Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om planter (* 1)


I medfør af § 1, stk. 1-3, og § 4, stk. 2, i lov nr. 834 af 18. december 1991 om frø, kartofler og planter og §§ 1-2 og §§ 4-6 og § 13 stk.3 i lovbekendtgørelse nr. 390 af 17. maj 1994 om planteskadegørere og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Virksomheder, der er omfattet af en af følgende kategorier, skal være registreret i Plantedirektoratet som leverandør af planter:

 • 1) Virksomheder, der med henblik på salg producerer planter, herunder frø dog kun frø af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra b og c, til plantning,
 • 2) plantehandeler, der opretholder en bestand af planter til plantning gennem hele vækstsæsonen.
 • 3) virksomheder, der skal forsyne planter med plantepas, jf. § 9, og
 • 4) virksomheder, der sælger materiale nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, medmindre de alene sælger materialet direkte til den endelige forbruger til ikke erhvervsmæssig anvendelse.

Stk. 2. Producenter af frø af have- og landskabsplanter, der ønsker dette godkendt som certificeret frø, kan registreres som leverandør af planter.

Stk. 3. Består en virksomhed af flere driftsmæssigt adskilte virksomheder, skal hver enkelt registreres særskilt. Driftsmæssigt adskilte virksomheder med forretningsmæssigt fællesskab skal registreres særskilt.

Stk. 4. Registrerede virksomheder skal til stadighed opfylde forpligtelserne i bilag 7.

Stk. 5. Skifter en registreret virksomhed ejer, eller ophører den med produktion, oplagring, sortering eller salg af planter, skal Plantedirektoratet underrettes skriftligt herom.

Stk. 6. Plantedirektoratet kan ophæve registreringen, hvis virksomheden ikke senest 30 dage efter påkrav har betalt forfaldne afgifter og gebyrer i henhold til bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m.

Stk. 7. Stk. 1-4 gælder ikke for virksomheder og personer, der har et samlet salg af varer eller ydelser på under 20.000 kr. om året og kun sælger planter direkte til den endelige forbruger til ikke-erhvervsmæssig anvendelse.

§ 2. Plantedirektoratet kan godkende en leverandør, der er registreret efter § 1, stk. 1, nr. 1, til

 • 1) opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter og etablering af eliteplanter,
 • 2) opbevaring og produktion af eliteplanter og produktion af certificerede planter klasse AAE,
 • 3) produktion af certificerede planter klasse AA eller
 • 4) produktion af certificerede planter klasse A.

Stk. 2 . Godkendelse efter stk. 1 meddeles, når direktoratet har konstateret, at leverandøren opfylder kravene i bilag 5, I, A. Godkendelsen kan omfatte alle de anførte kategorier og kan begrænses til dele af leverandørens produktion.

Produktion og salg

§ 3. Registrerede leverandører skal tilrettelægge og gennemføre deres produktion og salg af planter nævnt i bilag 3 efter retningslinierne i bilaget.

§ 4. Planter produceret her i landet kan godkendes som

 • 1) kerneplanter , hvis de
 • a) er udvalgt af sortsejeren på grund af deres særlige genetiske egenskaber,
 • b) er produceret og opbevaret efter bestemmelserne i bilag 5, I, B, nr. 1, og
 • c) opfylder kravene i bilag 1, 2, 4 og 5, III, samt kravet i § 4, stk. 2, om frihed for planteskadegørere, eller
 • 2) eliteplanter, hvis de
 • a) har oprindelse direkte i kerneplanter eller i planter frembragt ved opformering på grundlag af kerneplanter, jf. bilag 5, II,
 • b) er produceret og opbevaret efter bestemmelserne i bilag 5, I, B, nr. 2, og 5, II, og
 • c) opfylder kravene i bilag 1, 2 og 4 samt kravet i § 5, stk. 1, nr 3, om frihed for planteskadegørere, eller
 • 3) certificerede planter, klasse AAE, AA eller A, hvis de
 • a) har dokumenteret oprindelse i eliteplanter eller kerneplanter,
 • b) er produceret efter bestemmelserne i bilag 5, I, B, nr. 2, 3 eller 4, og 5, II, og
 • c) opfylder kravene i bilag 1, 2 og 4 samt kravet i § 5, stk. 1, nr. 3, om frihed for planteskadegørere.

Stk. 2. Planter, der er udvalgt som kommende kerneplanter, men som endnu ikke er godkendt efter stk. 1, nr.1 (præ-kerneplanter), kan sælges, hvis de opfylder betingelserne i § 5. Planterne må ikke sælges med betegnelsen »præ-kerneplanter«.

Stk. 3. Planter produceret i en virksomhed, der er godkendt til produktion af planter i flere kategorier, jf. § 2, stk. 1, godkendes i den laveste af disse kategorier.

§ 5. Planter til plantning produceret her i landet må sælges, når Plantedirektoratet har konstateret,

 • 1) at planterne, hvis de er nævnt i bilag 3, II, er produceret i overensstemmelse med bestemmelserne i bilaget,
 • 2) at planterne overholder bestemmelserne i bilag 1, 2 og 4 om frihed for planteskadegørere, og
 • 3) at planterne er praktisk taget fri for andre planteskadegørere, der kan påvirke planternes kvalitet og anvendelighed.

Stk. 2 . Skal planterne sælges til et område i en medlemsstat af Den Europæiske Union, der er godkendt som beskyttet zone, skal det ved direktoratets kontrol efter stk. 1 være konstateret, at planterne også overholder de særlige betingelser for indførelse i dette område, der er fastsat af denne medlemsstat.

Stk. 3 . Planter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, der er produceret i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, kan indføres og sælges, hvis direktoratet har ligestillet dem med planter produceret her i landet.

§ 6. Har Plantedirektoratet begrundet mistanke om, at et parti planter til plantning ikke opfylder kravene i § 5, stk. 1, nr. 2 og 3, om frihed for planteskadegørere, må planterne ikke sælges, men kan stilles i fortsat avlskontrol hvis Plantedirektoratet skønner, at planterne efter gennemførelse af egnede foranstaltninger vil kunne godkendes ved et nyt eftersyn.

Stk. 2 . Stk. 1 gælder ikke, hvis der er tale om angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1, I, og 2, I.

Stk. 3 . Planter i fortsat avlskontrol må ikke fjernes fra dyrkningsstedet uden direktoratets skriftlige tilladelse.

§ 7. Har Plantedirektoratet begrundet formodning om, at planter, der sælges, ikke opfylder kravene i bilag 1, 2 og 4 om frihed for planteskadegørere og betingelsen i § 5, stk. 1, nr. 3, kan direktoratet i medfør af lovens § 2, stk. 1, vederlagsfrit udtage prøver af planterne til undersøgelse med henblik på at af- eller bekræfte formodningen.

Stk. 2 . Planter omfattet af en undersøgelse i medfør af stk. 1 må ikke fjernes fra salgsstedet uden direktoratets skriftlige tilladelse.

§ 8. Planter, der ikke opfylder betingelserne for godkendelse til salg eller for fortsat avlskontrol, skal tilintetgøres i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om bortskaffelse af affald. Plantedirektoratet kan fastsætte en frist for tilintetgørelsen. Virksomheden skal på forlangende dokumentere, at tilintetgørelse har fundet sted.

§ 9. Ved salg skal godkendte planter m.m. være mærket efter bestemmelserne i bilag 6.

Stk. 2 . Planter m.m., der indføres fra en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, og som efter bilag 6 skal være forsynet med plantepas ved salg, skal forsynes med plantepasset i forbindelse med indførslen.

Stk. 3 . Mærkningen med plantepas skal være foretaget af Plantedirektoratet eller af en registreret virksomhed, der er godkendt hertil af direktoratet.

Stk. 4 . Plantepassets udformning skal være godkendt af Plantedirektoratet.

Stk. 5 . Plantepas må ikke anvendes til andre planter end dem, de oprindeligt er udstedt til.

§ 10. Opdeles et parti, der skal være mærket med plantepas, eller blandes to eller flere sådanne partier, skal hvert af de nye partier forsynes med et nyt plantepas. Partierne må kun mærkes, hvis der er grundlag for at antage, at de overholder betingelserne for godkendelse, jf. § 5.

§ 11. Ved salg skal kerne-, elite-, og certificerede planter være pakket efter bestemmelserne i bilag 6, IV.

§ 12. Bestemmelserne om salg gælder også for udbud til salg og for fordeling, levering eller anden form for overdragelse.

§ 13. Plantedirektoratet kontrollerer, at bestemmelserne i bekendtgørelsen overholdes.

Stk. 2 . Direktoratet kan godkende en registreret leverandør til selv at føre kontrol med, at kravene i bilag 3, 6 og 7, A, er overholdt ved produktion og salg. Kontrollen skal føres efter retningslinierne i bilag 7, B, og direktoratet fører tilsyn med, at leverandøren overholder retningslinierne.

§ 14. Overtrædelse af § 1, stk. 1-4, § 3, § 4, stk. 2, § 5, § 6, stk. 1 og 3, § 7, stk. 2, § 8, § 9, § 10, § 11 og § 13, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2 . Overtræder en virksomhed, der er godkendt efter § 9, stk. 3, mærkningsbestemmelserne i bilag 6 eller bestemmelserne i § 9, stk. 2, 4 og 5, kan godkendelsen tilbagekaldes. Tilsvarende gælder for en godkendelse meddelt efter § 13, stk. 2.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. februar 1997.

Stk. 2 . Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 22 af 12. januar 1994 om planter.

Plantedirektoratet, den 10. februar 1997

Mogens Nagel Larsen

/ Lars Aslo-Petersen

Bekendtgørelse om planter

Fortegnelse over bilag

 

 Bilag 1 - Planteskadegørere, der ikke må forekomme 

 I     Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Det 

      Europæiske Fællesskab 

 II     Planteskadegørere, der vides at forekomme i Det Europæiske 

      Fællesskab 

 III    Planteskadegørere, som Danmark er anerkendt som beskyttet 

      zone for. 

 Bilag 2 - Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter 

      m.m. 

 I     Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Det 

      Europæiske Fællesskab 

 II     Planteskadegørere, der vides at forekomme i Det 

      Europæiske Fællesskab 

 Bilag 3 - Produktion og salg af planter 

 Bilag 4 - Særlige krav til frihed for planteskadegørere på 

      produktionsstedet m.m. 

 Bilag 5 - Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring 

      af kerneplanter, eliteplanter og certificerede planter 

 I     Generelle krav 

 II     Særlige bestemmelser for produktion af certificerede 

      planter af visse plantegrupper 

 III    Særlige krav til kerneplanter om frihed for 

      planteskadegørere 

 Bilag 6 - Mærkning og pakning 

 I     Mærkning 

 II     Pakning 

Bilag 7 - Forpligtelser for registrerede leverandører

Bilag 1 Planteskadegørere, der ikke må forekomme

I Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab

 • a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier 1. Acleris spp. (ikke-europæiske), arter af viklere 2. Amauromyza maculosa (Malloch), en minerflue 3. Anomala orientalis Waterhouse, orientalsk oldenborre 4. Anoplophora chinensis (Thomson), en træbuk 5. Anoplophora malasiaca (Forster), en træbuk 6. Arrhenodes minutus Drury, en barkbille 7. Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), bomuldsmellus, vektor for virus som f.eks. (a) Bean golden mosaic virus (b) Cowpea mild mottle virus (c) Lettuce infectious yellows virus (d) Pepper mild tigre virus (e) Squash leaf curl virus (f) Euphorbia mosaic virus (g) Florida tomato virus 8. Cicadellidae (ikke-europæiske), arter af småcikader, kendt som vektor for Pierce's disease (forårsaget af Xylella fastidiosa ), f.eks. a) Carneocephala fulgida Nottingham b) Draeculacephala minerva Bali c) Graphocephala atropunctata (Signoret) 9. Choristoneura spp. (ikke-europæiske), arter af viklere

10. Conotrachelus spp. (Herbst), arter af snudebiller

11. Heliothis zea (Boddie), en ugle

12. Liriomyza sativae Blanchard, en minerflue

13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen, en nematod

14. Monochamus spp. (ikke-europæiske), arter af træbukke

15. Myndus crudus Van Duzee, en cikade

16. Nacobbus aberrans (Thorbe) Thorne et Allen, en nematod

17. Premnotrypes spp. (ikke-europæiske), arter af snudebiller

18. Pseudopithyophthorus minutissimus (Zimmermann), en barkbille

19. Pseudopithyophthorus pruinosus (Eichhoff), en barkbille

20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee), en småcikade

21. Spodoptera eridania (Cramer), en ugle

22. Spodoptera frugiperda (Smith), en ugle

23. Spodoptera litura (Fabricius), asiatisk bomuldsugle

24. Thrips palmi Karny, palmetrips

25. Tephritidae (ikke-europæiske), båndfluer, f.eks. a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) b) Anastrepha ludens (Loew), mexikansk frugtflue c) Anastrepha obliqua Macquart d) Anastrepha suspensa (Loew) e) Dacus ciliatus (Loew) f) Dacus cucurbitae Coquillett g) Dacus dorsalis Hendel h) Dacus tryoni (Froggatt) i) Dacus tsuneonis Miyake j) Dacus zonatus Saund k) Epochra canadensis (Loew) l) Pardalaspis cyanescens Bezzi m) Pardalaspis quinaria Bezzi n) Pterandrus rosa (Karsch) o) Rhacochlaena japonica Ito p) Rhagoletis cingulata (Loew), hvidbåndet kirsebærflue q) Rhagoletis completa Cresson r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken), mørk kirsebærflue s) Rhagoletis indifferens Curran t) Rhagoletis mendax Curran u) Rhagoletis pomonella Walsh v) Rhagoletis ribicola Doane w) Rhagoletis suavis (Loew)

26. Xiphinema americanum Cobb i bred forstand (ikke-europæiske populationer), en nematod

27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo, en nematod

 • b) Bakterier 1. Xylella fastidiosa Well et al. (syn. Pierce's disease)
 • c) Svampe 1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, egevisnesyge 2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel, melbærrisgyldenrust 3. Cronartium spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe 4. Endocronartium spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe 5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito, lærkevisnesyge 6. Gymnosporangium spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe 7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar, gul ringråd 8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis, Tsuga -koglerust 9. Monilinia fructicola (Winter) Honey, en frugtskimmelsvamp

10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al., Phyllostica -nålefald

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson, Septoria -poppelkræft

12. Phoma andina Turkensteen, Phoma -bladplet

13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema, Septoria -bladplet

15. Thecaphora solani Barrus, kartoffelbrand

16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers, Texas rodråd

 • d) Virus og viruslignende organismer 1. Elm phloem necrosis mycoplasm, elmesivævsnekrosevirus 2. Kartoffelvirus og viruslignende organismer, f.eks. (a) Andean potato latent virus, stamme af ægplantemosaikvirus (b) Andean potato mottle virus, sydamerikansk kartoffelspætningvirus (c) Arracacha virus B, oca strain, arracacia-virus B (d) Potato black ringspot virus, kartoffelringpletvirus (e) Potato spindle tuber viroid, kartoffeltenknoldviroid (f) Potato virus T, kartoffelvirus T (g) Ikke-europæiske isolater af kartoffelvirus A, M, S, V, X, og Y (herunder YI, Yn og Yc) og potato leaf roll virus. 3. Tobacco ringspot virus, tobakringpletvirus 4. Tomato ringspot virus, tomatringpletvirus 5. Virus og viruslignende organismer hos Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. og Vitis L., f.eks. (a) Blueberry leaf mottle virus, blåbærspætningvirus (b) Cherry rasp leaf virus (American), amerikansk kirsebærraspbladvirus (c) Peach mosaic virus (American), amerikansk ferskenmosaikvirus (d) Peach phony rickettsia, fersenphonyrickettsia (e) Peach rosette mosaic virus, ferskenbladrosetvirus (f) Peach rosette mycoplasm, ferskenrosetmykoplasma (g) Peach X-disease mycoplasm, stenfrugt-X-syge mykoplasma (h) Peach yellows mycoplasm, ferskengulsotmykoplasma (i) Plum line pattern virus (American), amerikansk blommebåndmosaikvirus (j) Raspberry leaf curl virus (American), amerikansk hindbærbladkrøllesygevirus (k) Strawberry latent »C« virus, latent jordbær-C-virus (l) Strawberry vein banding virus, jordbærnervebåndsvirus (m) Strawberry witches' broom mycoplasm, jordbærheksekostmykoplasma (n) ikke-europæisk virus og viruslignende organismer hos Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. og Vitis L. 6. Virus overført af Bemisia tabaci Genn., bomuldsmellus, som f.eks. (a) Bean golden mosaic virus, bønnegyldenmosaikvirus (b) Cowpea mild mottle virus, mild vignabønnespætningvirus (c) Lettuce infectious yellows virus, salatgulsotvirus (d) Pepper mild tigre virus (e) Squash leaf curl virus, squash-bladkrøllevirus (f) Euphorbia mosaic virus, Euphorbia -mosaikvirus (g) Florida tomato virus
 • e) Snylteplanter 1. Arceuthobium spp. (ikke-europæiske), arter af dværgmistelten

II Planteskadegørere, der vides at forekomme i Det Europæiske

Fællesskab

 • a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier 1. Globodera pallida (Stone) Behrens, hvid kartoffelcystenematod 2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, gul kartoffelcystenematod 3. Heliothis armigera (Hubner), en ugle 4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), tomatminerflue 5. Liriomyza trifolii (Burgess), serpentineminerflue 6. Liriomyza huidobrensis (Blanchard), ærteminerflue 7. Opogona sacchari (Bojer), bananmøl 8. Popillia japonica Newman, japanbille 9. Spodoptera littoralis (Boisduval), afrikansk bomuldsugle
 • b) Bakterier 1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. subsp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Davis et al., kartoffelringbakteriose 2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, kartoffelbrunbakteriose
 • c) Svampe 1. Melampsora medusae Thumen, poppelrust 2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Persival, kartoffelbrok
 • d) Virus og viruslignende organismer 1. Apple proliferation mycoplasm, æbleheksekostmykoplasma 2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm, abrikosbladrulleklorosemykoplasma 3. Pear decline mycoplasm, pæremoriamykoplasma
 • e) Fladorme 1. Arthioposthia triangulata (Dendy), new zealandsk fladorm.

