber samt for andre biler, påhængsvogne og sættevogne end de under nr. 1 nævnte og
 • 3) 200 kr. for motorcykler.

Stk. 2. I det tilfælde, hvor det enten under et periodisk syn eller under et syn i medfør af § 78, stk. 1, 1.pkt., konstateres, at der er foretaget syns- og registreringspligtige ændringer, som ikke er anmeldt til registrering, og køretøjet derfor henvises til syn og registrering, skal der ikke betales for det syn, som køretøjet henvises til.

§ 124 h. For udstedelse af et internationalt kørecertifikat betales 100 kr.

§ 124 i. For udstedelse af godkendelse af køretøjers indretning og udstyr i henhold til ECE-regulativer eller EF-direktiver (E- eller e-godkendelse) betales 2.500 kr. For samtidig udstedelse af E- og e-godkendelse betales 3.500 kr. For udstedelse af tillæg til E- eller e-godkendelse betales 1.000 kr.

Nummerplader m.v.

§ 124 j. For nummerplader, herunder grænsenummerplader, ønskenummerplader samt prøveskilte, betales 800 kr. for et sæt og 400 kr. for en enkelt plade. Nummerplader udleveres dog uden betaling til politiets køretøjer.

Stk. 2. For nordiske grænsenummerplader betales 150 kr. for et sæt og 75 kr. for en enkelt plade.

Stk. 3. For CD-skilte betales 25 kr. pr. stk.

§ 124 k. For retten til ønskenummerplader betales ud over det i § 124 j anførte beløb 6.200 kr., jf. dog § 73 a, stk. 2.

Stk. 2. For registrering af overførsel af ønskenummerplader fra et køretøj til et andet i medfør af de i henhold til § 73 a fastsatte forskrifter betales 300 kr.

124. l. For tilladelse til kørsel på danske grænsenummerplader betales ud over det i § 124 j anførte beløb 250 kr.

§ 124 m. For registrering af anmeldelse om ejerskifte (brugerskifte), der finder sted uden afmelding af køretøjet, betales 300 kr.

Stk. 2. Der skal ikke ske betaling i følgende tilfælde:

 • 1) når der sker ejerskifte (brugerskifte) mellem ægtefæller,
 • 2) når en ægtefælle efter den anden ægtefælles død eller i tilfælde af skilsmisse eller separation overtager et køretøj, der er registreret i den anden ægtefælles navn,
 • 3) når en person overtager et køretøj, der er registreret i en samboendes navn, såfremt den fælles bopæl har bestået de sidste fem år,
 • 4) når en person ved dødsfald overtager et køretøj, der er registreret i afdødes navn, såfremt vedkommende har haft fælles bopæl med afdøde de sidste to år før dødsfaldet, eller
 • 5) når en person ved ophævelse af fælles bopæl overtager et køretøj, der er registreret i en samboendes navn, såfremt den fælles bopæl har bestået de sidste fem år før samlivsophævelsen.

§ 124 n. For udstedelse af genpart af registreringsattest, koblingsattest og supplerende attest betales 50 kr. Genparter til offentlig brug udstedes uden betaling.

§ 124. o. For benyttelsen af faste prøveskilte betales 750 kr. årligt for et sæt prøveskilte til bil og 125 kr. årligt for et prøveskilt til motorcykel.

Stk. 2. Reglerne om fritagelse for og tilbagebetaling af vægtafgift af motorkøretøjer finder tilsvarende anvendelse på betaling for prøveskilte.

§ 124 p. For benyttelse af løse prøveskilte betales 15 kr. pr. døgn for et sæt prøveskilte eller et prøveskilt til motorcykel. For overskydende tid ud over 1 time betales som for 1 døgn.

Opkrævning m.v. af betaling

§ 124. q. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om betalinger efter denne lov.

§ 2

I lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed, som ændret ved § 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften "Gebyrbestemmelse" til § 12 ændres til: "Betalingsbestemmelse".

2. § 12 affattes således:

" § 12. For autorisation af en vagtvirksomhed betales 5.000 kr. For ændring af en meddelt autorisation betales 3.000 kr.

Stk. 2. For udstedelse af personlegitimationskort betales 300 kr."

3. Efter § 12 indsættes:

" § 12 a. For godkendelse af en kontrolcentral betales ved godkendelsen 5.000 kr. og derefter hvert år 2.000 kr.

