Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pas m.v.


I medfør af § 1, stk. 1-2, § 3, stk. 1, § 5, stk. 1, og § 7 i lov om pas til danske statsborgere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 1. september 1986, som ændret ved § 6 i lov nr. 386 af 20. maj 1992, og kongelig anordning nr. 418 af 13. december 1952 om pastvang fastsættes:

Kapitel 1

Pastvang samt ud- og indrejse

§ 1. Danske statsborgere kan udrejse til og indrejse fra Finland, Island, Norge og Sverige over de for grænsepassage åbne havne og lufthavne uden at være i besiddelse af pas eller anden rejselegitimation.

§ 2. I øvrigt skal danske statsborgere ved udrejse fra og ankomst til landet være forsynet med pas.

Stk. 2. Børn under 15 år kan dog udrejse af landet og indrejse hertil uden at være i besiddelse af eget pas, såfremt de rejser sammen med deres forældre, plejeforældre eller andre dem nærstående personer, hvis pas de er optaget i. Endvidere kan Rigspolitichefen i særlige tilfælde tillade ud- og indrejse for danske statsborgere, uanset at vedkommende ikke kan legitimere sig ved pas.

§ 3. Ud- og indrejse over landegrænsen samt passagerbefordring til og fra udlandet med skibe eller luftfartøjer må kun finde sted ved de grænseovergangssteder, havne og lufthavne, der er godkendt af justitsministeren.

Kapitel 2

Udstedelse af pas

§ 4. Politiet udsteder pas til danske statsborgere, som opholder sig her i landet, og gyldigheden for pas forlænges af politiet.

Stk. 2. Til danske statsborgere, der opholder sig i udlandet, kan pas udstedes, og gyldighedstiden for pas forlænges af danske diplomatiske og konsulære repræsentationer. Nærmere regler herom fastsættes af udenrigsministeren.

Stk. 3. En dansk statsborger, der tillige er statsborger i et andet land, kan få udstedt pas. Den pågældendes udenlandske pas inddrages eller annulleres ikke i den anledning.

§ 5. Pas udstedes kun lydende på en enkelt person, dog med undtagelse af de i §§ 17-24 nævnte tilfælde.

§ 6. Pasansøgeren skal personlig til politiet indlevere en af vedkommende udfyldt og underskrevet pasansøgningsblanket, der udleveres af politiet.

Stk. 2. Samtidig med pasansøgningen skal ansøgeren indlevere følgende:

  • 1) Et vellignende fotografi af ansøgeren (portrætbillede i halvprofil uden hovedbeklædning) i størrelse 35 x 45 mm. Det skal være holdbart og være fremstillet ved en fotografisk proces på almindeligt tyndt fotopapir og må ikke være forsynet med ældre stempler, huller eller andre beskadigelser.
  • 2) Det sidst udstedte pas.
  • 3) Original dåbs-, navne- eller fødselsattest. Sådan dokumentation er dog ikke nødvendig, hvis der vedlægges et efter den 1. oktober 1949 udstedt pas, hvoraf pasansøgerens identitet tydeligt fremgår.
  • 4) Fremgår ansøgers personnummer ikke tydeligt af de i nr. 2 eller nr. 3 anførte dokumenter, skal tillige indleveres et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvoraf ansøgerens personnummer tydeligt fremgår.

Stk. 3. Politiet kan tillade, at ansøgeren bærer hovedbeklædning på det i stk. 2, nr. 1, nævnte fotografi, såfremt ansøgeren af religiøse grunde anmoder herom.

Stk. 4. I særlige tilfælde kan de i § 6, stk. 2, nr. 2 - 4, anførte krav til pasansøgningen fraviges mod, at pasansøger på anden og tilstrækkelig sikker måde kan godtgøre sin identitet.

§ 7. Kender politiet ikke pasansøgeren, og fremgår ansøgerens identitet ikke af et pas, der er udstedt efter den 1. oktober 1949, har ansøgeren pligt til på forlangende at godtgøre sin identitet ved forevisning af for eksempel ID-kort fra et pengeinstitut, kørekort til motorkøretøjer, militærpapirer, søfartsbog, jagttegn, skattekort, fagforeningsbog eller sygesikringsbevis.

Stk. 2. Fremgår pasansøgerens nu anvendte navn ikke af de i § 6, stk. 2, nr. 2 eller 3, anførte dokumenter, har ansøgeren pligt til på forlangende at dokumentere navneændringen ved forevisning af vielsesattest, navnebevis eller dokumentation for anmeldelse til vielsesmyndigheden eller folkeregisteret.

§ 8. Politiet kan om fornødent afkræve pasansøgeren nærmere dokumentation for vedkommendes danske indfødsret.