III Planteskadegørere, som Danmark er anerkendt som beskyttet zone

for

 • a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier 1. Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer), bomuldsmellus
 • d) Virus og viruslignende organismer 1. Beet necrotic yellow vein virus, rizomaniavirus 2. Tomato spotted wilt virus, tomatbronzetopvirus

Bilag 2

Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter

I Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab

 • a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Planteskadegørere        Planter 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1. Aculops fuchsiae Keifer,   Planter af Fuchsia L. til plantning, 
  
    en galmide          dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   2. Aleurocanthus spp.,     Planter af Citrus L., Fortunella 
  
    arter af mellus        Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   3. Anthonomus bisignifer    Planter af Fragaria L. til 
  
    (Schenkling), en snudebille  plantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   4. Anthonomus signatus     Planter af Fragaria L. til 
  
    (Say), en snudebille     plantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   5. Aonidiella citrina      Planter af Citrus L., Fortunella 
  
    Coquillet, en skjoldlus    Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   6. Udgået 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   7. Aschistonyx eppoi      Planter af Juniperus L., dog ikke 
  
    Inouye, en galmyg       frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   8. Bursaphelenchus xylophilus  Planter af Abies Mill., Cedrus 
  
    (Steiner et Buhrer) Nickle  Trew, Larix Mill., Picea A. 
  
    et al., fyrrevednematod    Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. 
  
                   og Tsuga Carr., dog ikke frugter og 
  
                   frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   9. Carposina niponensis     Planter af Cydonia Mill., Malus 
  
    Walsingham, et møl      Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog 
  
                   ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   10. Diaphorina citri Kuway.,   Planter af Citrus L., Fortunella 
  
    en bladloppe         Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, samt Murraya Konig, dog ikke 
  
                   frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   11. Enarmonia packardi (Zeller), Planter af Cydonia Mill., Malus 
  
    en vikler           Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog 
  
                   ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   12. Enarmonia prunivora     Planter af Cydonia Mill., 
  
    Walsh, en vikler        Malus Mill., Prunus L. og Pyrus 
  
                   L., dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   13. Eotetranychus lewisi     Planter af Citrus L., Fortunella 
  
    McGregor, en spindemide    Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   14. Eotetranychus orientalis   Planter af Citrus L., Fortunella 
  
    Klein, en spindemide     Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   15. Grapholita inopinata     Planter af Cydonia Mill., Malus 
  
   Heinrich, en vikler       Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog 
  
                   ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   16. Hishomonus phycitis     Planter af Citrus L., Fortunella 
  
   (Dist.), en cikade        Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   17. Leucaspis japonica      Planter af Citrus L., Fortunella 
  
   Ckll., en skjoldlus       Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   18. Listronotus bonariensis   Frø af Brassicaceae (Cruciferae), 
  
   Kuschel, en snudebille      Poaceae (Gramineae) og Trifolium L. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   19. Margarodes spp., ikke-    Planter af Vitis L., dog ikke 
  
    europæiske arter af      frugter og frø 
  
    skjoldlus, f.eks.: 
  
    a) Margarodes vitis 
  
     (Phillipi) 
  
    b) Margarodes 
  
     vredendalensis de 
  
     Klerk 
  
    c) Margarodes prieskaensis 
  
     Jakubski 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   20. Numonia pyrivorella     Planter af Pyrus L., dog ikke frø 
  
    (Matsumura), et halvmøl 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   21. Oligonychus perditus     Planter af Juniperus L., dog ikke 
  
    Pritchard et Baker,      frugter og frø 
  
    en spindemide 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   22. Pissodes spp. (ikke-    Planter af nåletræer (Coniferales), 
  
    europæiske), arter af    dog ikke frugter og frø 
  
    fyrresnudebiller 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   23. Radopholus citrophilus   Planter af Citrus L., 
  
    Huettel Dickson et Kaplan,  og Fortunella Swingle, Poncirus 
  
    en nematod          Raf. og hybrider heraf, dog ikke 
  
                   frugter og frø, samt planter af 
  
                   Araceae, Marantaceae, Musaceae, 
  
                   Persea spp. og Strelitziaceae, 
  
                   rodede eller med vedhængende eller 
  
                   medhørende vækstmedium 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   24. Saissetia nigra (Nietm.),  Planter af Citrus L., Fortunella 
  
    en skjoldlus         Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   25. Scirtothrips aurantii    Planter af Citrus L., Fortunella 
  
    Faure, en trips       Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   26. Scirtothrips dorsalis Hood, Planter af Citrus L., Fortunella 
  
   en trips            Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   27. Scirtothrips citri     Planter af Citrus L., Fortunella 
  
   (Moultex), en trips       Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   28. Scolytidae spp. (ikke-   Planter af nåletræer (Coniferales) 
  
    europæisk), arter af     af over 3 m høje, dog ikke frugter 
  
    barkbiller          og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   29. Tachypterellus       Planter af Cydonia Mill., Malus 
  
    quadrigibbus Say, en     Mill., Prunus L. og Pyrus L., 
  
    snudebille          dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   30. Toxoptera citricida Kirk., Planter af Citrus L., Fortunella 
  
   en bladlus           Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   31. Trioza erytreae Del     Planter af Citrus L., Fortunella 
  
    Guercio, en bladloppe    Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, samt Clausena Burm. f., dog 
  
                   ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   32. Unaspis citri Comstock,   Planter af Citrus L., Fortunella 
  
   en skjoldlus          Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   b) Bakterier 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Planteskadegørere        Planter 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1. Citrus greening bacterium,  Planter af Citrus L., Fortunella 
  
    gul bladmarmorering      Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   2. Citrus variegated chlorosis Planter af Citrus L., Fortunella 
  
                   Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   3. Udgået 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   4. Xanthomonas campestris    Planter af Citrus L., Fortunella 
  
    (alle stammer, der er patogene Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
    for Citrus )          heraf, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   5. Udgået 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   c) Svampe 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Planteskadegørere        Planter 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1. Alternaria alternata (FR.)  Planter af Cydonia Mill., Malus 
  
    Keissler (ikke-europæiske   Mill. og Pyrus L., til plantning, 
  
    patogene isolater),      dog ikke frø 
  
    sortskimmel 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   2. Apiosporina morbosa     Planter af Prunus L. til plantning, 
  
    (Schwein.) v. Arx, sort    dog ikke frø 
  
    knudekræft 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   3. Atropellis spp., arter af  Planter af Pinus L., dog ikke 
  
    nåletrækræftsvampe      frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   4. Ceratocystis coerulescens  Planter af Acer saccharum Marsh., 
  
    (Munch) Bakshi, blåsplint   dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   5. Cercoseptoria pini-     Planter af Pinus L., dog ikke 
  
    densiflorae (Hori et Nambu)  frugter og frø 
  
    Deighton, nålefald 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   6. Cercospora angolensis Carv. Planter af Citrus L., Fortunella 
  
    et Mendes, Citrus -bladplet  Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   7. Ciborinia camelliae Kohn,  Planter af Camellia L. til 
  
    kronbladvisning        plantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   8. Diaporthe vaccinii Shaer,  Planter af Vaccinium L. til 
  
    blåbærkræft          plantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   9. Elsinoe spp. Bitanc. et   Planter af Fortunella Swingle, 
  
    Jenk. Mendes, arter af     Poncirus Raf. og hybrider heraf, 
  
    skurvsvampe          dog ikke frugter og frø, og planter 
  
                   af Citrus L. og hybrider heraf, dog 
  
                   ikke frø og frugter. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   10. Fusarium oxysporum f. sp.  Planter af Phoenix L., dog ikke 
  
     albedines (Kilian et Marie) frugter og frø 
  
    Gordon 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   11. Guignardia citricarpa Kiely Planter af Citrus L., Fortunella 
  
    (alle stammer, der er     Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
    patogene for Citrus ),    heraf, dog ikke frø 
  
    citrusfrugtsortplet 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   12. Guignardia piricola (Nose)  Planter af Cydonia Mill., Malus 
  
    Yamamoto, brunbarkkræft    Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog 
  
                   ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   13. Puccinia pittieriana     Planter af Solanaceae, dog ikke 
  
    Hennings, kartoffelrust    frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   14. Scirrhia acicola (Dearn.)  Planter af Pinus L., dog ikke 
  
    Siggers            frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   15. Venturia nashicola Tanaka  Planter af Pyrus L. til plantning, 
  
    et Yamamoto, japansk     dog ikke frø 
  
    pæreskurv 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   d) Virus og viruslignende organismer 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Planteskadegørere        Planter 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1. Beet curly top virus     Planter af Beta vulgaris L. til 
  
     (ikke-europæiske isolater), plantning, dog ikke frø 
  
     bedebladkrøllevirus 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   2. Black raspberry latent    Planter af Rubus L. til plantning 
  
     virus, latent 
  
     sorthindbærvirus 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   3. Blight and blight-like    Planter af Citrus L., Fortunella 
  
                   Swingle, Poncirus Raf. og 
  
                   hybrider heraf, dog ikke frugter og 
  
                   frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   4. Cadang-cadang viroid     Planter af Arecaceae (Palmae) til 
  
                   plantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   5. Cherry leaf roll virus1),  Planter af Rubus L. til plantning 
  
     kirsebærbladrullevirus 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   6. Citrus mosaic virus,     Planter af Citrus L., Fortunella 
  
                   Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   7. Citrus tristeza virus    Planter af Citrus L., Fortunella 
  
    (ikke-europæiske isolater),  Swingle, Poncirus Raf. og 
  
     Citrus -tristezavirus    hybrider heraf, dog ikke frugter og 
  
                   frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   8. Leprosis           Planter af Citrus L., Fortunella 
  
                   Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   9. Little cherry pathogen    Planter af Prunus cerasus L., 
  
     (ikke-europæiske isolater)  Prunus avium L., Prunus incisa 
  
                   Thunb., Prunus sargentii Rehd., 
  
                    Prunus serrula Franch., Prunus 
  
                   serrulata Lindl. Prunus speciosa 
  
                   (Koidz.) Ingram, Prunus 
  
                   subhirtella Miq. og Prunus 
  
                   yedoensis Matsum samt hybrider og 
  
                   kultivarer heraf til plantning, dog 
  
                   ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   10. Naturally spreading     Planter af Citrus L., Fortunella 
  
     psorosis           Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   11. Palm lethal yellowing    Planter af Arecaeceae (Palmae) til 
  
     mycoplasm, kokos letal    plantning, dog ikke frø 
  
     gulningsmykoplasma 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   12. Prunus necrotic ringspot   Planter af Rubus L. til plantning 
  
    virus1), Prunusringpletvirus 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   13. Satsuma dwarf virus,     Planter af Citrus L., Fortunella 
  
     satsuma-dværgsygevirus    Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   14. Tatter leaf virus      Planter af Citrus L., Fortunella 
  
                   Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   15. Witches' broom (MLO)     Planter af Citrus L., Fortunella 
  
                   Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   II Planteskadegørere, der vides at forekomme i Det Europæiske 
  
    Fællesskab 
  
   a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Planteskadegørere        Planter 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1. Aphelenchoides besseyi    Planter af Fragaria L. til 
  
    Christie, en bladnematod   plantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   2. Daktulosphaira vitifoliae  Planter af Vitis L., dog ikke 
  
    (Fitch), vindværgbladlus   frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   3. Ditylenchus destructor    Blomsterløg og -knolde af Crocus 
  
    Thorne, kartoffelrådnematod  L., miniaturesorter og deres 
  
                   hybrider af slægten Gladiolus 
  
                   Tourn. ex L. som f.eks. Gladiolus 
  
                   callianthus Marais, Gladiolus 
  
                   colvillei Sweet, Gladiolus nanus 
  
                   hort., Gladiolus ramosus hort., 
  
                    Gladiolus tubergenii hort., 
  
                    Hyacinthus L., Iris L., 
  
                    Tigridia Juss. og Tulipa L. til 
  
                   plantning 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   ------------------------------- 
  
   1) Der forekommer ikke Cherry leaf roll virus og Prunus necrotic 
  
    ringspot virus hos Rubus L. i Den Europæiske Union. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   4. Ditylenchus dipsaci     Frø og løg af Allium cepa L. var. 
  
    (Kuhn) Filipjev,        ascalonicum Backer, Allium cepa 
  
    stængelnematod        L. og Allium schoenoprasum L., 
  
                   planter af Allium porrum L., 
  
                   blomsterløg af Camassia Lindl., 
  
                    Chionodoxa Boiss., Crocus flavus 
  
                   Weston »Golden Yellow«, Galanthus 
  
                   L., Galtonia candicans (Baker) 
  
                   Decne., Hyacinthus L., Ismene 
  
                   Herbert, Muscari Mill., Narcissus 
  
                   L., Ornithogalum L., Puschkinia 
  
                   Adams, Scilla L., og Tulipa L. til 
  
                   plantning 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   5. Circulifer haematoceps ,   Planter af Citrus L., Fortunella 
  
    en cikade           Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   6. Cirulifer tenellus ,     Planter af Citrus L., Fortunella 
  
    en cikade           Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   7. Radopholus similis (Cobb)  Planter af Araceae, Marantaceae, 
  
    Thorne, en nematod      Musaceae, Persea Mill. og 
  
                   Strelitziaceae, rodede eller med 
  
                   vedhængende eller medhørende 
  
                   vækstmedium 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   8. Frankliniella occidentalis  Kerne-, elite og certificerede 
  
    Pergande           planter klasse AAE og AA 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   b) Bakterier 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Planteskadegørere        Planter 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1. Udgået 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   2. Clavibacter michiganensis  Planter af Lycopersicon 
  
    subsp. michiganensis (Smith) lycopersicum (L. Karst. ex 
  
    Davis et al.,         Farw. til plantning 
  
    tomatgulbakteriose 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   3. Erwinia amylovora (Burr.)  Planter af Chaenomeles Lindl., 
  
    Winsl. et al., ildsot     Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., 
  
                    Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., 
  
                    Malus Mill., Mispilus L., Pyracan~ 
  
                   tha Roem., Pyrus L., Sorbus L., 
  
                   bortset fra Sorbus intermedia 
  
                   (Erhrh.) Pers., og Stanvaesia 
  
                   Lindl. til plantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   4. Erwinia chrysanthemi pv.   Planter af Dianthus L. til 
  
     dianthicola (Hellmers)    plantning, dog ikke frø 
  
    Dickey, nellikekortskud- 
  
    bakteriose 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   5. Pseudomonas caryophylli   Planter af Dianthus L. til 
  
    (Burkholder) Starr et     plantning, dog ikke frø 
  
    Burkholder, nellikesprække- 
  
    bakteriose 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   6. Udgået 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   7. Pseudomonas syringae pv.   Planter af Prunus persica (L.) 
  
     persicae (Prunier et al.)  Batsch og Prunus Persica var. 
  
    Young et al.          nectarina (Ait.) Maxim til 
  
                   plantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   8. Udgået 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   9. Xanthomonas campestris pv.  Planter af Prunus L. til 
  
     pruni (Smith) Dye      plantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   10. Xanthomonas campestris pv.  Planter af Lycopersicon 
  
     vesicatoria (Doidge) Dye,   lycopersicum (L.) Karst. ex. 
  
    tomatpletbakteriose      Farw. og Capsicum L. til plantning 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   11. Xanthomonas fragariae    Planter af Fragaria L. til 
  
    Kennedy et King, jordbær-   plantning, dog ikke frø 
  
    bladpletbakteriose 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   12. Xylophilus ampelinus     Planter af Vitis L., dog ikke 
  
    (Panagopoulos) Willems et   frugter og frø 
  
    al., bakterievisnesyge 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   c) Svampe 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Planteskadegørere        Planter 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1. Ceratocystis fimbriata f.  Planter af Platanus L. til 
  
    sp. platani Walter,      plantning, dog ikke frø 
  
    platanvisnesyge 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   2. Colletotrichum acutatum   Planter af Fragaria L. til 
  
    Simmonds, jordbærsortråd   plantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   3. Cryphonectria parasitica   Planter af Castanea Mill. og 
  
    (Murrill) Barr, kastanjekræft Quercus L. til plantning, dog ikke 
  
                   frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   4. Didymella ligulicola (Baker, Planter af Dendranthema (DC.) Des 
  
    Dimock et Davis) v. Arx,   Moul. til plantning, dog ikke frø 
  
    krysantemumsortråd 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   5. Phialophora cinerescens   Planter af Dianthus L. til 
  
    (Wollenweber) van Beyma,   plantning, dog ikke frø 
  
    vifteskimmel 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   6. Phoma tracheiphila (Petri)  Citrus L., Fortunella Swingle, 
  
    Kanahaveli et Gikashvili,   Poncirus Raf. og hybrider heraf, 
  
     Citrus -tørresyge      dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   7. Phytophthora fragariae    Planter af Fragaria L. til 
  
    Hickman var. fragariae ,   plantning, dog ikke frø 
  
    jordbærrødmarv 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   8. Udgået 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   9. Puccinia horiana Hennings,  Planter af Dendranthema (DC.) Des 
  
    hvid krysantemumrust     Moul. til plantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   10. Scirrhia pini Funk et    Planter af Pinus L. til plantning, 
  
    Parker, rød nåleringplet   dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   11. Verticillium albo-atrum   Planter af Humus lupulus L. til 
  
    Reinke et Berthold, en    plantning, dog ikke frø 
  
    kransskimmel 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   12. Verticillium dahliae     Planter af Humulus lupulus L. til 
  
    Klebahn, en kransskimmel   plantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   d) Virus og viruslignende organismer 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Planteskadegørere        Planter 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1. Arabis mosaic virus,     Planter af Fragaria L. og Rubus L. 
  
