Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om sekretærhjælp for præster


I medfør af § 22, stk. 1, i lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 310 af 16. maj 1990, fastsættes følgende:

     § 1. I pastorater, for hvilke kordegnestilling ikke er oprettet, har den kirkebogsførende præst ret til sekretærhjælp til førelse af hovedministerialbøgerne og til udfærdigelse af indberetninger og korrespondance i forbindelse hermed.

     Stk. 2 Sekretærhjælp efter stk. 1 ydes, såfremt pastoratets folketal overstiger 2.600, men ikke 6.000. Sekretærhjælp ydes med indtil følgende timetal ugentlig:

 

 Pastoratets folketal           Timetal ugentlig 

 2.601 - 2.900                  6 

 2.901 - 3.900                  8 

 3.901 - 4.800                  10 

 4.801 - 6.000                  12 

     Stk. 3 Herudover kan der efter ansøgning fra præsten af menighedsrådet ydes sekretærhjælp for præsten til andre administrative opgaver end de i stk. 1 nævnte.

     Stk. 4 Tilsvarende kan der efter ansøgning fra præsten af menighedsrådet ydes sekretærhjælp for præsten til administrative opgaver, herunder de i stk. 1 nævnte opgaver, i pastorater, hvis folketal er under 2.600 eller over 6.000

     Stk. 5 Bestemmelserne i stk. 3 og 4 er gældende, uanset om der er oprettet en kordegnestilling i pastoratet.

     § 2. Sekretæren ansættes af menighedsrådet (menighedsrådene) efter opslag og på grundlag af indstilling fra sognepræsten.

     Stk. 2 Såfremt den, der ønskes ansat, er i familie med præsten eller er medlem af præstens husstand, kræves biskoppens godkendelse af ansættelsesforholdet.

     § 3. Udgifterne til sekretæren afholdes af kirkekassen, jf. § 2, stk. 1, nr. 8, i lov om fokekirkens økonomi.

     § 4. Sekretæren aflønnes efter taksterne for kontorassistenter, der er ansat efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark.

     Stk. 2 Sekretæren er berretiget til ferie med løn efter ferieloven.

     Stk. 3 Ved ansættelsen aftales et gensidigt opsigelsesvarsel på 1 måned til den 1. i en måned. Dette varsel kan dog ved aftalen fraviges i en prøveperiode på 3 måneder.

     § 5. Ansættelsesaftalen skal være skriftlig og indskærpe sekretærens tavshedspligt med hensyn til kirkebøgernes indhold og forhold i øvrigt, som sekretæren i medfør af sin stilling bliver bekendt med (jf.bilag).

     Stk. 2 Sognepræsten er ansvarlig for sekretærens arbejde. Ansættelsesforholdet skal derfor af menighedsrådet bringes til ophør med kortest muligt varsel, såfremt sognepræsten fremsætter behørigt begrundet anmodning herom. Det kan af provsten som led i kirkebogtilsynet pålægges sognepræsten at søge ansættelsesforholdet bragt til ophør. Provstens pålæg kan af sognepræsten indbringes for biskoppen.

     § 6. Dette cirkulære bedes bekendtgjort for provstiudvalg, menighedsråd og sognepræster.

     Stk. 2. Cirkulæret træder i kraft den 1. april 1996. Fra samme dato ophæves Kirkeministeriets cirkulære af 20. februar 1989 om sekretærhjælp for præster med ændringer af 20. december 1990.

Kirkeministeriet, den 1. april 1996

Steffen Brunes

Kontorchef

Bilag

Forslag til ansættelsesbrev for sekretærer for præster.

Efter indstilling fra sognepræst ............... ansætter

.......... menighedsråd Dem herved som sekretær for sogne-

præst .......... med en arbejdstid på ...... timer ugentlig,

der placeres efter nærmere aftale mellem sognepræsten og Dem.

Lønnen udgør ....... kr. pr. time, der udbetales månedsvis

bagud. Beløbet reguleres i overensstemmelse med timelønnen til

kontorassistenter efter den til enhver tid gældende overenskomst

mellem Finansministeriet og HK.

Ansættelsesforholdet kan opsiges af begge parter med 1 måneds var-

sel til den 1. i en måned - dog i de 3 første måneder med 14 dages

varsel til en hvilken som helst dag.

De har krav på ferie efter ferielovens regler.

Det indskærpes Dem, at De har tavshedspligt med hensyn til kirke-

bøgernes indhold og med forhold i øvrigt, som De bliver bekendt

med i medfør af Deres stilling som sekretær for sognepræsten.

Officielle noter

Ingen