§ 9. Passet udstedes lydende på ansøgerens fulde navn efter personnavneloven bestående af samtlige fornavne, mellemnavne og efternavne, hvis det er muligt inden for de givne antal positioner, der findes i politiets index-register, jf. § 10, stk. 2.

§ 10. Mellemnavn anmeldt og registreret i Det Centrale Personregister som adresseringsmellemnavn i medfør af bekendtgørelse om folkeregistrering kan på pasansøgerens begæring anføres i passet.

Stk. 2. Hvis fornavn/mellemnavn, herunder adresseringsmellemnavn, jf. stk. 1, samt efternavn tilsammen er for langt til brug ved maskinel udskrivning fra politiets indexregister, dannes et pasnavn indeholdende efternavn, mens fornavn/mellemnavn i nødvendigt omfang forkortes til 1. bogstav. Eventuelle forkortelser foretages i sidste fornavn/mellemnavn, derefter i næstsidste og så fremdeles. På pasansøgerens begæring kan forkortelser i fornavn/mellemnavn foretages i en anden rækkefølge, dog således at mindst et fornavn skrives fuldt ud.

§ 11. Samtidig med pasansøgningens indgivelse skal pasansøgeren i politiets påsyn udfylde underskriftsrubrikken på et særligt kort. Er dette ikke muligt, fordi pasansøgeren på grund af alder eller sygdom ikke kan skrive, kan politiet tillade fravigelse af underskriftskravet.

§ 12. En pasindehaver, der efter passets udstedelse har skiftet navn, er berettiget til at få udstedt nyt pas. Passet udstedes mod sædvanlig betaling efter § 4a i pasloven.

Stk. 2. En pasindehaver, der dokumenterer, at passet på grund af fejl ved udstedelsen eller ved pasblanketten lider af væsentlige mangler, der må tilregnes den pasudstedende myndighed, er berettiget til at få manglerne udbedret eller at få udstedt nyt pas. Et sådant pas udstedes uden betaling efter § 4a i pasloven. Foretages der ombytning til et nyt pas, er pasindehaveren forpligtet til at aflevere det fejlbehæftede pas til politiet, samt til på politiets forlangende at indgive ny ansøgning om pas efter reglerne i §§ 6-11. Pasindehaverens dokumenterede udgifter til fremskaffelse af fotografi refunderes. Passet udstedes med en gyldighedstid svarende til det fejlbehæftede pas.

Stk. 3. Bliver et pas beskadiget eller slidt i et sådant omfang, at stempler, foto eller tekst, herunder numre og datoer, ikke kan kontrolleres på stedet, eller er passet i øvrigt behæftet med væsentlige mangler, skal indehaveren anmode om at få udstedt nyt pas, inden nye rejser foretages. Passet udstedes mod sædvanlig betaling efter § 4a i pasloven.

Stk. 4. Erklærer en pasansøger, at et bestilt pas ikke er modtaget fra Rigspolitichefen, skal pasansøgeren indgive ny ansøgning om pas efter reglerne i §§ 6-11. Passet udstedes uden betaling efter paslovens § 4a, og pasansøgerens dokumenterede udgifter til fremskaffelse af fotografi refunderes.

Kapitel 3

Ekstra pas

§ 13. Justitsministeren eller efter dennes bemyndigelse politimesteren eller i København politidirektøren kan tillade, at der udstedes et ekstra pas til en ansøger, der dokumenterer eller skriftligt erklærer, at vedkommendes pas er indleveret eller skal indleveres til visering i anledning af en forestående rejse, og at ansøgeren, førend passet kan tilbageleveres, skal foretage en eller flere rejser til udlandet.

Stk. 2. Det er en betingelse for udstedelsen af ekstra pas, at det vil medføre betydelig ulempe eller økonomisk tab for den pågældende, hvis udstedelse af ekstra pas nægtes. Politiet kan forlange skriftlig dokumentation herfor. Udstedelsen af ekstra pas i medfør af denne bestemmelse kan normalt ikke ske alene i anledning af turistrejser.

Stk. 3. Under tilsvarende betingelser kan justitsministeren eller efter dennes bemyndigelse politimesteren eller i København politidirektøren tillade, at der udstedes et ekstra pas til en person, hvis pas er forsynet med viseringer eller indrejsestempler, som kan medføre nægtelse af indrejse i det land, som pasansøgeren agter at rejse til.

Stk. 4. Ekstra pas skal afleveres til politiet efter benyttelsen.

§ 14. Ekstra pas udstedes med en gyldighedstid, der er afhængig af rejsens eller rejsernes varighed, dog ikke ud over to år. Ekstra pas udstedes mod sædvanlig betaling efter § 4a i pasloven og mod indgivelse af sædvanlig pasansøgning.

§ 15. Til danske statsborgere, der opholder sig i udlandet, kan ekstra pas efter §§ 13-14 udstedes efter tilladelse i hvert enkelt tilfælde fra Rigspolitichefen.