     Arabis mosaikvirus      til plantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   2. Beet leaf curl virus,    Planter af Beta vulgaris L. til 
  
     bedebladkrøllesygevirus   plantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   3. Chrysanthemum stunt viroid, Planter af Dendrathema (DC.) Des 
  
     krysantemumdværgsygeviroid  Moul. til plantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   4. Citrus tristeza virus    Planter af Citrus L., Fortunella 
  
     (European isolates),     Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
     Citrustristezavirus     heraf, dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   5. Citrus vein enation woody  Planter af Citrus L., Fortunella 
  
     gall             Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   6. Grapevine flavescence    Planter af Vitis L., dog ikke 
  
     doree MLO, gylden      frugter og frø 
  
     skørbladmykoplasma 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   7. Plum pox virus,       Planter af Prunus L. til plantning, 
  
     blommepoxvirus        dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   8. Potato stolbur mycoplasm,  Planter af Solanaceae til plantning, 
  
     stolburmykoplasma      dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   9. Raspberry ringspot virus,  Planter af Fragaria L. og Rubus L. 
  
     hindbærringpletvirus     til plantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   10. Spiroplasma citri Saglio   Planter af Citrus L., Fortunella 
  
    et al.            Swingle, Poncirus Raf. og hybrider 
  
                   heraf, dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   11. Strawberry crinkle virus,  Planter af Fragaria L. til 
  
     jordbærkrusesygevirus    plantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   12. Strawberry latent ringspot  Planter af Fragaria L. og Rubus L. 
  
     virus, latent        til plantning, dog ikke frø 
  
     jordbærringpletvirus 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   13. Strawberry mild yellow edge Planter af Fragaria L. til 
  
     virus, mild         plantning, dog ikke frø 
  
     jordbærgulrandvirus 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   14. Tomato black ring virus,   Planter af Fragaria L. og Rubus L. 
  
     tomatsortringvirus      til plantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   15. Tomato spotted wilt virus,  Planter af Apium graveolens L., 
  
     tomatbronzetopvirus      Capsicum annuum L., Cucumis 
  
                   melo L., Dendranthema (DC.) Des 
  
                   Moul., alle sorter af New Guinea 
  
                   hybrider af Impatiens L., Lactuca 
  
                   sativa L., Lycopersicon 
  
                   lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. 
  
                   og Nicotiana tabacum L., for hvis 
  
                   vedkommende det er godtgjort, at 
  
                   planterne er beregnet til salg til 
  
                   erhvervsproduktion af tobak, 
  
                    Solanum melongena L. og Solanum 
  
                   tuberosum L. til plantning 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  

Bilag 3

Produktion og salg af planter

(Til § 3)

I. Definitioner

 • 1) Planter: levende planter og plantedele (herunder frø),
 • 2) Levende plantedele: bl.a.
 • a) rod- og stængelknolde, løg og jordstængler,
 • b) grene og fældede træer med løv,
 • c) plantevævskultur,
 • d) frugter
 • e) afskårne blomster.
 • 3) Frø: frø i botanisk forstand, dog ikke frø, der ikke er bestemt til plantning.
 • 4) Planter til plantning:
 • a) planter, der er plantet og skal forblive plantet eller genplantes, og
 • b) planter, der ikke er plantet, men som skal plantes.
 • 5) Plantning: enhver anbringelse af planter eller plantedele i et voksemedium med det formål at sikre deres vækst eller formering.
 • 6) Grønsagsplanteformeringsmateriale : plantedele og alt andet plantemateriale, herunder grundstammer, af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra a, der er bestemt til formering og produktion af grønsagsplanter, dog ikke frø.
 • 7) Grønsagsplanter : hele planter og plantedele af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra a, for så vidt angår podede planter også podematerialet, der er bestemt til plantning med henblik på produktion af grønsagsplanter, dog ikke frø.
 • 8) Frugtplanteformeringsmateriale : frø, plantedele og alt andet plantemateriale, herunder grundstammer, af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra b, der er bestemt til formering og produktion af frugtplanter.
 • 9) Frugtplanter : planter af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra b, der efter afsætning er bestemt til plantning eller genplantning.
 • 10) Prydplanteformeringsmateriale : frø, plantedele og alt andet plantemateriale af slægter eller arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra c, der tjener til formering og produktion af prydplanter og andre planter til prydformål.
 • 11) Prydplanter : planter af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra c, bestemt til plantning eller genplantning efter afsætning.
 • 12) Parti : et antal enheder af samme produkt, der er karakteriseret ved ensartethed med hensyn til sammensætning og oprindelse.
 • 13) CAC-materiale (Conformitas Agraria Communitatis): formeringsmateriale og frugtplanter af de slægter og arter, der er nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra b, og som opfylder minimumskravene for godkendelse til salg, jf. § 5.

II. Krav til produktion og salg af ikke certificerede planter

A1. Generelle krav

 • 1) Plantematerialet skal være praktisk taget fri for planteskadegørere, der forringer materialets kvalitet og anvendelighed.
 • 2) Plantemateriale med synlige tegn på planteskadegørere skal behandles på passende måde eller fjernes.
 • 3) Under væksten og ved optagningen eller ved fjernelse af podemateriale fra moderplanten skal formerings- og plantemateriale holdes i adskilte partier.
 • 4) Samles eller blandes formerings- og plantemateriale af forskellig oprindelse under emballering, oplagring og transport eller ved leveringen, skal leverandøren registrere oplysninger om partiets sammensætning og de enkelte bestanddeles oprindelse.

A2. Generelle krav til grønsagsplanter, frugtplanter og prydplanter samt formeringsmateriale heraf

Plantematerialet skal være praktisk taget fri for fejl, der forringer dets egnethed som formeringsmateriale eller plantemateriale.

B. Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf

 • 1) Materialet skal være tilstrækkeligt kraftigt og fyldigt, og der må ikke være misforhold mellem rødder, stængler og blade.
 • 2) Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slægt eller art samt sort.
 • 3) Krav til væksthusproduktion af planter til erhvervsmæssig anvendelse:

Leverandøren skal gennemføre følgende hygiejniske foranstaltninger

 • a) Væksthusenes indre samt borde m.v. skal være gjort omhyggeligt rene ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion.
 • b) Kasser og potter m.v. skal være nye eller være renset på tilsvarende måde som borde (se litra a). Trækasser kan dog også renses ved opvarmning til 100IC i 30 minutter. Såvel nyt som rengjort materiale skal opbevares adskilt fra ikke rengjort materiale.
 • c) Markjord, der indgår i jordblandinger, skal forinden blandingen have været opvarmet til 100IC i 30 minutter eller være desinficeret på anden effektiv måde, og den skal derefter indtil anvendelse opbevares i rene beholdere eller på anden betryggende måde, adskilt fra ubehandlet jord.
 • d) Væksthuse og arbejdsrum skal holdes rene og fri for ukrudt.
 • e) Dendranthema og prydcapsicum må ikke dyrkes i samme væksthus som peber- og tomatplanter.
 • f) I virksomheder, der producerer agurk-, melon-, peber- og tomatplanter, må der ikke samtidig i samme væksthus dyrkes frugtbærende planter af samme eller nærstående art.

4. Alle spiseløg

Ved produktion af skalotteløg, stikløg og hvidløg skal der gennemføres et sædskifte på mindst 4 løgfrie år. Sædskiftet skal kunne dokumenteres ved ejendommens sædskifteplan.

5. Stikløg

 • a) Ved produktion af stikløg skal plantepas, der fulgte med frøene opbevares af virksomheden og på anmodning forevises for Plantedirektoratet.
 • b) Foreligger plantepasset ikke, skal en repræsentativ frøprøve af hver sort være undersøgt af direktoratet og fundet fri for stængelnematoder.

6. Skalotteløg og hvidløg

 • a) Formeringsmateriale af skalotteløg skal være godkendt ved væksthusafprøvning, hvorunder der højst må være konstateret 1 pct. løgmosaik.
 • b) Ved produktion af skalotteløg skal producenten hvert år inden 15. august tilmelde de planteproduktioner til væksthusafprøvning, der ønskes anvendt til udlæg det følgende år.
 • c) Hvert år inden 1. oktober udtager Plantedirektoratet en prøve bestående af 350 løg af hver planteproduktion til brug ved væksthusafprøvningen.

C. Frugtplanter og formeringsmateriale heraf

1. Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slægt eller art samt sort.

2. Materiale af Citrus L. skal

 • a) hidrøre fra udgangsmateriale, der

1I er undersøgt og fundet fri for planteskadegørere, der forringer materialets kvalitet og anvendelighed, og

2I er blevet testet individuelt efter passende metoder til påvisning af sådanne planteskadegørere og er fundet fri herfor,

 • b) være kontrolleret og fundet praktisk taget fri for sådanne planteskadegørere efter begyndelsen af sidste afsluttede vækstperiode og
 • c) i tilfælde af podning være podet på grundstammer, der ikke er modtagelige for viroider.

D. Prydplanter og formeringsmateriale heraf

 • 1) Materialet skal være tilstrækkelig kraftigt og fyldigt, og der må ikke være misforhold mellem rødder, stængler og blade.
 • 2) Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slægt eller art eller i givet fald plantegruppe og skal, hvis det sælges eller agtes solgt med angivelse af sorten, også opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til sort.
 • 3) Frø skal have tilfredsstillende spiringsevne.
 • 4) Materiale af Citrus L.
 • a) skal hidrøre fra udgangsmateriale, der er undersøgt og fundet fri for planteskadegørere, der forringer materialets kvalitet og anvendelighed,
 • b) være kontrolleret og fundet praktisk taget fri for sådanne planteskadegørere efter begyndelsen af sidste afsluttede vækstperiode og
 • c) i tilfælde af podning være podet på grundstammer, der ikke er modtagelige for viroider.
 • 5) Formeringsmateriale af blomsterløg skal hidrøre direkte fra materiale, der under væksten er undersøgt og fundet at opfylde kravet i § 5, stk. 1, nr. 3.

Bilag 4

Særlige krav til frihed for planteskadegørere på produktionsstedet m.v.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Planter, planteprodukter 

 og andet            Særlige krav 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Udgået. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. Udgået. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. Udgået. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. Planter af Pinus L. til   Det er officielt kosntateret, at der 

   plantning, dog ikke frø   ikke er iagttaget symptomer på 

                 Scirrhia pini Funk et Parker på 

                 dyrkningsstedet eller i dets 

                 umiddelbare nærhed siden begyndelsen 

                 af den sidste, afsluttede 

                 vækstperiode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5. Planter af Abies Mill.,   Udover karvet i nr. 4 er det 

   Larix Mill., Picea A.   officielt konstateret, at der ikke 

   Dietr., Pinus L.,      er iagttaget symptomer på 

   Pseudotsuga Carr. og    Melampsora medusae Thumen på 

   Tsuga Carr. til plantning, dyrkningsstedet eller i dets 

   dog ikke frø        umiddelbare nærhed siden begyndelsen 

                 af den sidste, afsluttede 

                 vækstperiode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6. Planter af Populus L. til  Det er officielt konstateret, at der 

   plantning, dog ikke frugter ikke er iagttaget symptomer på 

   og frø            Melampsora medusae Thumen på 

                 dyrkningsstedet eller i dets 

                 umiddelbare nærhed siden begyndelsen 

                 af den sidste, afsluttede 

                 vækstperiode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7. Planter af Castanea Mill.  Det er officielt konstateret, at 

   og Quercus L. til      a) planterne har oprindelse i om- 

   plantning, dog ikke      råder, der vides at være fri for 

   frugter og frø         Cryphonectria parasitica 

                  (Murrill) Barr., 

                  eller 

                 b) der ikke er iagttaget symptomer 

                  på Cryphonectria parasitica 

                  (Murrill) Barr på dyrkningsstedet 

                  eller i dets umiddelbare nærhed 

                  siden begyndelsen af den sidste, 

                  afsluttede vækstperiode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8. Planter af Platanus L.   Det er officielt konstateret, at 

   til plantning, dog ikke frø a) planterne har oprindelse i et 

                  område, der vides at være fri 

                  for Ceratocystis fimbriata f. 

                  sp. platani Walter, 

                  eller 

                 b) der ikke er iagttaget symptomer 

                  på Ceratocystis fimbriata f. 

                  sp. platani Walter på 

                  dyrkningsstedet eller i dets 

                  umiddelbare nærhed siden 

                  begyndelsen af den sidste, 

                  afsluttede vækstperiode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9. Planter af Choenomeles   Det er officielt konstateret, at 

   Lindl., Cotoneaster Ehrh., a) planterne har oprinelse i områder 

   Crataegus L., Cydonia     der anerkendes som værende 

   Mill., Rtionoytya Lindl.,   fri for Erwinia amylovora 

   Malus Mill., Mespilus     (Burr.) Winsl. et al., 

   L., Pyracantha Roem.,      eller 

                 b) planter på det dyrkede areal 

   Pyrus L., Sorbus L.      og i dens umiddelbare nærhed, som 

   bortset fra Sorbus       har vist symptomer på 

   intermedia (Ehrh.) Pers.,    Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. 

   og Stranvaesia Lindl. til    et al., er blevet bortryddet. 

   plantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10. Planter af Citrus L.,    Det er officielt konstateret, at 

   Fortunella Swingle,    a) planterne har oprindelse i 

   Poncirus Raf. og hybrider   områder, der vides at være fri for 

   heraf, dog ikke frugter     Spiroplasma citri Saglio et 

   og frø             al., Phoma tracheiphila (Petri) 

                  Kanchaveli et Gikashvili, Citrus 

                  vein enation woody gall og 

                   Citrus -tristezavirus 

                  (europæiske stammer) 

                  eller 

                 b) planterne er tiltrukket efter en 

                  certificeringsordning, der 

                  kræver, at de nedstammer i lige 

                  linje fra materiale, der er 

                  vedligeholdt under egnede 

                  betingelser og er undersøgt 

                  officielt for i hvert fald 

                   Citrus tristezavirus 

                  (europæiske stammer) og Citrus 

                  vein enation woody gall ved brug 

                  af passende indikatorer eller 

                  tilsvarende metoder, og til 

                  stadighed har vokset i insekttæt 

                  væksthus eller andet isoleret 

                  rum, og hos hvilke der ikke er 

                  iagttaget symptomer på 

                   Spiroplasma citri Saglio et al., 

                   Phoma tracheiphila (Petri) 

                  Kanchaveli et Gikashvili, Citrus 

                  tristezavirus (europæiske 

                  stammer) eller Citrus vein 

                  enation woody gall 

                  eller 

                 c) planterne 

                  - er tiltrukket efter en 

                   certificeringsordning, der 

                   kræver, at de nedstammer i lige 

                   linje fra materiale, der er 

                   vedligeholdt under egnede 

                   betingelser og er undersøgt 

                   officielt for i hvert fald 

                    Citrus vein enation woody gall 

                   og Citrus -tristezavirus 

                   (europæiske stammer) ved brug 

                   af passende indikatorer eller 

                   tilsvarende metoder, og er 

                   fundet fri for Citrus 

                   »tristezavirus (europæiske 

                   stammer) og certificeret som 

                   fri for i hvert fald Citrus 

                   tristezavirus (europæiske 

                   stammer) ved officielle prøver 

                   af planterne enkeltvis efter de 

                   i dette led omhandlede metoder 

                   og 

                  - er blevet inspiceret, og at der 

                   ikke er iagttaget symptomer 

                   på Spiroplasma citri Saglio et 

                   al., Phoma tracheiphila (Petri) 

                   Kanchaveli et Gikashvili, 

                    Citrus vein enation woody gall 

                   og Citrus -tristezavirus siden 

                   begyndelsen af den sidste, 

                   afsluttede vækstperiode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11. Planter af Araceae,     Det er officielt konstateret, at 

   Marantaceae, Musaceae,   a) der ikke er påvist angreb af 

   Persea spp. og         Radopholus similis (Cobb) 

   Strelitziaceae, rodede     Thorne på dyrkningsstedet siden 

   eller med vedhængende     begyndelsen af den sidste af- 

   eller medhørende        sluttede vækstperiode 

   vækstmedium          eller 

                 b) jord og rødder fra mistænkte 

                  planter siden begyndelsen af den 

                  sidste, afsluttede vækstperiode 

                  er undersøgt officielt for i 

                  hvert fald Radopholus similis 

                  (Cobb) Thorne og ved sådanne 

                  prøver fundet fri for denne 

                  skadegører. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12. Planter af Fragaria L.,   Det er officielt konstateret, at 

   Prunus L., og Rubus L.   a) planterne har oprindelse i om- 

   til plantning, dog ikke frø  råder, der vides at være fri for 

                  de relevante skadegørere 

                  eller 

                 b) der ikke er iagttaget symptomer 

                  på sygdomme forårsaget af de 

                  anførte skadegørere hos planter 

                  på dyrkningsstedet siden 

                  begyndelsen af den sidste, 

                  afsluttede vækstperiode: 

                  - hos Fragaria L.: 

                  - Phytophthora fragariae Hickman 

                   var. fragariae 

                  - Arabis mosaic virus 

                  - Raspberry ringspot virus 

                  - Strawberry crinkle virus 

                  - Strawberry latent ringspot 

                   virus 

                  - Strawberry mild yellow edge 

                   virus 

                  - Tomato black ring virus 

                  - Xanthomonas fragariae Kennedy 

                   et King 

                 - hos Prunus L.: 

                  - Apricot chlorotic leafroll 

                   mycoplasm 

                  - Xanthomonas campestris pv. 

                   pruni (Smith) Dye 

                 - hos Prunus persica (L.) Batsch: 

                    Pseudomonas syringae pv. 

                    persicae (Prunier et al.) 

                   Young et al. 

                 - hos Rubus L.: 

                  - Arabis mosaic virus 

                  - Raspberry ringspot virus 

                  - Strawberry latent ringspot 

                   virus 

                  - Tomato black ring virus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13. Planter af Cydonia Mill.  Udover kravene i nr. 9 er det 

   og Pyrus L. til plantning, officielt konstateret, at 

   dog ikke frø        a) planterne har oprindelse i 

                  områder, der vides af være fri 

                  for Pear decline mycoplasm, 

                  eller 

                 b) planter på dyrkningsstedet og i 

                  dets umiddelbare nærhed, der har 

                  vist symptomer, der gav anledning 

                  til mistanke om angreb af Pear 

                  decline mycoplasm, er blevet 

                  bortryddet pågældende sted i 

                  løbet af de sidste tre, 

                  afsluttede vækstperioder. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14. Planter af Fragaria L.   Udover kravene i nr. 12 er det 

   til plantning, dog ikke frø officielt konstateret, at 

                 a) planterne har oprindelse i 

                  områder, der vides at være fri 

                  for Aphelenchoides besseyi 

                  Christie, 

                  eller 

                 b) der ikke er iagttaget symptomer på 

                   Aphelenchoides besseyi Christie 

                  hos planter på dyrkningsstedet 

                  siden begyndelsen af den sidste, 

                  afsluttede vækstperiode, 

                  eller 

                 c) planter i vævskultur nedstammer 

                  fra planter, der opfyldte litra 

                  b) eller er blevet undersøgt 

                  officielt og fundet fri 

                  for Aphelenchoides besseyi 

                  Christie. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 15. Planter af Malus Mill.   Udover kravene i nr. er det 

   til plantning, dog ikke frø officielt konstateret, at 

                 a) planterne har oprindelse i 

                  områder, der vides at være fri 

                  for Apple proliferation mycoplasm 

                  eller 

                 b) 1) planterne, dog ikke planter 

                    tiltrukket af frø, 

                    a) er blevet officielt 

                     certificeret under en 

                     certificeringsordning, der 

                     kræver, at de nedstammer i 

                     lige linje fra materiale, 

                     der er vedligeholdt under 

                     egnede betingelser og er 

                     undersøgt officielt for i 

                     hvert fald Apple 

                     proliferation mycoplasm ved 

                     brug af passende 

                     indikatorer eller 

                     tilsvarende metoder og er 

                     fundet fri for denne 

                     skadegører, 

                     eller 

                    b) nedstammer i lige linje fra 

                     materiale, der vedlige- 

                     holdes under egnede 

                     betingelser og inden for de 

                     sidste seks, afsluttede 

                     vækstperioder mindst en 

                     gang er undersøgt officielt 

                     for i hvert fald Apple 

                     proliferation mykoplasm ved 

                     brug af passende 

                     indikatorer eller 

                     tilsvarende metoder 

                     og er fundet fri for denne 

                     skadegører, og 

                  2) der ikke er iagttaget 

                    symptomer på sygdomme 

                    forårsaget af Apple 

                    proliferation mykoplasm hos 

                    planter på dyrkningsstedet 

                    eller hos modtagelige planter 

                    i dets umiddelbare nærhed 

                    siden begyndelsen af de sidste 

                    tre, afsluttede vækstperioder. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16. Planter af nedenstående   Udover kravene i nr. 12 er det 

   arter af Prunus L. til   officielt konstateret, 

   plantning, dog ikke frø:  at 

   - Prunus dulcis (Mill.)   a) planterne har oprindelse i om- 

   D.A. Webb ( P. amygdalus   råder, der vides at være fri for 

   Batsch)            Plum pox virus 

   - Prunus armeniaca L.     eller 

   - Prunus x blireiana Andre b) 1) planterne, dog ikke planter 

   - Prunus brigantina Vill.     tiltrukket af frø, 

   - Prunus cerasifera Ehrh.     a) er officielt certificeret 

   - Prunus x cistena N.E. Hansen    under en certificerings- 

   - Prunus curdica Fenzl        ordning, der kræver, at de 

    et Fritsch.            nedstammer i lige linje fra 

   - Prunus domestica ssp.       materiale, der vedligeholdt 

    domestica L.            under egnede betingelser og 

   - Prunus domestica ssp.       er undersøgt officielt for i 

    insititia (L.) Schneid.      hvert fald Plum pox virus 

   - Prunus domestica ssp.       ved brug af passende indika- 

    italica (Borhk.) Gams       torer eller tilsvarende 

   - Prunus glandulosa Thunb.      metoder, og er fundet fri 

    ex Murr.              for denne skadegører, 

   - Prunus holosericea         eller 

    Batal. - Prunus         b) nedstammer i lige linje fra 

    hortulana L.H. Bailey       materiale, der vedligeholdes 

   - Prunus japonica Thunb.       under egnede betingelser og 

    ex Murr.              inden for de sidste tre, af- 

   - Prunus mandshurica         sluttede vækstperioder 

    (Maxim.) Koehne          mindst een gang undersøgt 

   - Prunus maritima Marsh.       officielt for i hvert fald 

   - Prunus mume Sieb. et Zucc.     Plum pox virus og er fundet 

   - Prunus nigra Ait.         fri for denne skadegører, 

   - Prunus persica (L.) Batsch. 2) der ikke er iagttaget symptomer 

   - Prunus salicina Lindl.     på sygddom forårsaget af Plum 

   - Prunus sibirica L.       pox virus hos planter på dyrk- 

   - Prunus simonii Carr.      ningsstedet eller hos modtage- 

   - Prunus spinosa L.        lige planter i dets umiddel- 

   - Prunus tomentosa Thunb.     bare nærhed siden begyndelsen 

    ex Murr.            af de sidste tre, afsluttede 

   - Prunus triloba Lindl.      vækstperioder, og 

   - andre arter af Prunus L.,  3) planter på dyrkningsstedet, der 

    der er modtagelige for     har vist symptomer på sygdom 

    Plum pox virus         forårsaget af andre virus 

                    eller viruslignende 

                    organismer, er blevet 

 --------------------------------------------------------------------- 

                    bortryddet. 

