Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om retningslinier for udstedelse af frigørelsesattester til deltidsansatte (* 1)


I. Udvalget vedrørende supplerende dagpenge og fejludbetalinger (»Bonnerup-udvalget«) har i sin betænkning (nr. 1072) bl.a. fremført, at de eksisterende retningslinier for udstedelse af frigørelsesattester til deltidsansatte inden for det offentlige er for upræcise, hvilket har medført uensartet praksis med hensyn til udstedelse af attester.

Udvalget henstiller, at det offentlige som arbejdsgiver i videst muligt omfang afpasser anvendelsen af deltidsstillinger således, at disse så vidt muligt besættes med personer, der kun søger arbejde på deltid.

På denne baggrund er det besluttet at skærpe retningslinierne for udstedelse af frigørelsesattester.

Hensigten er således at begrænse udstedelsen af frigørelsesattester og dermed udbetalingen af supplerende dagpenge til de tilfælde, hvor det ikke er muligt at få deltidsstillinger besat med kvalificerede ansøgere, som ønsker ansættelse på deltid uden supplerende dagpenge, og hvor der ikke er mulighed for at sammenlægge deltidsstillinger.

Den ansættende myndighed skal så vidt muligt øge beskæftigelsesgraden for allerede ansatte med frigørelsesattest, inden der foretages nyansættelse indenfor samme stillingskategori. Endvidere skal en ansættende myndighed tilbagekalde en udstedt frigørelsesattest, hvis en ansat afviser et tilbud om fuldtidsbeskæftigelse.

I det omfang deltidsstillinger ikke kan besættes med ansøgere, som ønsker deltidsbeskæftigelse uden frigørelsesattest, skal den ansættende myndighed søge at sammenlægge sådanne deltidsstillinger, forinden de besættes.

2. Den enkelte arbejdsgiver/ansættende myndighed træffer i hvert enkelt tilfælde, hvor der ikke findes kvalificerede ansøgere, der vil acceptere deltidsansættelse uden frigørelsesattest, afgørelse om, hvorvidt der efter anmodning skal udstedes en frigørelsesattest.

Spørgsmålet om, hvorvidt frigørelsesattest skal udstedes som et led i ansættelsesvilkårene, bør afklares i forbindelse med ansættelsesforholdets indgåelse, herunder hvorvidt det vil være overensstemmende med tjenestens tarv at udstede en frigørelsesattest.

Udfærdigelse af frigørelsesattest bør alene ske i det omfang, ansættelsesmyndigheden kun har mulighed for at tilbyde den arbejdssøgende et mindre antal arbejdstimer, end den pågældende ønsker.

3. Udstedelse af frigørelsesattest til allerede ansatte, herunder deltidsansatte, kan kun finde sted i forbindelse med tvungen nedsættelse af arbejdstiden som følge af indskrænkninger m.v. og efter anmodning.

4. I tilfælde, hvor f.eks. arbejdsmæssige hensyn bevirker, at ansættelsesmyndigheden ikke længere kan acceptere, at den ansatte kan fratræde uden varsel, kan en udstedt frigørelsesattest tilbagekaldes. Tilbagekaldelse skal normalt ske med et varsel, svarende til det opsigelsesvarsel, som den pågældende har krav på. Afviser en ansat med frigørelsesattest at overtage en beskæftigelse inden for samme stillingskategori med et højere ugentligt timetal, skal ansættelsesmyndigheden tilbagekalde den udstedte frigørelsesattest. Tilbagekaldelsen sker uden varsel.

5. Nærværende cirkulære berører ikke ansattes adgang til deltidsbeskæftigelse i henhold til Finansministeriets cirkulæreskrivelse af 21. januar 1977 samt cirkulærer af 25. maj 1978 og 2. november 1979.

6. Om selve regelgrundlaget for udstedelse af frigørelsesattester henvises til, at der ved lov nr. 229 af6. juni 1979 gennemførtes en række ændringer af arbejdsløshedsloven bl.a. med det formål at begrænse utilsigtet udnyttelse af dagpengesystemet. Arbejdsdirektoratet har udsendt Bekendtgørelse nr. 182 af 29. april 1982 om ledige arbejdsløshedskassemedlemmers forpligtelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet som betingelse for udbetaling af dagpenge med en dertil knyttet vejledning. Regler om frigørelsesattester er omhandlet i bekendtgørelsens § 8. Bekendtgørelsen og vejledningen er optrykt som bilag til dette cirkulære. Endvidere er der fastsat regler om frigørelsesattester i § 7 i Arbejdsdirektoratets Bekendtgørelse nr. 719 af 22. december 1982 om betydningen for retten til arbejdsløshedsdagpenge afat undlade at overtage anvist arbejde og ophøre med arbejde. Denne bekendtgørelse er også optrykt som bilag til dette cirkulære.

7. Finansministeriets, Lønnings- og Pensionsdepartementets cirkulære af 27. august 1980 om retningslinier for udstedelse af frigørelsesattester til deltidsansatte ophæves hermed. Endvidere ophæves (alene

på grund af redaktionelle ændringer) Finansministeriets cirkulære af 9. december 1987 om retningslinier for udstedelse af frigørelsesattester for deltidsforsikrede.

P. M. V.

E.B.

Thorkild Rotenberg

Bilag 1

Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 182 af 29. april 1982 om ledige arbejdsløshedskassemedlemmers forpligtelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet som betingelse for udbetaling af dagpenge

Arbejdsdirektoratet, den 29. april 1982

Kaj Westergård

/ V. Å. Jensen

Bilag 2

Arbejdsdirektoratets vejledning af 29. april 1982 om anvendelsen af reglerne i bekendtgørelse nr. 182 af 29. april 1982 om ledige arbejdsløshedskassemedlemmers forpligtelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet som betingelse for udbetåling af dagpenge

Bilag 3

Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 719 af 22. december 1982 om betydningen for retten til arbejdsløshedsdagpenge af at undlade at overtage anvist arbejde og ophøre med arbejde

Arbejdsdirektoratet, den 22. december 1982

Kaj Westergård

/ Steffen Dahl

Redaktionel note
  • (* 1) Udsendt som LP. nr. 205/87
  • Accessionsnummeret er manuelt påført som »fiktiv«. Det skyldes, at forskriften ikke blev trykt i Ministerialtidende i 1989, hvor den er udstedt, men først blev trykt i 1990. Som følge heraf, findes der i databasen Retsinformation to dokumenter for Ministerialtidende med nummer 46, hvor udstedelsesåret er 1989.