Kapitel 4

Personer under 18 år

§ 16. Børn kan få udstedt selvstændigt pas.

Stk. 2. Såfremt pasansøgeren er under 18 år og ugift, skal forældremyndighedens indehaver eller indehavere ved underskrift på ansøgningsblanketten meddele samtykke til pasudstedelsen.

Stk. 3. Er barnet undergivet fælles forældremyndighed, er samtykke fra den ene forældremyndighedsindehaver dog tilstrækkeligt, hvis den anden ved fravær, sygdom eller andre særlige grunde er forhindret i at samtykke.

Stk. 4. Er det ikke muligt at opnå samtykke efter stk. 2-3, kan politimesteren eller i København politidirektøren tillade, at pas udstedes uden sådant samtykke, når ganske særlige omstændigheder taler for pasudstedelsen. Opholder barnet sig i udlandet, kan Rigspolitichefen under de samme betingelser tillade udstedelse af pas til det pågældende barn.

§ 17. Børn under 15 år kan udrejse af landet og indrejse hertil uden at være i besiddelse af eget pas, hvis de rejser sammen med deres forældre, plejeforældre eller andre dem nærstående personer, hvis pas de er optaget i.

Stk. 2. Ønskes et barn, der er undergivet fælles forældremyndighed, optaget i den ene forældremyndighedsindehavers pas, kræves der samtykke fra den anden, medmindre denne ved fravær, sygdom eller af andre særlige grunde er forhindret i at samtykke. Er det ikke muligt at opnå samtykke, finder § 16, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Ønskes barnet i øvrigt optaget i en nærstående persons pas, finder bestemmelserne i § 16, stk. 2-4, om samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller indehavere tilsvarende anvendelse.

§ 18. Forældremyndighedsindehavere, der afgiver samtykke i medfør af § 16, stk. 2, og § 17, stk. 2 og 3, samt personer, der erklærer at være eneindehaver af forældremyndigheden over et barn, er forpligtet til på forlangende at dokumentere de afgivne oplysninger.

§ 19. Før optagelse i passet forevises barnets originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt, såfremt barnets personnummer ikke fremgår tydeligt af dåbs-, navne- eller fødselsattesten, et legitimationspapir, der er udstedt af en offentlig myndighed, og hvoraf barnets personnummer tydeligt fremgår.

Stk. 2. Har barnet siden fødslen ændret navn, kan navneændringen kræves dokumenteret. Dokumentation sker ved forevisning af navnebevis eller ny dåbs- eller navneattest.

Stk. 3. Der indsættes ikke fotografi af barnet i passet.

§ 20. Et barn kan optages i flere personers pas.

Kapitel 5

Fællespas

§ 21. Fællespas kan udstedes for en enkelt rejse til udlandet:

  • 1) til elever og lærere ved universiteter, skoler, seminarier, højskoler eller lignende institutioner, såfremt rejsen er organiseret af vedkommende læreanstalts eller institutions ledelse,
  • 2) til medlemmer af en forening, institution eller lignende og medlemmernes nærmeste pårørende, medmindre det på grund af rejsens formål, ledernes personlige forhold eller af andre grunde findes betænkeligt at udstede fællespas, samt
  • 3) i andre tilfælde, hvor særlige grunde taler herfor.

Stk. 2. Rejselederen, der skal være fyldt 21 år, skal være i besiddelse af almindeligt dansk pas.

§ 22. Ansøgning om udstedelse af fællespas, der skal indleveres af rejselederen personligt, skal indeholde oplysning om rejsens bestemmelsessted og formål og skal være ledsaget af en fortegnelse i 4 eksemplarer over samtlige personer, der ønskes optaget i passet, med angivelse af disses fulde navn (samt for personer, der bærer giftenavn, tillige eget efternavn), bopæl, fødselsdag og -år, fødested, personnummer og statsborgerlige forhold.

Stk. 2. For rejsedeltagere, der er under 18 år og ugifte, gælder bestemmelserne i § 16, stk. 2-4, og § 18. Underskrifterne indleveres af rejselederen sammen med ansøgningen.

Stk. 3. Oplysningerne i ansøgningen om deltagernes identitet og statsborgerlige forhold samt om samtykke fra indehavere af forældremyndighed over rejsedeltagere under 18 år skal bekræftes af rejselederen.

Stk. 4. Politiet kan forlange, at ansøgningen ledsages af en kopi af hver af rejsedeltagernes dåbs-, navne- eller fødselsattest vedhæftet fotografi af rejsedeltageren.

§ 23. Fællespas kan kun udstedes for danske statsborgere, jf. dog § 24. Under normale omstændigheder kan fællespas kun udfærdiges for mindst 5 og højst 50 personer.