 17. Udgået. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 18. Planter af Vitis L., dog  Det er officielt konstateret, at der 

   ikke frugter og frø    ikke er iagttaget symptomer på 

                Grapevine flavescense doree MLO og 

                 Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) 

                Willems et al. hos moderplanterne på 

                dyrkningsstedet siden begyndelsen af 

                de sidste to, afsluttede 

                vækstperioder. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19.1 Udgået. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19.2 Udgået. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19.3 Planter af knolddannende  a) Det er officielt konstateret, at 

   arter af Solanum L. eller   planterne har været opbevaret 

   hybrider heraf til      under karantænebetingelser og er 

   udplantning, dog ikke     fundet fir for skadegørere ved en 

   knolde af Solanum       undersøgelse, der skal 

   tuberosum L. eller      1) foregå under tilsyn af 

   materiale til vedlige-      Plantedirektoratet og udføres 

   holdelse af kulturen,      af videnskabeligt uddannede 

   som opbevares i genbanker    medarbejdere fra denne instans 

   eller genbestandsamlinger    eller en anden officielt 

                    godkendt instans 

                  2) foregå på et sted, der har de 

                    fornødne faciliteter til at 

                    opfange skadegørere og 

                    vedligeholde materialet, 

                    herunder indikatorplanter 

                    således, at al risiko for 

                    spredning af skadegørere 

                    udelukkes, 

                  3) foretages på hver enhed, der 

                    indgår i materialet, 

                  4) ved visuel undersøgelse med 

                    regelmæssige mellemrum under 

                    hele forløbet af mindst en 

                    vækstperiode - under 

                    hensyntagen til materialets 

                    art og dets udviklingsstadium 

                    under prøveprogrammet - for 

                    symptomer forvoldt af 

                    skadegørere, 

                  5) ved undersøgelse efter egnede 

                    metoder: 

                    a) af alt kartoffelmateriale i 

                     hvert fald for 

                     - Andean potato latent 

                      virus, 

                     - Arracacha virus B, oca 

                      strain, 

                     - Potato black ringspot 

                      virus, 

                     - Potato spindle tuber 

                      viroid, 

                     - Potato virus T, 

                     - Andean potato mottle 

                      virus, 

                     - almindelige kartoffel- 

                      virus A, M, S, V, X, og Y 

                      (herunder Yo, Yn og Yc) 

                      og Potato leaf roll virus 

                     - Pseudomonas solanacearum 

                      (Smith), Smith, kartoffel- 

                      brunbakteriose 

                    b) af ægte kartoffelfrø i 

                     hvert fald for ovennævnte 

                     virus og viroider, og 

                    c) ved passende undersøgelser 

                     af alle andre symptomer, 

                     der er iagttaget ved den 

                     visuelle undersøgelse, med 

                     henblik på identifikation 

                     af de skadegørere, der har 

                     forvoldt sådanne symptomer. 

                    b) Materiale, der ikke ved de 

                     prøver, der er nævnt i 

                     litra a er fundet fri for 

                     de nævnte skadegørere, 

                     tilintetgøres øjeblikkelig 

                     eller behandles på en sådan 

                     måde, at skadegørerne 

                     fjernes. 

                    c) Forskningsinstitutter og 

                     andre, der opbevarer sådant 

                     materiale, underretter 

                     Plantedirektoratet om det 

                     opbevarede materiale. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19.4 Planter af knolddannende  Forskningsinstitutter, der opbevarer 

   arter af Solanum L. eller sådant materiale, underretter 

   hybrider heraf til     Plantedirektoratet om det opbevarede 

   udplantning, som opbevares materiale. 

   i genbanker eller 

   genbestandsamlinger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19.5 Udgår 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19.6 Planter af Solanaceae til Udover kravene i nr. 19.3 er det 

   plantning, dog ikke frø  officielt konstateret, at 

   og planter nævnt i nr.   a) planterne har oprindelse i 

   19.4             områder, der vides at være fri 

                  for Potato stolbur mycoplasm, 

                  eller 

                 b) der ikke er iagttaget symptomer 

                  på Potato stolbur mycoplasm hos 

                  planter på dyrkningsstedet siden 

                  begyndelsen af den sidste, 

                  afsluttede vækstperiode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19.7 Planter af Capsicum    Udover kravene i bilag 4, 

   annuum L., Lycopersicon  nr. 19.6, 

   lycopersicum (L)      a) at planterne har oprindelse i 

   Karsten ex Farw., Musa L.,  områder der er fundet fri for 

   Nicotiana L. og Solanum    Pseudomonas solancearum 

   melongena L. til plantning  (Smith) Smith, kartoffelbakte- 

   dog ikke frø         riose, eller 

                 b) at der ikke er iagttaget 

                  symptomer på Pseudomonas 

                  solanacearum (Smith) Smith, 

                  kartoffelbrunbakteriose, hos 

                  planter på dyrkningsstedet siden 

                  begyndelsen af den sidste, 

                  afsluttede vækstperiode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 20. Planter af Humulus lupulus Det er officielt konstateret, at der 

   L. til plantning, dog ikke ikke er iagttaget symptomer på 

   frø             Verticillium alboatrum Reinke et 

                 Berthold og Verticillium dahliae 

                 Klebahn hos humle på dyrkningsstedet 

                 siden begyndelsen af den sidste, 

                 afsluttede vækstperiode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 21. Planter af Dendranthema   Det er officielt konstateret, at 

   (DC.) Des Moul., Dianthus  a) der ikke er iagttaget symptomer 

   L. og Pelargonium l      på Heliothis armigera Hubner 

   »Herit ex Ait. til       eller Spodoptera littoralis 

   plantning, dog ikke frø    (Boisd.) på dyrkningsstedet 

                  siden begyndelsen af den sidste, 

                  afsluttede vækstperiode, 

                  eller 

                 b) planterne har været underkastet 

                  egnet behandling til at beskytte 

                  dem mod disse skadegørere. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22.1 Planter af Dendranthema  Udover kravene i nr. 21 er det 

   (DC.) Des Moul., til    officielt konstateret, at 

   plantning, dog ikke frø  a) planterne er af højst tredje 

                  generation, der nedstammer fra 

                  materiale, der er fundet fri for 

                  Chrysanthemum stunt viroid ved 

                  virologiske prøver, eller som 

                  nedstammer i lige linje fra 

                  materiale, hvoraf en 

                  repræsentativ prøve på mindst 10% 

                  er fundet fri for Chrysanthemum 

                  stunt viroid ved en officiel 

                  undersøgelse foretaget på 

                  blomstringstidspunktet, 

                 b) planterne eller stiklingerne 

                  1) kommer fra virksomheder, der 

                    er blevet undersøgt officielt 

                    i hvert fald en gang om 

                    måneden i de sidste tre 

                    måneder inden afsendelse, 

                    uden at der i denne periode er 

                    iagttaget symptomer på 

                    Puccinia horiana Hennings, og 

                    at der ikke vides at være 

                    forekommet symptomer på denne 

                    skadegører i umiddelbar nærhed 

                    heraf i de sidste tre måneder, 

                    inden planterne eller 

                    stiklingerne blev solgt, 

                    eller 

                  2) har været underkastet egnet 

                    behandling mod Puccinia 

                    horiana Hennings, og 

                 c) der for 

                  1) urodede stiklingers 

                    vedkommende ikke er iagttaget 

                    symptomer på Didymella 

                    ligulicola (Baker, Dimock et 

                    Davis) v. Arx hverken hos 

                    stiklingerne eller hos de 

                    planter, hvorfra stiklingerne 

                    er taget, eller 

                  2) der for rodede stiklingers 

                    vedkommende ikke er iagttaget 

                    symptomer på Didymella 

                    ligulicola (Baker, Dimock et 

                    Davis) v. Arx hverken hos 

                    stiklingerne eller i 

                    rodningsbeddet. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22.2 Planter af Dianthus L.   Udover kravene i nr. 21, er det 

   til plantning,       officielt konstateret, 

   dog ikke frø        at 

                 a) planterne nedstammer i lige linje 

                  fra moderplanter, der er fundet 

                  fri for Erwinia chrysanthemi pv. 

                   dianthicola (Hellmers) Dickey, 

                   Pseudomonas caryophylli 

                  (Burkholder) Starr et Burkholder 

                  og Phialophora cinerescens 

                  (Wollenw.) van Beyma ved 

                  officielt godkendte undersøgelser 

                  foretaget mindst en gang inden 

                  for de sidste to år, og 

                 b) der ikke er iagttaget symptomer 

                  på disse skadegørere hos 

                  planterne. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 23. Løg af Tulipa L. og     Det er officielt konstateret, at der 

   Narcissus L., dog ikke   ikke er iagttaget symptomer på 

   sådanne, for hvis      Ditylenchus dipsaci (Kuhn) 

   vedkommende det ved     Filipjev hos planterne siden 

   emballagen eller på     begyndelsen af den sidste, afslut- 

   anden vis er godtgjort,   tede vækstperiode 

   at de er bestemt til 

   endelige forbrugere, der 

   ikke beskæftiger sig med 

   erhvervsproduktion af 

   afskårne blomster 

 --------------------------------------------------------------------- 

 24. Planter af Apium      Udover kravene i nr. 21, 22.1 eller 

   graveolens L.,       22.2, er ddet officielt konstateret, 

   Argyranthemum spp.,    at 

   Aster spp., Brassica    a) planterne har oprindelse i et 

   spp., Capsicum annuum L.,   område, der vides at være fri 

   Cucumis spp.,         for Liriomyza bryoniae 

   Dendranthema (DC.)      (Kaltenbach), Liriomyza 

   Des Moul., Dianthus L. og   huidobrenses (Blanchard) 

   hybrider, Exacum spp.,     og Liriomyza trifolii (Burgess), 

   Gerbera Cass.,        eller 

   Gypsophila L.,       b) der ikke er iagttaget 

   Lactuca spp.,         symptomer på Liriomyza 

   Leucanthemum L., Lupinus   bryoniae (Kaltenbach), 

   L., Lycopersicon        Liriomyza huidobrensis 

   lycopersicum (L.) Karst.   (Blanchard) eller Liriomyza 

   ex Farw., Solanum       trifolii (Burgess) på 

   melongena L., Spinacia    dyrkningsstedet ved officielle 

   L., Tanacetum L. og      undersøgelser foretaget mindst 

   Verbena L. til plantning,   en gang om måneden i de 

   dog ikke frø          sidste tre måneder inden høst, 

                  eller 

                 c) planterne, lige inden de sælges, 

                  er undersøgt og fundet fri for 

                  symptomer på de nævnte 

                  skadegørere og har gennemgået 

                  egnet behandling med henblik på 

                  at udrydde Liriomyza bryoniae 

                  (Kaltenbach), Liriomyza 

                  huidobrensis (Blanchard) og 

                   Liriomyza trifolii (Burgess). 

 --------------------------------------------------------------------- 

 25. Rodede planter dyrket    Det er officielt konstateret, at 

   udendørs, plantede eller  dyrkningsstedet er fri for 

   beregnet til plantning    Clavibacter michiganensis (Smith) 

                 Davis et al. subsp. sepedonicus 

                 (Spieck. et Kotth.) Davis et al., 

                 Globodera pallida (Stone) Behrens, 

                 Globodera rostochiensis 

                 (Wollenweber) Behrens og Synchytrium 

                 endobioticum (Schilbersky) Percival. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 26. Planter af Beta vulgaris  Det er officielt konstateret, at 

   L. til plantning, dog ikke a) planterne har oprindelse i om- 

   frø              råder, der vides at være fri 

                  for Beet leaf curl virus, 

                  eller 

                 b) der ikke vides at være forekommet 

                  Beet leaf curl virus i 

                  dyrkningsområdet, og at der ikke 

                  er iagttaget symptomer på Beet 

                  leaf curl virus på dyrknings- 

                  stedet eller i dets umiddelbare 

                  nærhed siden begyndelsen af den 

                  sidste, afsluttede vækstperiode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 27. Planter af Beta vulgaris  Udover kravene i nr. 26 er det 

   L. til plantning, dog ikke officielt konstateret, at planterne 

   frø             a) er undersøgt officielt enkeltvis 

                  og fundet fri for beet necrotic 

                  yellow vein virus (BNYVV) 

                  eller 

                 b) er tiltrukket af frø, der 

                  opfylder kravene i bekendtgørelse 

                  om markfrø, eller at frøene 

                  kommer fra en afgrøde, der er 

                  dyrket i et område, hvor BNYVV 

                  ikke vides at forekomme, 

                 og 

                 1) er dyrket i områder, hvor BNYVV 

                  vides ikke at forekomme, 

                  eller 

                 2) er dyrket på jord eller i 

                  vækstmedium, der er undersøgt 

                  officielt efter egnede metoder og 

                  fundet fri for BNYVV, 

                  og 

                 3) en prøve er udtaget og undersøgt 

                  og fundet fri for BNYVV 

 --------------------------------------------------------------------- 

 28. Planter af Begonia L. og  Det er officielt konstateret, at 

   Euphorbia pulcherrima   a) planterne har oprindelse i et 

   Willd., dog ikke sådanne,   område, der vides at være fri for 

   for hvis vedkommende det    Bemisia tabaci Genn, 

   er godtgjort ved emballagen  eller 

   eller ved deres blomster-  b) der ikke er iagttaget symptomer 

   udvikling (eller dækblads-   på Bemisia tabaci Genn. 

   udvikling) eller på anden   hos planter på dyrkningsstedet 

   måde, at de er bestemt til   ved officielle undersøgelser 

   salg til endelige       foretaget mindst hver måned i de 

   forbrugere, der ikke      sidste tre månder, før de blev 

   beskæftiger sig        bragt i handelen, 

   erhvervsmæssigt med     c) planterne, lige inden de sælges 

   planteproduktion, til     har gennemgået en egnet behand- 

   plantning, dog ikke frø    ling med henblik på at udrydde 

                   Bemisia tabaci Genn. og er 

                  undersøgt og fundet fri for 

                  symptomer på den levende 

                  skadegører. 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag 5

Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, eliteplanter og certificerede planter

(Til § 4)

I. Generelle krav

A. Krav til virksomheden.

1. Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, etablering af eliteplanter samt opbevaring og produktion af eliteplanter og produktion af certificerede planter klasse AAE.

 • a) Frilandsarealer skal være undersøgt og fundet frie for planteskadegørere og vektorer for planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2.
 • b) Væksthuse skal være forsynet med insekttæt net for alle vinduer (maskevidde max. 1 mm). Ved indgange skal forefindes sluse med desinfektionsmåtte, og gulvene skal være cementeret med fald til afløb.
 • c) Der skal foreligge interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard. Retningslinjerne skal indeholde oplysninger om
 • 1) krav til opbevaringssted,
 • 2) krav til øvrig planteproduktion,
 • 3) arbejdsrutiner, herunder formeringsmetode,
 • 4) mærkning,
 • 5) registrering af produktionsdata,
 • 6) testninger/undersøgelser,
 • 7) fornyelse og
 • 8) adgangskrav.

2. Produktion af certificerede planter klasse AA.

 • a) I væksthuse skal der ved indgange findes sluse med desinfektionsmåtte.
 • b) Virksomheder, der anvender vævskulturteknik, skal udarbejde interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard.

3. Produktion af certificerede planter klasse A.

 • a) Virksomheder, der anvender vævskulturteknik, skal udarbejde interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard.

B. Krav til produktionens gennemførelse m.v.

1. Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter samt etablering af eliteplanter.

 • a) Virksomheder, der ønsker at opbevare prækerneplanter, producere og opbevare kerneplanter samt etablere eliteplanter på grundlag af kerneplanterne, skal sørge for, at der til enhver tid findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuelle klon af samtlige kerneplanter. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt på opfordring.
 • b) I den periode, hvor en præ-kerneplante testes og eventuelt renses for planteskadegørere, jf. III, skal den opbevares adskilt fra godkendte kerneplanter og etablerede eliteplanter.
 • c) Af hensyn til risikoen for smitte af præ-kerneplanten skal denne opbevares under forhold, der mindst opfylder kravene til opbevaring af kerneplanter.
 • d) Oprindelsen af alle kerne- og eliteplanter, der findes i virksomheden, samt tests, kontrol m.v. af disse skal til enhver tid kunne dokumenteres.

1.1. Frilandsproduktion.

 • a) Frilandsplanter skal isoleres således, at risikoen for smitte med eller angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2 reduceres mest muligt.
 • b) Kerneplanter skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes.