Stk. 2. I tilfælde af gentagne fejlalarmeringer kan politimesteren (politidirektøren) i den politikreds, hvortil alarminformationen videregives, efter at have meddelt en advarsel pålægge kontrolcentralen at betale 500 kr. for hver fejlalarmering."

§ 3

I lov nr. 223 af 8. juni 1966 om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed, som ændret ved § 3 i lov nr. 936 af 27. december 1991, affattes § 2, stk. 3, således:

" Stk. 3. For udstedelse af bevilling til handel med brugte genstande eller bevilling til pantelånervirksomhed betales 80 kr."

§ 4

I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 8. marts 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 indsættes som stk. 3:

" Stk. 3. Ved indgivelse af en anmodning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne betales 500 kr., hvis ingen af parterne har bopæl her i landet."

2. § 20, stk. 4, ophæves.

3. § 42, stk. 2, 3. og 4. pkt., ophæves.

4. Efter § 42 indsættes:

" § 42 a. Bevilling udfærdiges af Justitsministeren eller af statsamtet efter justitsministerens bemyndigelse.

Stk. 2. Ved indgivelse af ansøgning om skilsmisse ved bevilling betales 500 kr. til statsamtet.

Stk. 3. Hvis ansøgeren inden for de sidste 3 måneder har indgivet en ansøgning om skilsmisse, for hvilken der er sket betaling, skal der dog ikke ske fornyet betaling."

§ 5

I lov nr. 193 af 29. april 1981 om personnavne, som ændret ved § 2 i lov nr. 845 af 20. december 1989 og § 8 i lov nr. 396 af 13. juni 1990, foretages følgende ændringer:

1. § 17, stk. 2 ophæves.

2. Efter § 17 indsættes:

" § 17 a. For udfærdigelse af navnebevis betales 3.000 kr. til statsamtet. Betaling sker samtidig med indgivelse af ansøgning om navnebevis. Udfærdiges navnebevis ikke, tilbagebetales beløbet.

Stk. 2. Omfatter en ansøgning flere personer, skal der betales for hver ansøger.

Stk. 3. Der skal dog kun betales 3.000 kr., hvis ansøgningen omfatter

 • 1) ægtefæller,
 • 2) mindreårige søskende eller
 • 3) forældre og mindreårige børn.

Stk. 4. bestemmelserne i stk. 3 om mindreårige søskende og børn finder tilsvarende anvendelse på mindreårige sted- og plejebørn.

Stk. 5. Der skal ikke ske betaling for udfærdigelse af navnebevis for et barn, hvis ansøgning indgives inden 6 måneder efter barnets fødsel eller inden 6 måneder efter adoption af barnet.

§ 17 b. Påklages et afslag på en ansøgning om navnebevis, indbetales på ny 3.000 kr. til statsamtet. § 17 a, stk. 1, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse."

§ 6

I lov om pas til danske statsborgere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 1. september 1986, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 3, ophæves.

2. Efter § 4 indsættes:

" § 4 a. For udstedelse af pas til personer, der er fyldt 18 år, men ikke fyldt 67 år, betales 400 kr.

Stk. 2. For udstedelse af fællespas betales 400 kr.

Stk. 3. For udstedelse af pas til personer, der er under 18 år eller over 67 år, betales 150 kr.

Stk. 4. betaling skal ske ved indgivelse af pasansøgning.

Stk. 5. Stk. 1.4 gælder også ved ombytning af pas, udstedelse af ekstra pas og udstedelse af nyt pas i gyldighedsperioden. Dog udstedes nyt pas uden betaling, hvis et pas på grund af forhold, der må tilregnes den pasudstedende myndighed, lider af væsentlige mangler."

§ 7

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 462 af 26. juni 1987, som ændret ved lov nr. 387 af 6. juni 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 39 indsættes som stk. 6:

" Stk. 6. For udstedelse af særlig rejselegitimation, jf. stk. 5, betales 150 kr."

2. § 44 affattes således:

" § 44. Justitsministeren kan fastsætte regler om betaling for ansøgninger om visum og for ansøgninger, der indgives her i landet om opholds- og arbejdstilladelse.

Stk. 2. For udstedelse af dansk rejselegitimation til udlændinge betales et beløb svarende til beløbet for udstedelse af danske pas til unge og ældre, jf. paslovens § 4 a. For forlængelse skal der ikke ske betaling."