Stk. 2. Af fællespasset skal fremgå, at det er gyldigt for tilbagerejse til Danmark, ligesom tid og sted for udrejse og tilbagerejse til Danmark angives. Fællespasset skal tillige indeholde de i § 22, stk. 1, nævnte oplysninger for samtlige rejsedeltagere samt oplysning om rejsens bestemmelsessted og formål.

§ 24. Personer under 21 år, der er bosat her i landet, og som har opholdstilladelse som statsløs eller i henhold til §§ 7-8 i udlændingeloven, vil med tilladelse fra Udlændingestyrelsen i hvert enkelt tilfælde kunne optages i danske fællespas, jf. § 23.

Kapitel 6

Gyldighedstid og betaling m.v.

§ 25. For personer, som er fyldt 18 år, udstedes pas med en gyldighedstid på 10 år fra udstedelsesdatoen, jf. dog stk. 4 samt § 28, stk. 2.

Stk. 2. Er pasansøgeren mellem 5 og 18 år, udstedes passet med en gyldighedstid på 5 år fra udstedelsesdatoen, jf. dog stk. 4 samt § 28, stk. 2.

Stk. 3. For børn under 5 år udstedes pas med en gyldighedstid, der under normale omstændigheder ikke overstiger 2 år fra udstedelsesdatoen, jf. dog stk. 4 samt § 28, stk. 2.

Stk. 4. Når særlige omstændigheder taler for det, kan der fastsættes en kortere gyldighedstid end anført i stk. 1-3.

§ 26. Gyldighedstiden for et pas, der er udløbet inden for de sidste to år, eller som udløber inden for kort tid, kan forlænges, hvis det ikke vil være muligt at udstede nyt pas til indehaveren.

Stk. 2. Forlængelsen, der sker ved påtegning, gives kun for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed, og ikke ud over et år.

Stk. 3. Gyldighedstiden for et pas kan kun i ganske særlige tilfælde forlænges mere end en gang.

§ 27. Der må ikke udtages blade fra passet, eller indsættes nye blade deri.

§ 28. I gyldighedsperioden kan pasindehaveren kun få udstedt nyt pas, hvis det tidligere pas annulleres af politiet, eller såfremt det på fyldestgørende måde godtgøres, at passet er bortkommet.

Stk. 2. Indgives ansøgning om nyt pas inden for 3 måneder før gyldighedstidens udløb, tillægges den resterende gyldighedstid, beregnet i hele antal måneder, gyldighedstiden på det nye pas.

Stk. 3. Såfremt pasindehaveren sandsynliggør, at han har en væsentlig interesse i fortsat at kunne benytte viseringer i det gamle pas, forsynes siderne med de pågældende viseringer med henvisning til det nye pas med angivelse af dets nummer samt tid og sted for dets udstedelse.

Stk. 4. Nyt pas udstedes efter reglerne i §§ 6-11 og mod sædvanlig betaling efter § 4a i pasloven.

§ 29. Efter ansøgning kan der udstedes et provisorisk pas, når det ikke vil være muligt at udstede et nyt pas eller forlænge gyldighedstiden for et eksisterende pas.

Stk. 2. Et provisorisk pas udfærdiges på en særlig blanket og gives kun for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed, og ikke ud over et år. Det provisoriske pas skal afleveres efter benyttelsen.

Stk. 3. Et provisorisk pas udstedes mod sædvanlig betaling efter § 4a i pasloven. Indgiver ansøgeren samtidig ansøgning om et nyt pas, betales der dog alene for et pas. Udstedelsesdatoen i det nye pas fastsættes til datoen for udstedelsen af det provisoriske pas.

Kapitel 7

Kontrol- og straffebestemmelser

§ 30. Den, der driver hotel, sommerhotel,gæstgiveri, pensionat, herberg, vandrehjem eller lejrplads, skal indføre overnattende danske gæster, der er fyldt 16 år, i en autoriseret gæsteprotokol med angivelse af fulde navn, stilling og bopæl. Logigiveren skal kræve dokumentation for identitetsoplysningerne.

Stk. 2. Logigiveren skal sørge for, at protokollen udfyldes tydeligt med blæk, kuglepen eller maskinskrift. Protokollen skal opbevares i 2 år, efter at den er skrevet ud.

Stk. 3. Udgiften til køb af protokoller afholdes af vedkommende logigiver. Oplysning om, hvor protokollerne kan købes, fås hos politiet.

§ 31. Overtrædelse af § 2, stk. 1, § 3 og § 30, stk. 1 og 2, straffes med bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 måneder.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 1997.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 575 af 27. august 1987 om pas m.v. Dog finder bekendtgørelsens § 11, stk. 1, fortsat anvendelse på pas, der er udstedt før den 1. marts 1997.

Justitsministeriet, den 25. februar 1997

Frank Jensen

/ Mogens Kjærgaard Møller

Officielle noter

Ingen