1.2. Væksthusproduktion.

 • a) Væksthuse skal holdes fri for ukrudt og planteskadegørere.
 • b) Væksthuse skal rengøres og desinficeres mindst en gang årligt. Borde skal desinficeres efter hver tømning. Gulve skal desinficeres regelmæssigt, dog mindst en gang månedligt.
 • c) Alle personer med adgang til væksthuse skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.
 • d) Kerne- eller eliteplanter skal anbringes således, at overskydende vand ikke kommer i kontakt med andre planter. Planterne må ikke røre hinanden.

1.3. Godkendelse af kerneplanter.

Virksomheder, der ønsker at få godkendt planter som kerneplanter, skal anmelde dette til Plantedirektoratet. Direktoratet meddeler anmelderen, om det anmeldte plantemateriale kan opnå status som kerneplante.

1.4. Anmeldelse.

Anmeldelsen skal indeholde oplysning om

 • a) slægt,
 • b) art,
 • c) sorts- eller klonnavn,
 • d) beskrivelse af sort/klon,
 • e) beskrivelse af udført selektionsarbejde,
 • f) dokumentation for udført testnings- og rensningsarbejde,
 • g) beskrivelse af det arbejde, der foretages for at sikre, at kerneplanten er sortstypisk,
 • h) præcise oplysninger om, hvor præ-kerneplanten har været opbevaret samt, hvor kerneplanten skal opbevares, og
 • i) navn og adresse på ejeren/anmelderen.

Anmeldelsen foretages på et skema, der kan rekvireres i Plantedirektoratet og skal være direktoratet i hænde senest 14 dage før det tidspunkt, hvor prækerneplanten ønskes flyttet til kerneplante-opbevaringsstedet.

2. Opbevaring og produktion af eliteplanter samt produktion af certificerede planter klasse AAE

 • a) virksomheder, der ønsker at opbevare og producere eliteplanter samt producere certificerede planter klasse AAE på grundlag af eliteplanter, skal sørge for, at der til enhver tid i virksomheden findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon af alle planter i virksomheden, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter klasse AAE. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt efter anmodning.
 • b) Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.
 • c) Oprindelsen af alle eliteplanter, der findes i virksomheden, skal til enhver tid kunne dokumenteres.

2.1. Frilandsproduktion.

 • a) Frilandsplanter skal isoleres således, at risikoen for smitte med eller angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2 reduceres mest muligt.
 • b) Elitekvarterer skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes.

2.2. Væksthusproduktion.

 • a) Væksthuse skal holdes fri for ukrudt og planteskadegørere.
 • b) Alle personer med adgang til væksthuse skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.

3. Produktion af certificerede planter klasse AA.

 • a) Virksomheder, der ønsker at producere certificerede planter klasse AA, skal sørge for, at der til enhver tid findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon af alle planter, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter klasse AA. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt efter anmodning.
 • b) Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.
 • c) Til produktionen skal anvendes certificeret materiale godkendt klasse AAE eller højere klasse. Med mindre andet tillades, skal der anvendes etablerede og individuelt mærkede planter.
 • d) Hvis produktionen foregår in-vitro, er der ikke krav om anvendelse af etablerede planter. Alle producerede planter skal som minimum være mærket sorts- eller klonvis og altid for hvert bed eller bord.

3.1. Frilandsproduktion:

 • a) Arealerne skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.
 • b) Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden.
 • c) Certificerede og ikke certificerede planter af sorter af samme art skal produceres og opbevares adskilt.

3.2. Væksthusproduktion:

 • a) Væksthuse skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.
 • b) Væksthusenes indre samt borde m.v. skal rengøres omhyggeligt ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion mindst en gang årligt.
 • c) Alle personer med adgang til væksthusene skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.
 • d) Planter af samme art, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden. Undtaget herfra er planter til selektionsformål. Disse og andre planter skal være placeret i separate væksthuse således at der ikke opstår smitterisiko for det certificerede plantemateriale.

3.3. In-vitro produktion

Der skal foreligge retningslinjer, der sikrer, at det producerede plantemateriale er arts- og sortsrent.

4. Produktion af certificerede planter klasse A

 • a) Virksomheder, der ønsker at producere certificerede planter klasse A, skal sørge for, at der til enhver tid i virksomheden findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon af samtlige de planter i virksomheden, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter klasse A. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt efter anmodning.
 • b) Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.
 • c) Til produktionen skal anvendes certificeret materiale godkendt klasse AA, AAE eller højere klasse.
 • d) Alle producerede planter skal som minimum være mærket sorts- eller klonvis og altid for hvert bed eller bord.

4.1. Frilandsproduktion:

 • a) Arealerne skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.
 • b) Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden.

4.2. Væksthusproduktion:

 • a) Væksthuse skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.
 • b) Væksthusenes indre samt borde m.v. skal rengøres omhyggeligt ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion en gang årligt.
 • c) Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden. Andre planter, der kan medføre en smitterisiko for det certificerede plantemateriale, skal holdes skarpt adskilt fra dette.

II Særlige bestemmelser for produktion af certificerede planter af visse plantegrupper

1. Væksthusplanter

 • a) Til produktionen skal anvendes indkøbte etablerede planter eller stiklinger.
 • b) Det indkøbte plantemateriale kan anvendes til opformering i den periode, der er anført i III, for den pågældende slægt eller art.
 • c) Det indkøbte plantemateriale og afkommet herfra skal holdes mærket således, at det tydeligt fremgår, hvilke planter der er indkøbte, og hvilke der er afkom af disse.

2. Frugtbuske

af arterne

 

 hindbær   ( Rubus ideaeus L.) 

 brombær   ( Rubus fruticosus L.) 

 ribs     ( Ribes rubrum L.) 

 solbær    ( Ribes nigrum L.) 

 stikkelsbær ( Ribes uva-crispa L.) og 

 hyld     ( Sambucus nigra L.). 

2.1. Produktion af certificerede planter klasse AAE.

 • a) Til produktionen skal anvendes indkøbte kerne- eller eliteplanter.
 • b) Det indkøbte plantemateriale kan anvendes i følgende tidsrum:

Hindbær: 6 år

Andre frugtbuske: 10 år.

 • c) I denne periode vil det være tilladt at lave en ekstra opformering. Det indkøbte plantemateriale og afkommet herfra skal holdes mærket således, at det tydeligt fremgår, hvilke planter der er indkøbte, og hvilke der er afkom af disse.

2.2. Produktion af certificerede planter klasse AA.

 • a) Til produktion skal anvendes indkøbte etablerede og individuelt mærkede certificerede planter i klasse AAE eller højere.
 • b) De indkøbte planter kan anvendes i følgende tidsrum:

Hindbær: 6 år

Andre frugtbuske: 10 år.

 • c) Konstateres der angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2 i planter af en beslægtet art i nærheden, kan frugtbuskene kun godkendes i klasse AA, hvis Plantedirektoratet skønner, at smitte ikke har kunnet finde sted.
 • d) I virksomheder, der producerer bær af ribs, stikkelsbær og solbær på ikke certificerede planter, vil der trods kravene i I, afsnit B, nr. 3.1.b, kunne godkendes planter som certificerede planter af de samme sorter, hvis der etableres et moderkvarter af certificerede planter klasse AAE, og moderkvarteret er specielt afmærket (pæle, hegn eller lignende), er placeret mindst 200 meter fra andre planter af Ribesslægten og holdes fri for selvsåede planter.

2.3. Produktion af certificerede planter klasse A.

Produktionen skal overholde betingelserne i nr. 2.2,b og d.

3. Frugttræer

af arterne

 

 æble     ( Malus sylvestris Mill.) 

 pære     ( Pyrus communis L.) 

 blomme    ( Prunus domestica L.) 

 kirsebær sure ( Prunus cerasus L.) og 

 kirsebær søde ( Prunus avium (L.) L.): 

3.1. Produktion af kerne- og eliteplanter.

Som grundstammer til kerne- og eliteplanter skal anvendes planter, der mindst er godkendt som eliteplanter.

3.2. Produktion af certificerede frugttræer.

 • a) Til produktion skal anvendes certificeret pode- eller okulationsmateriale klasse AAE eller højere klasse og certificerede grundstammer klasse AAE eller AA eller frøgrundstammer, der mindst opfylder kravene til frihed for planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2.
 • b) Indførte grundstammer kan anvendes, hvis de i oprindelseslandet er godkendt officielt efter regler, der kan ligestilles med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.
 • c) Konstateres der angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2 i planter af beslægtet art i nærheden, kan frugttræerne kun godkendes som certificerede frugttræer, hvis Plantedirektoratet skønner, at smitte ikke har kunnet finde sted.

4. Jordbærplanter.

4.1. Generelle krav.

 • a) Til produktion af certificerede jordbærplanter ( Fragaria x ananassa ) skal indkøbes materiale godkendt klasse AA eller højere klasse.
 • b) Hver sort skal være tydeligt mærket.
 • c) I virksomhederne må der kun findes jordbærplanter, der opfylder kravene for godkendelse i den pågældende kategori, jf. dog nr. 4.8.

4.2. Frilandsproduktion, generelle krav.

 • a) På arealer, der skal anvendes til jordbærplanteproduktion, skal der gennemføres et sædskifte med mindst 4 år fri for jordbærplanter forud for produktionen af certificerede jordbærplanter.
 • b) Rødmarv ( Phytophthora fragariae var. fragariae ) må ikke være fundet i virksomheden.
 • c) Afstanden fra arealer med certificeret jordbærplanteproduktion til arealer med ikke-certificeret plante- og bærproduktion af jordbær skal være mindst 200 m.
 • d) Afstanden mellem sorter skal være mindst 5 m, med mindre der gennemføres særlige foranstaltninger til hindring af sortsblanding og sammengroning. I sådanne tilfælde kan Plantedirektoratet godkende en afstand mellem sorterne, på ned til 3 m.

4.3. Væksthusproduktion, generelle krav

 • a) Rødmarv ( Phytophthora fragariae var. fragariae ) må ikke være fundet i virksomheden.
 • b) Planterne skal dyrkes i dyrkningsmedie, der er fri for planteskadegørere.
 • c) Indgår der planter af flere sorter i moderplantekvarteret og i planteproduktionen, skal planterne være placeret således, at sortsblanding og -sammengroning udelukkes.

4.4. In-vitro produktion, generelle krav.

 • a) Der skal hvert år anvendes indkøbt plantemateriale (udløbere).
 • b) Virksomheden skal hvert år udplante et antal in-vitro planter af hver produceret sort til visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype). Planterne skal beholdes i mindst et år. I denne periode skal virksomheden se efter afvigende planter og orientere Plantedirektoratet, hvis sådanne findes.
 • c) Ved salg af producerede meristemplanter skal formeringsmetoden skriftligt oplyses for køber.

4.5. Produktion af eliteplanter

 • a) Udløbere fra kerneplanter kan opformeres og bevare status som eliteplanter, forudsat produktionen sker in-vitro eller som udløberproduktion i væksthus.
 • b) Jordbærplanterne kan alene anvendes til planteproduktion og skal holdes fri for blomster igennem hele vækstsæsonen.

4.5.1. Væksthusproduktion:

 • a) Udløbere af kerneplanter skal opbevares som etablerede planter med rod. Der kan tages udløbere i indtil to år fra plantningstidspunktet. Senest efter to år skal alt indkøbt materiale og udløbere herfra udskiftes.
 • b) Det indkøbte materiale og afkommet herfra skal være mærket således, at det tydeligt fremgår, hvilke planter der er indkøbte, og hvilke planter der er udløbere fra det indkøbte materiale.

4.5.2. In-vitro produktion

 • a) Der skal anvendes nye udløbere af kerneplanter til produktionen hvert år.
 • b) Hvert år skal der udplantes mindst 20 planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).

4.6. Produktion af certificerede planter klasse AAE

 • a) Til produktionen skal anvendes kerne- eller eliteplanter.
 • b) Jordbærplanterne kan alene anvendes til planteproduktion og skal holdes fri for blomster igennem hele vækstsæsonen.

4.6.1. Frilandsproduktion:

Planterne kan anvendes i plantningsåret, de følgende to hele år og det følgende forår.

4.6.2. Væksthusproduktion:

Planterne kan anvendes i maksimalt tre år regnet fra plantningstidspunktet.

4.6.3. In-vitro produktion:

 • a) Der skal anvendes nye udløbere fra kerne- eller eliteplanter til produktionen hvert år.
 • b) Hvert år skal der udplantes mindst 20 in-vitro formerede planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).

4.7. Produktion af certificerede planter klasse AA

 • a) Til produktionen skal anvendes certificerede planter klasse AAE eller højere klasse.
 • b) Planterne kan alene anvendes til planteproduktion og skal holdes fri for blomster igennem hele vækstsæsonen.

4.7.1. Frilandsproduktion:

Produktionen kan foregå på en af følgende måder:

 • 1) Der skal indkøbes planter til tilplantning af hele produktionsarealet. Planterne kan anvendes i plantningsåret, de følgende to hele år og det følgende forår.
 • 2) Med henblik på egenopformering i virksomheden af indkøbt plantemateriale:
 • a) indkøbes materiale til tilplantning af hele moderkvarteret,
 • b) stiklinger tages fra moderkvarteret og udplantes i det følgende års produktionsareal, og
 • c) planterne på produktionsarealet kan anvendes i plantningsåret, det følgende hele år og det følgende forår.

4.7.2. Væksthusproduktion:

Planterne kan anvendes i maksimalt tre år regnet fra plantningstidspunktet.

4.7.3. In-vitro produktion:

 • a) Der skal anvendes nye udløbere fra kerne- eller eliteplanter til produktionen hvert år.
 • b) Hvert år skal der udplantes mindst 20 in-vitro formerede planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).

4.8. Produktion af certificerede planter klasse A

 • a) Til produktionen skal anvendes kerne-, elite- eller certificerede planer klasse AAE eller AA.
 • b) Planterne skal holdes fri for blomster fra plantningstidspunktet, og indtil planterne ikke længere anvendes til planteproduktion.
 • c) Bærproduktion er tilladt, hvis arealer med planter til planteproduktion er specielt afmærket (pæle, hegn eller lignende), og afstanden fra disse arealer til arealer med bærproduktion på intet tidspunkt er mindre end 100 meter.
 • d) Til bærproduktion skal udelukkende anvendes certificerede planter.
 • e) Produceres der både bær og planter i virksomheden, skal jordbærrene pakkes i ny engangsemballage eller rengjort genbrugsemballage.

4.8.1. Frilandsproduktion:

Produktionen kan foregå på en af følgende måder:

 • 1) Der indkøbes planter til tilplantning af hele produktionsarealet. Planterne kan anvendes i plantningsåret, de følgende to hele år og det følgende forår.
 • 2) Med henblik på egenopformering i virksomheden af indkøbt plantemateriale:
 • a) indkøbes materiale til tilplantning af hele moderkvarteret,
 • b) stiklinger tages fra moderkvarteret og udplantes i det følgende års produktionsareal, og
 • c) planterne på produktionsarealet kan anvendes i plantningsåret, det følgende hele år og det følgende forår.

4.8.2. Væksthusproduktion:

Planterne kan anvendes i maksimalt tre år, regnet fra plantningstidspunktet.

4.8.3. In-vitro produktion:

 • a) Hvert år skal der anvendes nye udløbere fra kerne-, elite- eller certificerede planter klasse AAE eller AA.
 • b) Hvert år skal der udplantes 20 in-vitro formerede planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).

5. Have- og landskabsplanter.

5.1. Produktion af certificerede planter klasse AAE:

 • a) Til produktionen skal anvendes kerne- eller eliteplanter,
 • b) Det indkøbte plantemateriale kan anvendes i den periode, der er anført i afsnit III for pågældende slægt eller art.

I denne periode er det tilladt at lave en opformering.

Det indkøbte plantemateriale og afkommet herfra skal holdes mærket således, at det tydeligt fremgår, hvilke planter der er indkøbte, og hvilke der er afkom af disse.

5.2. Produktion af certificerede planter klasse AA:

 • a) Til produktion skal anvendes indkøbte etablerede planter eller stiklinger, klasse AAE eller højere eller certificerede frø klasse AA (se. 5.3.),
 • b) Det indkøbte plantemateriale, dog ikke frø, kan anvendes i den periode, der er anført i afsnit III for pågældende slægt eller art.

Planter produceret ved anvendelse af certificeret frø klasse AA må ikke opformeres yderligere, men alene sælges direkte som certificerede planter i klasse AA.

5.3. Produktion af certificeret frø klasse AA:

 • a) Der kan produceres certificeret frø af sorter/frøkilder af slægter og arter nævnt i afsnit III,
 • b) Til produktionen skal anvendes indkøbte etablerede og individuelt mærkede certificerede planter klasse AAE eller højere klasse,
 • c) De indkøbte planter kan anvendes i den periode, der er specificeret i afsnit III for pågældende slægt/art. Dog gælder for følgende slægter/arter nedennævnte periode:

Crataegus sp.: 15 år

Hippophae rhamnoides: 15 år

Mahonia sp.: 15 år

Prunus sp.: 15 år

Quercus sp.: 25 år

Rosa sp.: 15 år

Viburnum: 15 år

 • d) De frøproducerende planter skal isoleres, så risiko for bestøvning fra andre frøkilder og naturbevoksninger af samme slægt eller art minimeres.

For frøkilder af certificerede planter af nedenstående arter skal fælgende særlige krav til isolation overholdes:

 

 Betula pendula:      Mindst 1000 m. fra planter af samme art 

              og af B. pubescens 

 Betula pubescens:     Mindst 1000 m. fra planter af samme art 

              og af B. pendula 

 Crataegus laevigata:    Mindst 1000 m. fra planter af samme art 

              og af C. monogyna 

 Crataegus monogyna:    Mindst 1000 m. fra planter af samme art 

              og af C. laevigata 

 Mahonia sp.:        Mindst 1000 m. fra planter af samme slægt 

 Malus sp.:        Mindst 1000 m, fra større bestande af 

              samme slægt 

 Rosa canina:       Mindst 1000 m. fra større bestande af 

              samme art og af 

               R. dumalis 

 Rosa carolina:       Mindst 1000 m fra planter af samme art 

              samt af R. nitida, R. palustris og R. 

              virginiana 

 Rosa dumalis:       Mindst 1000 m. fra større bestande af 

              samme art og af R. canina 

 Rosa helenae:       Mindst 1000 m. fra planter af samme art 

              og af R. multiflora 

 Rosa multiflora:      Mindst 1000 m, fra planter af samme art 

              og af R. helenae 

 Rosa nitida:        Mindst 1000 m. fra planter af samme art 

              samt af R. carolina, R. palustris og R. 

              virginiana 

 Rosa palustris:      Mindst 1000 m. fra planter af samme art 

              samt af R. carolina, R. nitida og R. 

              virginiana 

 Rosa pimpinellifolia:   Mindst 1000 m. fra planter af samme art 

              og af R. villosa samt af R. villosa x 

              pimpinellifolia 

 Rosa rubiginosa:      Mindst 1000 m. fra planter af samme art 

              og af R. villosa 

 Rosa villosa:       Mindst 1000 m. fra planter af samme art 

              og af 

               R. pimpinellifolia og R. villosa x 

              pimpinellifolia 

 Rosa villosa x 

 pimpinellifolia:      Mindst 1000 m. fra planter af samme art 

              og af 

               R. pimpinellifolia og R. villosa 

 Rosa virginiana:      Mindst 1000 m. fra planter af samme art 

              samt af R. carolina, R. nitida og R. 

              palustris 

Hvis der er taget særlige forholdsregler til sikring mod bestøvning fra andre frøkilder og naturbevoksningen, kan Plantedirektoratet dog tillade mindre afstande til disse, hvis det skønnes, at forholdsreglerne yder tilstrækkeligt værn imod bestøving herfra.