§ 8

I våbenloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 11. december 1985, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 351 af 6. juni 1991, affattes § 6 b,stk. 1, således:

"For indgivelse af ansøgning om tilladelse efter denne lov betales 840 kr. For følgende tilladelser betales dog ikke:

 • 1) Tilladelser til indkøb af ammunition.
 • 2) Tilladelser til piber, låsestole og baskyler.
 • 3) Ind- og udførselstilladelser.
 • 4) Tilladelser til genopladning.
 • 5) Tilladelser vedrørende sprængstoffer.
 • 6) Tilladelser til blankvåben.
 • 7) Tilladelser til handlende."

§ 9

I lov nr. 400 af 13. juni 1990 om krigsmateriel affattes § 13 således:

" § 13. Virksomheder, som har tilladelse til fremstilling af krigsmateriel, skal betale en årlig afgift til dækning af omkostningerne ved administration af denne lov.

Stk. 2. Den samlede afgift andrager for perioden fra den 1. oktober 1990 til og med den 31. december 1990 55.000 kr., medens den for 1991 andrager 230.000 kr.

Stk. 3. For efterfølgende år reguleres den samlede afgift i henhold til den af Danmarks Statistik beregnede ændring i den gennemsnitlige samlede årsløn for statsansatte for det foregående år.

Stk. 4. Den enkelte virksomhed betaler en årlig grundafgift på 500 kr.

Stk. 5. Den årlige afgift fordeles i øvrigt mellem virksomhederne i forhold til den enkelte virksomheds omsætningsmæssige andel af virksomhedernes samlede krigsmaterielproduktion."

§ 10

I lov nr. 382 af 10. juni 1987 om dyreforsøg, som ændret senest ved lov nr. 386 af 6. juni 1991, affattes § 15 således:

" § 15. For tilladelser til dyreforsøg efter § 1 betales 2.500 kr. For hvert af de følgende påbegyndte år betales 500 kr.

Stk. 2. Beløbene efter stk. 1 tillægges udpantningsret.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilladelser efter denne lov."

§ 11

I lov om private registre, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 2. oktober 1987, affattes § 26, stk. 2, således:

"Stk. 2. For følgende anmeldelser og tilladelser i henhold til denne lov betales 1.000 kr.:

 • 1) Tilladelse i henhold til § 2, stk. 5, 1. pkt., til, at retsinformationssystemet helt eller delvis undtages fra lovens bestemmelser.
 • 2) Anmeldelse i henhold til § 3, stk. 4, af edb-registre, hvor der gøres brug af elektronisk databehandling, og som indeholder oplysninger om rent private forhold.
 • 3) Tilladelse i henhold til § 3, stk. 6, til oprettelse af registre med henblik på at advare andre forretningsforbindelser med eller ansættelsesforhold til en registreret.
 • 4) Tilladelse i henhold til § 4, stk. 5, til samkøring som nævnt i § 4, stk. 4, af forskellige virksomheders registre, hvor der gøres brug af elektronisk databehandling.
 • 5) Tilladelse i henhold til § 7 f til automatisk registrering af, hvilke telefonnumre der er foretaget opkald til fra en virksomheds telefoner.
 • 6) Anmeldelse i henhold til § 7 g, stk. 2, af registre, hvor der gøres brug af elektronisk databehandling, og som alene indeholder oplysninger, der er offentliggjort i et periodisk skrift.
 • 7) Anmeldelse i henhold til § 8 af kreditoplysningsbureauer.
 • 8) Anmeldelse i henhold til § 20, stk. 1, af edb-servicebureauer.
 • 9) Tilladelse i henhold til § 21, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, til indsamling og videregivelse af oplysninger med henblik på registrering i udlandet samt overladelse af registre til elektronisk databehandling i udlandet.
 • 10) Anmeldelse af virksomheder, der erhvervsmæssigt yder bistand ved stillingsbesættelse i henhold til § 3, stk. 8."

§ 12

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 24. april 1992.

Stk. 2. § 17 a, stk. 5, i lov om personnavne, som affattet ved denne lovs § 5, nr. 2, har virkning fra den 1. januar 1990. Beløb, der er betalt for udfærdigelse af navnebevis for børn, der er omfattet af den nævnte bestemmelse, tilbagebetales af statsamtet. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 13

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. § 2, §§ 4-7 og § 9 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. § 3 og § 11 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 20. maj 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Hans Engell

Officielle noter

Ingen