 • e) Frøplantagen skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes, eller frøplanter fjernes,
 • f) Virksomheden skal en gang årligt og før frøhøst indlevere en liste til Plantedirektoratet over de frøkilder af certificerede planter, hvori der agtes indsamlet frø. De omtrentlige høsttidspunkter skal anføres,
 • g) Under hele processen fra frøindsamling til salg skal hvert enkelt frøparti være mærket og skal holdes nøje adskilt fra andre partier således, at sammenblanding undgås. Der skal til enhver tid foreligge en ajourført fortegnelse over frøindsamling med angivelse af dato for høst samt mængder for hver certificeret frøkilde,
 • h) Planter produceret ved anvendelse af certificerede frø klasse AA kan godkendes som certificerede planter klasse AA.

III Særlige krav til kerneplanter om frihed for planteskadegørere

Planter af arter nævnt i tabellen, kolonne 1, skal være undersøgt og fundet fri for planteskadegørere nævnt i kolonne 2 ved anvendelse af en eller flere af følgende metoder som nævnt i kolonne 3:

Godkendelsen har gyldighed i det antal år, der er nævnt i kolonne 4.

Forklaring til testmetoder nævnt i kolonne 3:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bakterier:   1. Stængelskiver udlægges aseptisk på kunstigt 

          næringssubstrat 

        2. Immunofluorescens - mikroskopi 

 Svampe:    3. Stængelskiver udlægges aseptisk på kunstigt 

          næringssubtrat 

        4. Inkubering i fugtigt kammer 

 Virus:     5. Inokulation til indikatorplanter 

        6. Podning til indikatorplanter 

        7. Serologi/elektronmikroskopi 

 Skadedyr:   8. Mikroskopering 

        9. Uddrivning i tågekammer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Testningstidspunkt: Ved etablering og kerneplantefornyelse 

 Antal tests skal afpasses efter plantematerialets oprindelse. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Plante      Planteskadegørere       Undersø- Gyldighed 

                          gelses-  af god- 

                          metoder  kendelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Acer L.      Verticillium albo-atrum 

          (kransskimmel)           3     25 

          Verticillium dahliae 

          (kransskimmel)           3 

          Tobacco ringspot nepovirus 

          (tobakringpletvirus)        5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Aeschynanthus 

 spp.        Erwinia chrysanthemi       1     1 

          Fusarium spp. (karbårne), 

          (visnesyge)            3 

          Tomato spotted wilt virus 

          (tomatbronzetopvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Alnus spp.    Cucumber mosaic virus 

          (agurkmosaikvirus)         5,7    15 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Anemone 

 hupehensis 

 (Lemoine) Lemoine 

 (A. japonica)  Cucumber mosaic cucumovirus    5     4 

          (agurkmosaikvirus) 

          Tomato spotted wilt virus 

          (tomatbronzetopvirus)       5,7 

          Aphelenchoides spp. 

          (bladnematoder)          9 

          Ditylenchus dipsaci 

          (stængelnematod)          9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Anthurium Schott Xanthomonas campestris pv. 

          dieffenbachiae ( Anthurium - 

          bladplet)             1,2    4 

          Fusarium spp. (karbårne), 

          (visnesyge)            3 

          Anthurium mosaic virus      5,7 

          Tomato spotted wilt virus 

          (tomatbronzetopvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arabis L.     Arabis mosaic nepovirus 

          (Arabismosaikvirus)        5,7    4 

          Aphelenchoides spp. 

          (bladnematoder)          9 

          Ditylenchus dipsaci 

          (stængelnematod)          9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Argyranthemum 

 Webb ex 

 Schultz Bip.    Agrobacterium tumefaciens     1,2    1 

          (rodhalsgalle) 

          Erwinia chrysanthemi       1,2 

          Chrysanthemum stunt viroid 

          (krysantemumdværgsygeviroid)    6,7 

          Tomato spotted wilt virus 

          (tomatbronzetopvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Aronia Medik.  Raspberry ringspot nepovirus 

          (hindbærringpletvirus)       5,6,7   10 

          Tomato ringspot nepovirus 

          (tomatringpletvirus)        5,6,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Aster L.     Agrobacterium tumefaciens 

          (rodhalsgalle)           1,2    4 

          Fusarium spp. (karbårne), 

          (visnesyge)            3 

          Tobacco rattle tobravirus 

          (rattlevirus)           5,7 

          Tomato spotted wilt virus 

          (tomatbronzetopvirus)       5,7 

          Aphelenchoides spp. 

          (bladnematoder)          9 

          Ditylenchus dipsaci 

          (stængelnematod)          9 

          Steneotarsonemus pallidus 

          (cyklamendværgmide)        8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Baccharis 

 magellanica    Ditylenchus dipsaci 

          (stængelnematod)          9     15 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Begonia     Fusarium sacchari         3     15 

 elatior -hybrider Xanthomonas campestris pv. 

          begoniae , (begoniebrun- 

          bakteriose)            1,2   måneder 

          Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)       5,7 

          Aphelenchoides spp., 

          (bladnematoder)          9 

          Steneotarsonemus pallidus, 

          (cyklamendværgmide)        8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Berberis 

 thunbergii    Cucumber mosaic virus 

          (agurkmosaikvirus)         5,7   10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Betula L.    Cherry leaf roll nepovirus 

          (kirsebærbladrullevirus)      5    25 

          Aceria catycophthira , 

          (birkeknopgalmide)         8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Buxus L.     Fusarium spp., (karbårne), 

          (visnesyge)            3 

          Arabis mosaic nepovirus, 

          (Arabismosaikvirus)        5,7   10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Campanula 

 isophylla     Fusarium oxysporum , 

 Moretti      (visnesyge)            3     1 

          Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)       5,7 

          Aphelenchoides spp., 

          (bladnematoder)          9 

          Ditylenchus dipsaci, 

          (stængelnematod)          9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Cercidiphyllum 

 japonicum 

 Sieb. et Zucc. 

 ex J. Hoffm. et 

 Schult. f.    Virus, herunder          5,7   10 

          Arabis mosaic nepovirus, 

          (Arabismosaikvirus)        5,7 

          Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Chaenomeles - 

 hybrider      Agrobacterium tumefaciens, 

          (rodhalsgalle)           1,2 

          Apple rubbery wood MLO, 

          (æblegummived)           10 

                           6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Clethra 

 alnifolia L.   Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5,7   10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Cornus spp.   Agrobacterium tumefaciens 

          (rodhalsgalle)           1,2   10 

          Arabis mosaic nepovirus, 

          (Arabis-mosaikvirus)        5,7 

          Broad bean wilt fabavirus     5,7 

          Cherry leafroll nepovirus 

          (kirsebærbladrullevirus)      5,7 

          Cucumber mosaic cucumovirus 

          (agurkmosaikvirus)         5,7 

          Tobacco ringspot nepovirus 

          (tobakringpletvirus)        5,7 

          Tomato bushy stunt tombusvirus 

          (tomatdværgbuskvirus)       5,7 

          Tomato mosaic tobamovirus 

          (tomatmosaikvirus)         5,7 

          Tomato ringspot nepovirus 

          (tomatringpletvirus)        5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Cotoneaster 

 Medik.      Rubbery Wood - MLO, 

          (æblegummived - MLO)        6    10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Crataegus L.   Apple mosaic ilarvirus, 

          (æblemosaikvirus)         6    10 

          Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5,6,7 

          Tomato ringspot nepovirus, 

          (tomatringpletvirus)        5,6,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Crossandra    Erwinia chrysanthemi        1,2    1 

 infundibuli- 

 formis (L.) 

 Nees       Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Cydonia oblonga Agrobacterium tumefaciens , 

 (kvæde      (rodhalsgalle)           1,2   25 

          Apple chlorotic leafspot 

          closterovirus (syn. Pear ring 

          mosaic virus, (ringmosaikvirus)  6 

          Apple rubbery wood, (gummived)   6 

          Apple stem groowing capillovirus  6 

          Pear bark split virus, 

          (splitbarkvirus)          6 

          Pear blister canker virus, 

          (blærebarkvirus)          6 

          Pear decline MLO          6 

          Pear stony pit virus, (sten-i- 

          pærevirus)             6 

          Pear vein yellows virus, 

          (pærenervemosaikvirus)       6 

          Quince sooty ringspot virus, 

          (sodet ringpletvirus)       6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Cytisus spp.   Arabis mosaic nepovirus, 

          (Arabismosaikvirus)        5,7   10 

          Laburnum yellow vein rhabdovirus  6 

          Potato virus x potexvirus 

          (kartoffelvirus X)         5,7 

          Raspberry ringspot nepovirus 

          (hindbærringpletvirus)       5,7 

          Tobacco ringspot nepovirus 

          (tobakringpletvirus)        5,7 

          Tomato black ring nepovirus 

          (tomatsortringvirus)        5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Datura spp.   Cucumber mosaic virus, 

          (agurkemosaikvirus)        5     1 

          Datura mosaic virus        5 

          Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dendranthema 

 (DC.)       Agrobacterium tumefaciens , 

 Des        (rodhalsgalle)           1,2    1 

 Moul./       Erwinia chrysanthemi       1,2 

 Chrysanthemum  Chrysanthemum stunt viroid, 

 L         (krysantemumdværgsygeviroid)    6,7 

          Chrysanthemum B (mosaic) 

          carlavirus, (krysantemum- 

          mosaikvirus)            5,7 

          Tomato aspermy cucumovirus, 

          (aspermivirus)           5,7 

          Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)       5,7 

          Aphelenchoides spp., 

          (bladnematoder)          9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Deutzia Thunb.  Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5,7   15 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dianthus 

 caryophyllus L.  Erwinia chrysanthemum pv. 

          dianthicola , (nellikekortskuds- 

          bakteriose)            1     1 

          Pseudomonas caryophylli, 

          (nellikesprækkebakteriose)     1 

          Fusarium spp. (karbårne), 

          (visnesyge)            3 

          Carnation etched ring 

          caulimovirus, (nellikeætsning- 

          virus)               5 

          Carnation mottle carmovirus, 

          (nellikespætningvirus)       5, 

          Carnation necrotic fleck 

          closterovirus, (nellikenekrose- 

          pletvirus)             7 

          Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)       5,7 

          Ditylenchus dipsaci, 

          (stængelnematod)          9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dieffenbachia 

 maculata     Erwinia chrysanthemi        2     2 

 (Lodd.) G. Don  Dasheen mosaic potyvirus, 

          (Dasheenmosaikvirus)        5 

          Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Diervilla Mill. Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5,7   15 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dipladenia A. DC. Dipladenia mosaic potyvirus, 

          ( Dipladenia -mosaikvirus)     5,7    1 

          Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Doronicum L.   Cucumber mosaic cucumovirus, 

          (agurkmosaikvirus)         5     4 

          Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)       5,7 

          Aphelenchoides spp., 

          (bladnematoder)          9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Epipremnum 

 aureum      Erwinia chrysanthemi        1,2    1 

 (Lind. et Andre) Dasheen mosaic potyvirus, 

 Bunt.       (Dasheenmosaikvirus)        5 

          Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Escallonia Mutis 

 ex L. f.     Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5,7   10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Euonymus spp.   Agrobacterium tumefaciens , 

          (rodhalsgalle)           1,2   10 

          Fusarium spp., (karbårne), 

          (visnesyge)            3 

          Cucumber mosaic cucumovirus, 

          (agurkmosaikvirus)         5,7 

          Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Euphorbia 

 pulcherrima    Erwinia chrysanthemi        1    18 

 Willd. ex     Tomato spotted wilt virus,        måneder 

 Klotzsch     (tomatbronzetopvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ficus L.     Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)       5,7    1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Forsythia Vahl  Rhodococcus fascians , 

          (knippebakteriose)         1    15 

          Arabis mosaic nepovirus, 

          (Arabismosaikvirus)        5,7 

          Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5,7 

          Tomato black ring nepovirus, 

          (tomatsortringvirus)        5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fragaria x 

 ananassa (Duch.) 

 Guedes       Xanthomonas fragariae , 

 (jordbær)     (jordbærbladpletbakteriose)    1    4 

          Colletotrichum acutatum, 

          (jordbærsortplet)         3,4 

          Phytophthora cactorum 

          (stængelbasisråd)         3 

          Phytophthora fragariae var. 

          fragariae , (jordbærrødmarv)   flere 

                           metoder 

          Verticillium albo-atrum, 

          (kransskimmel)           3 

          Verticillium dahliae, 

          (kransskimmel)           3 

          Arabis mosaic nepovirus, 

          (Arabismosaikvirus)        5,6,7 

          Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5,7 

          Strawberry crinkle rhabdovirus, 

          (jordbærkrusesygevirus)      6 

          Strawberry green petal MLO 

          (grønne kronblade - MLO) 

          (syn. Strawberry witches« 

          broom pathogen)          6,7 

          Strawberry latent C virus, 

          (latent jordbær-C-virus)      6 

          Strawberry latent ringspot 

          virus, (latent 

          jordbærringpletvirus)       5,7 

          Strawberry mild yellow edge 

          virus, (mild jordbærgulrandvirus) 6 

          Strawberry mottle virus, 

          (jordbærspætningvirus)       6 

          Strawberry vein banding 

          caulimovirus, 

          (jordbærnervebåndsvirus)      6 

          Strawberry yellow edge virus, 

          (jordbærgulrandvirus)       6 

          Tomato black ring nepovirus, 

          (tomatsortringvirus) (syn. 

          Strawberry ringspot nepovirus)   5,7 

          Tomato ringspot nepovirus, 

          (tomatringpletvirus)        5,7 

          Aphelenchoides spp., 

          (bladnematod)           9 

          Steneotarsonemus pallidus, 

          (cyklamendværgmide)        8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fuchsia 

 magellanica    Agrobacterium tumefaciens , 

 Lam.       (rodhalsgalle)           1,2 

          Virus, herunder          5,7 

          Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hebe spp.    Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)       5,7    2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hedera helix L. Xanthomonas campestris pv. 

          hederae              1     4 

          Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus        5,7 

          Steneotarsonemus pallidus, 

          (cyklamendværgmide)        8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Helenium L. 

 -hybrid      Cucumber mosaic cucumovirus, 

          (agurkmosaikvirus)         5    4 

          Helenium carlavirus S, 

          (Helenium-virus-S)         5,7 

          Helenium potyvirus Y, 

          (Helenium-virus-Y)         5,7 

          Tomato spotted wilt virus 

          (tomatbronzetopvirus)        5,7 

          Aphelenchoides spp., 

          (bladnematoder)           9 

          Ditylenchus dipsaci, 

          (stængelnematod)          9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Helleborus L.  Arabis mosaic nepovirus, 

          (Arabismosaikvirus)         5,7   4 

          Cucumber mosaic cucumovirus, 

          (agurkmosaikvirus)         5 

          Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)        5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hibiscus L.    Pseudomonas syringae pv. 

          syringae              1    1 

          Fusarium spp., (karbårne), 

          (visnesyge) 

          Hibiscus chlorotic ringspot 

          virus, (Hibiscus- 

          klorotiskringpletvirus)       5 

          Hibiscus mosaic virus, 

          (Hibiscus-mosaikvirus)       5 

          Hibiscus yellow vein virus, 

          (Hibiscus-gulnervevirus)      5 

          Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)        5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hippophae 

 rhamnoides.    Arabis mosaic nepovirus, 

 L.        (Arabismosaikvirus)         5,7   10 

          Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hoya R. Br.    Fusarium spp., (karbårne), 

          (visnesyge)             3    1 

          Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)        5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hydrangea 

 macrophylla    Alfalfa mosaic virus, 

 (Thunb. ex Murr.) (lucernemosaikvirus)        5,7   1 

          Ser. Hydrangea mosaic ilarvirus, 

          (hortensiemosaikvirus)       5 

          Hydrangea ringspot potexvirus, 

          (hortensieringpletvirus)      5 

          Hydrangea virescence - MLO, 

          (hortensie grønne blomster - MLO)  6 

          Tobacco ringspot nepovirus, 

          (tobakringpletvirus)        5,7 

          Tomato ringspot nepovirus, 

          (tomatringpletvirus)        5,7 

          Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)        5,7 

          Ditylenchus dipsaci, 

          (stængelnematod)          9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hypericum L.   Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5,7   10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ilex aquifolium 

 L.         Agrobacterium tumefaciens , 

          (rodhalsgalle)           1,2   10 

          Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ilex crenata 

 Thunb.      Agrobacterium tumefaciens , 

          (rodhalsgalle)           1,2   10 

          Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Jasminum 

 polyanthum 

 Franch.      Cucumber mosaic cucumovirus, 

          (agurkmosaikvirus)         5    18 

                               måneder 

          Tobacco ringspot nepovirus, 

          (tobakringpletvirus)        5,7 

          Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)        5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kalanchoe 

 blossfeldiana   Erwinia chrysanthemi        1,2   15 

 v. Poelln.    Tomato bushy stunt tombusvirus,      måneder 

          (tomatdværgbuskvirus)        5,7 

          Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)        5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kolkwitzia 

 amabilis     Fusarium spp., (karbårne), 

 Graebn.      (visnesyge)             3    10 

          Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5,6,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Lavendula 

 angustifolia   Fusarium spp., (karbårne), 

          (visnesyge)             3 

          Alfalfa mosaic virus 

          (lucernemosaikvirus)        5,7   5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ligustrum L.   Arabis mosaic nepovirus, 

          (arabismosaikvirus)         5,7   10 

          Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Lonicera L.    Agrobacterium tumefaciens , 

          (rodhalsgalle)           1,2   10 

          Fusarium spp., (karbårne), 

          (visnesyge)             3 

          Cucumber mosaic cucumovirus, 

          (agurkmosaikvirus)         5,7 

          Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mahonia 

 aquifolium 

 (Pursh) Nutt.   Tobacco rattle tobravirus, 

          (tobakrattlevirus)         5,7   10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Malus spp. Mill. 

 (æble       Agrobacterium tumefaciens, 

 og prydæble)   (rodhalsgalle)           1,2   25 

          Erwinia amylovora, (ildsot)    1,2 

          Apple chlorotic leafspot 

          closterovirus, (klorotisk 

          bladpletvirus)           6,7 

          Apple chat fruit MLO, (chat- 

          frugt - MLO)            6 

          Apple green crinkle, (bukkelæble)  6 

          Apple mosaic ilarvirus, 

          (æblemosaikvirus)         5,6,7 

          Apple proliferation MLO, 

          (æbleheksekost - MLO)        6 

          Apple rubbery wood, (gummived, 

          furede grene)            6 

          Apple russet ring, (ringplet)    6 

          Apple star crack, (stjernerevne)  6 

          Apple stem-grooving capillovirus, 

          (grubet vedvirus)         5,6,7 

          Apple stem-pitting virus, 

          (epinasti)             6 

          Cherry raspleaf virus (American), 

          (kirsebærraspbladvirus)       5,7 

          Platycarpa scaly bark, 

          (skællet bark)           6 

          Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus) (syn. 

          Apple flat apple)          5 

          Tomato ringspot nepovirus, 

          (tomatringpletvirus)        5,7 

          Eriosoma lanigerum, (blodlus)   8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miscanthus spp. Fusarium spp., (karbårne), 

          (visnesyge)             3    5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Myrica 

 pensylvanica 

 Loisel.      Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5,7   10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Narcissus L.   Arabis mosaic 

          nepovirus, (Arabismosaikvirus)   5,7   4 

          Cucumber mosaic cucumovirus, 

          (agurkmosaikvirus)         5,7 

          Narcissus late season yellows 

          potyvirus (narcisgulsotvirus)    5,7 

          Narcissus mosaic potexvirus, 

          (narcismosaikvirus)         5,7 

          Narcissus tip necrosis 

          carmovirus, (narcisnekrosevirus)  5,7 

          Narcissus white streak 

          potyvirus, (narcissølvbladvirus)  5,7 

          Narcissus yellow stripe 

          potyvirus, (narcismosaikvirus)   5,7 

          Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5,7 

          Strawberry latent ringspot 

          nepovirus, (latent 

          jordbærringpletvirus)        5,7 

          Tobacco rattle tobravirus, 

          (rattlevirus)            5,7 

          Ditylenchus destructor, 

          (kartoffelrådnematod)        9 

          Ditylenchus dipsaci, 

          (stængelnematod)          9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nephrolepis 

 exaltata (L.) 

 Schott      Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)        5,7   1 

          Aphelenchoides spp., 

          (bladnematoder)           9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nerium oleander 

 L.         Pseudomonas syringae pv. 

          savastanoi , 

          (neriegallebakteriose)       1    2 

          Cucumber mosaic cucumovirus, 

          (agurkmosaikvirus)         5 

          Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)        5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Osteospermum spp. Erwinia chrysanthemi        1,2   1 

          Fusarium spp., (karbårne), 

          (visnesyge)             3 

          Chrysanthemum B (mosaic) 

          carlavirus, 

          (krysantemummosaikvirus)      5,7 

          Lettuce mosaic potyvirus, 

          (salatmosaikvirus)         5,7 

          Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)        5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Passiflora spp.  Fusarium spp., (karbårne), 

          (visnesyge)             3    1 

          Cucumber mosaic virus, 

          (agurkmosaikvirus)         5 

          Passiflora latent virus       5 

          Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)        5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pelargonium 

 L'Herit. ex Ait.  Xanthomonas campestris pv. 

          pelargonii , 

          (pelargoniepletbakteriose)     2    1 

          Verticillium albo-atrum, 

          (visnesyge/kransskimmel)      3 

          Verticillium dahliae, 

          (visnesyge/kransskimmel)      3 

          Cucumber mosaic cucumovirus, 

          (agurkmosaikvirus)         5,7 

          Pelargonium flower break 

          carmovirus, (pelargonieblomster- 

          spætningvirus)           5,7 

          Pelargonium leaf curl tombusvirus, 

          (pelargoniekrøllemosaikvirus)    5,7 

          Pelargonium line pattern virus, 

          syn. Pelargonium ring pattern 

          virus, (pelargonieliniemosaikvirus) 5,7 

          Pelargonium ringspot virus, 

          (pelargonieringpletvirus)      5 

          Tobacco ringspot nepovirus, 

          (tobakringpletvirus)        5,7 

          Tomato black ring nepovirus, 

          (tomatsortringvirus)        5,7 

          Tomato ringspot nepovirus, 

          (tomatringpletvirus)        5,7 

          Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)        5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Petunia hybrid  Erwinia chrysanthemi        1,2   1 

          Alfalfa mosaic virus, 

          (lucernemosaikvirus)        5,7 

          Arabis mosaic virus, 

          (Arabismosaikvirus)         5,7 

          Broad bean wilt fabavirus      5 

          Cucumber mosaic virus, 

          (agurkmosaikvirus)         5 

          Potato virus Y, (kartoffelvirus Y) 5,7 

          Tobacco mosaic virus, 

          (tobakmosaikvirus)         5 

          Tobacco necrosis virus, 

          (tobaknekrorevirus)         5,7 

          Tobacco rattle virus, 

          (tobakrattlevirus)         5,7 

          Tobacco ringspot nepovirus, 

          (tobakringpletvirus)        5,7 

          Tomato bushy stunt tombusvirus, 

          (tomatdværgbuskvirus)        5,7 

          Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)        5,7 

          Turnip mosaic virus, (kålroemosaik) 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Philadelphus L.  Agrobacterium tumefaciens , 

          (rodhalsgalle)           1,2   10 

          Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Phlox L.     Cucumber mosaic cucumovirus, 

          (agurkmosaikvirus)         5    4 

          Tomato black ring nepovirus, 

          (tomatsortringvirus)        5 

          Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)        5,7 

          Ditylenchus dipsaci, 

          (stængelnematod)          9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Physocarpus spp. Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5,7   10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Populus L.    Xanthomonas populi (syn. 

          Aplanobacter populi ), 

          (poppelbakteriekræft)        1    15 

          Verticillium albo-atrum, 

          (visnesyge/kranskimmel)       3 

          Verticillium dahliae, 

          (visnesyge/kranskimmel)       3 

          Poplar mosaic carlavirus, 

          (poppelmosaikvirus)         5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Prunus avium 

 (L.) L.      Pseudomonas syringae , 

 (sødkirsebær)   (bakteriekræft)           1    5 

 Prunus cerasus  Apple mosaic ilarvirus,          friland 

 L. ssp. accida  (æblemosaikvirus)         5,6,7   10 

 (Dumont.)Aschers. Cherry green ring mottle virus,      friland, 

 (surkirsebær)   (grønspætningsvirus)        5,7   u. 

 og prydkirsebær                       blomster 

          Cherry necrotic rusty mottle 

          virus, (kirsebærrustnekrosevirus)  5    10 

          Cherry raspleaf nepovirus         nethus/ 

          (American), (kirsebærraspbladvirus) 5,7  væksthus 

          Little cherry pathogen, 

          (kirsebærdværgfrugt patogen)    6 

          Plum pox potyvirus, 

          (blommepoxvirus)          5,6 

          Prunus ringspot ilarvirus, 

          (Prunus-ringpletvirus) (syn. 

          Prunus necrotic ringspot ilarvirus) 5,7 

          Prune dwarf ilarvirus, 

          (Prunusdværgsygevirus)       5,6,7 

          Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Prunus 

 domestica L.    Pseudomonas syringae , 

 blomme      (bakteriekræft)           1   5 friland 

          Apple chlorotic leafspot 

          closterovirus, (klorotisk 

          bladpletvirus)          5,6,7 10 friland, 

                                u. 

          Apple mosaic ilarvirus,          blomster 

          (æblemosaikvirus)         5,6,7 

          Cherry green ring mottle virus, 

          (grønspætningsvirus)        5,6 10 nethus/ 

          Myrobalan latent ringspot         væksthus 

          nepovirus             5,6,7 

          Peach mosaic virus (American), 

          (amerikansk ferskenmosaikvirus)  6 

          Peach phony rickettsia, 

          (ferskenphonyrickettsia)      7 

          Peach rosette MLO, 

          (ferskenroset - MLO)        5,7 

          Peach yellows MLO, 

          (ferskengulsot - MLO)       5,7 

          Plum line pattern virus 

          (American), (amerikansk 

          blommebåndmosaikvirus)       6 

          Plum pox potyvirus, 

          (blommepoxvirus)          5,6 

          Prune dwarf ilarvirus, 

          (blommedværgsygevirus)      5,6,7 

          Prunus ringspot ilarvirus, 

          (Prunusringpletvirus) (syn. 

          Prunus necrotic ringspot 

          ilarvirus)             5,6 

          Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5,6 

          Tomato ringspot nepovirus, 

          (tomatringpletvirus)       5,6,7 

          X-disease MLO (stenfrugt- 

          X-syge-MLO)            5,7 

          Aculus fockeui, (blomme- 

          bladgalmide)            8 

          Eriophyes similis, (blomme- 

          punggalmide)            8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pyracantha M.J. 

 Roem.       Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)      5,6,7   10 

          Tomato ringspot nepovirus, 

          (tomatringpletvirus)       5,6,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pyrus communis L. Agrobacterium tumefaciens , 

 (pære)      (rodhalsgalle)           1,2   25 

          Apple chlorotic leafspot 

          closterovirus (syn. Pear ring 

          mosaic virus, (ringmosaikvirus)  6 

          Apple rubbery wood, (gummived)   6 

          Apple stem groowing capillovirus  6 

          Pear bark split virus, 

          (splitbarkvirus)          6 

          Pear blister canker virus, 

          (blærebarkvirus)          6 

          Pear decline MLO          6 

          Pear stony pit virus, (sten- 

          i-pærevirus)            6 

          Pear vein yellows virus, 

          (pærenervemosaikvirus)       6 

          Quince sooty ringspot virus, 

          (sodet ringpletvirus)       6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Quercus L.    Ceratocystis fagacearum, 

          (egevisnesyge)           3    10 

          Cryphonectria parasitica (syn. 

          Endotia parasitica ), 

          (kastaniekræft)          3 

          Tomato bushy stunt tombusvirus, 

          (tomatdværgbuskvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rhododendron L. Rhododendron necrotic 

          ringpattern virus, 

          (Rhododendronringpletvirus)    5,6   10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ribes nigrum L.  Agrobacterium tumefaciens , 

 (solbær)     (rodhalsgalle)           1,2  8 friland 

          Verticillium albo-atrum, 

          (visnesyge/kransskimmel)      3   12 nethus/ 

          Verticillium dahliae,           væksthus 

          (visnesyge/kransskimmel)      3 

          Arabis mosaic nepovirus, 

          (Arabismosaikvirus)        5,7 

          Black Currant infectious 

          variegation agent, (smitsom 

          brogetbladethed)          6 

          Black Currant reversion 

          pathogen, (ribbesvind-patogen)   5,6 

          Cucumber mosaic cucumovirus, 

          (agurkmosaikvirus)         5,7 

          Gooseberry vein-banding virus, 

          (stikkelsbærnervebåndsklorose)   6 

          Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5,7 

          Strawberry latent ringspot 

          nepovirus, (latent 

          jordbærringpletvirus)       5,7 

          Tomato black ring nepovirus, 

          (tomatsortringvirus)        5,7 

          Tobacco rattle tobravirus, 

          (rattlevirus)           5,7 

          Tomato ringspot nepovirus, 

          (tomatringpletvirus)        5,7 

          Cecidophyopsis ribis, 

          (solbærknopgalmide)        8 

          Sesia tipuliformis, 

          (ribsglassværmer)         8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ribes rubrum L. 

 (ribs)      Cucumber mosaic cucumovirus, 

          (agurkmosaikvirus)         5,7  8 friland 

          Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus/skeblad)   5,7  12 nethus/ 

          Ribes mosaic virus,            væksthus 

          (Ribesmosaikvirus)         5,6 

          Longidorus elongatus, (nematod)  9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ribes uva- 

 crispa L. 

 (stikkelsbær)   Gooseberry vein-banding virus, 

          (stikkelsbær- 

          nervebåndsklorosevirus)      5,6    8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ribes L.     Arabis mosaic nepovirus, 

          (Arabismosaikvirus)        5    10 

          Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5 

          Ribes mosaic virus, 

          (Ribesmosaikvirus)         5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rosa L.      Agrobacterium tumefaciens , 

          (rodhalsgalle)           1,2   4 podede 

          Arabis mosaic nepovirus, 

          (Arabismosaikvirus)        5,7   1 

          Prunus ringspot ilarvirus, 

          (Prunus-ringpletvirus)       5,7  stiklinger 

                              (væksthus) 

          Rose yellow mosaic virus, 

          (rosengulmosaikvirus)       5,7   10 

                              stiklinger 

          Rose wilt virus,             (friland) 

          (rosenvisnesygevirus)       6 

          Strawberry latent ringspot 

          nepovirus, (jordbærringpletvirus) 5,7 

          Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)       5,7 

          Meloidogyne spp., 

          (rodgallenematoder)        8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rubus L. 

 (hindbær,     Agrobacterium rhizogenes     1   4 friland 

 brombær)      Agrobacterium tumefaciens, 

          (rodhalsgalle)           1,2  8 nethus/ 

          Didymella applanata,           væksthus 

          (hindbærstængelsyge)        3,4 

          Phytophthora fragariae var.   flere 

          rubi , (hindbærrødmarv)     metoder 

          Verticillium albo-atrum, 

          (kransskimmel)           3 

          Arabis mosaic nepovirus, 

          (Arabismosaikvirus)       5,6,7 

          Black raspberry latent virus, 

          (latent sorthindbærvirus)     5,7 

          Cherry leaf roll virus, 

          (kirsebærbladrullevirus)      5,7 

          Cucumber mosaic cucumovirus, 

          (agurkemosaikvirus)        5,7 

          Prunus ringspot ilarvirus, 

          (Prunusringpletvirus) (syn. 

          Prunus necrotic ringspot virus)  7 

          Raspberry bushy dwarf virus    6,7 

          Raspberry leaf curl luteovirus, 

          (hindbærkrøllemosaikvirus)     5,6 

          Raspberry leaf curl 

          luteovirus (American), 

          (amerikansk hindbær- 

          bladkrøllesygevirus)        5,6 

          Raspberry mosaic virus, 

          (hindbærmosaikvirus)        5 

          Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5 

          Raspberry vein chlorosis 

          rhabdovirus            6 

          Rubus stunt MLO, 

          (hindbærdværgsyge - MLO)      6,7 

          Strawberry latent ringspot 

          nepovirus, (latent 

          jordbærringpletvirus)       7 

          Tobacco rattle tobravirus, 

          (rattlevirus)           5 

          Tomato black ring nepovirus, 

          (tomatsortringvirus)        7 

          Tomato ringspot nepovirus, 

          (tomatringpletvirus)        7 

          Aceria essigi, (brombærgalmide)  8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Salix L.     Erwinia salicis          1    10 

          Fusarium spp., (karbårne), 

          (visnesyge)            3 

          Virus              5,6,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sambucus nigra 

 L.         Fusarium spp., (karbårne), 

 (hyld)      (visnesyge)            3   5 friland 

          Arabis mosaic nepovirus, 

          (Arabismosaikvirus)        5,7   10 

          Sambucus ringspot virus, 

          (hyldringpletvirus)        6    nethus/ 

                               væksthus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sorbus L.    Chlorotic pathogen, 

          (klorotiskpatogen)         6    10 

          Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)      5,6,7 

          Tomato ringspot nepovirus, 

          (tomatringpletvirus)       5,6,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spiraea L.    Fusarium spp., (karbårne), 

          (visnesyge)            3    10 

          Arabis mosaic nepovirus, 

          (Arabismosaikvirus)        5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Syringa 

 vulgaris L.    Pseudomonas syringae , 

          (bakteriekræft)          1    15 

          Arabis mosaic virus, (Arabis- 

          mosaikvirus)            5,7 

          Prunus ringspot ilarvirus, 

          (Prunusringpletvirus)       5,7 

          Tobacco streak ilarvirus, 

          (tobakstregsyge)          5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tamarix 

 ramosissima    Fusarium spp., (karbårne), 

 Ledeb. (T.    (visnesyge)            3    10 

 pentandra 

 Pall.)      Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tilia L.     Verticillium albo-atrum , 

          (visnesyge/kransskimmel      3    25 

          Verticillium dahliae, 

          (visnesyge/kransskimmel)      3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ulmus x 

 hollandica    Ceratocystis ulmi , (elmesyge)   3,4   25 

 Mill.       Cherry leafroll nepovirus, 

          (kirsebærbladrullevirus)      5,7 

          Prunus ringspot ilarvirus, 

          (Prunusringpletvirus)       5,7 

          Tobacco streak ilarvirus, 

          (tobakstregsygevirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vaccinium spp.  Witches broom- MLO, 

          (heksekost - MLO)         7    15 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Viburnum L.    Pseudomonas syringae pv. 

          viburni              1    10 

          Arabis mosaic nepovirus, 

          (Arabismosaikvirus)        5,7 

          Cucumber mosaic cucumovirus, 

          (agurkmosaikvirus)         5 

          Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)      5,6,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Viola cornuta L. Cucumber mosaic cucumovirus, 

          (agurkmosaikvirus)         5,7    4 

          Tomato spotted wilt virus, 

          (tomatbronzetopvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Weigela 

 japonica Thunb.  Raspberry ringspot nepovirus, 

          (hindbærringpletvirus)       5,7   10 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag 6

Mærkning og pakning

(Til §§ 9-11)

I. Mærkning

A. Plantepas, jf. § 9

 • 1) Plantepasset skal bestå
 • a) enten af en etiket, der indeholder oplysningerne i nr. 2, litra a-j,
 • b) eller af en etiket, der indeholder oplysningerne i nr. 2, litra a-f, samt en følgeseddel, der indeholder oplysningerne i litra a-j.
 • 2) Følgende tekst skal findes på plantepasset:
 • a) » 1. EF-plantepas«
 • b) » 2. Danmark«
 • c) » 3. Plantedirektoratet«
 • d) » 4. Registreringsnummer:»
 • e) » 5. Løbe/ordrenr. eller uge og år:»
 • f) » 6. Botanisk navn:»
 • g) » 7. Mængde, kg, stk. eller anden enhed:»
 • h) » 8. ZP, godkendt til beskyttet zone:»
 • i) » 9. RP, erstatningspas:»
 • j) »10. Produktets oprindelse:»

Felterne på plantepasset skal nummereres, og nummeret skal henvise til samme oplysning hver gang. Alle felter skal udfyldes. Hvis der ikke er nogen oplysning, sættes en streg. Plantepasset skal udfyldes med tydelige, uudviskelige blokbogstaver eller maskinskrift.

Om udfyldelsen af de enkelte punkter gælder i øvrigt følgende:

ad d. Her anføres planteproducentens 5-cifrede registreringsnummer i Plantedirektoratet. Udstedes plantepasset af en anden virksomhed (fx. pakkecentral, salgsorganisation m.v.), skal dennes registreringsnummer i Plantedirektoratet anføres.

ad e. Her anføres følgedokumentationens løbenummer, henholdsvis tidspunkt for plantepassets udfærdigelse (ugenummer og år). Hvor det i litra d ikke er producentens registreringsnummer, der er angivet, skal løbe/ordrenummer anføres i litra e.

ad f. Her anføres det botaniske navn i overensstemmelse med Plantedirektoratets standardiserede plantenavneliste.

ad h. Opfylder planterne eller planteproduktet de særlige krav til indførelse i en beskyttet zone, anføres betegnelsen på denne. Oplysninger i denne rubrik må kun anføres med tilladelse fra Plantedirektoratet i hvert enkelt tilfælde.

ad i. Ved udskiftning af plantepas anføres den oprindelige producents eller anden leverandørs registreringsnummer plus landebetegnelsen eller en kode, der entydigt identificerer den pågældende. Registreringsnummeret på den, der udsteder erstatningspasset, anføres i rubrik 4, jf. litra d.

ad j. For produkter med oprindelse i en medlemsstat af Den Europæiske Union anføres »-». For andre produkter anføres oprindelses- eller, i tilfælde af reeksport, afsenderlandets navn.

 • 3) Plantepasset skal udfærdiges umiddelbart i forbindelse med, at planterne forlader virksomheden.
 • 4) Plantepasset skal være fastgjort til planterne, emballagen eller transportmidlet.
 • 5) Følgende planter skal ved salg engros være forsynet med plantepas, jf. § 9, stk. 1.
 • a) Planter af Choenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L.,~ Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mispilus L., Prun~ us L., Pyracantha Rocm., Pyrus L., Sorbus L., undtagen Sorbus intermedia (Ehrh.)Pers. og Stranvaesia Lindl., til plantning, dog ikke frø.
 • b) Planter af Beta vulgaris L. og Humulus lupulus L. til plantning, dog ikke frø.
 • c) Planter af Solanum L., der danner udløbere eller knolde, og hybrider heraf, til plantning.
 • d) Planter af Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf samt Vitis L., dog ikke frugter og frø.
 • e) Planter af Citrus L. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, jf. dog f.
 • f) Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf og hybrider heraf, med stilke og blade.
 • 6) Følgende planter skal ved salg engros være forsynet med plantepas, medmindre det tydeligt fremgår, at de uden yderligere dyrkning er bestemt til salg til den endelige forbruger til ikke erhvervsmæssig anvendelse.
 • g) Planter til plantning, dog ikke frø, af slægterne Abies Mill., Apium graveolens L.,

Argyranthemum Webb ex Bip., Aster L., Brassica L., Castanea Mill.,~ Cucumis L., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. og hybrider heraf, Exacum L., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., alle sorter af Impatiens L., Ny Guinea-hybrider, Lactuca L., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinu~ s L., Pelargonium l'Herit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Tanacetum L., Tsuga Carr. og Verbena L.

 • h) Planter af Solanaceae, dog ikke planter nævnt i nr. 5 c, til plantning, dog ikke frø.
 • i) Planter af Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller tilsat vækstmedium.
 • j) Løg af Allium cepa L. var. ascalonicum Backer (syn. ascalonicum L.), Allium cepa L. og Allium schoenoprasum L. samt planter af Allium porrum L., til plantning.
 • k) Løg og knolde af Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston »Golden Yellow«, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., miniaturesorter og hybrider heraf af slægten Gladiolus Tourn. ex L. som f.eks. Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus tamosus hort. og Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert,

Muscari Miller., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss samt Tulipa L., til plantning.

 • l) Planter af Begonia L. og Euphorbia pulcherrima Willd., til plantning, dog ikke frø.

B. Leverandørdokument

 • 1) Plantemateriale nævnt i nedenstående fortegnelse skal være ledsaget af et leverandørdokument af et egnet, ubrugt materiale. Følgende tekst skal findes på dokumentet:
 • a) Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf:
 • 1) »EF-kvalitet«
 • 2) »DK«
 • 3) »Plantedirektoratet«
 • 4) Leverandørens registreringsnummer
 • 5) Leverandørens navn
 • 6) Individuelt nummer, serienummer, ugenummer eller partinummer
 • 7) Datoen for leverandørdokumentets udstedelse
 • 8) Frøpartiets referencenummer, når der er tale om småplanter, der direkte er fremavlet af frø omfattet af bekendtgørelse om grønsagsfrø. Er frøpartiets referencenummer ikke angivet på leverandørdokumentet, skal leverandøren kunne oplyse dette på forespørgsel
 • 9) Botanisk navn, hvis materialet er ledsaget af et plantepas, eller dansk artsnavn.
 • 10) Sortsnavn. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse
 • 11) Mængde
 • 12) Ved indførsel fra lande, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, anføres produktionslandet.

Ledsages plantematerialet af et plantepas, kan leverandørdokumentet erstattes af plantepasset, hvis plantepasset er forsynet med oplysningerne i nr. 1I og 10I. Oplysningerne skal anføres adskilt fra den øvrige tekst.

 • b) Frugtplanter og formeringsmateriale heraf:
 • 1) »EF-kvalitet«
 • 2) »DK«
 • 3) »Plantedirektoratet«
 • 4) Leverandørens registreringsnummer
 • 5) Leverandørens navn
 • 6) Individuelt nummer, serienummer, ugenummer eller partinummer
 • 7) Datoen for leverandørdokumentets udstedelse
 • 8) Botanisk navn
 • 9) Sortsnavn. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse
 • 10) Mængde
 • 11) Kategori (»CAC« eller »certificeret«)
 • 12) Ved indførsel fra lande, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, anføres produktionslandet.

Ledsages plantematerialet af et plantepas, kan leverandørdokumentet erstattes af plantepasset, hvis plantepasset er forsynet med oplysningerne i nr. 1I, 9I og 11I. Oplysningerne skal anføres adskilt fra den øvrige tekst.

 • c) Prydplanter og formeringsmateriale heraf:
 • 1) »EF-kvalitet«
 • 2) »DK«
 • 3) »Plantedirektoratet«
 • 4) Leverandørens registreringsnummer
 • 5) Leverandørens navn
 • 6) Individuelt nummer, serienummer, ugenummer eller partinummer
 • 7) Datoen for leverandørdokumentets udstedelse
 • 8) Botanisk navn
 • 9) Sortsnavn eller plantegruppens navn
 • 10) Mængde
 • 11) Ved indførsel fra lande, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, anføres produktionslandet.

Ledsages plantematerialet af et plantepas, kan leverandørdokumentet erstattes af plantepasset, hvis plantepasset er forsynet med oplysningerne i nr. 1 og 9. Oplysningerne skal anføres adskilt fra den øvrige tekst.

 • 2) Fortegnelse over slægter og arter af planter
 • a) Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf:

Allium cepa L. var. ascalonicum Backer Skalotteløg

Allium cepa L. Kepaløg

Allium fistulosum L. Pibeløge

Allium porrum L. Porre

Allium sativum L. Hvidløg

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Kørvel

Apium graveolens L. Selleri

Asparagus officinalis L. Asparges

Beta vulgaris L. var. vulgaris Sølvbede

Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. Rødbede

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L. Grønkål

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. Blomkål

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. Broccoli

Brassica oleracea L. convar. var. gemmifera DC. Rosenkål

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. Savoykål

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. Hvidkål

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC. Rødkål

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes Knudekål

Brassica pekinensis L. Kinakål

Brassica rapa L. var. rapa Majroe, høstroe

Capsicum annuum L. Spansk peber

Chicorium endivia L. Endivie

Chicorium intybus L. (partim) Cikorie

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Vandmelon

Cucumis melo L. Melon

Cucumis sativus L. Agurk

Cucurbita maxima Duch. Centner-græskar

Cucurbita pepo L. Courgette

Cynara cardunculus L. Kardon

Cynara scolymus L. Artiskok

Daucus carota L. Gulerod

Foeniculum vulgare Mill. Fennikel

Lactuca sativa L. Salat

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. Tomat

Petroselinum crispum (Mill.) Nymann ex W. Hill Persille

Phaseolus coccineus L. Pralbønne

Phaseolus vulgaris L. Bønne

Pisum sativum L. (partim) Ært, undtagen foderærter

Raphanus sativus L. Radise, ræddike

Rheum L. Rabarber

Scorzonera hispanica L. Skorzoner

Solanum melongena L. Aubergine

Spinacia oleracea L. Spinat

Valerianella locusta (L.) Laterr. Vårsalat

Vicia faba L. (partim) Valsk bønne

 • b) Frugtplanter og formeringsmateriale heraf:

Citrus sinensis (L.) Osbeck Appelsin

Citrus limon (L.) Burm. f. Citron

Citrus reticulata Blanco Mandarin

Citrus paradisi Macf. Grapefrugt

Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle Lime

Corylus avellana L. Hassel

Fragaria x ananassa Duch. Jordbær

Juglans regia L. Valnød

Malus Mill. Æble

Prunus amygdalus Batsch Mandel

Prunus armeniaca L. Abrikos

Prunus avium L. Sødkirsebær

Prunus cerasus L. Surkirsebær

Prunus domestica L. Blomme

Prunus persica (L.) Batsch Fersken

Pyrus communis L. Pære

Prunus salicina Lindl. Japansk blomme

Cydonia Mill. Kvæde

Ribes L. Ribs, solbær, stikkelsbær

Rubus L. Brombær, hindbær m.fl.

Pistacia vera L. Pistacie

Olea europea L. Oliven

 • c) Prydplanter og formeringsmateriale heraf:

Begonia elatior-hybrid (syn.: Begonia x hiemalis Fotsch) Elatior-Begonia

Pelargonium L. Pelargonium (zonal, vedbendbladet, regal)

Dendranthema indicum-hybrid (syn.: Dendranthema x grandiflorum (Ramat.) Kitam. Chrysanthemum

Dianthus caryophyllus L. og hybrider Nellike

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch Julestjerne

Gerbera L. Gerbera

Phoenix L. Rosa L. Rose

Citrus L. Prydcitrus

Malus Mill. Prydmalus

Prunus L. Prydprunus

Pinus nigra Arnold (Prydformål)

Pyrus L. Prydpyrus

Lilium L. Lilje

Gladiolus L. Gladiolus

Narcissus L. Påskelilje.

C. Andre mærkningskrav

Planter, der ikke er forsynet med plantepas:

 • 1) Ved salg skal planterne være mærket med korrekt botanisk navn.
 • 2) Uanset nr. 1 kan planter, der producerer spiselige afgrøder, sælges her i landet med angivelse alene af det danske artsnavn og sortsnavnet.
 • 3) Ved salg engros skal planterne tillige være mærket med produktionsvirksomhedens registreringsnummer.
 • 4) Ved salg i øvrigt skal sælgeren på forlangende oplyse produktionsvirksomhedens navn og adresse eller registreringsnummer.

D. Yderligere mærkningskrav for kerne-, elite- og certificerede planter

 • 1) Kerne- og eliteplanter:
 • a) Der skal for hver sending medfølge dokumentation for materialets status, og materialet skal være individuelt mærket.
 • b) Kopi af dokumentationen skal sendes til Plantedirektoratet umiddelbart efter salget.
 • 2) Certificerede planter klasse AAE:
 • a) Plantemateriale skal leveres i emballage, der er plomberet med virksomhedens klæbemærke, hvoraf fremgår, at materialet er godkendt af direktoratet som certificeret materiale klasse AAE.
 • b) Kopi af fakturaen skal sendes til direktoratet umiddelbart efter salget.
 • c) En faktura må ikke omfatte både certificerede og ikke certificerede planter.
 • 3) Certificerede planter klasse AA og A:
 • a) Producenter af certificerede planter kan efter aftale med direktoratet mærke og etikettere enkeltplanter eller partier af planter således, at det bl.a. fremgår, hvilken klassificering planterne har.
 • b) Partier af certificeret frø klasse AA (jf. bilag 5 II nr. 5) skal forsynes med en etiket, der mindst indeholder følgende oplysninger:

- Botanisk navn og sort/frøkilde

- »Certificeret plantemateriale klasse AA«

- Modningsår

- Mængde

- Leverandørens registreringsnummer og/eller navn

mærkningen skal være klart læselig og uudslettelig.

 • 4) Certificerede frugttræer:
 • a) Ved salg skal hvert enkelt træ være forsynet med en etiket, der mindst indeholder følgende oplysninger
 • 1) Arts- og sortsnavn
 • 2) Anvendt grundstamme
 • 3) »Certificeret plantemateriale (virusfrit) godkendt af Plantedirektoratet, DK«
 • 4) Producentens registreringsnummer eller individuelt nummer, serienummer eller uge/år
 • 5) »EF-kvalitet«.
 • b) Etiket skal påsættes på voksestedet forud for Plantedirektoratets sidste inspektion før salg.
 • 5) For alle certificerede planter gælder:

Af den medfølgende leverandørdokumentation skal tydeligt fremgå sorts- eller klonnavn, og i hvilken klasse materialet er godkendt.

II. Pakning

1. Grønsagsplanter:

 • a) Agurk-, melon-, peber- og tomatplanter skal pakkes i engangsemballage.
 • b) Udplantningsplanter af grønsagsplanter skal pakkes i rengjort emballage eller i engangsemballage.

2. Kerne-, elite- og certificerede planter:

 • a) Planter og plantemateriale af kerne-, elite- og certificerede planter klasse AAE og AA skal leveres i ny emballage.
 • b) Certificerede planter klasse A skal leveres i ny eller rengjort og desinficeret emballage.
 • c) Partier af certificeret frø skal leveres i ny, forseglet emballage.

Bilag 7

Forpligtelser for registrerede leverandører

(Til § 1, stk. 3)

A. Registrerede leverandører skal til stadighed opfylde følgende forpligtelser:

 • 1) Der skal være en ajourført plan over de steder, hvor planter m.m. dyrkes, produceres, lagres og opbevares samt over de steder, der i øvrigt benyttes.
 • 2) Leverandørerne skal føre regnskab over planter, planteprodukter og andet, der
 • a) købes til opbevaring eller udplantning på virksomheden,
 • b) er i produktion og
 • c) sendes til andre,

og de relevante bilag skal opbevares i mindst et år, for frugtplanter og frugtplanteformeringsmateriale dog 3 år, og skal efter anmodning forevises for Plantedirektoratet.

 • 3) For sorter af planter af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, der er optaget på listen over sorter af grønsagsplantearter eller er registreret som plantenyheder, og for almindeligt kendte sorter skal sortens officielle betegnelse anvendes. For andre sorter af de nævnte slægter og arter skal leverandørerne føre en liste med en detaljeret beskrivelse af sorten.

Listen skal indeholde oplysninger om

 • a) sortsnavn, eventuelt med angivelse af sortens almindeligt kendte synonymer,
 • b) angivelse af det anvendte system for sortsvedligeholdelse og opformering,
 • c) sortsbeskrivelse, mindst på grundlag af sortens kendetegn og udtryk, efter retningslinier fastsat af Plantedirektoratet og,
 • d) så vidt muligt, hvordan sorten afviger fra de andre sorter, der ligner den mest.

Litra b) og d) gælder ikke for leverandører, der alene sælger grønsags, frugt- og prydplanter samt formeringsmateriale heraf.

 • 4) Leverandørerne skal udpege en eller flere personer med kendskab til planteproduktion og plantesundhedsspørgsmål til at varetage den løbende kontakt til Plantedirektoratet.
 • 5) Leverandøren skal sørge for, at der foretages de nødvendige visuelle iagttagelser på passende tidspunkter efter retningslinier fra Plantedirektoratet.
 • 6) Fund af eller mistanke om angreb af skadegørere nævnt i bilag 1 og 2 samt større angreb af andre skadegørere skal straks meddeles Plantedirektoratet.
 • 7) Der skal sikres adgang for Plantedirektoratet til at foretage kontrol og prøveudtagning samt til at gennemgå de i nr. 2 nævnte bøger og bilag.
 • 8) Den ansvarlige leder af virksomheden skal også i øvrigt samarbejde med direktoratet.
 • 9) Virksomheder, der formerer planter ved anvendelse af vævskulturteknik, skal mærke producerede vævskulturer således, at de kan identificeres i forhold til regnskabet.
 • 10) Ved videresalg af planter nævnt i bilag 6,I,A, nr. 5 og 6, påhviler det leverandøren at sikre, at planterne er mærket efter bestemmelserne i bilag 6.

B. Registrerede leverandører, der er godkendt efter § 13, stk. 2, skal foretage kontrol af deres produktion m.m. efter følgende retningslinier:

 • 1) Leverandørerne skal til stadighed tage hensyn til følgende kritiske punkter:
 • a) kvaliteten af det formeringsmateriale og plantemateriale, der anvendes som grundlag for produktionen,
 • b) såning, prikling, potning og udplantning af formeringsmateriale og plantemateriale,
 • c) overholdelse af betingelserne i § 5,
 • d) dyrkningsplan og -metode,
 • e) almindelig kulturpleje,
 • f) opformering,
 • g) høst,
 • h) hygiejne,
 • i) behandlinger,
 • j) pakning,
 • k) oplagring,
 • l) transport og
 • m) administration.
 • 2) Leverandøren skal registrere alle forekomster af planteskadegørere i eller på plantematerialet samt alle foranstaltninger, herunder kemiske behandlinger, der foretages i forbindelse hermed.
Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører

- dele af Det Europæiske Fællesskabs rådsdirektiv 77/93/EØF (EFT 1977, L 26, s. 20), som ændret senest ved rådsdirektiv 93/19/EØF (EFT 1993, L 96, s. 33),

- rådsdirektiv 91/682/EØF (EFT 1991, L 376, s. 21),

- rådsdirektiv 92/33/EØF (EFT 1992, L 157, s. 1),

- rådsdirektiv 92/34/EØF (EFT, 1992, L 157, s. 10),

- kommissionsdirektiv 92/70/EØF (EFT 1992, L 250, s. 37),

- kommissionsdirektiv 92/76/EØF (EFT 1992, L 305, s 12),

- kommissionsdirektiv 92/90/EØF (EFT 1992, L 344, s. 38), rådsdirektiv 92/98/EØF (EFT 1992, L352, s. 1),

- kommissionsdirektiv 92/103/EØF (EFT 1992, L 363, s. 1),

- kommissionsdirektiv 92/105/EØF (EFT 1992, L4, s 22), som ændret senest ved rådsdirektiv 93/19/EØF (EFT 1993, L 96, s. 33),

- kommissionsdirektiv 93/48/EØF (EFT 1993, L 250, s. 1),

- kommissionsdirektiv 93/49/EØF (EFT 1993, L 250, s. 9),

- kommissionsdirektiv 93/51/EØF (EFT 1993, L 205, s. 24),

- kommissionsdirektiv 93/61/EØF (EFT 1993, L 250, s. 19),

- kommissionsdirektiv 93/62/EØF (EFT 1993, L 250, s. 29),

- kommissionsdirektiv 93/63/EØF (EFT 1993, L 250, s. 31),

- kommissionsdirektiv 93/64/EØF (EFT 1993, L 250, s. 33),

- kommissionsdirektiv 93/78/EØF (EFT 1993, L 256, s. 19),

- kommissionsdirektiv 93/79/EØF (EFT 1993, L 256, s. 25),

- kommissionsdirektiv 93/110/EØF (EFT 1993, L 303, s. 19),

- kommissionsdirektiv 95/4/EF (EFT 1995, L 44, s. 56), og

- kommissionsdirektiv 95/66/EF (EFT 1995, L 308, s. 77).